AAG podal prijavo prekoračitve hrupne obremenjenosti v okolje

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2016-09-29 ob 19:51:20

AAG je 27.09.2016 na INŠPEKTORAT RS ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN NARAVO ter VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC RS podal prijavo  zaradi stalne prekoračitve hrupne obremenjenosti okolja, ki ogroža zdravje in počutje naših članov ter ostalih prebivalcev na Bleiweisovi cesti in Veselovi ulici v Ljubljani. Prijavo je AAG podal na podlagi pritožb občanov Ljubljane živečih na tem območju in na podlagi zaključkov ekološke patrulje, ki smo jo opravili 26. Septembra 2016.

EkoPatrulja-Bleiweisova in Veselova ul.v Ljubljani 2

Negativni učinki hrupa na naše zdravje in dobro počutje.

Stanje v bivalnem okolju na  Bleiweisova cesta in Veselova ulica v Ljubljani postaja nevzdržno zaradi hkratne emisije hrupa, katerega vir je železniški in cestni promet. To je še posebno zaznavno v poletnem času, ko zaradi hrupa stanovalci na tem območju ne morejo odpirati oken, saj se zaradi jakosti hrupa sploh ne morejo pogovarjati.  Prav tako ne morejo biti na vrtovih in na balkonih.

Tedensko vozi mimo hiš 840 vlakov ali v povprečju 120 vlakov na dan (vir M.Kranjc, SŽ). Izjemno je moteč tudi hrup opozorilnih piskov zaradi uporabe strojne piščalke. Ti impulzivni hrupni dogodki povzročajo moteče učinke, ki so posledica preplaha (startle response). V bližini je tudi postajališče Tivoli in ovinek proge, kjer vlaki pogosto zavirajo in celo ustavljajo (hrup zaviralnih naprav). Posebno je izrazit hrup tudi v času vzdrževanja proge.

V Ljubljani prehrupno – Prispevki in izjave – Slovenska kronika 03. 10.2016 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174429603

Bleiweisova cesta v skrajnem delu poteka le 60 (šestdeset) cm od nekaterih stavb. Gost in hiter cestni promet (natančna gostota nam ni poznana), težka tovorna in druga vozila pa poleg hrupa ter onesnaženja zraka (izpušni plini) povzročajo tudi močne tresljaje, katerih posledica so razpoke na zidovih, predvsem v stopniščih, in povešen pod vzdolž nosilnih sten v stanovanjih in stopniščih nekaterih stavb. V bližini je križišče Bleiweisove ceste in Šubičeve ulice, kjer pred semaforjem vozila ustavljajo in pospešujejo.

hrup

V neposredni bližini sta tudi dve enoti vrtca dr.Franceta Prešerna (Prešernova cesta 29 in Erjavčeva cesta 29), kjer so meritve hrupa tudi pokazale preseganje dovoljenih nivojev (vir: Poročilo o meritvah hrupa v okolju pri vrtcu France Prešeren na Vrtači in pri vrtcu France Prešeren, Prešernova 39, 2012).

Znani so negativni učinki hrupa na fizično in mentalno zdravje prebivalstva, kar potrjujejo izsledki številnih raziskav. Poleg motenj v komuniciranju, stanovalci ob Bleiweisovi cesti, zaznavajo tudi druge učinke hrupa, kot so motnje spanja in posledično slabše počutje, vznemirjenost in utrujenost. V zgradbah živijo starejši ljudje in otroci, torej ranljive skupine, na katere ima preseženi hrup še posebno škodljive učinke. Nekateri otroci na tem območju imajo izrazite motnje spanja in strahove, posebno v nočnem času.

Na tem mestu je potrebno omeniti še potencialne škodljive somatske in psihične primarne, sekundarne ter terciarne posledice na zdravje, ki izvirajo iz prekomerne izpostavljenosti hrupu.

Hrup je eden pomembnih kazalcev kakovosti življenja, ki v urbanem naselju ni le stvar udobja (npr. ' da si v mestu lahko kupimo vsak dan sveže žemljice', kot je ob priliki pripomnila odgovorna oseba za hrup). Kadar emisije presežejo mejne vrednosti (NOAEL/LOAEL - osnova za opredelitev mejnih vrednosti okoljskega hrupa), je mogoče govoriti o takem vplivu na osebnostne pravice posameznika, ki utemeljuje nastanek pravno priznane škode in s tem tudi odškodninske odgovornosti.

EkoPatrulja-Bleiweisova in Veselova ul.v Ljubljani 1

  1. Prijava prekoračitev hrupa na območju Bleiweisove ceste v Ljubljani naslovnikom te pritožbe

Zdravje naših članov ter ostalih prebivalcev na tem območju je zaradi hrupa že več let ogroženo, kršena jim je pravica do zdravega življenjskega okolja. Ni potrebno ponavljati, da imajo po ustavi RS, pravico vsi živeti v zdravem okolju. Poleg Ustave RS to zagotavlja tudi relevantna okoljska zakonodaja RS (Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju) kot tudi EU (Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa). Četudi Inšpektorat RS za okolje in prostor rešuje tudi druge okoljske probleme, problem hrupa ne more biti in ostati tretjekategorni problem.

V Atlasu okolja (ARSO) karte hrupa za cestni in železniški promet kažejo, da je to področje obremenjeno v dnevnem času (Ldvn) 75-80 dBA tako iz hrupa cestnega kot železniškega prometa. Skupaj verjetno hrup v celoletnem dnevnem povprečju presega 80 dBA.

V nočnem času je raven hrupa 65-70 dBA. Oba vira hrupa, cestni in železniški promet sta enako obremenjujoča in lahko pričakujemo, da so stavbe skupno obremenjene v nočnem času nad 70 DBA.

Karte hrupa torej kažejo na presežene kritične vrednosti 59 in 69 dBA za noč oziroma dan za območje III. stopnje varstva pred hrupom. S tem so kršene omejitve določene v nacionalni zakonodaji. Presežene vrednosti predstavljajo resno grožnjo za zdravje prebivalcev na tej lokaciji, še posebej, kot že omenjeno, za ranljive skupine ljudi, kot so otroci, starejše in kronično bolne osebe.

Izgovarjanje na Evropsko direktivo in sklicevanje na sprejetje Operativnega programa hrupa je neutemeljen izgovor za prelaganje in kolektivizacijo odgovornosti ter izogibanje zakonskim obveznostim. Upravljavec hrupa krši zakonodajo in mora prevzeti odgovornost za ogrožanje zdravja ljudi. Prizadeti ne morejo čakati samo na Operativni program varstva pred hrupom s katerim ugotavljamo najbolj kritično obremenitev in težimo k zmanjšanju hrupa v čim večji meri pod 55 dBA v celodnevnem času. Meritve hrupa na sami lokaciji morda niti niso potrebne, ker so karte hrupa dovolj dober razlog za zaskrbljenost in nemudno ukrepanje.

Torej, naša zakonodaja določa mejne vrednosti, ki ne smejo biti presežene. Ukrepanje je nujno, kljub temu, da še čakamo na Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah na območju MOL. Država z izdelavo operativnega programa varstva pred hrupom močno zamuja in s tem krši mednarodno postavljene roke za ukrepanje in zaščito najbolj ogroženih prebivalcev, ki so v tem bivalnem okolju izpostavljeni hrupu.

Ni dopustno, da se reševanje problema neutemeljeno odmika, morda 'ad calendas Graecas', s čimer sta zavezujoča okoljska zakonodaja in naša pravica do zdravega življenjskega okolja eklatantno kršeni!

EkoPatrulja-Bleiweisova in Veselova ul.v Ljubljani 3

3. Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah na območju MOL in MOM

Občani so v preteklosti vložili zaradi tega problema pritožbe in poizvedbe tudi na MOP, MOL in Slovenske železnice. Inšpektorat RS za okolje kot tudi upravljavci hrupa v svojih odgovorih vsi izpostavljajo, da bodo ukrepali, ko bo sprejet Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah na območju MOL.

Ministrstvo za okolje in prostor (naročnik) je 2.11.2015, z veliko zamudo, objavilo javno naročilo na portalu javnih naročil : 'Izdelava strokovnih podlag za namen operativnega programa varstva pred hrupom za območji Mestne občine Ljubljana in mestne občine Maribor.' (Rok ponudbe 30.11. 2015). Dne 5. 5. 2016 je naročnik izdal dokument št. 430-209/2015-49 'Odločitev o oddaji naročila' zoper katero je bil 16. 5. 2016 na Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil vložen zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je s sklepom 29.6.2016 ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila (kot izhaja iz dokumenta št. 430-209/2015-49 'Odločitev o oddaji naročila' z dne 5. 5. 2016).

Operativni program varstva pred hrupom bi moral biti sprejet najkasneje do 18. julija 2008 (Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).

Ali smo do sprejetja Operativnega programa varstva pred hrupom za območji Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor morda v pravni praznini, brezpravni v pravni državi, ali nas državljane vendarle ščiti obstoječa zakonodaja?

4. Povzetek

a) breme bolezni zaradi okoljskega hrupa (Environmental burden of disease, WHO 2011)

b) kršenje ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja (72. člen Ustave RS)

c) odgovornost upravljavcev hrupa katerega vir je cestni in železniški promet za zmanjšanje emisij hrupa do predpisanih/dovoljenih vrednosti (Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju , v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/49/ES z dne 25. junija 2002, Uradni list RS, št. 121/04);

d) odgovornost Ministrstva za okolje in prostor, ki izhaja iz obstoječe evropske in nacionalne okoljske zakonodaje, direktiv, predpisov (Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/49/ES z dne 25. junija 2002, Uradni list RS, št. 121/04);

e) odgovornost Inšpektorata RS za okolje in prostor, organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, za ukrepanje na pritožbe občanov (Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Uradni list RS, št. 43/07) .

EkoPatrulja-Bleiweisova in Veselova ul.v Ljubljani 4

Zato v AAG zahtevamo:

a) takojšnje ukrepanje INŠPEKTORATA RS ZA OKOLJE IN NARAVO in INŠPEKTORATA RS ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR na našo prijavo (Zakon o varstvu okolja – ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04 z dne 22. 4. 2004);

b) takojšnje ukrepanje upravljavcev hrupa katerega vir je cestni in železniški promet za zmanjšanje hrupne obremenjenosti v okolju v skladu z okoljsko zakonodajo in njihovo okoljsko politiko (Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju , Uradni list RS, št. 121/04);

c) takojšnja sanacija stanja po naslednji prioriteti – aktivni ukrepi za zmanjšanje hrupa na viru, ukrepi za preprečevanje hrupa v okolje, ukrepi na stavbah (cf. študija 'Zmanjšanje obremenitve s hrupom zaradi železniškega prometa' IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT4/C1/SC2'); Študija o izvedljivosti sanacijskih ukrepov za odpravo čezmernega hrupa zaradi železniškega prometa na območju železniških postaj Ljubljana Polje in Ljubljana Zalog);

d) poplačilo odškodnine tamkajšnim prebivalcem, ki so izpostavljeni večletni škodljivim učinkom okoljskega hrupa, s čimer nam je bila kršena ustavna pravica do zdravega življenjskega okolja (odškodnine, kjer ne tečejo zastaralni roki) - Zakonska podlaga za uveljavljanje odškodnine sta predvsem 75. člen SPZ (Stvarno pravni zakonik) in 133. člen OZ (Obligacijski zakonik);

e) ocena zmanjšane vrednosti objektov zaradi hrupa (hrup kot posebna okoliščina - dalj časa trajajoče značilnost nepremičnine, ki vplivajo na njeno vrednost - Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US, člen 29 in člen 30);

f) dostop do podatkov o izpostavljenosti hrupu v kolikor bi bile izvedene posebne meritve v tem bivalnem okolju (Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. Januarja, 2003 o javnem dostopu do informacij o okolju ).

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2016-09-29 19:51:20 (Sep 29, 2016)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj