Če boste delili, bodo prometne kazni ustrezno spremenili

Objavil/a Blaž Babič, dne 2018-05-24 ob 18:20:27

Dragi bralci,

kot vam je že verjetno jasno, so vsebine s tega bloga bolj ali manj cenzurirane. V tako svobodni in demokratični družbi namreč živimo. Predlagam vam, da po prebranju naslednje Ustavne pritožbe/Pobude za oceno ustavnosti ta zapisek delite čimbolj naokrog, saj bodo le tako na Ustavnem sodišču streznjeni k pravilnim odločitvam (+ brez zavlačevanja).

Demokracije/ljudovlade bomo imeli toliko, kolikor si je bomo izborili sami, pa nič več, saj ne pride na pladnju od nikoder.

Enako velja za sužnjelastniške prometne globe - dokler se ne boste resno dvignili proti tlačenju revnejših in kolesarjev (v primerjavi z bogatimi avtomobilisti), bodo nekateri lepo živeli na njihov račun.

Zdaj pa na delo - učenje je delo :)

--------------------------------------------------------

Ustavna pritožba
in
Pobuda za oceno ustavnosti

Izpodbijani akt:

PRITOŽBA:   Plačilni nalog PP Lj – Moste, št. 115683607, z dne 12. 02. 2017
                     Sodba ZSV 587/2017, Okrajno sodišče v Ljubljani, z dne 10. 04. 2018
                     Položnica z referenco SI12 0000115683607, MNZ Policija, 150 eur

POBUDA:       Zakon o pravilih cestnega prometa, 10. odstavek 99. člena
                      Uradni list RS, št. 109/10 z dne 30. 12. 2010, v nadaljevanju  ZPrCP
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793


Organ, ki je predpis sprejel:    Državni zbor Republike Slovenije
                       
Pobudnik:                Blaž Babič, LjubljanaUTEMELJITEV PRITOŽBE in POBUDE

Pravni interes:

Pritožniku/pobudniku je bil dne 12.2.2017 s strani policistov patrulje Policijske postaje Ljubljana Moste izdan plačilni nalog zaradi prekrška po 10. odstavku 99. člena ZPrCP. Višina globe je bila določena na 250,00 evrov, z možnostjo plačila »polovičke« (125,00 evrov) v 8-ih dneh od pravnomočnosti plačilnega naloga.

Kot je razvidno iz Zahteve za sodno varstvo, z dne 20.2.2017 (priloga 1), je pritožnik/
pobudnik že na kraju samem in natu tudi pisno jasno izpostavil dejstvo, da kot prejemnik socialne pomoči (v višini 297,33 eur mesečno) niti pod razno ni sposoben in pripravljen plačati tako visoke globe, saj bi že plačilo »polovičke« zanj pomenilo hudo materialno ogroženost.

Dne 23. 4. 2018 je pritožnik/pobudnik prevzel obvestilo PP Ljubljana Moste in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, v kateri je sodnica Tamara Kokalj ugotovila, da bo glede na vse okoliščine primera ustrezna sankcija »omiljena na 150,00 evrov« (priloga 2 in 3).


Navedbe o pravočasnosti pritožbe in pobude:

Pritožba in pobuda sta vloženi pravočasno in v okvirih 24.b ter 52. člena ZUstS (Zakon o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12).


Navedbe o neodpravljenih posledicah protiustavnosti oziroma nezakonitosti:

Pritožnik/pobudnik vztraja pri trditvi, da je določba 10. odstavka 99. člena ZPrCP ustavno sporna iz dveh popolnoma različnih vidikov, ki ju bo poimenoval fizikalnega in socialnega.

Fizikalni vidik zajema primerjavo med različnimi udeleženci v prometu, izhajajoč iz povsem elementarnih fizikalnih dejstev, ki govorijo v prid argumentom, da gre dejansko za popolnoma različen red velikosti ogrožanja varnosti v prometu.

Če iščemo razmerje med kinetično energijo

kolesarja, ki pri hitrosti 15 km/h skupaj s kolesom tehta 100 kg
in
avtomobilista, ki vozi s hitrostjo 40 km/h, skupna teža pa je 1000 kg

je razmerje med prvim in drugim (Wk = m * v² / 2) kar 1 : 71.

Če pa primerjamo

kolesarja s 70 kg (otrok), ki vozi s hitrostjo 10 km/h
in
avtomobilista, ki ima skupno maso z vozilom 1500 kg, pri hitrosti 60 km/h,

pridemo celo do neverjetnega razmerja 1 : 750.

Dodatno smemo z vidika ogrožanja prometa govoriti tudi o širini obeh udeležencev, pa tudi o površini, ki jo zavzemata. Kolesar ne zavzema več kot 1,5 m2, medtem ko lahko osebno vozilo ocenimo na več kot 9 m2. Tukaj lahko torej govorimo o razmerju 1 : 4.Socialni vidik zajema primerjavo kaznovalnih politik v bližnjih državah.

V Avstriji je kazen za avtomobiliste (!!!!) v primeru vožnje skozi rdečo luč postavljena na 70,00 evrov. Za primerjavo z Avstrijo ponujam dokaz na 6. strani priloge 1.V primerjavi s Švicarsko konfederacijo tam prometne kazni določajo glede na:

- višino premoženja,
- višino mesečnih prihodkov ali
- vrednost vozila.

Kot dodatne primerjave s Švico navajam naslednja dejstva in povezave:

1. Kazen za motorista-kolesarja, ki ne upošteva svetlobnega signala:
https://www.bussenkatalog.ch/mofa-radfahrerbussen

Nichbeachten eines Lichtsignals    CHF 60  Če to naokroglo pretvorimo v evre, jih dobimo 50.

2. Kazen za voznika osebnega vozila, ki prevozi rdečo luč, znaša 250 CHF, kar prevedeno pomeni: 214 evrov.
https://www.bussenkatalog.ch/lichtsignal-missachtung

3. Za vožnjo s hitrostjo 290 km/h je bila določena kazen 1 milijon CHF (850 tisoč evrov)
https://www.swissinfo.ch/eng/driver-faces--1-000-000-speeding-fine/23091098

4. Za 40 minut parkiranja na tramvajski liniji 1800 CHF kazni, povzročen je bil velik zastoj v Ženevi. (1500 eur)
https://lenews.ch/2017/01/24/geneva-driver-faces-parking-fine-of-more-than-1800-francs/

5. Za vožnjo s hitrostjo 136 km/h pri omejitvi 80 km/h je bila določena kazen
290 tisoč CHF  (250 tisoč evrov), pomembno je premoženje prekrškarja (več kot 20 milijonov dolarjev) in vrednost avtomobila (Ferrari Testarossa, leta 2010 vreden XX)
https://www.wired.com/2010/01/record-speeding-fine-dents-swiss-bank-account/


Podatek o prometni kazni v Nemčiji:

Najvišja prometna globa v Nemčiji: nogometaš bo plačal pol milijona evrov (za vožnjo brez vozniškega dovoljenja)
https://siol.net/avtomoto/novice/najvisja-prometna-globa-v-nemciji-nogometas-bo-placal-pol-milijona-evrov-153618

Seveda moramo ob primerjavah kazni upoštevati še temeljno razliko med povprečnimi mesečnimi plačami v Sloveniji, Avstriji, Švici in Nemčiji. Prepričan sem, da lahko boljše podatke, kot so v naslednjih povezavah, s svojimi strokovnimi sodelavci najde Ustavno sodišče samo:

https://www.worldcat.org/title/primerjava-cen-in-plac-slovenije-s-svico/oclc/440769214

http://www.delo.si/gospodarstvo/primerjava-slovenskih-in-evropskih-plac.html


Zato podajam

POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI 10. odstavka 99. člena ZPrCP in

predlagam Ustavnemu sodišču, da ustrezno razišče in odpravi
tudi druge protiustavne določbe navedenega zakona
(enačenje kolesarjev z avtomobilisti)

ter predvsem naloži zakonodajalcu, da pripravi tako prometno-kazensko zakonodajo,
ki bo upoštevala prej navedene fizikalne in socialne vidike
(kazni bodo v enakem razmerju s plačami, kot je to v sosednjih državah,
kazni bodo določene na podlagi premoženjskih/socialnih okoliščin),

skupaj z
USTAVNO PRITOŽBO
zoper plačilni nalog in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani
in predlogom za njuno razveljavitev,

ter predlagam naslovnemu sodišču, da nemudoma zadrži
izterjavo vseh tovrstnih kazni, ki še niso bile plačane,

dokler zakonodajalec ne določi novih, ustreznejših in ustavnih okvirov
prometno-kaznovalne politike.


