Članek
Kazenska ovadba zoper protizakonite organizatorje referendumske kampanje in DVK
Objavljeno Apr 18, 2018

Poslano na
- gp.policija at policija.si
- dtrs at dt-rs.si

- specializirano.tozilstvo at dt-rs.si

in PR službam Policije, ter MNZ-ja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Blaž Babič
naslov
mobitel številka


Spoštovani,

sem Blaž Babič, rojen 24.4.1974, v Ljubljani. Na podlagi spletnega članka

https://spletnicasopis.eu/2018/04/17/neverjetno-vlada-ze-spet-goljufa-v-referendumski-kampanji/

in podatkov Državne volilne komisije

http://www.dvk-rs.si/files/files/organizatorji-ref.-kampanje---Z-ZAMUDNIKI.pdf

ter izhajajoč iz

4. odstavka 1. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4749

(4) Za referendumsko kampanjo veljajo določbe o volilni kampanji, razen če ta zakon ne določa drugače.

in 1. odstavka 4. člena istega zakona

(1) Predvolilni shodi niso dovoljeni v prostorih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava ter v prostorih verskih skupnosti, razen kadar je verska skupnost organizator referendumske kampanje. Volilne kampanje ni dovoljeno financirati s proračunskimi sredstvi ter sredstvi gospodarskih družb, v katere je vložen javni kapital v višini več kot 25% in gospodarskih družb, ki so v njihovi večinski lasti, razen s sredstvi, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, iz proračuna dobijo politične stranke.(delno prenehal veljati)


podajam utemeljen sum, da gre pri naslednjih gospodarskih družbah in proračunskih porabnikih:

15. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL
18. DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.
24. MESTNA OBČINA KOPER
25. LUKA KOPER d.d.
26. 2TDK, DRUŽBA ZA RAZVOJ PROJEKTA D.O.O.
27. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
32. SLOVENSKE ŽELEZNICE D.D.

za storitev naslednjih kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku:
https://zakonodaja.com/zakon/kz-1

Kršitev proste odločitve volivcev
151. člen
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

KOMENTAR: Navedene pravne osebe protizakonito preslepijo volilke in volilce, da smejo nastopati v referendumski kampanji in nato v sami kampanji vplivajo na volilke in volilce, vse izključno v korist vladnega predloga zakona ZIUGDT. To se je že dogajalo med referendumsko kampanjo septembra 2017, sedaj bo očitno prišlo do enakih zlorab.


Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
240. člen
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, prekorači pravice ali opusti dolžnosti, ki jih ima na podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne osebe ali pravnega posla glede razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja, se kaznuje z zaporom do petih let.

KOMENTAR: Premoženjska korist bi se ob sprejetju ZIUGDT v osnovi stekala k podjetju 2TDK, d.o.o. premoženjska škoda pa bi nastala na državnem proračunu, torej bi šla na račun vseh Davkoplačevalcev. Do sprejetja ZIUGDT lahko z omenjeno zlorabo pride le prek prekoračenja pravic, oziroma s kršitvijo citiranega 4. člena ZVRK.


Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
257. člen
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z zaporom do treh let.

KOMENTAR: Državna volilna komisija sploh ne bi smela evidentirati omenjenih podjetij in lokalnih skupnosti kot organizatorje referendumske kampanje. S tem je DVK odgovorna za pridobivanje volilnega vpliva (nepremoženjska korist) omenjenih dejavnikov in povzročanje škode (če odmislimo samo sprejetje ZIUGDT kot škodo, preostane še neovrgljiva škoda, ki bo nastala zaradi spobojnosti/neveljavnosti referenduma (slednja v višini več kot 3 milijone evrov)).


257.a člen
Oškodovanje javnih sredstev
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo.

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo.

(3) Uporabnik javnih sredstev po tem členu je pravna oseba javnega prava ali njena enota ali pravna oseba zasebnega prava ali zasebnik, če s temi sredstvi ali na njihov račun izvaja javno službo ali druge dejavnosti v javnem interesu ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije ali druge izključne ali posebne pravice.

(4) Javna sredstva po tem členu so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava.

KOMENTAR: Vse navedene pravne osebe so definirane v 3. odstavku tega člena, vključno s samo Državno volilno komisijo. Zaradi kršitev lahko pride to velike premoženjske škode v višini več kot 3.000.000,00 evrov, saj bo referendum ob nadaljevani udeležbi navedenih akterjev ponovno spodbojen in razveljavljen.


Nevestno delo v službi
258. člen
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

KOMENTAR: Temeljna človekova pravica, katero navedene družbe že kršijo, je pravica do svobodnih in poštenih referendumov/volitev, katere bistveni del so jasna in pregledna pravila za izvajanje referendumov in volitev, katerih ni mogoče zaobiti na način, kot to poskušajo navedeni subjekti.


Odgovornost za hujšo posledico
28. člen
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Če je iz kaznivega dejanja nastala hujša posledica, za katero predpisuje zakon hujšo kazen, se sme ta kazen izreči, če je storilec glede na to posledico ravnal malomarno.

KOMENTAR: V navedenem primeru gre vsekakor za hujše posledice, saj je velika že materialna škoda, kaj šele to da se lahko primeri množična kršitev temeljne človekove pravice do svobodnih volitev/referendumov.


Prosim Vas, da kazensko ovadbo vzamete skrajno resno in jo nemudoma uvrstite med urgentne zadeve.

Dodatno pričakujem, da me boste o poteku postopka sproti obveščali, vsaj glede tega, kateri organ bo pristojen zanjo.

To ovadbo bom objavil na svojem blogu (http://www.publishwall.si/blaz.babic).

Za vse dodatne informacije in pojasnila sem vam na voljo prek mobitela, e-pošte in seveda navadne pošte, čeravno je slednja zaradi urgentnosti v tem primeru verjetno manj primerna.

Lep pozdrav!

Blaž Babič, Ljubljana