V Sloveniji ni demokracije, DOKAZI

Objavil/a Blaž Babič, dne 2019-12-30 ob 21:57:04

Kot sem že navedel večkrat v svojih zapiskih, v Republiki Sloveniji ni demokracije. Za namen hitrejšega deljenja po spletu bom tu še enkrat navedel, zakaj dejansko ne moremo govoriti o delujoči demokraciji, zraven pa vam navedem še citate ključnih členov.

1. Financiranje političnih strank je diskriminatorno. Financiranje strank je temelj od temelja vsakega sistema, ki bi ga hoteli šteti za "demokratičnega". Ga ne poznam človeka v Sloveniji, ki bi se s tem ukvarjal vsaj 10% toliko, kot sem se sam. Še več, večina "borcev", ki mi je prišla na pot, je to vsebino preslišala, bodisi zato, ker je ni bila sposobna dojeti ali pa ker niso imeli takih navodil.

23. člen ZPolS
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor kandidirale svoje kandidatke ali kandidate, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1% glasov volivcev.

(2) Če je na volitvah več strank predložilo skupno kandidatno listo, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1,2% glasov (če sta skupno listo predložili dve stranki) oziroma najmanj 1,5% glasov (če so skupno kandidatno listo predložile tri ali več strank).

(3) Stranke iz prvega in drugega odstavka tega člena so upravičene do 25% sredstev, namenjenih v proračunu za financiranje političnih strank, v enakih deležih, do preostalih 75% sredstev pa so upravičene sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. Stranke, ki so predložile skupno kandidatno listo, si delijo sredstva, pridobljena na podlagi proporcionalne delitve, v skladu z medsebojnim sporazumom, če sporazum ni sklenjen, pa po enakih deležih.

(4) Sredstva, namenjena financiranju političnih strank, se določijo v proračunu Republike Slovenije in ne smejo presegati 0,017 % bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu pred sprejetjem proračuna. Višina sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, se določi v finančnem načrtu državnega zbora.

(5) Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah.

Zaradi 1. odstavka je preprečeno trenutno 12-im strankam, ki niso zbrale po 1% glasov, skupaj pa imajo več kot 4% glasov, da iz proračuna ne dobijo nič in se ne morejo razvijati. Ker se ne morejo razvijati, se na oblasti zadržujejo vedno iste sile, saj resne izvenparlamentarne konkurence ni.

Zaradi 4. odstavka vladajočim ni več v interesu, da ljudje sploh še hodijo na volitve, saj ne glede na udeležbo (ali poskus bojkota) ostane denar za razdelitev med stranke Sistema količinsko popolnoma enak.

Sam bi dokaj zlahka napisal še eno pobudo za oceno ustavnosti tega člena, to določene stranke tudi vedo (DOM, Poštena država, Zedinjena Slovenija, in drugi), pa vendar ne same, ne z mojo pomočjo ne gredo v boj za poštena, enakopravna sredstva svojih lastnih volilcev.

Tudi zato sem moral ugotoviti, da večina "političnih igralcev" v "političnem gledališču Slovenije" sodi v eno od treh skupin: amaterji, egotripi ali agenti.



2. Način zbiranja podpisov za referendume in volitve je neustaven, prek Upravnih enot, ki jih ima pod nadzorom izvršilna veja oblasti, Ministrstvo za notranje zadeve. Gre torej za neposredno vmešavanje izvršilne veje oblasti v delovanje zakonodajne veje oblasti.

Ko se bo naslednjič zbiralo podpise, bom ponovno sam vložil pobudo, tokrat podkrepljeno z ločenim mnenjem ustavnega sodnika Šorlija.

16.b člen ZRLI
(uradno prečiščeno besedilo)

Volilec da svojo podporo zahtevi z vpisom osebnih podatkov iz drugega odstavka 16. člena tega zakona  ter s podpisom na obrazcu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. Na obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, na katero se nanaša podpora volilca. Volilec lahko da podporo s podpisom posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat.

Volilec podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice, mora v času, ko teče rok za zbiranje podpisov, zagotoviti, da lahko volilec da podporo zahtevi v poslovnem času vsak delovni dan na vseh upravnih enotah in informatiziranih sprejemnih pisarnah.

Volilec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. V takem primeru pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, sprejme elektronsko podpisan obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto volilca in veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. Na podlagi pravilno podpisanega elektronskega obrazca pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, izda pobudniku potrjen obrazec, kjer namesto podpisa volilca doda uradni zaznamek o elektronskem podpisu ter takšen obrazec potrdi. V primeru, da podpisnik ali elektronski podpis ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, ali centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje zavrne potrditev obrazca in o tem elektronsko obvesti podpisnika.

Organi iz drugega odstavka tega člena  vodijo posebno evidenco potrjenih obrazcev, oddanih osebno in v elektronski obliki. Ta evidenca je uradna tajnost in pravico vpogleda ali izpisa vanjo ima samo sodišče.

Osebe, ki so med potekom roka za zbiranje podpisov v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe in podobnih institucijah, in osebe na prestajanju zaporne kazni lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba te institucije.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volilcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi daljše hude bolezni ali invalidnosti ne morejo pred pristojni organ osebno in ne prebivajo v institucijah iz petega odstavka tega člena , lahko svojo podporo zahtevi volilcev dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšne osebe obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahteve volivcev.

Zahteva za izdajo obrazca iz petega in šestega odstavka tega člena  ter zahteva za obisk uradne osebe iz prejšnjega odstavka se lahko vloži najpozneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev zahteve volivcev.

Če je podpora dana na način iz petega in šestega odstavka tega člena , mora pobudnik zahteve volilcev za razpis referenduma pred predložitvijo zahteve volilcev poskrbeti za vpis podpore v evidenco potrjenih obrazcev.

Vse morebitne zbiratelje podpisov za referendumske zahteve pozivam, da se pred zbiranjem podpisov poučijo o tematiki. Če jih ta vsebina ne bo zanimala, jih bom prisiljen oceniti, kot sem navedel zgoraj (egotripi, amaterji ali agenti).



3. Volitve in referendumi so nedemokratični in neustavni, tu ni več nobene dileme, čakam samo še na peti dobljeni primer na Ustavnem sodišču, čeprav zavlačujejo že onkraj okusnega.

6. člen ZVRK
(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Izdajatelji medijev morajo najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu določiti in objaviti pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo programskega časa oziroma časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov oziroma predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju.

(2) Radiotelevizija Slovenija v času volilne kampanje zagotavlja programski čas predstavitvi kandidatov oziroma mnenj o referendumskem vprašanju v skladu s tistimi določbami zakona, ki ureja Radiotelevizijo Slovenije, ki urejajo politično propagando v programih Radiotelevizije Slovenija.

(3) Izdajatelji drugih tiskanih in elektronskih medijev v neposredni ali posredni večinski javni lasti morajo zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil, s pravili iz prvega odstavka tega člena  pa morajo zagotoviti enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov, pri čemer se lahko predvidijo posebni termini ali prostor za politične stranke, ki so že zastopane v državnem zboru ali za politične stranke in kandidatne liste, ki so že zastopane v predstavniških organih lokalnih skupnosti, in posebni termin ali prostor za politične stranke in kandidatne liste, ki še niso zastopane v državnem zboru oziroma v predstavniških organih lokalnih skupnosti.

Lastniki zasebnih medijev - npr. PRO PLUS d.o.o. (POP TV + Kanal A) - ima 70% gledanost, hkrati pa prav nobene dolžnosti zagotavljanja enakopravne predstavitve kandidatov na volitvah ali dveh nasprotnih referendumskih taborov.

12. člen ZRTVS

(1) RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno na razpolago del programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidatov), političnih strank in njihovih programov. RTV Slovenija je pri določitvi tega časa in oblikovanju vsebine teh oddaj dolžna upoštevati načela iz 4. člena tega zakona .

(2) Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu, je za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj.

(3) Politične stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v državnem zboru oziroma v Evropskem parlamentu, morajo imeti skupaj na razpolago eno tretjino skupnega časa, ki ga RTV Slovenija določi za vse politične stranke in kandidate, ki sodelujejo na volitvah. RTV Slovenija tem strankam oziroma kandidatom omogoči predstavitev v okviru njim namenjenih posebnih predvolilnih predstavitev v od oddaj iz prejšnjega odstavka ločenih terminih, tako, da je vsaki od teh strank oziroma vsakemu od neodvisnih kandidatov omogočena medsebojno enakopravna predstavitev.

(4) Kandidatkam oziroma kandidatom za predsednico oziroma predsednika republike (v nadaljnjem besedilu: predsednik republike) mora RTV Slovenija zagotoviti enak čas in pogoje za predstavitev.

(5) RTV Slovenija mora najpozneje 15 dni po razpisu volitev za predsednika republike oziroma volitev v državni zbor, Evropski parlament ali lokalnih volitev objaviti način, oblike, obseg in pogoje za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov iz prvega odstavka tega člena  v svojih programih, dnevnem tisku ali na drug način, dostopen javnosti.

Gre za ločenost med Sistemskimi in izvensistemskimi strankami, da ne pride do soočenja, da volilci ne morejo presoditi, kdo od "nepoznanih" bi lahko mirno sezul kakega sistemsko-nastavljenega igralca.

Poleg ločenosti je treba tudi vedeti, da je število prvih in drugih strank podobno, tako da dobijo priviligirane 2/3 časa med sabo, druge pa le 1/3 časa.

Za STA, Siol in Planet TV, kljub temu, da so v večinski državni lasti, ta pravila ne veljajo.

---------------------

Toliko na hitrico o tem, ko vam bo kdo naslednjič rekel "saj ste sami izvolili take politike, zdaj jih pa prenašajte".

Ne, niste jih izvolili po svoji svobodni volji in oni niso imeli enakopravnih možnosti za predstavitev!

Spet dodajam, sem praktično edini v državi, ki se s temi temeljnimi temami sploh ukvarjam in izpostavljam.

Kdor se s temi členi zakonov ne misli ukvarjati, bodite prepričani, ni iskren v svojem nastopu. Naj vam služijo kot hitri opomnik:

6 ZVRK
12 ZRTVS
16b ZRLI
23 ZPolS
90 URS

Zadnji se seveda nanaša na spremembo 90. člena Ustave, zaradi katere ljudstvo več ne sme odločati ne o mednarodnih pogodbah (ki jih lahko v škodo ljudstva podpiše Sistem) in ne o zakonih, ki se tičejo davkov ali izvrševanja proračuna (to so bistvene vsebine, brez njih ni demokracije, ampak nam so že odvzete).

Ko boste dojeli te člene, lahko gremo naprej.

Do takrat lep pozdrav,

Blaž

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
4
Komentar izbrisal Blaž Babič
Komentar izbrisal Blaž Babič
Blaž Babič
3
Jan 03, 2020
Živjo,

mislim, da je vsakemu povprečnemu bralcu jasno, da sem v politiki rahlo dlje časa (1996, z Novo stranko), kot Andrej Šiško (2005, s Hervardi), izdajalec ekipe vsaj sedmih domoljubov iz prve postave Zedinjene Slovenije.

Kar se on dotika t.i. "političnega prava", se je naučil od mene, ali vsaj ob meni.

Ko bo kdorkoli izvedel za naročnika in TRR, kjer že ves ta čas zadržujejo moja izplačila, ga lepo prosim za informacije, lahko na zasebno. Dobi % po dogovoru.

Lp
#2
Slovenec
3
Jan 03, 2020
Nekaj si se pa le naučil od največjega slovenskega domoljuba po Rudolfu Maistru! Vendar ti to kaj dosti ne koristi, ker neprestano deliš in nergaš. Blaž Babič, novo leto je! Čas je, pravi, da obrneš list in začneš delovatii, kot domoljub in ne kot plačani agent!
#1
Blaž Babič
Blaž Babič
Objavil/a 2019-12-30 21:57:04 (Dec 30, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Korona 2020 = konec neposredne demokracije
NVO-ji in sodniki na ESČP: potreba po razjasnitvi
Verodostojnost Evropskega sodišča za človekove pravice je uničena po razkritjih povezav med sodniki in Sorosem
V Sloveniji ni demokracije, DOKAZI
Majda in Mojca - dva odgovora na nadaljevanko (21. del)
Nepopolna preglednica minulega dela (20. del)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (19)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (18)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (17)
Odgovori Ani(ci) Bidar na njene laži (16)
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ZRLI
(3)
ZVRK
(3)
sta
(2)
Siol
(2)
OPS
(2)
nlb
(2)
OVSE
(1)
OSCE
(1)
MOL
(1)
ZSi
(1)
delo
(1)
ZVDZ
(1)
ZVPR
(1)
CETA
(1)
IŠČI PO ARHIVU
April 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj