Po enem mesecu nam je odgovoril Varuh človekovih pravic RS
Ekipa OPS
Izpostavljeno

Sreda, 15. marec 2023 ob 11:21

Odpri galerijo

Združenje v Gibanju OPS - Osveščeni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 Vrhnika
www.gibanjeops.si
Gibanjeops2013@gmail.com
telefon: 031 274 419


Pozdravljeni gospod Peter Svetina, varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Slovenije!

Zdaj je že splošno znano dejstvo, da se je zgodil z cepljenem zoper kovid 19 s cepivi, brez INFORMIRANEGA SOGLASJA CEPLJENIH, za katera proizvajalci ne vedo ali so varna in ali so učinkovita, vedo pa, da lahko povzročijo še neznane stranske učinke. Cepljenje na način, da ljudje niso bili seznanjeni, da s cepljenem vstopajo v medicinsko znanstveni poskus in jih ni nihče prosil, da naj podpišejo obrazec Komisije RS za medicinsko etiko, ki je edini pravno ustrezen, kar pomeni podpis INFORMIRANEGA SOGLASJA PO USTNI IN PISNI POUČITVI, je protiustavno.


Garantiramo vam, da takega dokumenta ni podpisal nihče, to pa pomeni, da nihče od cepljenih ni bil ustno in pisno poučen, da s cepljenem vstopa v medicinsko znanstveni poskus, saj so vsa cepiva v III. fazi kliničnega preizkušanja in bo tako za eno izmed cepiv do maja 2023, ostala pa bodo v preizkušanju dlje, nekatera do leta 2024. Jasno je tudi, da se ne izvaja s cepljenimi nikakršen monitoring, ki ga zahteva tako znanstveno medicinsko preizkušanje in se kršijo vsi zapovedani protokoli, ko gre za preizkušanje cepiv. Ustava RS je v svojem 18. členu, v drugem odstavku popolnoma jasna.
"Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve."

Posebno poglavje pa je, kar je prejšnja Vlada RS podpisala proizvajalcu Pfizer in tudi drugim dobaviteljem cepiv in sicer, da se Vlada RS zaveda, da proizvajalci ne vedo ali so cepiva učinkovita in varna, vedo pa, da lahko povzročijo še neznane negativne stranske učinke. Vsi vemo, da se to dogaja mnogim, ki so se cepili tudi zaradi tega, ker so odgovorni strokovnjaki in politiki razlagali preko vseh medijev, da so cepiva učinkovita in varna. Dokument, ki smo ga pridobili avgusta 2021, jih je vse postavil na laž.

https://gibanjeops.si/post/604011/zlocinski-dokument-vlade-rs-za-katerega-se-ne-ve-kdo-ga-je-podpisal
Ker ste zavezani varovati človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so v opisanem primeru grobo kršene vsem, ki so nepoučeni brez INFORMIRANEGA SOGLASJA vstopili v znanstveno medicinski poskus tipa dr. Mengele, vas sprašujemo.

1. Kaj boste naredili, da se odgovorne za ta neverjeten zločin ZOPER ČLOVEČNOST pripelje pred roko pravice?

2. Ali se boste javno distancirali od takega početja propagandistov in izvajalcev cepljenja zoper Kovid 19 in boste zahtevali, da se tak način cepljenja z eksperimentalnimi cepivi takoj ustavi? Vemo, da se naše ljudi še vedno vabi, preko sredstev množičnega obveščanja, naj se cepijo tudi zoper Kovid 19.

3. Kaj ste morebiti že storili, da se razčisti kar se dogaja in se državljane RS obvesti o nevarnosti takega protiustavnega postopnja?

Zdaj, ko ste tudi z naše strani obveščeni o sumu zločina nad približno 1,2 milijona cepljenimi s strani znanih osumljenih odgovornih oseb, vas k ukrepanju zavezuje zakon, ker sicer tvegate, da z morebitnim neukrepanjem tudi sami padete v kazenski delikt. (145. člen ZKP RS in 281. člen KZ RS)

Želimo, da nas povabite na sestanek in se bomo o tem temeljito pogovorili ali pa nam prosimo odgovorite na zastavljena vprašanja, ker želimo o vašem pogledu in morebitnem ukrepanju čim prej obvestiti slovensko javnost.

Za povabilo na sestanek ali na odgovore, brez nepotrebnega odlašanja, se vnaprej najlepše zahvaljujemo in Vam želimo vse dobro!

Ladislav Troha, začasni predsednik Gibanja OPS

Pisali smo mu po elektronski pošti, 9. 2.2023

Odgovor Varuha z dne, 10.03.2023

"Varuh človekovih pravic
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana

GIBANJE OPS
Gospod
Ladislav TROHA
gibanjeops2013@gmail.com

Številka: 0.4-81/2023-2-ROG
Datum: 10. 03. 2023

Spoštovani gospod Troha,


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je prejel vaše
elektronsko pismo, v katerem navajate, da se je cepljenje proti covidu-19 opravilo brez
informiranega soglasja cepljenih s cepivi, za katera naj proizvajalci ne bi vedeli, ali so ta
varna in učinkovita, vedeli pa naj bi, da lahko povzročijo še neznane stranske učinke.
Navajate, da naj bi cepljenje na način, da cepljene osebe niso bile seznanjene s tem, da
s cepljenjem vstopajo v medicinsko zdravstveni poskus (III. faza kliničnega preizkušanja)
in niso podpisale obrazca Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, kršilo
določbo 18. člena Ustave Republike Slovenije (URS). Problematizirate tudi vsebino
domnevnega dokumenta, ki naj bi razkrival, da je prejšnja Vlada Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Vlada) vedela, da proizvajalci ne vedo, ali so cepiva učinkovita in varna,
vedo pa, da lahko povzročijo še neznane negativne učinke. Od Varuha pričakujete
odgovore na vprašanja, vezana na omenjeno problematiko, in osebni sestanek z
varuhom.


Uvodoma pojasnjujemo pristojnosti Varuha, opredeljene v URS in Zakonu o varuhu
človekovih pravic (ZVarCP). Varuh je pristojen za varovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in
nosilcev javnih pooblastil. Na Varuha se lahko obrne vsak, ki meni, da so mu bile z aktom
ali dejanjem katerega od naštetih organov kršene človekove pravice ali temeljne
svoboščine. Pri tem pa je vloga Varuha subsidiarna, kar pomeni, da si morajo pobudniki
v prvi vrsti sami prizadevati za svoje pravice, podlaga za Varuhovo posredovanje pa je
podana (šele), ko se pristojni ne odzove ali ne zavzame stališča o zadevi.
Nadalje pojasnjujemo, da mora vsaka pobuda, naslovljena na Varuha, vsebovati
nekatere obvezne sestavine, če naj Varuh posreduje v zadevi. Prvi odstavek 27. člena
ZVarCP in 31. člen Poslovnika Varuha človekovih pravic Republike Slovenije namreč

določata, da mora pobuda vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih temelji.
Pobuda mora biti podpisana in označena z osebnimi podatki pobudnika, vsebovati pa
mora še: državni organ, na katerega se pobuda nanaša, navedbo človekove pravice ali
temeljne svoboščine, ki je bila kršena, oziroma nepravilnost pri poslovanju organa ter
navedbo pravnih sredstev, ki jih je pobudnik v zadevi že uporabil.


Vaše pismo omenjenih zahtev ne izpolnjuje, saj je videti, da gre šele za prvi korak k
rešitvi problema. Skladno z navedenim Varuh za zdaj ne vidi podlage za obravnavo vaše
zadeve. Ustrezne odgovore v vaši zadevi bi bilo moč najti, če bi se obrnili na Javno
agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju:
JAZMP) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Ne glede na
navedeno vam v nadaljevanju podajamo nekaj splošnih pojasnil.


JAZMP je na svoji spletni strani1 objavila postopek razvoja cepiv proti covidu-19. Skladno
s postopkom mora podjetje, ki je cepivo razvilo, za pridobitev dovoljenja za promet
cepiva v Evropski uniji (v nadaljevanju: EU), izvesti zahtevna preizkušanja cepiva, ki jih
znanstveno ovrednoti Evropska agencija za zdravila (v nadaljevanju: EMA).


Kot navaja JAZMP, so trije stebri razvoja kakovost cepiva, predklinična preskušanja in
klinična preskušanja. Ko so vsa tri področja v zadostni meri podprta z rezultati in
dokumentacijo, lahko proizvajalci cepiv predložijo vse podatke skupaj v vlogi za
pridobitev dovoljenja za promet. JAZMP nadalje navaja, da so tudi v primeru izdaje
pogojnega dovoljenja za promet z zdravilom opravljene vse klinične faze preizkušanj.
Pogojno dovoljenje namreč zgolj omogoča pospešen dostop do nujno potrebnih zdravil,
takoj ko so na voljo zadostni podatki o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil, ki
dokazujejo, da koristi zdravila prevladajo nad tveganji. JAZMP zagotavlja, da so tudi za
zdravila s pogojnim dovoljenjem za promet vzpostavljeni strogi zaščitni ukrepi in kontrole
glede varnosti zdravila po odobritvi ter predstavljajo nadzorovan in robusten okvir za
zagotovitev visoke ravni zaščite javnega zdravja državljanov EU, ob čemer so
upoštevani predpisani visoki standardi glede zagotavljanja kakovosti, varnosti in
učinkovitosti.


Po stališču JAZMP se vsa cepiva proti covidu-19, ki jih je odobrila Evropska komisija na
podlagi pozitivnega mnenja EMA, uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo,
promet in uporabo zdravil ter predpisom o izvajanju dejavnosti na področju
farmakovigilance, določenih v Uredbi (ES) št. 726/2004 ter Direktivi 2001/83/ES
Evropskega Parlamenta in Sveta, in torej v sklopu cepljenja v Republiki Sloveniji niso
podvržena predpisom o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini, kot
jih določajo Uredba (EU) št. 536/2014, Uredba (EU) 2020/1043 ter Direktiva 2001/20/ES
Evropskega parlamenta in Sveta in s tem tudi ne Helsinški deklaraciji iz leta 1964. V
primeru uporabe cepiv proti covidu-19 torej ne gre za eksperimentalno zdravljenje, ki bi
moralo biti obravnavano v okviru kliničnih testiranj.


Za vsa nadaljnja vprašanja glede varnosti in učinkovitosti cepiv vam predlagamo, da se
obrnete na JAZMP (Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, info@jazmp.si).

1 Dostopno na naslovu: www.jazmp.si/cepiva-proti-covidu-19/vprasanja-in-odgovori-glede-cepiv-
proti-covidu-19/.

Sicer vas želimo še seznaniti, da je Varuh pretekle ukrepe, povezane s preprečevanjem
širjenja bolezni covid-19 obravnaval z več zornih kotov, o svojih ugotovitvah in stališčih
pa je tudi obveščal javnost. Več o Varuhovih stališčih in ugotovitvah, sprejetih v času
pandemije, si lahko preberete na spletni strani Varuha.


Glede na pojasnjeno, vam predlagamo, da se torej najprej obrnete na za to pristojne
organe. Če pa z njihove strani ne bi bili deležni odziva, kakršen bi po vašem mnenju
moral biti, nas s tem lahko seznanite na način, kot izhaja iz tretjega odstavka tega dopisa
in ponovno bomo ocenili možnosti za naše posredovanje, po potrebi pa se lahko nato
dogovorimo (tudi) za osebni pogovor.


Želje po osebnih pogovorih skušamo uresničiti v največji možni meri, vendar pa morajo
biti za pogovor z varuhom človekovih pravic ali namestnikom varuha človekovih pravic
zaradi narave njunega dela pobudniki praviloma v naprej dogovorjeni. Po predhodnem
dogovoru za osebni pogovor pa vam je na voljo tudi strokovni delavec, ki obravnava vašo
zadevo. Pojasnjujemo, da je osebni pogovor sicer smiseln predvsem v primeru, ko so
podani pogoji za posredovanje Varuha, saj drugače Varuh zadeve ne more obravnavati.


Lep pozdrav,

Peter Svetina
varuh človekovih pravic"

Naš dopis Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Pisali smo jim v 12.03.2023 ob 14:22 po elektronski pošti ter dodali še naslove Specializiranega državnega tožilstva RS, Policije in Okrožnega državnega tožisltva v Ljubljani kjer že imajo od lanskega novembra našo kazensko prijavo. V vednost pa je spodnji dopis prejel tudi Varuh Človekovih pravic."Pozdravljeni!

Pišemo vam po priporočilu Varuha človekovih pravic v RS, ki je povzel nekatere vaše razlage, objavljene na vaši spletni strani, v katerih zatrjujete, da v Sloveniji ni potrebno izvajati cepljenja s cepivom, ki je pogojno odobreno za uporabo, po protokolu, ki ga zahteva Helsinška deklaracija, ko gre za medicinsko znanstvene poskuse zdravila ali cepiva.

1. Zanima nas, kdo se je v Sloveniji tako odločil, če smo neodvisna in suverena država, in zanima nas, kdaj je Državni zbor, ki je poleg ljudstva edini pristojen ratificirati mednarodne pogodbe in druge odločitve, sprejete v EU, da bi bili zavezani spoštovati odločitve v tem primeru Evropske komisije, ki naj bi na podlagi odločitve EMA določila, da se lahko cepiva neomejeno uporabljajo tudi v Sloveniji, čeprav so vsa v tretji fazi kliničnega preizkušanja, in preizkuševalce ni treba poučiti, da s cepljenjem postanejo predmet medicinsko znanstvenega preizkušanja in jih ni treba prositi za podpis PROSTOVOLJNE IN ZAVESTNE PRIVOLITVE PO POUČITVI. Ustava RS, ki je najvišji pravni akt te države, nad njo ne more biti nobena EMA in nobena Evropska komisija, v svojem 18. členu prepoveduje izvajanje medicinsko znanstvenih poskusov na ljudeh, če za to ne dajo prostovoljnega soglasja.

Še posebej vas to sprašujemo v luči vašega poročila o stranskih učinkih za leto 2021, ki je naraslo, kar sami pravite v poročilu, zaradi povečanja stranskih učinkov zaradi cepljenja zoper KOVID 19.2. Želimo jasen odgovor na naše vprašanje, ali so cepiva zoper domnevni virus Sars KOV-2 učinkovita in varna kot trdite na vaših spletnih straneh?

3. Prosimo, če nam pojasnite glede na zapis v uradnem dokumentu Vlade RS (4. točka) za nabavo cepiv (Naročilnico), kako je mogoče, da ste odobrili uporabo kemičnih pripravkov, za katere proizvajalec sporoča kupcu cepiv, da ne ve, ali je njegov proizvod učinkovit, in ne ve, ali je varen, ve pa, da lahko povzroči še neznane stranske učinke? Uraden dokument smo prejeli avgusta 2021, ko smo od Ministrstva za zdravje skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zahtevali pogodbe o nakupu cepiv zoper domnevni virus Sars KOV-2. Dokumenta v angleški in slovenski različici (prejeli smo ga samo v angleškem jeziku in smo ga dali prevesti) si preberite v povezavah.

Naročilnica v angleškem jeziku

Naročilnica v slovenskem jeziku

3. Pojasnite, prosimo, kdo laže, EMA, EVROPSKA KOMISIJA ALI VI, da so cepiva učinkovita in varna? Če proizvajalec Pfizer, ki je prodal sto tisoče ali celo milijone doz kemičnega pripravka v III. klinični fazi preizkušanja tudi Sloveniji, tega ni vedel in s tem je Vlada RS soglašala, priznavala njegovo nevednost in je s podpisom pričujočega dokumenta sprejela vso odgovornost za negativne posledice cepljenih nase. Nakar pa je odgovornost prenesla na vsakega posameznika, ki je s podpisom na dokumentu za cepljenje (Ne za vstop v znanstveno medicinski poskus) soglašal, da se mu vbrizga ta kemični pripravek v telo. Predvidevamo, da je ob podpisu tega dokumenta (Naročilnice za nakup cepiv) sodeloval kdo iz vaše agencije ali pa bi morala vaše agencija dobiti obvestilo Ministrstva za zdravje, kaj so kupili, in, da se ne ve, ali so cepiva - zvarki učinkoviti in varni, ker tega ne ve niti proizvajalec.

4. Da bi bila zadeva še bolj grozna, smo si uspeli pridobiti generalno pogodbo Evropska komisija - Pfizer, v kateri pa so to dejstvo, da imenovani proizvajalec ne ve, ali je njegov proizvod učinkovit, in ne ve, ali je varen, prikrili s sivo barvo. Torej je za to vedela tudi Evropska komisija, ko je nerazložljivo normalnemu človeškemu umu, da je EMA odobrila množično uporabo tega zvarka, če je vedela, kaj je v pogodbi Evropska komisija - Pfizer in v naročilnicah za nakup posamičnih držav navajal sam proizvajalec.

Pogodba cenzurirana

Pogodba necenzurirana

5. Prepričani smo, da gre za zločin mednarodnih razsežnosti, zato ponovno tudi ta dopis pošiljamo na Specializirano državno tožilstvo RS, ker so dolžni sprožiti kazensko preiskavo prav na tem tožilstvu, saj je podan utemeljen sum, da gre za ZLOČIN ZOPER ČLOVEŠTVO oz. GENOCID, ki ga je zagrešila mednarodna hudodelska združba in je treba osumljene storilce v tem pogledu po uradni dolžnosti obravnavati.
Za odgovore brez nepotrebnega odlašanja se vnaprej zahvaljujemo in vam želimo vse dobro!

Ekipa OPS, zanje Ladislav Troha, začasni predsednik

Odgovor zgoraj navedene agencije še čakamo in vas bomo obvestili, ko bo prispel. Zadevi bomo prišli do dna in veseli nas, da iamo zdaj z Varuhom človekovih pravic vzpostavljen dialog. Ta dopis JAZP je prejel tudi on, saj naj se napotil on, da ji pišemo.

Ekipa OPS


p.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 22. Mar 2023 at 13:37

337 ogledov

Pisni dokaz: CDC NIMA IZOLIRANEGA, PREČIŠČENEGA VZORCA virusa Sars-CoV-2, ki povzroča COVID-19
Ameriški center za nadzor bolezni (CDC) v Atlanti je pisno potrdil, da nima nobenega resničnega, izoliranega, prečiščenega vzorca virusa SARS-CoV-2 in ne more zagotoviti nobenih zapisov o tem virusu, ki domnevno povzroča COVID 19. V zadnjih nekaj mesecih so bile na Center za nadzor bolezni (CDC) poslane zahteve v skladu z Zakonom o svobodi informacij (FOIA) z zahtevo po dokazih, da je CDC izoliral ali očistil virus SARS-CoV-2.7. junija 2021 je CDC (ponovno) pisno potrdil, da nima nobenih zapisov, ki bi kazali, da so kdaj izolirali ali očistili virus, ki domnevno povzroča bolezen imenovano COVID-19. Te pisne zahteve je poslala gospa Christine Massey glavnemu uradniku CDC/ATSDR FOIA, g. Robertu Andohu, da poišče in dostavi KAKRŠNEKOLI zapise, raziskave in/ali ugotovitve za KAKRŠNOKOLI "virusno" izolacijo in čiščenje (kdor koli, kjer koli, kadarkoli v svetu) iz pacientovega vzorca, z maceracijo, filtracijo in/ali uporabo ultracentrifuge. . . kar se imenuje "zlati standard" za izolacijo in identifikacijo patološkega mikroorganizma ali nanoorganizma. „Zlati standard“ za izolacijo in identifikacijo mikrobov se imenuje Kochov in Riversov postulat, ki je bil uveden pred mnogimi leti za izolacijo bakterijskih (Koch) ali virusnih (Rivers) postulatov. Link članka: John C. Carleton Written Proof: CDC Has NO ISOLATED, PURIFIED, Sample of Sars-CoV-2 Virus that causes COVID-19https://www.johnccarleton.org/BLOGGER/2021/08/07/written-proof-cdc-has-no-isolated-purified-sample-of-sars-cov-2-virus-that-causes-covid-19/QR koda članka: John C. Carleton Written Proof: CDC Has NO ISOLATED, PURIFIED, Sample of Sars-CoV-2 Virus that causes COVID-19Rešitev je zagotovo samo ena, psihopate-sataniste ZDRUŽENI odstranimo z ZAKONOM OPS:http://www.gibanje-ops.com/nujen-projekt-ops/zakon-ops.html od vseh vzvodov odločanja, s katerih se odloča o narodovi usodi. Potem pa takoj razveljavimo vse škodljive akte, zakone, mednarodne pogodbe, uredbe, 5G-antene, 5G- modeme, obvezna cepljenja in vse kar je bilo sprejetega ali narejenega zoper ljudstvo.Izkoriščani delavci, obubožani upokojenci, študenti in dijaki brez perspektive, kmetje brez spoštovanja države in vsi ostali, ki imamo dovolj 32 let trajajoče tiranije slovenske in globalistične globoke države - MAFIJE, čas je da se združimo in enotno vstanemo. ZAHTEVAMO! 1. Da organi pregona TAKOJ aretirajo vse K19 kriminalce in vse tiste ki jih s položajev ščitijo na podlagi podanih kazenskih prijav različnih skupin in posameznikov na SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO, DRUGA TOŽILSTVA IN POLICIJO! 2. Razpustitev Vlade in Državnega zbora ter postavitev začasne narodne skupščine sestavljene iz po 5 predstavnikov iz vseh desetih slovenskih pokrajin. PREKMURSKE, ŠTAJERSKE, KOROŠKE, GORENJSKE, LJUBLJANSKE, DOLENJSKE, BELOKRANJSKE, NOTRANJSKE, GORIŠKE IN PRIMORSKE pokrajine z nalogo formiranja začasne krizne Vlade s pomočjo javnih razpisov.Ta pa bo imela ključno nalogo priprave NOVE DRUŽBENE POGODBE Z UVEDBO NEPOSREDNE KARANTANSKE VLADAVINE LJUDSTVA, ki jo bomo sprejeli na USTAVODAJNEM REFERENDUMU. Ter pripravo oz. ažuriranje Zakona o odpravi neupravičenih oblastniških privilegijev in Zakona o RTV, ki ju bomo sprejeli hkrati, ko bomo na ustavodajnem referendumu sprejeli novo USTAVO. (To bo nov PLEBISCIT)3. Izvedba prvih svobodnih, poštenih, demokratičnih volitev na katerih bomo izvolili izvajalce ukazov in upravičenih pozitivnih pričakovanj slovenskega LJUDSTVA neposredno z možnostjo predčasnega odpoklica. ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, KI VE KAJ ŽELI IN VE KAM ŽELI PRITI, NE BO NIKOLI PORAŽEN! NAJ SE ORGANIZACIJA ZA MNOŽIČEN ODHOD V LJUBLJANO 27. APRILA V VSEH DESETIH POKRAJINAH ZAČNE TAKOJ! DELI! DELUJ! UKREPAJ!Ekipa Gibanje OPS Osveščeni Prebivalci Slovenije info@gibanje-ops.com Tel.: 031 274 419https://gibanjeops.si https://www.facebook.com/gibanjeops

Wed, 15. Mar 2023 at 11:21

547 ogledov

Po enem mesecu nam je odgovoril Varuh človekovih pravic RS
Združenje v Gibanju OPS - Osveščeni Prebivalci SlovenijeStara Vrhnika 1161360 Vrhnikawww.gibanjeops.si Gibanjeops2013@gmail.comtelefon: 031 274 419Pozdravljeni gospod Peter Svetina, varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Slovenije! Zdaj je že splošno znano dejstvo, da se je zgodil z cepljenem zoper kovid 19 s cepivi, brez INFORMIRANEGA SOGLASJA CEPLJENIH, za katera proizvajalci ne vedo ali so varna in ali so učinkovita, vedo pa, da lahko povzročijo še neznane stranske učinke. Cepljenje na način, da ljudje niso bili seznanjeni, da s cepljenem vstopajo v medicinsko znanstveni poskus in jih ni nihče prosil, da naj podpišejo obrazec Komisije RS za medicinsko etiko, ki je edini pravno ustrezen, kar pomeni podpis INFORMIRANEGA SOGLASJA PO USTNI IN PISNI POUČITVI, je protiustavno.Garantiramo vam, da takega dokumenta ni podpisal nihče, to pa pomeni, da nihče od cepljenih ni bil ustno in pisno poučen, da s cepljenem vstopa v medicinsko znanstveni poskus, saj so vsa cepiva v III. fazi kliničnega preizkušanja in bo tako za eno izmed cepiv do maja 2023, ostala pa bodo v preizkušanju dlje, nekatera do leta 2024. Jasno je tudi, da se ne izvaja s cepljenimi nikakršen monitoring, ki ga zahteva tako znanstveno medicinsko preizkušanje in se kršijo vsi zapovedani protokoli, ko gre za preizkušanje cepiv. Ustava RS je v svojem 18. členu, v drugem odstavku popolnoma jasna. "Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve."Posebno poglavje pa je, kar je prejšnja Vlada RS podpisala proizvajalcu Pfizer in tudi drugim dobaviteljem cepiv in sicer, da se Vlada RS zaveda, da proizvajalci ne vedo ali so cepiva učinkovita in varna, vedo pa, da lahko povzročijo še neznane negativne stranske učinke. Vsi vemo, da se to dogaja mnogim, ki so se cepili tudi zaradi tega, ker so odgovorni strokovnjaki in politiki razlagali preko vseh medijev, da so cepiva učinkovita in varna. Dokument, ki smo ga pridobili avgusta 2021, jih je vse postavil na laž.https://gibanjeops.si/post/604011/zlocinski-dokument-vlade-rs-za-katerega-se-ne-ve-kdo-ga-je-podpisalKer ste zavezani varovati človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so v opisanem primeru grobo kršene vsem, ki so nepoučeni brez INFORMIRANEGA SOGLASJA vstopili v znanstveno medicinski poskus tipa dr. Mengele, vas sprašujemo. 1. Kaj boste naredili, da se odgovorne za ta neverjeten zločin ZOPER ČLOVEČNOST pripelje pred roko pravice?2. Ali se boste javno distancirali od takega početja propagandistov in izvajalcev cepljenja zoper Kovid 19 in boste zahtevali, da se tak način cepljenja z eksperimentalnimi cepivi takoj ustavi? Vemo, da se naše ljudi še vedno vabi, preko sredstev množičnega obveščanja, naj se cepijo tudi zoper Kovid 19.3. Kaj ste morebiti že storili, da se razčisti kar se dogaja in se državljane RS obvesti o nevarnosti takega protiustavnega postopnja? Zdaj, ko ste tudi z naše strani obveščeni o sumu zločina nad približno 1,2 milijona cepljenimi s strani znanih osumljenih odgovornih oseb, vas k ukrepanju zavezuje zakon, ker sicer tvegate, da z morebitnim neukrepanjem tudi sami padete v kazenski delikt. (145. člen ZKP RS in 281. člen KZ RS) Želimo, da nas povabite na sestanek in se bomo o tem temeljito pogovorili ali pa nam prosimo odgovorite na zastavljena vprašanja, ker želimo o vašem pogledu in morebitnem ukrepanju čim prej obvestiti slovensko javnost. Za povabilo na sestanek ali na odgovore, brez nepotrebnega odlašanja, se vnaprej najlepše zahvaljujemo in Vam želimo vse dobro! Ladislav Troha, začasni predsednik Gibanja OPSPisali smo mu po elektronski pošti, 9. 2.2023 Odgovor Varuha z dne, 10.03.2023"Varuh človekovih pravicDunajska cesta 561000 LjubljanaGIBANJE OPSGospodLadislav TROHAgibanjeops2013@gmail.comŠtevilka: 0.4-81/2023-2-ROGDatum: 10. 03. 2023Spoštovani gospod Troha,Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je prejel vašeelektronsko pismo, v katerem navajate, da se je cepljenje proti covidu-19 opravilo brezinformiranega soglasja cepljenih s cepivi, za katera naj proizvajalci ne bi vedeli, ali so tavarna in učinkovita, vedeli pa naj bi, da lahko povzročijo še neznane stranske učinke.Navajate, da naj bi cepljenje na način, da cepljene osebe niso bile seznanjene s tem, das cepljenjem vstopajo v medicinsko zdravstveni poskus (III. faza kliničnega preizkušanja)in niso podpisale obrazca Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, kršilodoločbo 18. člena Ustave Republike Slovenije (URS). Problematizirate tudi vsebinodomnevnega dokumenta, ki naj bi razkrival, da je prejšnja Vlada Republike Slovenije (vnadaljevanju: Vlada) vedela, da proizvajalci ne vedo, ali so cepiva učinkovita in varna,vedo pa, da lahko povzročijo še neznane negativne učinke. Od Varuha pričakujeteodgovore na vprašanja, vezana na omenjeno problematiko, in osebni sestanek zvaruhom.Uvodoma pojasnjujemo pristojnosti Varuha, opredeljene v URS in Zakonu o varuhučlovekovih pravic (ZVarCP). Varuh je pristojen za varovanje človekovih pravic intemeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave innosilcev javnih pooblastil. Na Varuha se lahko obrne vsak, ki meni, da so mu bile z aktomali dejanjem katerega od naštetih organov kršene človekove pravice ali temeljnesvoboščine. Pri tem pa je vloga Varuha subsidiarna, kar pomeni, da si morajo pobudnikiv prvi vrsti sami prizadevati za svoje pravice, podlaga za Varuhovo posredovanje pa jepodana (šele), ko se pristojni ne odzove ali ne zavzame stališča o zadevi.Nadalje pojasnjujemo, da mora vsaka pobuda, naslovljena na Varuha, vsebovatinekatere obvezne sestavine, če naj Varuh posreduje v zadevi. Prvi odstavek 27. členaZVarCP in 31. člen Poslovnika Varuha človekovih pravic Republike Slovenije namrečdoločata, da mora pobuda vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih temelji.Pobuda mora biti podpisana in označena z osebnimi podatki pobudnika, vsebovati pamora še: državni organ, na katerega se pobuda nanaša, navedbo človekove pravice alitemeljne svoboščine, ki je bila kršena, oziroma nepravilnost pri poslovanju organa ternavedbo pravnih sredstev, ki jih je pobudnik v zadevi že uporabil.Vaše pismo omenjenih zahtev ne izpolnjuje, saj je videti, da gre šele za prvi korak krešitvi problema. Skladno z navedenim Varuh za zdaj ne vidi podlage za obravnavo vašezadeve. Ustrezne odgovore v vaši zadevi bi bilo moč najti, če bi se obrnili na Javnoagencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju:JAZMP) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Ne glede nanavedeno vam v nadaljevanju podajamo nekaj splošnih pojasnil.JAZMP je na svoji spletni strani1 objavila postopek razvoja cepiv proti covidu-19. Skladnos postopkom mora podjetje, ki je cepivo razvilo, za pridobitev dovoljenja za prometcepiva v Evropski uniji (v nadaljevanju: EU), izvesti zahtevna preizkušanja cepiva, ki jihznanstveno ovrednoti Evropska agencija za zdravila (v nadaljevanju: EMA).Kot navaja JAZMP, so trije stebri razvoja kakovost cepiva, predklinična preskušanja inklinična preskušanja. Ko so vsa tri področja v zadostni meri podprta z rezultati indokumentacijo, lahko proizvajalci cepiv predložijo vse podatke skupaj v vlogi zapridobitev dovoljenja za promet. JAZMP nadalje navaja, da so tudi v primeru izdajepogojnega dovoljenja za promet z zdravilom opravljene vse klinične faze preizkušanj.Pogojno dovoljenje namreč zgolj omogoča pospešen dostop do nujno potrebnih zdravil,takoj ko so na voljo zadostni podatki o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil, kidokazujejo, da koristi zdravila prevladajo nad tveganji. JAZMP zagotavlja, da so tudi zazdravila s pogojnim dovoljenjem za promet vzpostavljeni strogi zaščitni ukrepi in kontroleglede varnosti zdravila po odobritvi ter predstavljajo nadzorovan in robusten okvir zazagotovitev visoke ravni zaščite javnega zdravja državljanov EU, ob čemer soupoštevani predpisani visoki standardi glede zagotavljanja kakovosti, varnosti inučinkovitosti.Po stališču JAZMP se vsa cepiva proti covidu-19, ki jih je odobrila Evropska komisija napodlagi pozitivnega mnenja EMA, uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo,promet in uporabo zdravil ter predpisom o izvajanju dejavnosti na področjufarmakovigilance, določenih v Uredbi (ES) št. 726/2004 ter Direktivi 2001/83/ESEvropskega Parlamenta in Sveta, in torej v sklopu cepljenja v Republiki Sloveniji nisopodvržena predpisom o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini, kotjih določajo Uredba (EU) št. 536/2014, Uredba (EU) 2020/1043 ter Direktiva 2001/20/ESEvropskega parlamenta in Sveta in s tem tudi ne Helsinški deklaraciji iz leta 1964. Vprimeru uporabe cepiv proti covidu-19 torej ne gre za eksperimentalno zdravljenje, ki bimoralo biti obravnavano v okviru kliničnih testiranj.Za vsa nadaljnja vprašanja glede varnosti in učinkovitosti cepiv vam predlagamo, da seobrnete na JAZMP (Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, info@jazmp.si).1 Dostopno na naslovu: www.jazmp.si/cepiva-proti-covidu-19/vprasanja-in-odgovori-glede-cepiv-proti-covidu-19/.Sicer vas želimo še seznaniti, da je Varuh pretekle ukrepe, povezane s preprečevanjemširjenja bolezni covid-19 obravnaval z več zornih kotov, o svojih ugotovitvah in stališčihpa je tudi obveščal javnost. Več o Varuhovih stališčih in ugotovitvah, sprejetih v časupandemije, si lahko preberete na spletni strani Varuha.Glede na pojasnjeno, vam predlagamo, da se torej najprej obrnete na za to pristojneorgane. Če pa z njihove strani ne bi bili deležni odziva, kakršen bi po vašem mnenjumoral biti, nas s tem lahko seznanite na način, kot izhaja iz tretjega odstavka tega dopisain ponovno bomo ocenili možnosti za naše posredovanje, po potrebi pa se lahko natodogovorimo (tudi) za osebni pogovor.Želje po osebnih pogovorih skušamo uresničiti v največji možni meri, vendar pa morajobiti za pogovor z varuhom človekovih pravic ali namestnikom varuha človekovih praviczaradi narave njunega dela pobudniki praviloma v naprej dogovorjeni. Po predhodnemdogovoru za osebni pogovor pa vam je na voljo tudi strokovni delavec, ki obravnava vašozadevo. Pojasnjujemo, da je osebni pogovor sicer smiseln predvsem v primeru, ko sopodani pogoji za posredovanje Varuha, saj drugače Varuh zadeve ne more obravnavati.Lep pozdrav,Peter Svetinavaruh človekovih pravic"Naš dopis Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Pisali smo jim v 12.03.2023 ob 14:22 po elektronski pošti ter dodali še naslove Specializiranega državnega tožilstva RS, Policije in Okrožnega državnega tožisltva v Ljubljani kjer že imajo od lanskega novembra našo kazensko prijavo. V vednost pa je spodnji dopis prejel tudi Varuh Človekovih pravic. "Pozdravljeni!Pišemo vam po priporočilu Varuha človekovih pravic v RS, ki je povzel nekatere vaše razlage, objavljene na vaši spletni strani, v katerih zatrjujete, da v Sloveniji ni potrebno izvajati cepljenja s cepivom, ki je pogojno odobreno za uporabo, po protokolu, ki ga zahteva Helsinška deklaracija, ko gre za medicinsko znanstvene poskuse zdravila ali cepiva. 1. Zanima nas, kdo se je v Sloveniji tako odločil, če smo neodvisna in suverena država, in zanima nas, kdaj je Državni zbor, ki je poleg ljudstva edini pristojen ratificirati mednarodne pogodbe in druge odločitve, sprejete v EU, da bi bili zavezani spoštovati odločitve v tem primeru Evropske komisije, ki naj bi na podlagi odločitve EMA določila, da se lahko cepiva neomejeno uporabljajo tudi v Sloveniji, čeprav so vsa v tretji fazi kliničnega preizkušanja, in preizkuševalce ni treba poučiti, da s cepljenjem postanejo predmet medicinsko znanstvenega preizkušanja in jih ni treba prositi za podpis PROSTOVOLJNE IN ZAVESTNE PRIVOLITVE PO POUČITVI. Ustava RS, ki je najvišji pravni akt te države, nad njo ne more biti nobena EMA in nobena Evropska komisija, v svojem 18. členu prepoveduje izvajanje medicinsko znanstvenih poskusov na ljudeh, če za to ne dajo prostovoljnega soglasja. Še posebej vas to sprašujemo v luči vašega poročila o stranskih učinkih za leto 2021, ki je naraslo, kar sami pravite v poročilu, zaradi povečanja stranskih učinkov zaradi cepljenja zoper KOVID 19. 2. Želimo jasen odgovor na naše vprašanje, ali so cepiva zoper domnevni virus Sars KOV-2 učinkovita in varna kot trdite na vaših spletnih straneh? 3. Prosimo, če nam pojasnite glede na zapis v uradnem dokumentu Vlade RS (4. točka) za nabavo cepiv (Naročilnico), kako je mogoče, da ste odobrili uporabo kemičnih pripravkov, za katere proizvajalec sporoča kupcu cepiv, da ne ve, ali je njegov proizvod učinkovit, in ne ve, ali je varen, ve pa, da lahko povzroči še neznane stranske učinke? Uraden dokument smo prejeli avgusta 2021, ko smo od Ministrstva za zdravje skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zahtevali pogodbe o nakupu cepiv zoper domnevni virus Sars KOV-2. Dokumenta v angleški in slovenski različici (prejeli smo ga samo v angleškem jeziku in smo ga dali prevesti) si preberite v povezavah. Naročilnica v angleškem jezikuNaročilnica v slovenskem jeziku3. Pojasnite, prosimo, kdo laže, EMA, EVROPSKA KOMISIJA ALI VI, da so cepiva učinkovita in varna? Če proizvajalec Pfizer, ki je prodal sto tisoče ali celo milijone doz kemičnega pripravka v III. klinični fazi preizkušanja tudi Sloveniji, tega ni vedel in s tem je Vlada RS soglašala, priznavala njegovo nevednost in je s podpisom pričujočega dokumenta sprejela vso odgovornost za negativne posledice cepljenih nase. Nakar pa je odgovornost prenesla na vsakega posameznika, ki je s podpisom na dokumentu za cepljenje (Ne za vstop v znanstveno medicinski poskus) soglašal, da se mu vbrizga ta kemični pripravek v telo. Predvidevamo, da je ob podpisu tega dokumenta (Naročilnice za nakup cepiv) sodeloval kdo iz vaše agencije ali pa bi morala vaše agencija dobiti obvestilo Ministrstva za zdravje, kaj so kupili, in, da se ne ve, ali so cepiva - zvarki učinkoviti in varni, ker tega ne ve niti proizvajalec. 4. Da bi bila zadeva še bolj grozna, smo si uspeli pridobiti generalno pogodbo Evropska komisija - Pfizer, v kateri pa so to dejstvo, da imenovani proizvajalec ne ve, ali je njegov proizvod učinkovit, in ne ve, ali je varen, prikrili s sivo barvo. Torej je za to vedela tudi Evropska komisija, ko je nerazložljivo normalnemu človeškemu umu, da je EMA odobrila množično uporabo tega zvarka, če je vedela, kaj je v pogodbi Evropska komisija - Pfizer in v naročilnicah za nakup posamičnih držav navajal sam proizvajalec.Pogodba cenzuriranaPogodba necenzurirana5. Prepričani smo, da gre za zločin mednarodnih razsežnosti, zato ponovno tudi ta dopis pošiljamo na Specializirano državno tožilstvo RS, ker so dolžni sprožiti kazensko preiskavo prav na tem tožilstvu, saj je podan utemeljen sum, da gre za ZLOČIN ZOPER ČLOVEŠTVO oz. GENOCID, ki ga je zagrešila mednarodna hudodelska združba in je treba osumljene storilce v tem pogledu po uradni dolžnosti obravnavati. Za odgovore brez nepotrebnega odlašanja se vnaprej zahvaljujemo in vam želimo vse dobro!Ekipa OPS, zanje Ladislav Troha, začasni predsednikOdgovor zgoraj navedene agencije še čakamo in vas bomo obvestili, ko bo prispel. Zadevi bomo prišli do dna in veseli nas, da iamo zdaj z Varuhom človekovih pravic vzpostavljen dialog. Ta dopis JAZP je prejel tudi on, saj naj se napotil on, da ji pišemo.Ekipa OPSp.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Thu, 2. Mar 2023 at 09:11

1719 ogledov

Kdo sodeluje v GENOCIDU oz. ZLOČINU ZOPER ČLOVEŠTVO v RS?
KAJ LAHKO STORIMO, KO RAZUMEMO IN JE DEJSTVO, DA ORGANI PREGONA, KLJUB PODANIM KAZENSKIM PRIJAVAM V KATERIH JE NEIZPODBITNO DOKAZANO, DA GRE ZA GENOCID oz. ZLOČIN ZOPER ČLOVEŠTVO, NE OPRAVIJO SVOJEGA DELA? Preostane nam samo še združevanje za izvedbo pritiska množice, da bi vodje organov pregona razumelI, da jih imamo dovolj, njih, ki opuščajo dolžna ravnanja in ne ukrepajo zoper osumljene kot jim veleva Utava RS in zakon. S tem pa ščitijo osumljene kar je tudi hudo kaznivo dejanje. In šli smo v akcijo združevanja vseh, ki bi lahko pri združevanju naroda za cilj prekinitve blokade rganonov pregona pomagali. Obrnili smo se na vse ljudi, ki so v javnosti znani kot borci za človekove pravice, ves čas korone odkrivajo nekatere informacije, češ, da gre za prevaro. Prirejajo razna srečanja, shode, nenehno se oglašajo preko svojih kanalov na družbenih omrežjih na način video javljanj v živo ali pa pišejo. Vse te, ki jih s fotografijo objavljamo tukaj, smo pozvali k sodelovanju na način, da smo jim najprej zastavaili 3 vprašanja in jih pozvali, da nanje čim hitreje odgovorijo in naj pridejo 1.03. ob 14.00 ali 17.00 pred Državni zbor, da se bomo dogovorili za skupne akcije. Tole so bila zanje vprašanja:1. Ali razumete, da se je s cepljenjem brez, da bi pred tem cepljeni podali INFORMIRANO SOGLASJE PO USTNI IN PISNI POUČITVI, ker so vsa cepiva v tretji klinični fazi preizkušanja, Izvršil ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID. To je v nedavni oddaji TV ARENA na RTV SLO razložil odvetnik g. Gorenšek. 2. Ali soglašate, glede na že podane kazenske prijave, ki so bile brez obrazložitve zavržene ali pa nekatere že dve leti in več ležijo v tožilskih zaprašenih predalih, da ORGANI PREGONA OPUŠČAJO DOLŽNA RAVNANJA IN TAKO ŠČITIJO OSUMLJENE ZA ZLOČIN ZA KATEREGA JE ZAGROŽENA KAZEN NAJMANJ 15 LET ZAPORA. 3. Povejte javno slovenskemu narodu, ki je žrtev tega groznega zločina, da STE SE SPOSOBNI ZDRUŽITI Z OSTALIMI, KI TO RAZUMEJO, DA SE TUDI ZARADI VAŠE ENOTNOTNOSTI Z OSTALIMI BOLJ IZPOSTAVLHENIMJ ZDRUŽI NAROD, DA IZVEDEMO MOČAN ENOTEN PRITISK NA ORGANE PREGONA Z ZAHTEVO, DA TAKOJ ARETIRAJO OSUMLJENE ZA IZVRŠEN ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID IN JIH OBRAVNAVAJO KOT ORGANIZIRANO HUDODELSKO ZDRUŽBOPreden jih naštejemo pa si dobro preberite nivoje na katerih nekateri sodelujejo pri tem groznem zločinu. To smo pripravili zato, da bi si vsi odprli oči in si razjasnili zakaj se ne more uresničiti velika želja mnigih, ki pozivate, da se moramo vsi združiti, da moramo sodelovati, ker imemo vsi isti cilj itd. Žal ni tako, nimamo vsi istih ciljev. Večina ima svoje cilje, ki so daleč od naših ciljev, ki so Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije. Tukaj je nazoro prikazano zakaj gre. Pod fotografijo lahko preberete tudi njihove odzive: Anica Bidar (Do nedavnega ena osrednjih akterk v fb sskupini maske dol in v strannki Združeno SLO ljudstvo) Se še ni odzvala.Mag. Mimi Zajc (influenskerka, ki se gre neke svoje zgodbice, da animira nevedne in naivne, da se ukvvarjajo z nepomembnimi stvarmi) "Aha. Vedno isti prevaranti, ugrabljeni, žrtve, ki jih na veliko plačuje država, da mešajo 💩. Ko nimajo argumentov, lažejo, ovajajajo, in sedaj lezejo iz lukenj. Sedaj se kažejo, skrivali so se več let. 🤥🤣🤥"Se vam zdi, da je njen zapis odgovor na ta vprašanja, na katera se da odgovoriti tudi samo z DA ali NE?Tole je dobila v odgovor:"Ga. Mimi Zajc, oprostite, a to je vaš odgovor na kokretna vprašanja? Kdo je prevarant, ugrabljen, žrtev, koga na veliko plačuje država, da meša drek? Kdo laže in ovaja, ko nima argumentov? Kdo sedaj leze iz lukenj, da se kaže, ker se je skrival več let?Konkretno, saj nimate dlake na jeziku, ste pošteni in srčni. Zakaj tako naokoli, ko sploh mnogi najbrž ne razumejo, priznam, da tudi sam ne, kaj hočete povedati.Še enkrat, tole so vprašanja:1. Ali razumete, da se je s cepljenjem brez, da bi pred tem cepljeni podali INFORMIRANO SOGLASJE PO USTNI IN PISNI POUČITVI, ker so vsa cepiva v tretji klinični fazi preizkušanja, Izvršil ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID. To je v nedavni oddaji TV ARENA na RTV SLO razložil odvetnik g. Gorenšek.2. Ali soglašate, glede na že podane kazenske prijave, ki so bile brez obrazložitve zavržene ali pa nekatere že dve leti in več ležijo v tožilskih zaprašenih predalih, da ORGANI PREGONA OPUŠČAJO DOLŽNA RAVNANJA IN TAKO ŠČITIJO OSUMLJENE ZA ZLOČIN ZA KATEREGA JE ZAGROŽENA KAZEN NAJMANJ 15 LET ZAPORA.3. Povejte javno slovenskemu narodu, ki je žrtev tega groznega zločina, da STE SE SPOSOBNI ZDRUŽITI Z OSTALIMI, KI TO RAZUMEJO, DA SE TUDI ZARADI VAŠE ENOTNOTNOSTI Z OSTALIMI BOLJ IZPOSTAVLHENIMJ ZDRUŽI NAROD, DA IZVEDEMO MOČAN ENOTEN PRITISK NA ORGANE PREGONA Z ZAHTEVO, DA TAKOJ ARETIRAJO OSUMLJENE ZA IZVRŠEN ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID IN JIH OBRAVNAVAJO KOT ORGANIZIRANO HUDODELSKO ZDRUŽBO.Na katera bi kahko kot znanstvenica odgovorili samo z DA ali pa NE. Saj vendar ni mogoče, da bi bili pri tako vrhunski izobrazbi, tako funkcionalno pomanjklivo pismeni, da nebi razumeli tako preprostih vprašanj.Ali naj objavimo pod vašo fotografijo ta vaš odziv kot ogovor na vprašanja ali boste vseeno korektno odgovorili? Pomagam pač OPS-u oz g. Trohi, ker so zastavili zelo dobra vprašanja.Vaša raven izobrazbe bi pa res lahko odražala tudi vaš malce višji nivo spoštovanja do javnosti, ki bi zagotovo rada slišala samo vaše jasne odgovore na konkretna in povsem jasna vprašanja. Za zločin gre gospa.Hvala, če to razumete!Poterm se ni več odzvala.Gregor KosSe še ni odzvalSrečko Šorli (Triglav medije, raziskovalec in razširjevalec resnic o K19 prevari, on pravi krizi)Se še ni odzval.Ivan Jurgec (Se gre neko svojo organizacijo, potem,ko ni več pri Blažu Kavčiču) Se še ni odzvalMag. Blaž Kavčič ( ima nekakšno združenje, imena se ne spomnimo) Se še ni odzvalMateja Žlogar (Domorodna skupnost)Se še ni odzvalaMihael Bellis (Društvo za srečno življeje Bellis) "Lepo uredite in posadite kriminalce pred tožilstvo, na sodišče in za rešetke... Res so kriminalci! In res je nedopustno, da se je tako dolgo toleriralo tako stanje... Bravo Lado, samo tako naprej! Ti si major, to uredi, jaz sem duhovnik in bom molil za namen in v tvojo podporo!"Odgovor: "Jaz ne rabim nobene podpore, podporo rabi ideja in namen, da se izvrši množičen in enoten pritisk tudi z zborovanji v Ljubljani (pri izvoru problema) na vodje organov, da ali odstopijo ali pa opravijo dolžno ravnanje. Ni moje, da bom koga lovil in zapiral, za to imamo tožilce, policaje in preiskovalne sodnike. Zakaj skušate diskreditirati. In prav zato, ker ste pravite duhovnik in so vas v času indoktriniranja naučili tudi zelo dobro govoriti in nastopati pred množicami, kar vidim s pridom uporabljate, da se kaj v malhi pozna, sem vaz izval in vas izzivam, da narod nagovorite v tem smislu in ga spodbudite da se združimo za zastavljen cilj. Bi šlo?Ne vi meni ajde Lado ti kar, jaz bom pa tam nekje v ozadju molil, da s tega ne bo nič.Tisti, ki to res tako misli, kot ste vi povedali, da so kriminalci in jih je treba zapreti, stopoi naprej in vsaj svojim podanikom v društvu pove, da imamo opravka z kriminalci in jih je treba zapreti, ker pa tega ne naredijo državni organi je treba na njih izvrševati kontiniuran pritsk, dokler ne bodo tega naredili.Vse ostalo je hinavščina in tiha podpora kriminalu in osumljenjm kriminalcem.Če bi vaš Šuštar rekel tako v Rogu leta 1990 v kočevskem Rogu na t.i. spravni maši, da je treba povojne umore razrešiti po sodni pravni poti pravične pravne države, bi bila danes Slovenija povsem drugačna. Živeli bi v pravični pravni državi.Kaj ste torej pripravljeni konkretnega storiti, da končamo to nočno moro?Tudi NIČ, ki ste ga zapakirali v RKC-jevsko retoriko (molil bom), je dober odgovor, ker tako vemo, da ali ne upate, ne smete ali pa nočete.Bog z vami!Potem se ni več oglasilEsmeralda vidmar (Stranka združeno SLO ljudstvo in FB skupina maske dol) Odziv: "Vprašanji sta dve, drži? 1. Več kot razumem, na tem delam že od 2015 in AD 2 soglašam."Pa so bila vprašanja ponovljena, ker ni bilo jasno kaj dela po prvem vprašanju že od leta 2015, saj takrat ni bilo nonbene korone, cepljenja itd, očitno soglaša, da organi ndelajo, tretje vprašanje pa je ignorirala. 1. Ali razumete, da se je s cepljenjem brez, da bi pred tem cepljeni podali INFORMIRANO SOGLASJE PO USTNI IN PISNI POUČITVI, ker so vsa cepiva v tretji klinični fazi preizkušanja, Izvršil ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID. To je v nedavni oddaji TV ARENA na RTV SLO razložil odvetnik g. Gorenšek. 2. Ali soglašate, glede na že podane kazenske prijave, ki so bile brez obrazložitve zavržene ali pa nekatere že dve leti in več ležijo v tožilskih zaprašenih predalih, da ORGANI PREGONA OPUŠČAJO DOLŽNA RAVNANJA IN TAKO ŠČITIJO OSUMLJENE ZA ZLOČIN ZA KATEREGA JE ZAGROŽENA KAZEN NAJMANJ 15 LET ZAPORA. 3. Povejte javno slovenskemu narodu, ki je žrtev tega groznega zločina, da STE SE SPOSOBNI ZDRUŽITI Z OSTALIMI, KI TO RAZUMEJO, DA SE TUDI ZARADI VAŠE ENOTNOTNOSTI Z OSTALIMI BOLJ IZPOSTAVLHENIMJ ZDRUŽI NAROD, DA IZVEDEMO MOČAN ENOTEN PRITISK NA ORGANE PREGONA Z ZAHTEVO, DA TAKOJ ARETIRAJO OSUMLJENE ZA IZVRŠEN ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID IN JIH OBRAVNAVAJO KOT ORGANIZIRANO HUDODELSKO ZDRUŽBO.Potem se ni več oglasilaSrečko Prislan (Iniciativa za BIO humanizem) Odziva še niZoran Stevanović (stranka resni..ca)Odziva še niAleksandra Kostanjevec (Civilna iniciativa otrok ne damo) Odziva še niAndrej Šiško (Stranka Zedinjena Slovenija)Odziva še niBojana Pustinek (Civilna inciativa otrok ne damo) Spletni medijski portal,ki naj bi razkrival laži, manipulacije in zavajanja MS medijev. Še kako bi lahko pomagali pri fokusiranju ljudi na bistvo problema GENOCID.Odziva na naš potiv še niBiserka Ilin (Civilna inniciativa slovenskih zdravnikov)Odziva še niAnton Komat (Zelo vpliven, medijsko promoviran okoljevarstvenik) Odziva še niSabina Senčar (Zdravnica, pripadnica CI slovenskih zdravnikov,kandidatka za predsednico) Odziva še niDomen Gorenšek (Odvetnik, CI SLO pravnikov) Odziva še niSergio Berce (Nedavno delujoč v Stop lažnivim medijem, zdaj deluje javno samostojno)"Heh Lado Lado ti ga pihneš kakor je v tvoji navadi... A ti res misliš, da ti bomo sledili slepo in se ne zavedali da je isti dan isto uro penzionisticni shod, ki ga organigira Rupar in najverjetneje podpira tudi SDS.... In kaj bi ti? Priklopil se kaj svojega in dal moc komu? Lepo te prosim... Zacni razmisljat enkrat kaj delas name pa pozabi in ne tlaci me nikamor, ker nimas nobenega razloga!Namesto odgovorov na konkretna vprašanja napad in osebna diskreditacija sprašeavlca. Vam je to kaj poznano? Odgovor: "Sergio Berce, vsak izgovor je ok. Meni ne rabi nihče slediti, nisem pastir in ne rabim ovc. Hvala za iskreno priznanje, da vas ne zanima GENOCID zoper slovenski narod, še nanj pa očitno zločinci, ki so ga zagrešili in bi jih morali organi pregona že zdavnaj aretirati.Sicer pa, če je to problem, da je danes Ruparjev, janšistični shod vas bom povabil, ampak samo še enkrat na dogovor za sodelovanje, da se združimo v duhu zastavljenih vam vprašanj in za to, da naredimo kar je prav, da se bo za ta ta cilj združil tudi slovenski narod.Razlog vas imam "tlačiti" ker se prodajate za nekakšnega borca za narod, zdaj, ko imate možnost to res pokazati z dejanji, pa namesto, da bi dali kakšen kinstruktivni predlog, raje pljunete po meni.Vi zelo dobro veste kaj jaz delam, sam pa tudi to dobro vem, zato vam grem enim, ki tudi vem kaj delate, tako zelo na živce.In ne boste verjeli, to mi je zelo všeč. Primite se za hlače, ker vam dol lezejo, cesar bo kmalu gol.Narodu v popolnosti dokazujete, vsi, ki ste mešali meglo ves čas poteka korone prevare, da očitno ste saboterji združevanja za ključne cilje.Vas dajem v četrti nivo sodelujočih genocidnikov, dobili boste samo še eno vabilo in z odzivom ter delom za cilj aretacije vseh, boste lahko dokazali, da ste res domoljub."Potem se ni več oglasil. Pa ta fotografdija je bila dodana. Za intermezzo dajte malo pomisliti. Imate bombo, ki bi tako močno usekala, da bi takoj porazila nasprotnika, a da bi se to zgodilo bi jo morali vsi zgrabiti in jo vreči aktivirano na nasprotnika, ker drugače ne gre. Vi pa pozivate naj vsak meče svoje bombice, ki sovražniku sploh ne škodujejo. In prav v temu je kleč, da vsi, ki vas pozivajo, da jim pomagajte metati njihove slepe bombice, vas vlečejo vstran od tiste bombe, ki bi jo treba skupno dvigniti in jo vreči na GENOCIDNIKE. To pa je združiti se in v Ljubljani postati ta "velika bomba."Poglejte v povezavi kdo ne želi sodelovati, da vržemo eno uničujočo "bombo" na naše krvnike. In upam, da boste po tej objavi nehali bloditi kako imamo vsi isti cilj, da se ne smemo med sabo kregati. Mi vam priporočamo, da si namesto tega v glavah razčistite kdo SABOTIRA združevanje naroda, da bi uporabil najboljše orožje, da bodo zločinci pristali v zaporih. Saša Petek (Nekdanja zelo požrtvoalna članica Gibanja OPS, ki so jo uspeli obrniti in deluje z vso silo proti našemu delu, širiri laži in klevete o Gibanju OPS in Ladislavu Trohi kot predsedniku.) Odzvala se je v skoraj dve urnem videu v katerem je tri črt časa porabila za blatenje Gibanja OPS in njegovega začasnega predsednika, o odgovorih na vprašanja ne sluha ne duha. Odgovori na njene klvete in laži so bili pojasnjeni na fb zidu Lado Troha in fb Gibanje OPS. Tjaša Vuzem (Iniciativa slovenkih pravnikov, ima prevalski studio, ki dela veliko z državo, poleg tega pa se očitno ukvarja še z alternativo medicino. Enako kot Mimi Zajc) Odziva še niPater Kar Geržan (Vpiven mož, ki ga redno promovirajo tudi MS mediji) Odziva še niTrikrat smo že želeli govoriti z njim, a nas je zavrnil. Darja Lovšin (Vplivna gospa, ki se ukvarja z diabetesom, izdaja svojo revijo o tem problemu in je žena znanega estradnika Petra Lovšina) Odziva še niMarko Potrč (Zelo vpliven influenser, ko kaj objavi na fb ima takoj nekaj tisoč všečkov, kar je posledica povsem odprtih kanalov, brez senčenja in brez cenzure.) Odziva še ni. Dr. Andraž Teršek (Ustavni pravnik, sicer pa močno vpiven na javno mnenje, naredil je celo študio o PREPOVEDANEM MEDICINSKEM POSKUSU, govori pa ne, da bi morali zločince aretirati) Odziva še niMate Bulić (Raziskovalec in razširjevalec RESNICE) "Moj odgovor je na vsa tri vprašanja jasen DA brez dvoma, vem da se pometa vse pod preprogo in da verjetno brez nekega pritiska ne bo nič od nič od odgovornosti."Njega redno spremljam in lahko rečem, da je zelo velik borec, raziskovalec in sporočevalec resnice. Prepričan sem bil 100%, da se bo tako odzval.Tako se govori. HVALA! Sandi Završek (Kritik predsvem vseh,ki se borimo za resično svobodo, kritik Janše, navijač levih oblstnikov, nekdanji policist) Tudi on, namesto jasni odgovori na vprašanja napad na spraševalca: "To si ti dec HRUŠKE pa BROKOLI pomešal, ne sam JABOLKE hahahaha keri playerji ste res eni lololol." "Še nikol me ni nihče tolk užalil." Odgovor:"Vizualne Rešitve Završek, hvala za vaš odziv, vprašanja so tri enaka za vse, tudi za vas, ki bi lahko kot nekdanji policist, nadpovprečno pravno osveščen, nanje z lahka odgovoriti.Vas še enkrat vabim, da si pogledate video v povezavi te objave in pozorno poslušate pravnega strokovnjaka, univ. dipl. pravnika g. Domna Gorenška in potem odgovorite na ta zgolj tri vprašanja.1. Ali razumete, da se je s cepljenjem brez, da bi pred tem cepljeni podali INFORMIRANO SOGLASJE PO USTNI IN PISNI POUČITVI, ker so vsa cepiva v tretji klinični fazi preizkušanja, Izvršil ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID. To je v nedavni oddaji TV ARENA na RTV SLO razložil odvetnik g. Gorenšek.2. Ali soglašate, glede na že podane kazenske prijave, ki so bile brez obrazložitve zavržene ali pa nekatere že dve leti in več ležijo v tožilskih zaprašenih predalih, da ORGANI PREGONA OPUŠČAJO DOLŽNA RAVNANJA IN TAKO ŠČITIJO OSUMLJENE ZA ZLOČIN ZA KATEREGA JE ZAGROŽENA KAZEN NAJMANJ 15 LET ZAPORA.3. Povejte javno slovenskemu narodu, ki je žrtev tega groznega zločina, da STE SE SPOSOBNI ZDRUŽITI Z OSTALIMI, KI TO RAZUMEJO, DA SE TUDI ZARADI VAŠE ENOTNOTNOSTI Z OSTALIMI BOLJ IZPOSTAVLHENIMJ ZDRUŽI NAROD, DA IZVEDEMO MOČAN ENOTEN PRITISK NA ORGANE PREGONA Z ZAHTEVO, DA TAKOJ ARETIRAJO OSUMLJENE ZA IZVRŠEN ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID IN JIH OBRAVNAVAJO KOT ORGANIZIRANO HUDODELSKO ZDRUŽBO.Vas sem dodal na ta seznam izključno za to, ker ste javno izpostavljena oseba, imate sledilce na družbenih omrežjih in ste kritični do dejanj nekaterih politikov, javno izpostavljenih strokovnjakov ter novinarjev pa tudi do drugih izpostavljenih oseb, tudi do teh, ki so tukaj izzvani. Vsi pa počnete kar počnete, da bi bilo narodu boljše, eni to celo trdijo. Ne gre za mešanje ničesar, kriterij, da ste tukaj izzvani je za vse enak.Glede na vašo dovoljšnjo funkcionalno pismenost, inteligenco in občo razgledanost, javnost zagotovo pričakuje, da boste na zastavljena tri vprašanja brez omahovanja in sprenevedanja odgovorili. Saj iz vaših video nastopov izhaja, da nimate dlake na jeziku, ko je treba s kom verbalno obračunati. Tukaj pa imamo opravka z ljudmi na visokih položajih, ki so osumljeni, da so kot del organizirane hudodelske združbe izvršili oz. še vedno izvršujejo zločin zoper človečnost.Vaši odgovori so lahko samo z DA ali NE!Vse dobro želim!"Odgovora potem ni več bilo. Romana Brzin (Glasna protestnica zoper K19 ukrepe)Odziva še niMiran Rubin (Domorodna skupnost) Odziva še niTanja Ribič (Igralka in razširjevalka vsebin na fb) Odziva še niWerner Brozovič (Estradnik, sodelujoči na protestih z Stevanovićem) Odziva še niDamjana Bakarič (Novinarka, blogerka) Odziva še niLudvik Poljanec (Vodja društva NKVZD, ki pomaga ljudem v pritožbah pri prekrških, kandidat za predsednika) "JAZ NE ODGOVARJAM IN ŽE VLAGAMO ODŠKODNINSKE TOŽBE,KER JE TO NAJBOLJ UČINKOVITO.NA POSTAVLJENA VPRAŠANJA PA TAKO VEŠ MOJ ODGOVOR.LEP POZDRAV IN HRABRO NAPREJ."Kako naj jaz vem kakšni so njegovi odgovori, zato sem vprašal."Ludvik Poljanec, kaj je problem, a ni možno odgovoriti jasno sem za to, da združimo narod in zahtevamo od organov, da osumljene zločina zoper človečnost aretirajo. Za zločin gre, odškodnine zgolj za cepljenje brez inf. sogasja bo treba sistemsko urediti. To, da je vam bolj bistveno vlagati odškodninske tožbe za prekrške, meni pove, da se bodisi ne zavedate teže tega K19 zločina ali pa niste naklonjeni temu, da se zločince aretira in se jim sodi.Javnost zagotovo želi od človeka kova Poljanec jasen odgovor in sodelovanje, da se združimo za ta cilj.Lahko se odgovori tudi takole po moško. In se potem obvesti vse, da gremo po pravico v Ljubljano. V sredo štartamo."Spodaj sem dodal ogovor gospoda Matea Bulića, ki najdete tukaj pod njegovo fotografijo.G. Poljanec potem ni več odgovoril. Zakaj, presodite sami. Ana Debevc Prašnikar (Zdravnica in razširjevalka zanimivh izjav... NE BOM SE CEPILA, TESTIRALA SE BOM. Da, cepljenje a samo za ogrožne skupine...) Odziva še niStoyan Svet (CI iniciativa MDRO NEBO)"Odgovori so DA DA DA policija in tožilci ne opravljajo svojega dela, ne ščitijo ustave, zakonov in naših človekovih pravic, ne služijo narodu in prisegi, ki so jo dali za opravljanje tega častnega poklica. Žal so samo sluge pedofilne kabala mafije, ki hoče uničiti tudi njih in njihove družine. Naše kazenske ovadbe proti zločincem romajo v njihove koše za smeti zato so tudi oni soudeleženi pri zločinu in bodo tudi oni morali biti kazensko preganjani in seveda prej ali slej tudi bodo. Nismo mi narod proti njim, oni sami so proti njim samim, so proti njihovi lastni resnici, so proti njihovi lastni poštenosti in so proti njihovi lastni časti." Bravo tako se govori! Ko bodo pa še dejajnja bomo pa zmagali. Sledi vabilo na sestanek. Zagotovo je še kakšen aktivist, borec za narod, ki bi ga bilo treba tukaj izpostaviti. Če tako menite, nam to sporočite, da ga dodamo in ga pozovemo, da odgovori na ta tri preprosta vprašanja. 1. Ali razumete, da se je s cepljenjem brez, da bi pred tem cepljeni podali INFORMIRANO SOGLASJE PO USTNI IN PISNI POUČITVI, ker so vsa cepiva v tretji klinični fazi preizkušanja, Izvršil ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID. To je v nedavni oddaji TV ARENA na RTV SLO razložil odvetnik g. Gorenšek. 2. Ali soglašate, glede na že podane kazenske prijave, ki so bile brez obrazložitve zavržene ali pa nekatere že dve leti in več ležijo v tožilskih zaprašenih predalih, da ORGANI PREGONA OPUŠČAJO DOLŽNA RAVNANJA IN TAKO ŠČITIJO OSUMLJENE ZA ZLOČIN ZA KATEREGA JE ZAGROŽENA KAZEN NAJMANJ 15 LET ZAPORA. 3. Povejte javno slovenskemu narodu, ki je žrtev tega groznega zločina, da STE SE SPOSOBNI ZDRUŽITI Z OSTALIMI, KI TO RAZUMEJO, DA SE TUDI ZARADI VAŠE ENOTNOTNOSTI Z OSTALIMI BOLJ IZPOSTAVLHENIMJ ZDRUŽI NAROD, DA IZVEDEMO MOČAN ENOTEN PRITISK NA ORGANE PREGONA Z ZAHTEVO, DA TAKOJ ARETIRAJO OSUMLJENE ZA IZVRŠEN ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST oz. GENOCID IN JIH OBRAVNAVAJO KOT ORGANIZIRANO HUDODELSKO ZDRUŽBO. S klikom na to fotografijo pa poslušajte kaj je povedal odvetnik Domen Gorenšek na nacionalni televiziji. ZLOČIN SE DOGAJA in je razkrit, posledice so grozne, kažejo se v številu umrlih in številu naših ljudi, ki imajo poškodovano zdravje, razkriti pa so tudi glavni osumljeni, ki so ta nezaslišan zločin zagrešili. 70 najbolj odgovornih smo naznanili Specializiranemu tožilstvu. To pa je z izgovorom, da niso pristojni prijavo prerazporedil na Okrožno državno tožilsvo, češ, da gre za kazniva dejanja, ki jih obravnava 20. poglavje Kazenskega zakonika s področja kaznivih dejanj v zdravstvu. To lahko pomeni, da bodo skušali zdaj obodolžiti za ZLOČIN izvajalce. Takoj smo protestirali pri vodji Specializiranega državnega tožilstva, ker gre za organizirano hudodelsko združbo in jo je kot tako treba obravnavati. Prosimo vse, da se na pustite zapeljati, da bo na koncu odgovorna neka medicinska sestra ali par njih, ki so izvedle vbrizgavanje pripravka v telesa ljudi. Če tega ne bi organizirali na vrhu, propagirali mediji, motili motilci, da združen narod ni tega ustavil, bi ne prišlo do realizacije. Saj je vedar zverke nekdo moral kupiti.Da ne bo kakšenega nesporazume, tole smo objavili izključno iz razloga, da bi si ljudje ustvarili vtis kdo je problem, da se ne združimo vsi prebujeni in naredimo korake v smer, da bodo organi pregona morali začeti opravljati svoje delo, ker jih k temu zavezujejo njihove prisege, Ustava RS in zakoni. Zdaj, ko je RTV SLO odprla pandorino skrinjico in je duh resnice pobegnil na plano, je treba zdaj poklicati na odgovornost vse, ki so odgovorni za to kar se je zgodilo in tudi tiste, ki že od samega začetka a položajih organov pregona ne opravijo svojega dela. Odgovornost bo zdaj treba sprejeti. Naj spomnimo, za izvršen zločin je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Vsi,ki svojega dela zdaj, ko je zaradi poročanja RTV SLO to splošno znano dejstvo, saj je odvetnik Domen Gorenšek to razložil, ne opravijo v kazenskem deliktu. "Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca281. člen(1) Kdor ve za storilca kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen najmanj petnajstih let zapora ali dosmrtnega zapora, ali kdor samo ve, da je bilo tako dejanje storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je od take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno odkrije, se kaznuje z zaporom do treh let.(2) Uradna oseba, ki zavestno opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapora, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let...."Je potrebno še kaj dodati? Mislimo, da ne, pač pa je treba zdaj narediti. Vsi tukaj našteti bodo dobili še eno vabilo in sicer na dogovor kaj bo vsak naredil, da združimo narod na tem skupnem imenovalcu oz. zahtevi, da organi naredijo svoje delo in če bo treba organiziramo JAVNA ZBOROVANJA DOKLER NE BODO OSUMLJENI ARETIRANI. Upati je, da razumete in ne boste več nasedali tistim, ki skušajo mninimizirati zločin, preusmerjati pozornost ne nekakšne akcije, ki nimajo nobene zveze s tem kar se je zgodilo in tistim, ki pljuvajo po nas, da bi nas diskreditirali, da bi tako dosegli nekredibilnost predloga. ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, KI VE KAJ ŽELI, NE BO NIKOLI PORAŽEN!Ekipa OPSp.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Sun, 19. Feb 2023 at 19:53

440 ogledov

Basen o mravljah
Nekoč že pred davnimi leti je bilo lepo mravljišče, v katerem so živele pridne in marljive mravlje. Večinoma so bile črne barve, nekatere pa malo bolj rjavkaste, vendar so bile kljub temu zelo srečne, ker so bile miroljubne in zelo delavne in so spoštovale druga drugo. Po tem pa so se od nekod vzele rdeče mravlje, ki so bile zelo vsiljive in napadalne, delati pa niso znale nič.Rekle so, da so ruske, da so one med seboj tovarišice in da so prišle nadzirat to mravljišče, ve? Pa niso hotele povedati. Od takrat se je v mravljišču vse spremenilo. Črne in rjavkaste mravlje so morale samo delati in biti tiho, rdeče pa so samo veliko govorile in niso delale nič. Tako se je mravljišče razdelilo na mravlje delavke in tovarišice mravlje nadzornice. Delavke niso smele več iz mravljišča, tovarišice nadzornice pa so stalno nekam hodile. Tudi stanovale so čisto drugje, saj so si izbrale najboljše dele mravljišča, da so lažje nadzirale.Rdeče mravlje so imele tudi svojo glavno tovarišico mravlj(ic)o, ki je nadzirala tudi njih in je imela toliko za povedati, da je na glas brala po cele ure. Tisto kar je brala pa nobena od mravelj ni razumela. Gotovo tudi sama ni razumela, saj je vsak dan brala eno in isto. Nadzornice pa so jo vseeno imele zelo rade in so se ves ?as z njo nekaj na skrivaj dogovarjale, nato pa so se tudi dogovorile. (leto 1990)Nekega dne je glavna rdeča mravlj(ic)a vsemu mravljišču povedala, da se ne gredo več, da nič več ne bo tako, kot je bilo, da rdeče mravlje ne bodo več nadzirale, in da ne bodo več rdeče, ampak modre. črne in rjavkaste mravlje so bile najbolj vesele tega, da jih ne bodo več nadzirali, razumele pa niso nič. Glavna mravlj(ic)a res ni bila več rdeča, tudi modra ne, bila pa je še vedno tovarišica in je še vedno nadzirala vse tako kot doslej, ampak sedaj samo še na skrivaj.Najbolj priliznjene mravlje so jo kmalu zatem začele ogovarjati kot "njena ekselenca", ko pa so jim druge povedale, da ji s tem preveč očitno nekam lezejo, je bila od takrat naprej le še gospa glavna. Rdeče mravlje, ki niso bile več tovarišice in so bile sedaj modre, pa res niso več nadzirale, ampak tudi delale niso. Črne in rjavkaste mravlje so kmalu zatem ugotovile, da sploh niso samo modre, ampak so tudi zelo premetene, ker so iz mravljišča na skrivaj odnašale vse, kar se je dalo odnesti. Zato je mravljišče postajalo vedno manjše in čedalje bolj revno.Potem pa so črne in rjavkaste mravlje nekega lepega pomladnega dne vendarle razumele za kaj sploh gre v njihovem mravljišču in so zato gospe glavni mravlj(ic)i povedale, da se sedaj tudi one ne gredo več. Ker jih je glavna modra samo debelo gledala, ji je ena od rjavkastih mravelj vse na dolgo in široko napisala. Če je gospa glavna mravlj(ic)a potem razumela, črne in rjavkaste mravlje niso nikoli izvedele, ker je na hitro nekam odšla.Potem pa so tudi rdeče mravlje uvidele, da ne morejo biti več modre in premetene, in da bodo morale mravljišču vrniti vse, kar so iz njega odnesle, so zato tudi one vse naenkrat nekam odšle. Črnih in rjavih mravelj pa to sploh ni več zanimalo, vesele so bile samo tega, da so se rdečih mravelj za vselej znebile. Potem je njihovo mravljišče postajalo kar čez noč spet oživelo in postalo veliko večje in bogatejše, kot je bilo nekdaj.Črne in rjavkaste mravlje so bile spet srečne, njihova glavna pa je postala najbolj ugledna in pametna med njimi. Vsaka basen ima vedno tudi nauk, kdor ga morda ni mogel razumeti, mora basen večkrat prebrati. Brati jo je treba tako dolgo, dokler nauk ne postane kristalno jasen vsem, ki razumejo in govorijo slovensko in čakajo na prihod (tokrat prave) pomladi. Basen je namreč tako preprosta, da jo namreč razumejo tudi otroci v vrtcih. Ko malčki slišijo, da so rdeče mravlje odšle nihče ne zajoka, ampak vsi začnejo ploskati.Iz knjige magistra Jenez Šček, očeta Gibanja OPS

Sun, 19. Feb 2023 at 10:59

437 ogledov

SLO-VEN-ija iz EU!
Facebook skupina SLOVENIJA VEN IZ EUVsi prej kot Slovenci. Poglejte plakat iz leta 1985 kaj nam je sporočal. Da bodo vsi pred nami dobrodošli v Sloveniji. So kar Nemce dali na prvo mesto, kako pa saj je Hitler že leta 1941 v Mariboru ukazal, da NAJ MU TO DEŽELO NAREDIJO NEMŠKO. Za Nemci pa angleško govoreči kolonialisti. Vse štima tako kot so dali zapisati izdajalcem našega naroda na ta znameniti jumbo plakat.1. Ob vstopanju v EU so naši hlapci sprejeli vse pogoje, ki so jih določlli odločevalci v EU.2. Po vstopu v EU se je začelo pospešeno uničevati vse ključne stebre naše suverenosti. Gospodarstvo, kmetijstvo, vojsko, potem pa še lasten monetarni in bančni sistem.3. Prost pretok ljudi in kapitala pomeni prodor globalizma, da lahko veliki kupijo vse, ker ima vse svojo ceno, naši ljudje migrirajo za hlapce na zahod, sem prihajajo vsi, ki jim globalisti uničujejo njihove države po svetu.4. V skorumpirani EU odločajo o vsem nameščenci globalistov, naši poslanci, ki so tudi številčno šibki, pa ne odločajo o ničemer.5. Velike ribe jedo male, imajo pa načrt popolno uničenje nacionalnih držav in podreditev ter popoln nadzor vsega prebivalstva EU z digitalno valuto in drugimi prijemi po vzgledu Kitajske, kjer imajo globalisti poligon za preizkušanje novih tehnologij za nadzor od zibeli do groba.Facebook skupina SLOVENIJA VEN IZ EUZnova prihajamo v čase, ko se bo treba odločiti kako naprej. Podrejeni, nebogljeni, vse bolj odvisni, lahko pa tudi razkosani in priključeni večjim državam, ali pa popravimo vse napake iz preteklosi pa se res postavimo na svoje noge. Seveda brez tveganja ne bo šlo, tako kot ni šlo leta 1991, ko smo razglasili samostojno in neodvisno državo, a vedite in pomnite.3. člen USTAVE RSSlovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe.V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.Facebook skupina SLOVENIJA VEN IZ EUPo tem bo na vseh mejnih prehodih stal tak jambo plakat. S prevodom v vse jezike, ki jih govorijo naši sosedje pa še v angleščini.KAJ PA POTEM, BOMO POD RUSI???Ne nikakor, čas je, da se naredi unijo neodvisnih in suverenih držav oz. narodov pod enakopravnimi in poštenimi pogoji v kateri nas bodo združevale temeljne človeške vrednote, medebojno spoštovanje, supni ekonomski in drugi interesi, ki bodo v prid vsem nam in ne v škodo nikogar pa tudi ne v škodo naravnemu okolju. Treba bo začeti gospodariti osveščeno po pameti in v korist vseh. Roboti so izumljeni zato, da bi delali za vse, vsi pa bi končno lahko začeli delati kar nas dejansko veseli ne kar moramo delati, da bi preživeli.Prav te dni je tudi v romunskem parlamentu odjeknila novica, da bo Romunija izstopila iz EUNismo sami na tej poti, samo nekdo mora biti prvi na teh prostorih centralne EU, da naredi ta korak in potem bo sprožen domino efekt. Ko se ruši staro vedno nastaja novo in kličemo po tem, da bo ob izstopanju Slovenije, Mađarske, Slovaške, Češke, Poljske, Romunije, morda tudi Hrvaške nastala unija teh držav, kot že prej rečeno na poštenih podlagah ali v začetku vsaj na sporazumih za sodelovanje in pameten razvoj h kateri se bodo lahko priključile tudi države nekdanje Jugoslavije in tudi druge v Evropi. Tudi zahodne velike, a brez hegemonskih, izkoriščevalskih, kolonialističnih teženj.Začne se lahko enakomeren razvoj, brez podrejanja drug drugega in izkoriščanja kar bo pomenilo tudi konec bežanja ljudi od svojih ognjišč, saj bodo plače za pošteno delo lahko v celotni NOVI UNIJI relativno enake, ker se bo zagotovil enakomeren razvoj vseh z uvajanjem najsodbnejših tehnologij, robotizacija za dolgočasna in težka dela ter skrb za pridobivanje zdrave hrane in veliko bolj mirnega življenja ljudi. Pa brez kakršnega koli zlorabljanja sodobnih digitalnih tehnologij, ki so izumljene zato, da bi služile vsem ljudem. Globalistična agenda NOV SVETOVNI RED 2030 (NWO 2030) in VELIKI RESET bosta tako pokopana za vedno.Je kakšna druga možnost? Kaj ne vidite kako smo postali že skoraj popolni hlapci Nemcem in drugim hegemonom, vse skupaj pa režirajo in nadzirajo iztirjeni globalisti nekje iz ZDA. Je svet, ki so si ga zamislili, ko hočejo pobiti večji del prebivalstva in uvesti popolno elektronski nadzor nad slehernikom vaš svet? Naš ni, zato predlagamo rešitve. Želite vojne, inflacijo, draginjo, razlaščanje kar ste ustvarili, elektronski denar, digi denarnice, pandemije in druge norosti ali svobodo in pametno spdelovanje in napredovanje v skladu z zmožnstmi, najprej duhovno in šele potem tudi gmotno blaginjo?Zato,ker nas hočejo vse imeti pod kontrolo in več kot polovico pod rušo, se tem psihopatom upiramo in želimo narediti točno to kar smo si vsi dobri ljudje želeli leta 1990-91, ko je slovenski narod na plebeciscitu povedal. Hočemo živeti v svobodni, neodvisni in suverni ter uspešni državi polni duhovne in gmotne blaginje. Kaj imamo pa danes??? Starejši ljudje, tisoče njih, ki so celo življenje garali ne vedo kako preživotariti do konca tega piškavega življenja. Mladi ne vidijo naprej, zato droge in alkohol. Si je to kdo zaslužil? Medtem, ko so eni naropali za preko 200 milijard narodovega premoženja in nas vsakega zadolžili za 30.000 € po glavi. Kaj bo, če globalisti nehajo posojati svojim hlapcem na položajih FIAT kredite, se bomo pobili med sabo? To hočejo, kako pa.Bomo še naprej čakali bridkega konca? Ne ne bomo, ker imamo tega podrejanja ali Beogradu, ali Bruslju ali Moskvi ali Pekingu dovolj.Facebook skupina za izstop Slovenije iz EUFacebok skupina za izstop iz EUKAKO ZAČETI DELOVATI V TO SMER?Tako, da nehate tiščati glave v pesek in čakati na odrešitelje, ker teh ni. To smo si lahko samo vsak sam in združeni ter enotni v dogovoru, da bomo sicer povsemm različni, naredili skupne korake za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije. Začnite štrleti iz sivega povprečja, izpostavite se, začnite javno govorriti, se javno izražati in govoriti drugim tisto kar želite zase in za svoje otroke. Tako boste tiste štrleče špice tudi vi, ki jih želi Kučan porezati, narod je pa po njegovo itak butast. Več bo štrlečih špic, manj bo butastega naroda in vse večji problem bo špice porezati, ker nas bo štrlečih preveč.ZDRUŽEN IN ENOTEN NAROD, NE BO NIKOLI PORAŽEN!Se vidimo!Facebook skupina za izstop SLO iz EUEkipa OPSp.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!

Mon, 13. Feb 2023 at 10:15

300 ogledov

BREZ MAGNEZIJA NI ZDRAVJA
.... pomanjkanje magnezija povzroči, da organizem ne more vgraditi kalcija v kosti, zobe, itd. ... (tam ki je potreben), zato se kalcij nalaga v mehkih tkivih (kalcinacija) in povzroča boleča vnetja, predvsem v sklepih, ko kristalizira in se fizično drgne ob sklep. Magnezij kot kofaktor sodeluje v več kot 300 encimskih sistemih, ki so vključeni v sintezo beljakovin, delitev celic, delovanje mišic, živčnih celic in srca, uravnavanje glukoze v krvi ter krvnega tlaka. Potreben je za energijski metabolizem, predvsem v procesu oksidativne fosforilacije ter glikolize. Sodeluje pri ohranjanju zdravih kosti in zob, delovanju živčnega sistema, ter normalnem psihološkem delovanju, elektrolitskem ravnotežju, obenem pa je pomemben za normalno tvorbo DNK in RNK.Potrebe po magneziju (odrasli 400-800mg) so odvisne od starosti posameznika, obdobja rasti, fizične aktivnosti, nosečnosti ali dojenja, izpostavljenosti stresu, količine zaužite tekočine, pa tudi od uživanja nekaterih zdravil in zdravstvenega stanja. Magnezij se v telesu nahaja v kosteh (50-60%), 20% ga je v mišicah, 19% v drugih mehkih tkivih, ter manj kot 1% v izvenceličnih tekočinah, zaradi slednjega sama koncentracija magnezija v krvi ne pove dosti o splošni preskrbjenosti z magnezijem.Magnezij sodi med bistvene prvine, ki jih potrebuje telo vsak dan. Med osemnajstimi rudninami je najpomembnejši, nekaj takega kot učitelj v razredu. Lahko manjka v telesu katera druga rudnina − kot učenec v razredu, vendar magnezij – učitelj, ne sme manjkati nikoli.Zdajšnji hrani primanjkuje magnezija, saj ga je zaradi enostranskega gnojenja v živilih veliko manj, kot ga je bilo pred petdesetimi leti. Tla so gnojena predvsem z dušikom, s fosfati in kalijem, na magnezij in elemente v sledeh pa niso bili pozorni. Po drugi strani pa telo po štiridesetem letu že samo po sebi začne sprejemati manj magnezija.Danes sicer vemo, kako pomemben je magnezij za rastline, živali in ljudi, vendar ga v tleh ni več dovolj. Če ni magnezija, delitev celic ne poteka pravilno, celice se izrodijo in razvije se rak. Magnezij je nujen za mišice, žile, krepitev živcev, nastajanje kosti in hrustanca, pravilen prenos kalcija in še za veliko drugega.Z vozička in brez bolečinO pomenu magnezija za človekovo zdravje je kar nekaj knjig napisala španska strokovnjakinja za prehrano prof. Ana Maria Bergasa. Kako pomemben je, jo je poučila njena življenjska zgodba. Že devetnajstletno so začele mučiti bolečine v hrbtenici – prva znamenja artroze. Začeli so se ji pojavljati tudi turi. Po rojstvu četrtega otroka je imela že hudo okvarjena hrbtenična vretenca; to so spremljale močne bolečine in naslednjih enaindvajset let je preživela v stezniku na invalidskem vozičku. Ko je bila stara triinštirideset let, jo je hotel operirati ugleden kirurg. Opravil je potrebne preiskave in ugotovil, da so njene kosti trhle in lomljive kakor pri devetdesetletnicah.Medtem ji je prišla v roke knjiga nekega jezuitskega patra iz Brazilije, v kateri je bilo zapisano, da pri turih pomaga magnezijev klorid. Čeprav je dvomila, je poskusila tudi to. Že po nekaj tednih so izginili turi − pa tudi bolečina. Iz dneva v dan se je počutila bolje in kmalu ni več potrebovala vozička. Ko je nekega dne s tal dvignila večje breme, ji je v hrbtenici nekaj počilo. Bala se je, da se je hrbtenica zlomila, vendar se je v bolnišnici izkazalo, da je samo nekoliko počila. Najbolj neverjetni pa so bili izvidi njenega okostja – kostna gostota je bila kot pri tridesetletnici! Ana Maria Bergasa je vedela, da sta k temu lahko pripomogla samo magnezijev klorid, ker je jemala samo tega, in nekoliko spremenjena prehrana. Namesto belega kruha, masla in marmelade je začela uživati temno čokolado, polnozrnati kruh in občasno mandlje in orehe. Tako si je nevede zagotovila še dodatni vir magnezija.Zdravilo za osemdeset bolezniZačela je proučevati magnezijev klorid in o magneziju napisala nekaj knjig. Ugotovila je, da magnezij odpravi skoraj osemdeset bolezni: različne alergijske odzive, astmo, glavobol, nespečnost , težave z ledvenimi in hrbteničnimi medvretenčnimi ploščicami, artrozo, artritis, poliartritis, tresavico, izpuščaje in srbečico, osteoporozo, razne bolečine in drugo. Magnezij omogoča, da živčevje dobro prevaja dražljaje, da so kosti prožne.Ana Maria Bergasa v svojih knjigah pripoveduje o mladi ženski, pri kateri je bilo levo pljučno krilo povsem poapnelo in takšne so bile tudi tri četrtine desnega. Z magnezijevim kloridom si je od oktobra 1975 do junija 1976 poapnitev povsem ozdravila – pred tem pa so jo zdravniki že odslovili kot neozdravljivo.Žile in organi številnih ljudi »poapnijo«, ker zaužijejo s hrano preveč kalcija in premalo magnezija. Kalcij in magnezij delujeta nasprotujoče si, zato morata biti v telesu v pravem razmerju, saj šele tedaj lahko magnezij usmeri kalcij (apnenec) v kosti in kamor je še potrebno ter odpravi poapnitev. Da se to lahko zgodi, je nujen tudi vitamin D. Vitamin D je nujen tudi, če se želimo ogniti osteoporozi. Če človek uživa veliko mlečnih izdelkov, hitreje zboli za osteoporozo. To je sicer navidezni paradoks, vendar vsebuje mleko preveč kalcija in premalo magnezija, poleg tega pa je v mlečnih izdelkih tudi preveč fosforja, ki zakisa telo.Za odpravo bolečin je dobro, če magnezij jemljemo z vitaminom B. Učinkovitost vitamina B proti bolečinam je dobro znana. Ko je na Japonskem začelo trpeti hude bolečine zaradi zastrupitve z živim srebrom čedalje več ribičev, ker so jedli ribe, polne industrijskih odplak, se je neki lekarnar domislil, da bi spremenil vitamin B tako, da ga želodec ne bi uničil. Skuhal ga je s česnovim oljem, in delovalo je. Njegovo zamisel je pozneje odkupilo podjetje Takeda in začelo izdelovati vitamin B topljiv v maščobah. Takšen vitaminski pripravek iz vitaminov B1 in B6 se v Evropski uniji prodaja pod imenom milgamma. Izkušnja iz Brazilije, s paralizo in opeklinamiPodobno izkušnjo z magnezijevim kloridom kot Ana Maria Bergasa je imel tudi jezuitski pater Beno Joes Schorr v Braziliji. Ko je bil star enainpetdeset let, je začutil močno zbadanje v dimljah in zdravnik je ugotovil, da je to posledica neozdravljivega procesa v hrbtenici. Po desetih letih hudih bolečin, zaradi katerih skoraj ni več mogel spati, se je odpravil na srečanje jezuitov znanstvenikov v Porto Allegre. Tam mu je pater Suarez pokazal knjigo patra Puiga, španskega jezuita, ki je ugotovil povezavo med tlemi, revnimi z magnezijem, in pomanjkanjem magnezija v hrani, ter boleznimi, ki zaradi tega nastanejo. Tudi Suarezovo mati je artritis hudo prizadel, magnezijev klorid pa ji je omogočil, da je postala znova prožna kakor dekle. Magnezijev klorid je pomagal tudi drugim Suarezovim sorodnikom. Po nasvetu patra Suareza je tudi pater Schorr začel vsak dan jemati magnezijev klorid in se že po dvajsetih dneh zbudil skoraj brez bolečin. Sčasoma je spet lahko hodil in začel hoditi na daljše sprehode v mesto. Po šestdesetih dneh je že brez težav hodil ves dan, po desetih mesecih pa se je, kot je dejal sam, počutil gibčnega kakor kača.Zelo zanimivo je, da magnezijev klorid pomaga tudi pri otroški paralizi. To je leta 1943 ugotovil francoski zdravnik Neveu. Objavil je izsledke petnajstih primerov otroške paralize: bolniki, ki so uživali raztopino magnezijevega klorida so ozdraveli po nekaj dneh. Hitro so ozdraveli zato, ker so ga začeli jemati takoj ob izbruhu bolezni, pri napredujoči paralizi pa je bilo za zdravljenje potrebnih nekaj mesecev.Magnezijev klorid izboljšuje kožo, preprečuje karies, krepi sklenino, obzobno tkivo in lase. Preprečuje in zdravi poapnitev pljuč, ledvic, jeter in možganov. V razmeroma kratkem času odpravlja kamne v mehurju in žolčne kamne, nastale zaradi oksalatov. Preprečuje poapnitev arterij, pomaga pri težavah s krvnim obtokom, srčnih težavah, visokem krvnem tlaku, krčih, srbečici, bolečinah v hrbtenici, sladkorni bolezni. Učinkovit je tudi pri manjših težavah: nepravilnem srčnem utripu, živčnosti, bolečinah v sklepih, stresu, zaprtju, bolečinah v hrbtu, težavah s prostato. Pomanjkanje magnezija lahko povzroči težave s črevesjem: celiakijo, resekcijo tankega črevesa, kolitis, kronični enterokolitis. Ljudje, ki jemljejo raztopino magnezijevega klorida, so tudi odpornejši proti prehladu in gripi. Nepogrešljiv je pri celični delitvi in prenosu kalcija.Izjemno učinkovit pa je magnezijev klorid pri opeklinah, več sto ljudi je navedlo, da so po začetnem hlajenju pokrili opeklino z gazo, namočeno v raztopino magnezijevega klorida (33 g magnezijevega klorida raztopljenega v litru vodi s temperaturo od 20 do 24 stopinj), in po desetih sekundah so bolečine izginile. Dovolj je bilo, če so dvakrat na dan na opeklini zamenjali gazo, namočeno v to raztopino. Opekline so se p zacelile brez bolečin in brazgotin. Neki udeleženec spletnega foruma je celo navajal, da je z raztopino magnezijevega klorida brez brazgotin ozdravil tudi opekline druge in tretje stopnje, ki so prodrle do kosti.Magnezij in rakMagnezij je zelo pomemben pri zdravljenju raka. Kot navaja Ana Maria Bergasa v svojih knjigah, je dr. K. Bazikian iz Armenije na zdravniškem kongresu poročal o raziskavi, ki je zajela 24 557 malignih tumorjev. Ugotovili so, da so se pojavljali predvsem na tistih območjih, kjer je bilo v tleh in pitni vodi premalo magnezija. Ob pomanjkanju magnezija se razvije predvsem rak na želodcu.Japonska skupina znanstvenikov je poročala o študiji, ki so jo opravili na živih človeških celicah, izsledki so pokazali, da mora biti pri celični delitvi najmanj 10 mmolov magnezija, da ne nastanejo napake v delitvi. Če se količina magnezija zniža pod 10 mmolov, nastajajo samo izrojene celice. To je morda razlog, zakaj se pri bolnikih z rakom včasih že zelo hitro razvije veliko metastaz po vsem telesu.Ana Maria Bergasa poroča, da so po jemanju magnezijevega klorida izginile tudi ciste v prsih in operacija ni bila potrebna.Različne magnezijeve spojineKer se skoraj vsaka magnezijeva spojina zaradi želodčne kisline (klorovodikova kislina) spremeni v klorid, je pri izbiri spojine odločilna predvsem cena. Ni toliko pomembno, ali zaužijete magnezijev sulfat, magnezijev citrat, magnezijev acetat ali magnezijev klorid, ker se vse te spojine v želodcu spremenijo v – magnezijev klorid. Samo magnezijev čelat preide želodec, ne da bi se spremenil v magnezijev klorid. Čelat pa je bistveno dražji in vsebuje manj magnezija, odvisno od kod prihaja. Če je človek preobčutljiv za magnezijev klorid, je smiselno kupiti čelat. Cenovno najugodnejša spojina pa je vsekakor magnezijev klorid in zdravljenje z njegovo raztopino vas bo stalo manj kot cent na dan.Kako pripravimo raztopino magnezijevega klorida in koliko naj je uživamoKo kupite magnezijev klorid kot sol, pridobljeno iz Mrtvega morja, v litrski steklenici vode raztopite štiri čajne žličke magnezijevega klorida. Lahko se uporabi navadna voda iz vodovoda, vendar je izvirska boljša. Sol se v vodi razpusti v dveh minutah. Zaužiti je treba le kozarček za žganje (20 ml) enkrat na dan, najbolje pred zajtrkom. Ta količina je primerna za odrasle osebe, težke od 60 do 70 kilogramov, osebe, ki so težje, lahko zaužijejo malce več. Otroci naj zaužijejo največ 4 ml raztopine magnezijevega klorida na vsakih 10 kg telesne teže (petino količine za odrasle). Raztopino jim zaradi grenkobe lahko pomešamo s sokom, na primer sokom rdeče pese, jabolčnim ali ananasovim sokom.Mastna hrana zavira vsrkavanje magnezija (tudi alkohol, kajenje, stres), vitamina D in C pa učinek magnezijevega klorida okrepita. Pri hudem pomanjkanju magnezija v telesu je priporočljivo zaužiti tudi pred večerjo pol kozarčka ali morda celo poln kozarček opisane raztopine. To velja predvsem za bolnike z osteoporozo. Steklenico z raztopino magnezijevega klorida hranite zaprto pri sobni temperaturi, zavarovano pred soncem. Mnogi jo raje hranijo v hladilniku, ker postane tako grenkoba manj izrazita. Če se kozarček izpije na dušek, se grenkoba manj zazna, saj so čutnice za grenko na vrhu jezika. Po petih ali desetih sekundah se grenkoba v ustih preobrazi v sladko. Človek se na jemanje raztopine magnezijevega klorida hitro navadi.Na začetku jemanja je lahko statistično vzeto eni osebi od stotih slabo. Če se to zgodi, je treba zaužiti manjšo količino raztopine, in sicer po jedi, po tednu dni pa jo povečati na 20 ml. Če dobi človek drisko, je treba jemanje za tisti dan opustiti, naslednji dan nadaljevati s količino, ki ne povzroča težav, in to postopno povečevati.In še nekaj. Na prodaj so kombinirani pripravki magnezija s kalcijem, vendar te kombinacije ni dobro jemati, ker kalcij preprečuje telesu, da bi magnezij pravilno uporabil, magnezij pa po drugi strani v družbi s kalcijem začne kalcij preusmerjati na tista območja telesa, kjer si ga ne želimo: v možgane, pljuča, ledvice (ledvični kamni), arterije (arterioskleroza), kosti, mišice.Kje v naravi je magnezijZ magnezijem so bogata predvsem vulkanska tla in posamezna gorovja, na primer Dolomiti in tako tudi vsa zelenjava in drugi pridelki, gojeni na takšnih tleh. Veliko ga je tudi v treh velikih jezerih, eno je na Madžarskem (Plattensko jezero), drugi dve v Rusiji in Turčiji. Največje nahajališče magnezija danes je v južnem delu Mrtvega morja, tam pridobivajo magnezijev klorid povsem naravno, z izparevanjem morske vode na zraku in soncu.Številni so prepričani, da vsebuje zelena zelenjava veliko magnezija. To ne drži, magnezija je več v semenih, predvsem v oreških (lešnikih, orehih), veliko ga vsebujejo kakav, temna čokolada, sezamova semena, sojina zrna, grah, fižol, čičerika, pristni polnozrnati kruh in polnovredni riž. Koliko magnezija ti pridelki vsebujejo, pa je odvisno od tal, na katerih rastejo.Koliko magnezija potrebujemoMagnezija primanjkuje danes skoraj vsakemu človeku. Če živimo zdravo in se hranimo z živili, ki vsebujejo magnezij, bi potrebovali dodatno še najmanj 20 mililitrov magnezijevega klorida na dan. Magnezijev klorid deluje v želodcu bazično, zato zakisanemu telesu pomaga, da se razkisa. Od petdesetega leta pa je treba zaužiti več raztopine magnezijevega klorida na dan, to pomeni kozarček zjutraj in zvečer. Daja Kiari, vir: Ana Maria Lajusticia Bergasa: Die erstaunliche Wirkung von Magnesium, ZeitenSchrift št. 65, 66, objavljeno v reviji AURA, november 2010, št. 255Ekipa OPSNaše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje! 
Teme
korona corona kovid

Zadnji komentarji

Tomaž Štamcar :

24.3.2023 00:08

ZASUŽNJEVALNE KOVID MASKE, pravi namen Obvezna uporaba obraznih mask med trenutno zdravstveno paniko spreminja državljane v sužnje. Kot simboli suženjstva, Maske nam jemljejo kisik. Proizvajajo hipoksijo, ki nas vodi v stanje telesne in duševne šibkosti, v kateri je prebivalstvo bolj nagnjeno k ideološkemu pranju možganov in manj sposobno ugotoviti, do katere stopnje je zatirano. Maske so simbol podrejenosti. Njihova medicinska uporabnost je zelo vprašljiva, vendar so jih ljudje prisiljeni nositi. Despotizem se vzpostavi v prisilnem spoštovanju samovoljnih pravil. Kaligula je nameraval svojega konja postaviti za konzula samo zato, ker je lahko. Maske so strašen fetiš moči. Glede na to, da so obrazne maske vidne v igrah vlog suženjstva in sado-mazohizma (BDSM), ki so vložene v dinamiko gospodar-suženj, ali ne moremo videti močnega psihološkega elementa podrejanja, ki ga predstavljajo za tiste, ki so jih prisiljeni nositi? Ali lahko razmišljamo o sprevrženem užitku, ki ga snovalcem teh politik prinese pogled na te nosilce mask? Skupaj z zaprtjem maske spodbujajo ustvarjanje karceralne kulture. Terminologija in estetika sta si izposojeni iz zaporov, še posebej tistih, v katerih je mučenje izrazito. Spomnite se pokrivanja žrtev mučenja v zaporu Abu Ghraib in pokrival za usta tistih v Guantánamu. Če lahko razmislimo o zgodovinski preobrazbi suženjske plantaže v zapor, lahko zaznamo vztrajno in zahrbtno dehumanizacijo ujetnikov in zasužnjenih prebivalcev z maskiranjem – tehniko nadvlade, ki je primerno izražena v naslovu in besedilu filma Črna koža, bele maske Frantza Fanona. . Obvezno maskiranje vodi v izbris osebnosti in homogenizacijo množic. Kolektivizirano nošenje mask ima za posledico vsiljeno uniformnost, v kateri se posameznik kot neometadržavljan umakne brezimni kolektivnosti. Maske so teatralne. Že tisočletja so jih uporabljali za raziskovanje in preoblikovanje osebnosti. Sama beseda »oseba« ima etimološki vir v imenu mask, ki so jih uporabljali igralci v starogrških gledaliških predstavah. Maske kot gledališki rekviziti zakrivajo našo identiteto, zaradi česar smo tujci drugim in sebi. Antropološko gledano maske igrajo vlogo pri oblikovanju liminalnih identitet. Kot taki niso v-in-za-se, temveč pripravljajo posameznika na njegove nove vloge v družbi. Maske oblikujejo subjektivnosti posameznikov. Odstranijo se lahko, ko na novo oblikovani posamezniki asimilirajo njihov program. Ne glede na to, kako prehoden je trenutni režim zakrivanja obraza, se moramo prebivalci soočiti s tem, da smo prisiljeni opraviti obred prehoda, proces resocializacije v novo normalno stanje. Bolj kot sprejemamo, da z nošenjem maske sodelujemo pri ritualizaciji našega razlastitve in zasužnjenja, manj sposobni jo bomo mogli nadeti. Maske so državni znaki. So viden prikaz zvestobe sistemu medikalizacije tehnokratskega nadzora. Tako kot je rdeča ovratna ruta komunističnega pionirskega mladinskega gibanja javno izpovedovala zvestobo eni stranki in najvišjemu voditelju, je obrazna maska simbol politične pripadnosti novi normalnosti, ki potrjuje skladnost s »pravim mišljenjem«, à la Mao Zedung. Izbris obrazne mimike zavira neverbalno komunikacijo, ki je potrebna za družbeno organizacijo, ki lahko vodi do revolucije. Maske želijo deaktivirati naš revolucionarni potencial. Verbalno nagobčenje: Maske zmanjšajo splošni govorni učinek. Skupaj z uveljavljanjem (proti)družbenega distanciranja njihova uporaba spodbuja izolacijo posameznika in atomizacijo (Arendt 1951) družbe v neučinkovite upornike, ki se ne morejo združiti v koherentne enote pod skupnim diskurzom ali zastavo. Asociacije, ki simbolno in funkcionalno maskirajo medveda na nagobčnike, govorijo o dehumanizaciji in podomačevanju prebivalstva po teh direktivah. Tako kot maske delujejo kot mejni artefakti v obredih prehoda in kot del šolanja živali, so te covid maske znanilci nadaljnjih vdorov v našo integriteto. Nošenje mask je le en korak stran od prejema cepljenja, nato sprejemanje potnih listov cepiva in vsadljivih nevronskih povezav, dokler kiborg ne pokoplje izvirne osebnosti. Maske delujejo kot empirični test skladnosti za predvideno sprejemljivost prihodnjih telesnih tehnologij nadzora. Kje boste potegnili črto? Maske spodbujajo kulturo strahu. Vsaka maska je reklamni pano, ki oglašuje izredne razmere, posameznike postavlja v stalen način boja ali bega simpatičnega živčnega sistema, ki zmanjšuje njihovo možnost, da se osredotočijo na domnevno vedno prisotno grožnjo okužbe. Medtem pa oligarhični sistem dominacije razjeda naše državljanske svoboščine po vsem svetu. Maske so del politike podrejanja s strašenjem. Maske odvračajo solidarnost. Spodbujajo nenehno dojemanje vašega soseda kot brezimnega patogenega prenašalca namesto vašega zaveznika. Maske deli in vladaj. Maska vašega zasužnjenja: podoba, zgodovina in pomen Escrava Anastácia https://brownstone.org/articles/the-mask-of-your-enslavement-the-image-history-and-meaning-of-escrava-anastacia/
Tomaž Štamcar :

23.3.2023 14:46

KAZNIVO DEJANJE OPUSTITEV OVADBE KOVID CEPILNIH ZLOČINCEV in za chemtraile Kazenski zakonik (KZ-1-NPB4); čistopis Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca 281. člen (neuradno prečiščeno besedilo) (1) Kdor ve za storilca kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen najmanj petnajstih let zapora ali dosmrtnega zapora, ali kdor samo ve, da je bilo tako dejanje storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je od take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno odkrije, se kaznuje z zaporom do treh let. (2) Uradna oseba, ki zavestno opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapora, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let. (3) Kdor opusti ovadbo, se ne kaznuje, če je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec ali če je zagovornik, zdravnik ali spovednik storilca. Ker se katera od oseb iz tega odstavka razen zagovornika, zdravnika ali spovednika ne kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena , se za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec niti oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti. Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012: 281. člen KZ-1 Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15: KZ-1-NPB4 https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/281-clen-opustitev-ovadbe-kaznivega-dejanja-ali-storilca
Tomaž Štamcar :

23.3.2023 14:29

POTEGAVŠČINA ŠEFICE ECB, KI JE PRANKSTERJU PRIZNALA, DA JE DIGITALNI DENAR SREDSTVO MOČI IN NADZORA, tega pa res nismo vedeli Šefica ECB Lagarde priznava, da je digitalna valuta "vse o moči in nadzoru" Alexis Show je pošalil šefico ECB Christine Lagarde. Mislila je, da se pogovarja z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Ženska, odgovorna za evro, je bila zlahka prevarana. Naredila je tudi osupljivo priznanje. Lagardova je dejala, da bo digitalni sistem EU uporabljen kot nadzorni mehanizem. Gre za "vse o moči in nadzoru državljanov EU." Joj! Mi smo naslednji. Svet klovnov "Alexis prikazuje potegavščino, imenovano šefica ECB Christine Lagarde, ki je bila nekoč vodja IMF, preden je zašla v pravne težave. In bila je obsojena za nekaj zločinov v Franciji, a ni problema; samo zato, ker ste obsojeni za nekatera kazniva dejanja, ne pomeni, da se ne morete prebiti vse do vrha Evropske centralne banke.« »Torej so intervjuvali Christine Lagarde, lažno intervjuvali Christine Lagarde in tokrat se niso pretvarjali, da so Porošenko. Pretvarjali so se, da so Zelenski. In Christine Lagarde je verjela v to. To je oseba, ki je zadolžena za evro. Ona je odgovorna za evro in je dejansko verjela, da se pogovarja z Volodimirjem Zelenskim.« Politični komentator Alex Christoforou se je v spodnjem posnetku šalil o lažnem Zelenskem, ki jo je prosil za nekaj milijard evrov za nakup nekaj domov v Franciji. Kar je razkrila lažnemu Zelenskemu, je bilo osupljivo! "Rekla je, da sankcije niso uspele znižati rublja zaradi Elvire Nabiulline …[način], kako je ravnala s kolektivnimi sankcijami Zahoda." Dejala je, da gre »Rusiji prav dobro, zato je bilo zanimivo slišati, kako Lagarde hvali delo vodje ruske centralne banke, nato pa je Lagarde priznala, da digitalni evrski CBDC, ki prihajajo v EU, odhajajo da morajo priti v EU, je rekla, da morajo dobiti digitalni evro.« Gre za moč in nadzor »Rekla je, da je vse odvisno od moči in nadzora. Digitalni evro bo nadzorni mehanizem za državljane EU. Dejala je, da smo zdaj kot EU odvisni od dobave plina iz zelo neprijazne države in potrebujemo digitalni evro, ki nam bo pri tem pomagal. In potem je rekla, da imamo prag. EU ima v Evropi prag 1000 evrov. Če ga prestopite, se boste znašli na sivem trgu. Tvegate, da vas ujamejo, kaznujejo ali pošljejo v zapor. Toda digitalni evro bo imel omejen nadzor. Rekla je, da je to citat iz nekaterih citatov iz tega šaljivega klica s Christine Lagarde.” »Omejen nadzor z digitalnim evrom. Mislim, da ne. V tem intervjuju je Lagarde govorila o tem, da je 3 do 400 evrov nekakšen prag in vse, kar je nad tem, vse, kar se porabi nad tem, bo nadzorovano. Z digitalnim evrom ga bo mogoče zelo, zelo enostavno spremljati. Video: Celoten videoposnetek potegavščine s predsednico Evropske centralne banke Christine Lagarde https://www.independentsentinel.com/ecb-chief-lagarde-admits-digital-currency-is-all-about-power-and-control/

Prijatelji

Dajana  BabičViktor Moravec

NAJBOLJ OBISKANO

Po enem mesecu nam je odgovoril Varuh človekovih pravic RS