IZJAVA ZA JAVNOST nova ekološka katastrofa na vidiku?

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2017-06-06 ob 11:40:49

IZJAVA ZA JAVNOST

Plastika Andrej Mesojedec s. p. in Piskar d. o. o.

ali nova ekološka katastrofa na vidiku

zajčja-dobrava

Civilna iniciativa Zadobrova v Četrtni skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana in Mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green ter krajani v Četrtni skupnosti Polje, podajamo naslednjo izjavo za javnost:

V Četrtni skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana živi okoli 22.000 prebivalcev, samo na območju Zadobrove jih živi okoli 4.000 in ni nam vseeno, v kakšnem okolju živijo ti ljudje, prav tako tudi kakšno je okolje.

V vaško naselje Zadobrova, kjer je zelo veliko velikih kmetij, ki se preživljajo s kmetovanjem in gojenjem živine za prodajo ter oskrbujejo meščane s svežo zelenjavo, je bila že pred leti umeščena gospodarska cona PO 605, kjer imata svojo industrijsko proizvodnjo podjetji Plastika Andrej Mesojedec s. p. in Piskar d. o. o.. Proizvodnja omenjenih podjetji se nenehno širi, posledično je faktor zazidljivosti na omenjenem območju presegal zakonsko določeno pozidanost, ki velja za to gospodarsko območje. Ne razumemo, kako je mogoče, da je v tem prehrambenem območju umeščena okolju nevarna industrija.

Krajani Zadobrove smo že od samega začetka obratovanja obeh proizvodnih objektov – približno 15 let – izpostavljeni negativnim vplivom, hrupu, vibracijam in škodljivim emisijam, ki jih povzročata oba proizvodnja obrata. Iz proizvodnih obratov se nenadzorovano in brez vsakih omejitev v okolje širijo nevarne snovi, hlapi kemikalij, ki se uporabljajo pri predelavi in obdelavi plastike, sintetični dodatki za odišavljanje plastike, mikroplastika in neopredeljene druge moteče snovi.

Kljub večkratnim prošnjam, ki jih krajani nenehno naslavljamo na vodilne osebe obeh podjetij, da naj svojo proizvodnjo uredijo tako, da ne bo moteča za okolje, te motnje do danes še vedno niso odpravljene. Nič slabega ne želimo podjetjem, ne vodstvu, ne zaposlenim, želimo, da bi živeli zdravo v svojem bivalnem okolju.

Ker so emisije obeh proizvodnih tovarn do te mere škodljive zdravju in moteče za normalno bivanje, naše lokalne pristojne službe (Četrtna skupnost Polje; Mestna občina Ljubljana) pa kljub našim urgencam ne ukrepajo (del proizvodnih objektov stoji na parcelah Mestne občine Ljubljana, ki jih je dala v najem podjetju Piskar d. o. o.), smo bili primorani poiskati pomoč na višji ravni (državnih institucijah), a od tam ni nobenega odziva, zato smo prijavo podali na Evropsko komisijo in vas medije obvestili o zelo neprijetni novici oziroma o novi potencialni ekološki katastrofi, ki se nam obeta po Kemisu in Kiku.

Neprijeten, agresiven, sladkoben in zadušljiv vonj ter neprečiščene emisije dima, prahu ter delcev plastike neposredno v okolje so še intenzivnejše poleti, v vročih dneh in ob brezvetrju, ko je to še težje prenašati, povsem nemogoče pa je v tem času zračiti bivalne prostore, imeti odprta okna, sušiti perilo, se zadrževati zunaj hiš ali opravljati kakršno koli delo na vrtovih ali njivah.

V neposredni bližini imenovanih onesnaževalcev, v oddaljenosti ca. 100 metrov, je tudi Krajinski park Zajčja dobrava, namenjen za rekreacijo krajanov, vendar zaradi negativnih vplivov omenjenih motečih emisij, škodljiv za rekreacijo in podobne dejavnosti.

Zadobrova sodi k delu Ljubljane namenjenemu intenzivni kmetijski dejavnosti, reji živine, konj, drobnice, čebelarstvu, pridelavi hrane, krme, mleka, jajc itd. Onesnaževanje, ki ga povzročata imenovana proizvajalca plastike, ima zato negativen vpliv ne le na lokalno prebivalstvo temveč širše na vse uporabnike od neposrednih odjemalcev prek obratov prehrane v šolah, vrtcih, gostinskih obratih itd.

Vpliv same plastike na zdravje ljudi sicer ni natančno opredeljen, a znano je, da plastika vsebuje snovi, ki delujejo kot hormonski motilci in zato permanentno ogrožajo zdravje vseh slojev ljudi od otrok do starejših oseb.

Na zahtevo nekaterih krajanov je Inštitut Jožef Štefan opravil meritve  prašnih delcev, a iz poročila izhaja, da njihove meritve niso merodajne, ker so opravljene z neustreznimi merilnimi napravami in so nas zato napotili na ustrezne inšpekcijske službe. Krajani vsakodnevno urgiramo na pristojne institucije, da bi se težave odpravile, vendar brez ustreznega učinka: odgovorov sploh ne dobimo ali pa so ti le zelo kratki, da posamezne institucije niso pristojne.

