Članek
NOVA POBUDA ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE + RAZLAGA + NEKATERI KOMENTARJI ...
Objavljeno Feb 22, 2023

Sedanji 3.a člen Ustave RS

Sedanji 90. člen Ustave RS

Originalno besedilo pobudnika (https://www.svobodni.si/nova-pobuda-za-spremembo-ustave-republike-slovenije/)

Nekaj komentarjev

3.a člen

Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot. Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati. Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij. V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.“

90. člen (zakonodajni referendum)

»Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev.Referenduma ni dopustno razpisati: – zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, – zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna, – zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb, – zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.«

* * *

Originalno besedilo pobudnika - začetek

Mag. Mimi Zajc sem kot zaskrbljena državljanka ponovno vložila pobudo za spremembo Ustave RS. Od oktobra 2021 do 15. januarja 2023 sem vložila štiri pobude, v katerih sem predlagala črtanje 3.a člena in spremembo 90. člena Ustave.

V skoraj letu in pol vsem skušala (do)povedati, kako pomembno je, da se odločimo za vrnitev suverenosti nam ljudem. Pravzaprav je bilo moje delovanje usmerjeno v to, da s črtanjem 3.a člena preprečimo režimom, da bi prenesli še kakšen del izvrševanja suverenih pravic na mednarodne organizacije. V tem času, ste se ustrašili, da črtanje 3.a člena pomeni izstop iz EU. Marsikateri borec/ka se je zgrozil in me obtožil, da kličem tujo vojsko na slovenske meje. In še kar je takega, zavajajočega. Črtanje tega člena ni bilo nikoli namenjeno direktnemu izhodu iz EU ali NATO organizacije. Namenjeno je bilo, da ne bi režimi ponovno uporabili tega člena za prenos izvrševanja dela suverenih pravic na katerokoli mednarodno organizacijo. Prav tako so in še vedno »ugledni« pravniki in posledično »alternativni« mediji v zadnjih mesecih ugotavljali, kako ugoden je 3.a člen za Republiko Slovenijo, s čimer pa se sama kot pobudnica ne strinjam.

»Ugledni«, celo »ljudski« pravniki so ljudem pozabili povedati, da  Ustava RS ne predvideva ugotavljanja dejstva ali neka mednarodna organizacija še izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 3.a člena. Ustava ne predvideva postopka  za ugotavljanja izpolnjevanja pogoja, da mednarodne organizacije temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države. Prav tako noben predpis v Sloveniji ne predvideva postopka za izstop iz mednarodne organizacije, ki ne izpolnjuje tega pogoja.

Prav zato, ker je bilo med komentarji, objavami in videi toliko strahu, da bo neka vojska prišla na naše meje in predvsem zaradi poudarjanja dela 3. člena Ustave: “V Sloveniji ima oblast ljudstvo…” sem pripravila povsem novo besedilo predloga sprememb Ustave. Pri tem sem upoštevala vaše zadržke in predloge.

Izpustila sem zahtevo, da se 3.a člen črta in v dodatnih členih 3.b in 3.c poudarila dejstvo, da ljudje sami odločamo o svoji usodi. Temu sta namenjena spremenjena 3.a in 90. člen.

KONKRETNO PREDLAGANO BESEDILO IN OBRAZLOŽITVE

I. Prvi stavek drugega odstavka 3.a člena se spremeni tako, da se glasi:

3.a člen »Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka MORA državni zbor razpisati referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma za čas njegovega mandata.«

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA (sprememba 3.a člena):

3.a člen Ustave določa, da Državni zbor LAHKO razpiše referendum pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prvega odstavka tega člena. Predlog je, da se beseda »lahko« nadomesti z besedo »mora«.

V obdobju od sprejema tega člena se je pokazalo, da Državni zbor tega določila ni nikoli uporabil. Ta celotni 3.a člen naj bi bil tako imenovani »evropski člen«, namenjen le za pristop k Evropski uniji. Vendar je bil ta člen uporabljen tudi za pristop k vojaški zvezi NATO, zato se lahko zgodi, da bodo še nastajale zahteve za dodaten prenos izvrševanja suverenih pravic na druge mednarodne organizacije.

Ker se je situacija v svetu spremenila, je potrebno, da imamo državljani, in volivci, možnost, da se o dodatnih prenosih izvrševanja dela suverenosti odločamo na način, ki je opredeljen v Ustavi. Nobena predhodna odločitev Državnega zbora ne more biti dokončna brez možnosti, da se volivci v novih okoliščinah odločijo drugače.

Menim, da bomo to možnost dobili, če se spremeni dikcija prvega stavka tega člena in da se določi, da odločitev na referendumu velja za mandatno dobo poslancev.

Določilo, da je volja volivcev, izražena na referendumu omejena na mandat Državnega zbora, pomeni, da se lahko situacija po izvolitvi novega DZ spremeni in je zato možno volivcem priložnost za drugačno odločitev.

Povezave na stran DZ in E-upravo

Polno besedilo pobude je objavljeno na strani DZ: Sporočilo za javnost (dz-rs.si)

Obrazec za podpis na portalu E-uprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6345

II. V predlogu za spremembo Ustave predlagam dopolnitev I. poglavja s členoma 3.b in 3.c, in sicer:

za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:

3.b člen

»Državni zbor v roku šestih mesecev po konstituiranju z več kot polovico glasov vseh poslancev ugotovi, ali mednarodne organizacije iz prvega odstavka prejšnjega člena še izpolnjujejo pogoje za prenos izvrševanja dela suverenih pravic.

Postopek ugotavljanja ali mednarodne organizacije dejansko temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, na podlagi določil te ustave, mednarodnih konvencij in deklaracij, katerih podpisnica je RS, se določi s posebnim zakonom, ki ga Državni zbor sprejme po rednem postopku s sodelovanjem strokovne in splošne javnosti.«

Če Državni zbor ugotovi, da mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic, ne izpolnjujejo pogoja iz prvega odstavka 3.a člena, ustanovi posebno delovno skupino, ki pripravi predlog za izstop iz take mednarodne organizacije.«

OBRAZLOŽITEV (dodanega 3.b člena)

Dodani 3.b člen zapolnjuje pravno praznino, ko in če se izkaže, da mednarodne organizacije, na katere je Republika Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic ne izpolnjujejo več pogoja, pod katerim so jim bile te pravice dane v izvrševanje. To pomeni, da ne temeljijo več na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države.

Ker 3.a člen ni predvidel, da bi bilo možno, da mednarodne organizacije ne bi več izpolnjevale pogoja za prenos dela suverenosti, je treba v Ustavi opredeliti možnost, da se volivci ponovno izrečejo tudi o že odločenih prenosih dela suverenosti.

Ustava je v 3.a členu le določila prenos izvrševanje dela suverenih pravic, brez možnosti, da se ugotovi, kdaj, kako in na kakšen način lahko Državni zbor preverja izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 3.a člena.

Vsak novoizvoljeni Državni zbor mora imeti pravico in dolžnost, da preverja izpolnjevanje pogoja za prenos izvrševanja dela suverenih pravic in na ta način zaščiti interese državljanov in prebivalcev ter Republike Slovenije kot celovite svobodne in suverene države.

za 3.b členom se doda nov 3.c člen, ki se glasi:

3.c člen

»Državni zbor mora razpisati referendum, na katerem se volivci odločijo, ali ima Republika Slovenija še vedno interes biti članica mednarodne organizacije, ki ne temelji več na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ki so temelj Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS in Ustave RS.

Pobudo za začetek postopka iz prejšnjega odstavka tega člena lahko poda vsak volivec, ki v 60 dneh zbere 35.000 podpisov volivcev, in jih predloži Državnemu zboru v 30 dneh po preteku roka. Pobuda mora vsebovati uraden naziv mednarodne organizacije, za katero se zahteva razpis referenduma ter seznam za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov. Seznam vsebuje osebne podatke podpisnikov, ki podpirajo pobudo, in sicer: osebno ime, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča, lastnoročni podpis in datum podpisa.

Ko volivci na referendumu odločijo, da mednarodne organizacije ne izpolnjujejo pogojev iz 3.a člena, Državni zbor prične postopek za izstop iz teh organizacij.«

OBRAZLOŽITEV (dodanega 3.c člena)

Dodatni 3.c člen daje možnost 35.000 volivcem, da sprožijo pobudo in nato na referendumu, ki ga mora razpisati DZ,  odločijo, ali mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija s 3.a členom prenesla izvrševanja dela suverenih pravic, še izpolnjujejo pogoj spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države. Ustava kot temeljna listina, ki varuje človekove pravice in svoboščine, državljane in državo pred samovoljo oblasti, mora omogočiti volivcem pravico, da sami izrazijo svojo voljo v skladu z načeli demokratičnosti, torej preko neposredne demokracije v skladu s 3. členom ustave.

Postopek osamosvajanja Republike Slovenije je temeljil na široki javni razpravi, na plebiscitu je bila jasno izražena volja volivcev, sprejeta je bila Temeljna listina in Ustava RS s Preambulo. Volja Slovencev in osamosvojitveni dokumenti kažejo na to, da je slovenska državnost in ustavnost obsegata suverene pravice in dolžnosti, o katerih odločata skupaj slovenski narod in vse slovensko ljudstvo na podlagi neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe.

Na tej podlagi lahko narod in ljudstvo kot suverena nacija odločita, da bosta prenesla suverene pravice svoje države na organe mednarodnega subjekta. Lahko pa odločita, da bosta tako prenesene suverene pravice prenesla nazaj v pristojnost lastne države. O tem lahko verodostojno odločijo le volivci na referendumu, saj je to odločitev, katere posledice nosijo vsi ljudje več let.

III. 90. člen se spremeni tako, da se glasi:

90. člen

»Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma.

Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volivcev.

Državni zbor mora razpisati referendum, kadar poslanci ali vlada predlagajo prenos suverenosti ali kadar se spreminjajo ali omejujejo pravice iz poglavja II. Človekove pravice in temeljne svoboščine.

Kadar predlog iz prejšnjega odstavka na referendumu ni sprejet, Državni zbor v tistem mandatu ne more razpisati referenduma o isti vsebini.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.

Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

Referendum se ureja z novim zakonom, ki ga sprejme državni zbor s kvalificirano dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.«

OBRAZLOŽITEV (spremenjenega 90. člena)

V tretjem odstavku predlagam, da mora Državni zbor razpisati referendum vsakokrat, ko poslanci ali vlada predlagajo prenos suverenosti ali kadar se spreminjajo ali omejujejo pravice iz poglavja II. Človekove pravice in temeljne svoboščine. Predlagam tudi, da referendumska odločitev volivcev ostane v veljavi za čas mandata tistega sklica DZ.

Načelo demokracije med drugim vsebuje tudi načelo neposrednega sodelovanja državljanov pri izvrševanju skupnih zadev in na načelo posredne demokracije, ko državljani na volitvah preko političnih strank izbirajo svoje predstavnike v zakonodajni organ, ki nato odloča o skupnih zadevah.

Neposredna demokracija se izvaja preko instituta referendum in preko instituta ljudska iniciativa.

Referendum je najpomembnejša oblika neposredne demokracije in omogoča neposredno odločanje volivcev o ustavi, zakonih ali drugih pravnih aktih na državnem in lokalnem nivoju. Prav v pravici do referenduma je skrita pravica in dolžnost volivcev, da o zadevah, ki so pomembne za življenje in delo, za delovanje družbe in države in ohranjanje suverenega človeka in suverenega naroda odločajo sami z osebnim izjavljanjem in na ta način prevzamejo odgovornost za svojo odločitev ter izvršujejo tudi ustavno pravico iz 44. člena Ustave RS.

Z Ustavnim zakonom je bil spremenjen 90. člen Ustave RS (Uradni list RS, št. 47/13 z dne 31. 5. 2013).

S tem Ustavnim zakonom je predstavniško telo (zakonodajno telo = Državni zbor) onemogočilo pravico državljanov, da se o pomembnih zadevah življenja, bivanja in sodelovanja pri upravljanju države in ostalih, odločajo na način, ki je steber demokracije, to je z osebnim in neposrednim odločanjem in svobodnim izražanjem svoje volje.

Predstavniško telo ima svojo možnost in pristojnost odločanja na podlagi načel predstavniške demokracije in nima pooblastila vsega ljudstva, da onemogoči osebno izražanje in sodelovanje volivk in volivcev pri odločanju o svojem življenju, denarju, pogojih bivanja in ostalih življenjsko pomembnih zadevah človeka. Državni zbor sestavlja 90 predstavnikov političnih strank in dvotretjinska večina za spremembo ustave ne izkazuje volje državljanov, ki bi bila izkazana, če bi take spremembe spremljala referendumska odločitev volivk in volivcev.

Zato s pobudo za spremembo 90. člena Ustave RS in sprejemom ustavnega zakona ponovno vračam pravico vsakega volivca, da sproži pobudo za neposredno odločanje o svoji in prihodnosti bodočih rodov. Na ta način državljanom vračamo pravico do odločanja o sebi, suvereno in odgovorno, da podlagi svobodne volje svobodnega človeka. Ta pravica je že bila del pravnega reda Republike Slovenije.

* * *

Originalno besedilo pobudnika - konec

- Komentar:

Torej, kot je pobudnica povedala, v naši državi obstajajo ljudje, ki jih skrbi (verjetno za naše dobro) in so "... se ustrašili, da črtanje 3.a člena pomeni izstop iz EU. Marsikateri borec/ka se je zgrozil in me obtožil, da kličem tujo vojsko na slovenske meje ..." ter "... so »ugledni« pravniki in posledično »alternativni« mediji v zadnjih mesecih ugotavljali, kako ugoden je 3.a člen za Republiko Slovenijo ...".

Zanimivo je pa, da jih očitno NE SKRBI, da bo z nami (pa tudi z njimi) upravljal nekdo, ki, verjetno, nikoli ni bil v Sloveniji, kaj šele, da ga je slovensko ljudsvo izvolilo. In to ljudje, ki odprto zagovarjajo, da se spoštovanje osnovnih ljudkih pravic BRIŠE kot pogoj za sklepanje mednarodne pogodbe (https://delinaprej.eu/index.php/2022/12/28/ce-se-vedno-mislite-da-gre-za-teorije-zarot-premislite-se-enkrat/).

Očitno jih NE SKRBI, da se na podlagi razglasitve izrednega stanja ter podaljšanja le-tega (ali takojšnje razglasitve naslednjega iz nekega drugega razloga) dejansko zavedno obdrži oblast nad nami in našimi otroki.

Skrbi jih izstop "iz EU" in "tuja vojska na mejah Slovenije" (se ne spomnim, da je na meje ZK prišla katerakoli tuja vojska pri izstopu iz EU) ampak jih NE SKRBI, da bo nekdo omejil gibanje ljudi na 15 minut od doma (pod pogojem, da so poslušni in ne govorijo proti ukrepom, ki so "za njihovo dobro" https://delinaprej.eu/index.php/2022/12/19/balerine-smrti-tudi-med-zivalmi-15-minutna-mesta-nocna-izmena-mobilno-orozje-umetne-maternice-opozorilo-neke-scene-so-lahko-vznemirljive/), da v prihodnje ljudje ne bodo mogli svobodno razpolagati z LASTNIM denarjem (https://odysee.com/@JakaKozmos:c/John_CBDC-sr:0), da bodo naši otroci namesto zdrave hrane in vode (ki jo Slovenija ima) morali zaradi "podnebnih sprememb" jesti murne in mokarje (https://delinaprej.eu/index.php/2023/01/14/nekateri-so-pa-prisli-na-svoje/) ...

Torej jih NE SKRBI možnost izgube osnovnih ljudskih pravic (svoboda govora, gibanja, pravica do dela in dostojnega življenja ...), ki TUDI NJIH lahko doletijo.

In o tem naj bi odločalo 2/3 večina poslancev - tistih poslancev, ki ne dovolijo, da se jim naredi zdravniški pregled pred in za čas opravljanja službe, ki bi pokazal, da so (ne)sposobni za delo, tisti poslanci, ki ne dovolijo testiranja na nedovoljene substance pod izgovorom, da je to "nedovoljeni poseg v ljudsko telo", dočim ko njihovo nasilno, z grožnjami pogojeno "cepljenje", verjetno ni "nedovoljeni" poseg v ljudsko telo.

Iskanje kakršnega koli razloga, da se take pobude omalovažuje, zasmehuje ter "skrb", da ljudstvo ne naseda na takšne provokacije, je zgolj z namenom, da bi bili ljudje sprti med sabo in ne bi prišlo do poenotenja slovenskega prebivalstva, ter posledično do dovolj velikega števila podpisov pobudi. Nekateri bi celo dejali, da se prej omenjena dejanja lahko štejejo tudi za (glej slike) ...

- Naslednji komentar je podan glede prejšnje pobude ampak je še vedno aktualen

ZATO MORA BITI 3.a ČLEN BRISAN IZ USTAVE STE ŽE PODPISALI PODPORO PREDLOGOM SPREMEMBE USTAVE?

Predstavljam vam vsebino 3.a člena iz slovenske Ustave, ki nam jemlje vsakršno možnost odločanja na referendumu. Kadar na nekoga preneseš del svoje suverenosti in pravic je še kako pomembno, da imaš možnost odločanja in ali je to zate sprejemljivo ali ne. Ugotovite sami:

3.a člen

Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot. Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati. Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij. V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.“

Prav zaradi tega se mora 3.a člen brisati iz Ustave RS. Z njim smo navadni sužnji, nimamo možnosti odločanja. Vključevanje v mednarodne organizacije že dolgo ni več nobena prednost ampak breme, ki ti ne da svobodno dihati in delovati.

Naštejmo samo nekatere - NATO, EU, WHO, OZN. Še posebej zadnja je zašla iz smeri in postala hlapec kapitala.

Zato vas še enkrat pozivam. Stopite do prve UE in oddajte svoj podpis za PREDLOGE SPREMEMB USTAVE, ki jih je pripravila Mimi Zajc. Izpolnite svojo državljansko dolžnost. Nihče od nas ne more od vlade zahtevati sprememb, če sami nismo pripravljeni izpolniti svoje državljanske dolžnosti.

Zberimo 30.000 podpisov in jih pošljimo v obravnavo v DZ. Postavimo poslance DZ pred dejstvo! Naj se opredelijo ali so v službi slovenskega ljudstva ali globalistov. Ker če so v službi globalistov, potem naj se nemudoma izselijo iz Slovenije in naj jih plačujejo globalisti.

Tako bomo ne glede na izid glasovanja o spremembah Ustave vedeli, s kom imamo opravka - z izdajalci ali rodoljubi.

Borut Loboda