Navedbe o neskladju z ustavo ali zakonom:


2. člen Ustave RS
(Slovenija je pravna in socialna država.)

Kot pravna država mora Slovenija poskrbeti za nediskriminatorno, pravično in primerno kaznovalno politiko. Kazen/globa mora enako boleti tako premožnega, kot manj premožnega, to pa se ne bo zgodilo, če bo veljala ista finančna kazen (250 evrov) za npr. ustavnega sodnika, ki ima več tisoč evrov mesečnih prihodkov ali pa za npr. pritožnika na Ustavno sodišče, ki ima manj kot 300 evrov mesečnih prihodkov, pa čeprav prav slednji s svojim izvensistemskim neplačanim trudom prvemu zagotavlja dobro plačano delovno mesto.

Da bo primerjava točnejša: tisti, ki ima 3000 evrov mesečnih prihodkov, bi moral biti po načelu enako bolečega kaznovanja oglobljen z 2500 evri kazni, z možnostjo polovičke, torej 1250 evri v 8-ih dneh. Ali bi bili sedaj sposobni empatije?

Pravtako je potrebno nujno in takoj spremeniti zakonodajo tako, da vozniki osebnih vozil ne bodo izenačeni s kolesarji pri plačevanju prometnih glob! Dodatne kazni »odštevanja prometnih točk« še zdaleč niso tista bistvena razlika!!! Kolesarji so preprosto večkratno manj nevarni kot avtomobilisti in bistveno manj ogrožajo promet, ter povzročajo bistveno manjšo  škodo, kar je priznano tudi v državah z razvito pravno-kaznovalno politiko.


Kot socialna država mora Slovenija poskrbeti, da bodo razmerja med kaznimi in plačami v osnovi primerljiva sosednjim (razvitim, prej naštetim) državam. Nekaj je hudo narobe, če ima bogata Švica za kolesarje določenih 50 evrov kazni za vožnjo skozi rdečo, revna Slovenija pa 250 evrov. Edini način, da bi lahko razumel sedanjo situacijo je to, da pristanem na razlago, da je v Sloveniji na oblasti politika, ki sistemsko trpinči generalno celotno populacijo, še dodatno pa njene najšibkejše člene (kolesarje, socialno ogrožene).

Dodatno mora Slovenija ukiniti »polovičke« pri predpisanih kaznih – vsaj v primeru socialno ogroženih – saj je nečloveško pričakovati, da bo lahko nekdo s 300 evri mesečnih prihodkov »lažje plačal polovičko«, v konkretnem primeru »zgolj« 125 evrov... Polovičarska kaznovalna politika ponovno priviligira premožnejše, saj jim ni težko izplačati polovičke, niti pol toliko težko ne, kot tistemu, ki mu polovička pomeni tretjino mesečnih prihodkov/odhodkov. Naj tu dodam, da je sodba Okrajnega sodišča dobesedno žaljiva, saj mi prvotna kazen omogoča »plačevanje polovičke«, torej možnost plačila 125 evrov, ki je nisem mogel izkoristiti, potem pa mi sodnica določi »znižano« kazen, vendar brez možnosti »polovičke«, kar znese več, kot prejšnja polovička, torej sedaj 150 evrov. Pozivam Ustavno sodišče, naj se jasno opredeli glede tega norčevanja iz žrtve diskriminatornega prometno-kazenskega sistema.

Kot že navedeno, je potrebno uvesti tako kaznovalno politiko, ki bo upoštevala švicarske standarde določanja kazni (alternativna merila: višina mesečnih dohodkov, vrednost celotnega premoženja ali vrednost prevoznega sredstva, s katerim je napravljen prekršek)

Za zaključek naj podam primerjavo med:

upokojencem, s pokojnino 500 eur, ki mu polovička pomeni 25% mesečnih prihodkov
in
zaposlenim, s plačo 2.500 eur, ki mu polovička pomeni zgolj 5% prihodkov.

Več kot očitno je, da je potrebno zagotoviti tak sistem določanja prometnih glob, ki bo storilce po žepu udaril enako močno, ne pa, da bi bili bogatejši celo privilegirani, saj dosti lažje plačajo polovičko, kot tisti, ki jim t tako »nizka« kazen pomeni ogrožanje finančne varnosti in obstoja.

Nadalje bom na kratko navedel člene Ustave, glede katerih je v tem primeru mogoče ugotavljati neusklajenost, tako s sporno zakonodajo, kot s konkretno sodbo Okrajnega sodišča.

Republika Slovenija je dolžna varovati človekove pravice in temeljne svoboščine (5. člen Ustave), med njimi pravico do dostojnega življenja.

Zakoni morajo biti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo (8. člen Ustave), torej tudi z določbami Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, dne 16. decembra/grudna 1966, z resolucijo št. 2200 A (XXI), Republika Slovenija pa ga je ratificirala dne 6. julija/malega srpana 1992.
(http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/Mednarodnipakt_drzavljanskih_politicnih_pravicah.pdf).

Gre za 26. člen te mednarodne zaveze:

Vsi so pred zakonom enaki in imajo brez kakršnekoli diskriminacije pravico do enakega  zakonskega varstva. V tem smislu mora zakon prepovedovati sleherno diskriminacijo in  zagotavljati vsem enako in učinkovito varstvo pred kakršnimkoli razlikovanjem, zlasti na podlagi rase,  barve,  spola,  jezika,  vere,  političnega ali drugega prepričanja, narodnega ali  socialnega porekla, rojstva ali kakršnekoli druge okoliščine.

Gre za to, da različen socialni položaj ne sme biti razlog, da bi zakon nekoga dejansko bolj ali manj kaznoval – s sicer nominalno enako kaznijo. Izogib temu je zgolj in samo kaznovanje v pravilnem razmerju, v odstotkih od mesečnih prihodkov, oziroma z ustrezno kaznovalno lestvico.

In že smo pri 14. členu Ustave, enakostjo pred zakonom, v katerem je gmotno stanje kot osebna okoliščina še dodatno izpostavljeno.

Izhajajoč iz 18. člena Ustave pritožnik ne bi smel biti podvržen nečloveškemu in ponižujočemu kaznovanju – pa sem v opisanem primeru bil.

Pravtako je bilo nespoštovano moje dostojanstvo (21. člen Ustave), v obrambo katerega moram sedaj pisati to pritožbo/pobudo. Enako je moč brati pri 34. členu Ustave.

Trdim, da se lahko enako varstvo pravic (22. člen Ustave) zagotavlja zgolj in samo z »odstotkovnimi kaznimi« (od mesečnih prihodkov), oziroma z ustrezno premoženjsko lestvico, sicer bo spodbijani zakon še naprej enim bolj in enim manj pravice varoval.

Še posebej je v 50. členu Ustave izpostavljena pravica do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Ustava nikjer ne dovoljuje, da sme država z brutalnimi in neuravnoteženimi finančnimi kaznimi to pravico omeji tudi prek polovice!

Ustava v 63. členu tudi izrecno prepoveduje spodbujanje h kaznovalni neenakopravnosti!

Uživanje lastnine je v 67. členu Ustave urejeno tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in okoljska funkcija. Ne more torej sporni zakon na opisani način izenačevati uporabe osebnih vozil z motorji z notranjim izgorevanjem in uporabe koles, češ da z »istimi vatli« kaznuje prekrške z enimi in drugimi prevoznimi sredstvi.

Kajti, kot vemo, so kolesarji v primerjavi z avtomobilisti varuhi čistega in zdravega okolja, le-tega pa zapoveduje tudi 72. člen Ustave.

Poglejmo tudi praktičen primer gospodarske dejavnosti dostav. Če podjetja vidijo, da je z vidika kaznovanosti (stroškov) povsem vseeno, ali se za dostavo uporablja kolo ali osebno vozilo (električna vozila naj bi imela celo večji okoljski odtis, kot ona na bencin), potem je na ta način zakonsko omejevana konkurenca, zagotavljanja javne koristi pa v takem zakonu ni zaznati (74. člen Ustave).

Kot smo že ugotovili, mora Slovenija zagotavljati usklajenost notranjega prava in mednarodnih pogodb (153. člen Ustave), o tem pa sodi Ustavno sodišče (161. člen Ustave).


*    *    *


Na podlagi vsega navedenega zato Ustavno sodišče pozivam, da v skladu s 161. členom URS nemudoma ugotovi protiustavnost spodbijanega 10. odstavka 99. člena ZPrCP, v katerem je sicer še veliko enakih neustavnosti (enačenja med kolesarji in avtomobilisti) in ga tudi razveljavi. Naslovnemu sodišču predlagam, da določi, da ta razveljavitev učinkuje takoj.

Prav tako predlagam, naj Ustavno sodišče do svoje končne odločitve o zadevi v celoti ali delno zadrži izvrševanje akta, katerega ustavnost ali zakonitost presoja, kot sem že navedel.


Zaključek

Pred Ustavnim sodiščem je naloga, da končno prekine suženjsko prometno-kaznovalno politiko, do katere je prišlo s postopnimi »dobronamernimi« dvigi kazni, privedlo pa do tega, da si lahko danes bogati zlahka privošči plačilo raznih polovičk, finančno skromnejši pa ne morejo te polovičarske možnosti niti izkoristiti.

Gre torej za večkratno zakonodajno neravnovesje:

1. bogati proti revnim so v prednosti, saj zlahka plačajo

2. revni so ogroženi do nivoja samega preživetja

3. v sosednjih državah so kazni neprimerno nižje

4. nepravilna vožnja z dražjim prevoznim sredstvom je enako kazniva kot vožnja z neprimerno cenejšim in okoljsko varčnejšim sredstvom

5. vozila ne bi smela biti izenačena v kaznovalni politikiUstavno sodišče pozivam, da v čim krajšem času odloči o tej pobudi in odpravi neusklajenosti z Ustavo Republike Slovenije, dodatno pa tudi kršitve načel Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki so dodatno specialno v nasprotju s 153. členom Ustave RS!

Na podlagi vsega navedenega zato Ustavno sodišče pozivam, da v skladu s 161. členom URS nemudoma ugotovite protiustavnost in nevzdržnost spodbijanega zakona.Osti jarej!Blaž Babič
Ljubljana, 24. maj/Veliki traven 2018
--------------------------------------

Izpolnjeno pobudo pošljite na naslov:
Ustavno sodišče Republike Slovenije, p. p. 1713, SI - 1001 Ljubljana

ali jo vložite osebno, v glavni pisarni US RS, v času uradnih ur,
vsak dan    od 08:30 do 12:00
v sredo    od 10:00 do 15:00PRILOGE:

1. Zahteva za sodno varstvo, 20.2.2017

2. Obvestilo PP Ljubljana Moste, 13.4.2018
    MNZ Policija, Položnica za plačilo globe, 150 eur

3. Sodba Okrajnega sodišča, ZSV 587/2017, z dne 10.4.2018

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
38
Blaž Babič
0
May 05, 2019
28. februar ·

Z Ustavnega sodišča so mi poslali prijazno obvestilo, da bodo v zadevi:

Up-827/18 Ustavna pritožba zoper
sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 587/2017, z dne 10. 4. 2018, v zvezi s
plačilnim nalogom Policijske postaje Ljubljana Moste št. 115683607, z dne 12. 2. 2017

Prednostna obravnava: Ne
Začasna odredba: Ne
Stanje zadeve: Preizkus
Tip zadeve: Up

glavni preizkuševalci po vsej verjetnosti:

predsednik senata g. Marko Šorli
član 1 DDr. Klemen Jaklič
članica 2 dr. Katja Šugman Stubbs