Po naši informaciji, obe imenovani podjetji obratujeta brez okoljevarstvenega dovoljenja. Kar pomeni, da že prek 15 let onesnažujeta okolje in seveda posledično tudi zdravje ljudi, živali in rastlin. Naša krajana sta v letu 2016 naročila pri Inštitutu Jožef Štefan meritve prašnih delcev PM. Rezultate so po našem posredovanju Civilne iniciative Zadobrova tudi posredovali. Prejeli smo poročilo s tega inštituta in tudi pobudo s strani dr. Davida Kocmana in dr. Milene Horvat, da se obrnemo na različne institucije (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano; RACI d.o.o., Ljubljana; Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zavod za zdravstveno varstvo Koper, dr. Gorazd Pretnar, ekolog; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana itd.) po pomoč. Po predlogu smo vse to tudi storili.

Krajani Zadobrove vsak dan pošiljajo pritožbe na številne občinske, državne in druge institucije, toda nič se ne zgodi, podjetji še vedno onesnažujeta. Ne moremo si predstavljati, da se to dogaja v glavnem mestu Republike Slovenije, ki je v letu nosilo prestižni naziv Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016.

Prošnje za pomoč smo posredovali na Četrtno skupnost Polje Mestne občine Ljubljana, pa na Mestno občino Ljubljana, njihove inšpekcijske službe, pa na številne oddelke v okviru občine, pa odgovorov ni bilo ali pa so bili le v smislu, da oni s tem nimajo nič ali, da niso pristojni. Žalostno je dejstvo, da se ti odpovejo tistim, katerim mi, državljani, financiramo z davki, pa za nas in naše zdravje ne storijo ničesar.

Mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green ter civilne iniciative v Četrtni skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana smo takoj prepoznali velik in zelo škodljiv problem, s katerim se srečujejo tam živeči prebivalci. Zgledno si medsebojno pomagamo in tako imamo upanje, da se bo rešil ta problem z onesnaževanja okolja in kratenjem ustavnih pravic po življenju v zdravem in čistem okolju. Hiter odgovor smo prejeli le od Varuhinje človekovih pravic, iz Upravne enote Ljubljana pa so nam posredovali fotokopije gradbenih dovoljenj za podjetja, ki so se zgradila pred več kot 15 leti, seveda v nasprotju z OPN MOL, ki velja za to gospodarsko cono, čeprav gre za proizvodnja podjetja. Preprosto ne razumemo, kako ni nobenega nadzora nad delovanjem teh podjetji, zato pa je človeško življenje vedno bolj ogroženo. Za nadzor bi morala poskrbeti inšpekcijska služba za okolje in prostor, vendar ta že več let deluje le na papirju, kot je pokazal zadnji primer v Kemis-u.

Najbolj smo razočarani nad izredno slabimi odgovori Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prav nobenega odgovora pa nismo prejeli s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za okolje ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so najbolj odgovorni za varovanje zdravja ljudi in varovanje narave pred industrijskim onesnaževanjem.

Ker je naselje oddaljeno le 500 metrov od vodotoka Sava in ker se naselje nahaja na Ljubljanskem polju, ki je izredno bogato z podtalnico in je v neposredni bližini vodno zajetje, večje površine gozda, travnikov in njiv, smo še toliko bolj zaskrbljeni, zato smo za pomoč prosili tudi na Direkcijo Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za infrastrukturo, Onkološki inštitut Ljubljana, Kliniko za pljučne bolezni Golnik in na Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Zavod za zdravstveno varstvo Koper ter Obrtno zbornica Slovenije. S slednje smo dobili odgovor, da podjetji nimata niti obrtnega dovoljenja.

Kraj Zadobrova se nahaja v sotočju Ljubljanice in Save, na zahodu pa ga obdaja avtocesti obroč okoli glavnega mesta, zato tu živijo številne živali, ki si ne morejo izbirati samovoljno svojega bivalnega prostora in pobegniti od onesnaženja.

Nespoštovanje Evropske zakonodaje na področju okolja, kakor tudi nespoštovanje 72. člena Ustave Republike Slovenije, ki, določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja, tu ne velja. Tu, na vzhodu Ljubljane, prevladuje kapital. Kljub temu, da nevladne organizacije opozarjamo na izredno velike probleme v Sloveniji, pa obe instituciji (ARSO ter Ministrstvo za okolje in prostor) zavestno kršita in dovoljujeta, da smo pri vsem tem najbolj prizadeti ljudje. Pri tem se zavestno krši slovenska in evropska zakonodaja ter nespoštovanje mednarodnih pogodb (Aarhuška konvencija). Tako nam ni preostalo drugega, kot da se obrnemo po pomoč na Evropsko komisijo.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
1
Vojko Bernard
0
Jun 07, 2017
Iz Agencije za okolje so civilni iniciativi sporočili, da ima samostojni podjetnik Andrej Mesojedec kot glavno dejavnost proizvodnjo plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas. Ima pa še fleksotiskarski stroj, zaradi katerega uporablja tiskarske barve na vodni osnovi z dodatkom alkoholov. Po uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, pa ne presega praga 15 ton, zato tudi ne potrebuje okoljevarstvenega dovoljenja. Arsu poroča o bilanci uporabljenih topil, čeprav to ni njegova obveznost. Izvaja tudi občasne meritve »celotnega organskega ogljika v plinasti fazi« na izpustu iz tiskarskega stroja, ki pa po podatkih iz zadnjega poročila ni presežen. V podjetju, ki je sicer v prisilni poravnavi, trenutno dela 53 ljudi.
#1
Zim Zelen
0
Jun 07, 2017
Ta podatek se mi dozdeva neverjeten. Bi prosil *Vojko Bernard, da ga še enkrat potrdiš s kakšnim dokumentom, na primer.


Navedek:
"Po naši informaciji, obe imenovani podjetji obratujeta brez okoljevarstvenega dovoljenja."
#0
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2017-06-06 11:40:49 (Jun 06, 2017)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
November 2020
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj