Članek
Vse o državnih štipendijah
Objavljeno Aug 31, 2014

Državne štipendije so nadomestile prejšnje republiške štipendije, ki jih je do leta 2007 podeljeval Zavod RS za zaposlovanje. Državne štipendije so oblika državne pomoči tistim, ki bi imeli zaradi nižjih dohodkov v družini težave s financiranjem šolanja.

Državne štipendije so namenjene študentom in dijakom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Naslovna slika: Vse o državnih štipendijah

Kdo jo lahko prejema?

- dijaki in študenti (tudi udeleženci izobraževanja za odrasle ter podiplomski študenti);

- državljani Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji;

- če ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niste starejši od 22 let, ter upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 27 let;

- če niste v delovnem razmerju ali nimate samostojne dejavnosti;

- če niste vpisani v evidenco brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje;

- povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati 64 % neto povprečne plače na družinskega člana.

Kakšna je višina štipendije?

Osnovna državna štipendija glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače znaša od 35,00 EUR do 190,00 EUR.

Osnovni znesek se določi glede na uvrstitev v dohodkovni razred:

dohodkovni razredipovprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plačeosnovni znesek državne štipendije za dijake do 18. letaosnovni znesek državne štipendije za starejše od 18. let1do 30 %951902nad 30 % do 36 %801603nad 36 % do 42 %751304nad 42 % do 53 %501005nad 53 % do 64 %*3570

* Zadnji razred se ne upošteva do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka družbenega bruto proizvoda.

Pri uvrstitvi v dohodkovni razred se upošteva cela vrsta dohodkov, vsi so našteti na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Možni so še dodatki

1. dodatek za učni ali študijski uspeh: za dijake: v višini od 17 do 40 evrov za povprečno oceno nad 4 v preteklem šolskem letu; do tega dodatka niso upravičeni dijaki 1. letnika, temveč je dodatek možno prejemati od 2. letnika dalje; za študente: v višini od 17 do 40 evrov za povprečno oceno nad 8 in ob opravljenih vsaj 50 ECTS v preteklem študijskem letu; do tega dodatka pa niso upravičeni študenti 1. letnika, temveč je dodatek možno prejemati od 2. letnika dalje;

2. dodatek za bivanje zunaj stalnega prebivališča: v višini 80 evrov, če štipendist biva v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 evrov (velja tudi nesubvencioniran študentski dom), pri čemer takemu štipendistu pripada možnost koriščenja 10 subvencioniranih vozovnic mesečno (do tega dodatka pa niste upravičeni, če živite v študentskem domu ali drugi subvencionirani namestitvi, ste lastnik ali solastnik nepremičnine ali če uporabljate subvencionirano mesečno vozovnico) – obvezna je prijava začasnega bivališča;

3. dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 50 evrov.

Kdaj in kam vložiti vlogo?

Vlogo za dodelitev državne štipendije je treba oddati Centru za socialno delo. Vlogo dobite tu. Oddate jo lahko tudi elektronsko, če imate urejeno elektronsko potrdilo. Vlogo se lahko odda kadar koli med letom (štipendija se začne izplačevati s prvim v naslednjem mesecu), štipendijsko razmerje pa se podaljšuje vsako leto znova. Dijaki, ki želijo celo šolsko leto prejemati državno štipendijo, morajo vlogo za dodelitev ali nadaljnje prejemanje oddati v avgustu za naslednje šolsko leto, študenti pa septembra. Če vloge za nadaljnje prejemanje dijak ne vloži avgusta oziroma študent septembra, štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se ne izplačuje, dokler štipendist ne vloži vloge (lahko jo kadar koli med letom). Državna štipendija lahko miruje največ eno leto; če po tem štipendist ne izkaže izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja, štipendijsko razmerje preneha. Štipendijo prejemate eno leto za posamezen letnik na isti stopnji, izplačujejo pa se 10. v mesecu za pretekli mesec, razen v zadnjem letniku, ko se je poleti ne izplačuje.

Državna štipendija + …

Poleg državne štipendije lahko prejemate ali kadrovsko štipendijo ali štipendijo za deficitarne poklice ter nekatere štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost. Pozornost in predhoden posvet glede možnosti združevanja državne in kadrovske štipendije svetujemo tistim dijakom in študentom, katerih kadrovska štipendija se sofinancira s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ali s strani regionalne razvojne agencije, če je bilo sofinanciranje dodeljeno do vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014.

vir: filternet.si