Vpogled v stanje zadeve
Up-827/18

https://www.us-rs.si/neresene-zadeve/vpogled-v-stanje-zadeve/?search=up-827/18&x=0&y=0

Vpogled v stanje zadeve » us-rs.si

Ustavno sodišče Republike Slovenije » Uradni obisk delegacije Ustavnega sodišča Italijanske republike pri Ustavnem sodiš
#38
Blaž Babič
0
Mar 09, 2019
Tvoj skepticizem je vreden bore malo.

Sedaj je na potezi Ustavno sodišče, menda bodo prvi senat za preverjanje sprejemljivosti sestavljali Šorli, Jaklič in Šugman-Stubbs.

Kar kaže na dobro.
#37
Zim Zelen
0
Mar 09, 2019
Sem skeptičen.
Globe in kazni določa bogatejši sloj, ravno tako presoja ugovore še bogatejša kasta.
Vso srečo

(najbolje je plačati odrejeno takoj, sicer sledijo obresti ali celo zaplemba bicikla:)
#36
Blaž Babič
0
Mar 09, 2019
Če bo kdo javno komentiral tako, kot ta anonimnež, mi bo naredil veliko uslugo.

Sebi pa še večjo sramoto.

Tako da res, ne rabim tovrstne "podpore", ker ne gre zame, ampak za resnico in dejstva in logiko stvari.

Kolesarji pač niso enako nevarni kot avtomobilisti, oz. kolesa ne enako nevarna kot avtomobili.

Ko boste dojeli to, se lahko naprej pogovarjamo o razmerjih nevarnosti - zato pa rabiš kakšne podatke, ki pa jih imajo na voljo drugje.

Nato se lahko pogovarjamo o tem, da če ima nekdo 5.000 evrov plače, ni nobene logike, da plača isti znesek kazni za enak prekršek, ker to pomeni, da jih bo delal zlahka.

Primere sem navedel - če v Švici nekdo divja s hudim avtom in dobro plačo ter velikim premoženjem, bo tudi temu ustrezno višja kazen, zato da jo bo sploh začutil.

Ali pa vi morda podpirate, da si lahko tisti na vrhu ekonomskih lestvic privoščijo več prekrškov in vozijo bolj nevarno?

Pridemo potem do razvajenih sinov (a la Janković) in njihove ošabnosti na cesti.

To se vam dopade?
#35
Zim Zelen
0
Mar 09, 2019
Pri zagovarjanju svojega "projekta" pred morebitnim sodiščem ali parlamentu pač njihovih komentarjev ne boš mogel brisati, četudi "debilnih".

Naše komentarje si vzemi za trening kajti tam bodo vprašanja zelo podrobna in to od strokovnjakov iz tega področja.

Poglej posnetke iz parlamenta ko se je globe določalo in njihove argumente (tudi strokovnjakov ne samo "debilov"!)


#34
Blaž Babič
0
Mar 08, 2019
Neumen in še anonimen komentar. Kje piše, da "ne bi bilo posledic"?

Piše o "manjših" posledicah, vendar v primerjavi z avtomobili.

Zdaj, če ti in podobni debili tega niste sposobni dojeti, to res ni več moj problem.

Jaz delam po svoje, dokaj odprto, bi rekel. Ti svojih projektov nisi niti sposoben javno predstaviti.

Zato bo naslednjič pač tvoj komentar zbrisan.
#33
Gost
0
Mar 08, 2019
Butasta pobuda.

Samo zato, ker si "reven" ne pomeni, da lahko sranje delaš kjerkoli z manjšimi ali ničnimi posledicami.

Ampak Babič je demagog in "politik" wannabe, ki se šlepa na svojih pamfletih pravičnosti.
#32
Blaž Babič
0
Mar 08, 2019
12. 05. 2016

Pred tremi leti enega, vmes pa koliko pešcev utrpelo s strani avtomobilov?

Zresni se.
#31
Zim Zelen
0
Mar 08, 2019
https://www.delo.si/nedelo/kolesar-je-voznik-pesec-je-sibkejsi-clen.html


Smrtni izidi? Glej zadnji stavek.

držim pesti za tvoj zakon!

Kolesar je voznik, pešec je šibkejši člen

Najbolj vneti kolesarji priljubljenega prevoznega sredstva ne pospravijo več niti pozimi, zdaj, ko že diši po pom
#30
Komentar izbrisal uporabnik
Zim Zelen
0
Mar 08, 2019
https://www.nadlani.si/kronika/huda-nesreca-kolesar-podrl-pesca-ta-v-smrtni-nevarnosti/
#28
Blaž Babič
0
Mar 08, 2019
Dokaj obilno nimaš pojma. Kdor povzroči hujše posledice, ga ne doleti sankcija za prekršek, ampak za kaznivo dejanje.

Rahlo hinaviš pri celi zadevi. Nikjer nisem pisal, da bi morali dati prekrške na 0, ampak predvsem to, da bi jih URAVNOTEŽILI, tako kot recimo v Švici - glede na:

- premoženje
- mesečni dohodek
- vrednost avtomobila

Če še sedaj ne razumeš, štejem, da se sprenevedaš. In zaključujem razpravo s tabo v tej temi. Kar boš hinavskega objavil, bo zbrisano.
#27
Zim Zelen
0
Mar 08, 2019
Kakorkoli!
Tisti, ki ima eno staro kripo je brez premoženja in zaposlitve bo lahko celo oproščen kazni, če te prav razumem po ugotovljenem prekršku, da ne omenjam nesrečnega dogodka!
Živeti je treba, mar ne?
#26
Blaž Babič
0
Mar 08, 2019
Ne mešaj jabolk in hrušk. Tu je poudarek na kolesarjih.

Javi mi, ko bo prvi ubil pešca.
#25
Zim Zelen
0
Mar 08, 2019
Na današnji dan. (08.3.2019)
"V Ljubljani voznik zapeljal v rdečo luč in do smrti zbil dva pešca"

Ko se bo norce izločalo iz prometa pravočasno in še z milejšimi ukrepi kot se nekateri zavzemajo, bomo vsi varnejši!
(alpane)
#24
POLJANEC LUDVIK
0
Mar 07, 2019
Preberite pazljivo sodbo ESČP v primeru Flisar V Slovenija.
#23
POLJANEC LUDVIK
0
Mar 07, 2019
BRAVO.TAKO SE DELA.
#22
Cvek
0
Nov 02, 2018
Koga ali česa?
#21
Blaž Babič
0
Nov 02, 2018
Ne pišite neumnosti, uporabljajte rodilnik!
#20
Zim Zelen
0
Nov 02, 2018
Izognite se kaznim na učinkovit način!

Ne delajte prekrške Zavestno!

Delite naprej!
#19
Pokaži več komentarjev
Blaž Babič
Blaž Babič
Objavil/a 2018-05-24 18:20:27 (May 24, 2018)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Prvi odgovori UKOM-a
Vprašanja/pobude UKOM-u, 2020-06-04
Pogovor z Alešem Erneclom, 4. maj 2020
Ustavno sodišče podaljšuje neustavnost volitev in referendumov
Ne joči Peter, oziroma ali je (korona) omejevanje gibanja v Sloveniji res protiustavno?
Korona 2020 = konec neposredne demokracije
NVO-ji in sodniki na ESČP: potreba po razjasnitvi
Verodostojnost Evropskega sodišča za človekove pravice je uničena po razkritjih povezav med sodniki in Sorosem
V Sloveniji ni demokracije, DOKAZI
Majda in Mojca - dva odgovora na nadaljevanko (21. del)
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ZRLI
(3)
ZVRK
(3)
sta
(2)
Siol
(2)
OPS
(2)
nlb
(2)
ZSi
(1)
delo
(1)
ZVDZ
(1)
ZVPR
(1)
CETA
(1)
OVSE
(1)
OSCE
(1)
MOL
(1)
IŠČI PO ARHIVU
September 2020
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj