Pojmi, jaz-sem

Objavil/a matej rukav, dne 2020-12-31 ob 05:45:19

Pojmi, jaz-sem

Tukaj sem povzel pomembne pojme, ki se navezujejo na živega človeka. Vsak pojem je raziskan na podlagi uradnih in drugih objav (slovarji - SSKJ, Wikipedija,...). Zraven dodajam tudi moje razmišljanje oz. predstave glede pomena besede/pojma. Določene pojme sem posledično tudi dodelal, saj so (še posebej pri človeku) zelo poosebljeni, človeka so poosebili, ga razvrednotili. Tako je pomembno, da se izraziš, kot ŽIV-ČLOVEK. Po preučitvi in razlagi pojmov sledi izjava: JAZ SEM

Živ - SSKJ (sposoben rasti - se razmnoževati - v katerem potekajo življenjski procesi - ki je iz živih bitij - ki vpliva, vzbuja zanimanje - ki obstaja (v resničnosti) - ki izhaja iz življenja, temelji na njem - ki obstaja, je - aktualen, pereč - za katerega je značilna življenjska sila, veselje, volja do udejstvovanja - ki izraža, kaže življenjsko silo, veselje, zanimanje za kaj). Iz tega izhajam, da NISEM oseba, saj sem živ-del stvarstva-narave, sem tukaj in zdaj, v meni potekajo življenjski procesi, diham, razmišljam, čutim, imam stike z drugimi živimi - socializiram.

Človek - SSKJ (bitje, ki je sposobno misliti in govoriti - oseba, ne glede na spol - oseba, kot nosilec kake lastnosti - oseba, kot nosilec časovno, krajevno ali kako drugače povezane skupine - kdor združuje v sebi vse pozitivne moralne lastnosti). Wikipedija (Človek, tudi človeško bitje (znanstveno ime Homo sapiens sapiens) je dvonožni prvak, podvrsta vrste Homo sapiens (slovensko umni človek), ki spada med velike opice iz rodu Homo). Iz citata je razvidno, da je človek del stvarstva-narave. Zato je njegova odgovornost, da je v simbiozi z naravo, saj je to njegovo življenjsko okolje iz katerega črpa energijo. Narava nam ponuja izobilje, a sistem nas vedno bolj ločuje/odtujuje od narave, kar je uničujoče za človeka in človeštvo. Narava bo obstajala naprej (v drugačni obliki - saj mi posledično sooblikujemo naravo) tudi brez nas.

Suveren - SSKJ (vladar, monarh - politično neodvisen, samostojen - ki popolnoma obvlada kako delo, dejavnost - vrhoven, najvišji - popoln, vsestranski - vzvišen, dostojanstven - dostojanstven, popoln, samozavesten, učinkovit). Iz tega izhaja, da imam, kot živ človek vso pravico biti suveren, če seveda sem suveren. Kot suveren nimam nobene oblasti nad sabo, sam sebi sem svoj vladar/gospodar/sodnik. Pomembno je, da delujem v svoji največji kapaciteti, kar pa tudi ni vedno primer, še posebej zaradi bolezni, eksternih dejavnikov, prisile in drugo. Zato je odgovornost nas-družbe, da vsakemu dopuščamo in omogočamo suverenost. To pa je seveda sposoben le suveren-živ-človek.

Indigen - SSKJ (Domorodna ljudstva - Pri prevajanju se pogosto soočamo z izrazom indigenous peoples, ki na splošno označuje ljudstvo/prebivalstvo, ki je zgodovinsko povezano z določenim območjem in ima specifično kulturo in način življenja, pozneje pa so ga poselili pripadniki drugega naroda, za kar imamo v slovenščini, kot se zdi, več izrazov (staroselska / avtohtona /domorodna ljudstva oz. prebivalci)). Sem indigen in imam pravico živeti po svojih/mojega ljudstva navadah in običajih. Kar je tudi povezano z lastništvom in dostopom do naravnih virov, zemlje, zraka, življenja pod svobodnim soncem.

Etičen - SSKJ (nanašajoč se na etiko ali etos, nravstven). Na podlagi etičen - sklic na Etika - SSKJ (filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo - načela o dobrem in zlem - moralna načela, norme ravnanja v določenem poklicu). Iz tega izhajajo etični kodeksi - zdravniška etika, novinarska etika, odvetniška etika in druge. Wikipedija (Etika (grško: ἠθική) je filozofski nauk o nravnosti, o dobrem in zlu. Razumemo jo lahko kot filozofsko disciplino, ki raziskuje temeljne kriterije moralnega vrednotenja, pa tudi splošno utemeljitev in izvor morale, je skupek moralnih principov. Po nekaterih filozofih pa je etika filozofska disciplina, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega). Tukaj moramo razločevati med etiko in moralo. Kaj je moralno, ni nujno, da je etično. Etika prihaja iz narave, naravnih zakonov, morala prihaja iz človeka, njegovega razmišljanja (razumevanja/pojmovanja), katero pa je tudi lahko zmotno. Zato sem, kot del narave in stvarstva etičen. Etičen človek, se zaveda svoje zmote in zna nadzorovat svoja egoistična hotenja/poželenja.

Deželan - SSKJ (kdor živi na deželi - prebivalec dežele - član deželnih stanov). Na podlagi deželan - sklic na Dežela - (obsežnejše, s kakimi značilnostmi povezano, zaokroženo ozemlje). Tukaj moramo razločiti med pojmoma država in dežela. Država je izven narave, je s fiktivnimi mejami določen teritorij. Država v naravi ne obstaja, je pravni pojem, tako-rekoč ˝obstaja samo na papirju˝. Jaz kot deželan, sem del dežele-dejstva, ki je v naravi - torej vse kar je zavednega in zaznavnega pod, v in nad deželo. Tako je na človeku, kolikor se počuti pripadlega kaki deželi, še posebej kjer je bil spočet, živeč. Tako ima dežela veliko skupnega s pojmoma suveren in indigen ter obratno. Jaz živ-človek :matej :rukav-nedelko sem deželan dežele Štajerske.

Svoje-pravden - SSKJ (Svoje praven - neodvisen, samostojen). Kot svoje-pravden, kot ne-oseba nisem pod oblastjo nobene države, korporacije, organizacije, ter drugo. Tako sem izven jurisdikcije. Kajti, kot živ-človek nimam nobene pogodbe, ki bi me vezala na njih. Osebe niso svoje pravdne, saj po definiciji pripadajo državi in so pod njenim skrbništvom - tako jaz nisem oseba, sem živ-človek. Kot živ človek ne potrebujem skrbništva države, tako tudi država ali njeni agenti nimajo jurisdikcije nad mano. Jaz, kot živ človek nimam posrednika med mano in stvarstvom. Sem predstavnik pra-prava in pra-pravice prvobitnih-indogenov slovenskih dežel, nosilec naravnega prava, etičnega prava, rodnega prava, občega prava, občnega prava, običajnega prava in čas-prostorskega prava.

Ne-oseba - SSKJ - sklic na besedo oseba (človeški posameznik, ne glede na spol - kot nosilec kake lastnosti, značilnosti - človeški posameznik, kot literarna, dramska upodobitev). Poznamo tudi več pojmov: izmišljena oseba, fizična oseba, literarna oseba, drugo. Poudaril bi še posebej pojem fizična oseba - Wikipedija (je vsaka oseba, ki se rodi in z rojstvom pridobi človekove pravice). Tukaj SSKJ ne bom podrobneje citiral, saj je mnogo definicij in razlag besede oseba. Očitno je, da je to sporen pojem in so tej besedi pripisali veliko definicij, razlag (po mojem razlaganju, zaradi tega, da čim več pojmov zavzamejo pod besedo oseba, da je seveda posledično čim težje tej fikciji ubežati). Zavedam sem, da sem živ-človek-neoseba. Oseba je mrtva entiteta, praven pojem, praven subjekt, korporacija, poznana tudi kot slamnat človek. Živ človek je spočet, oseba je rojena, ki na podlagi rojstnega lista postane praven subjekt-oseba (dokumenti, kot osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in drugo). Tako oseba-slamnat človek, nima dejanske vsebine v naravi - ne živi. Je le pojem, ki je umeten, da si ga posledično lahko država lasti. Tako da, če me nekdo sili, da se predstavim, kot oseba ali me definira za osebo me je preglasil za nekaj mrtvega. To pa je hud zločin zoper človeka/človeštvo. Oseba je samo seznam nekih lastnosti, ki bi naj opisovale človeka. Tukaj je zelo pomembno, da se zavedamo, da živimo - sem živ-človek-neoseba, del stvarstva, živim TUKAJ IN ZDAJ. Na tej osnovi je tako zelo pomembna ˝Izjava, da živim˝, sej so me opredelili/razglasili za izginulega, mrtvega, izgubljenega, padlega, pogrešanega preko trika/fikcije osebe.

Ne-korporacija - SSKJ - Sklic na besedo korporacija (gospodarska organizacija, sestavljena iz več istovrstnih ali sorodnih podjetij zaradi monopolističnih ciljev). Pojma oseba in korporacija (gospodarska organizacija) imata veliko skupnega, sta tako rekoč eno in isto. Sta pojma, s katerima bi se naj človek identificiral, da lahko deluje/posluje v tej ustvarjeni fikciji. Na tej podlagi so človeka razvrednotili, mu odvzeli pravice. Tako je človek preko te fikcije osebe/korporacije postal le tržno blago, vrednostni papir, sredstvo, s katerim država trguje, si ga lasti. Na podlagi dejstva, da sem živ-človek-nekorporacija, sem tako izven tega umetno ustvarjenega sistema, kateremu je cilj, da človeka zasužnji.

Varovana stranka - Na podlagi Varovalnega-sporazuma, ki je sklenjen med mano živim-človekom (varovana stranka upnik na zemlji-dežele) in osebo (dolžnik) sem varovana stranka.

Ex-teritorialen - SSKJ (ki ne spada v določen teritorij - ki ni podrejen oblasti države, na katere ozemlju s posebnim dovoljenjem biva, je). Sklic na besedo teritorialen - SSKJ (glej teritorij) - teritorij SSKJ (ozemlje, ki ga obsega država). Kot živ človek ne spadam/sem izven teritorija države, korporacije,... Zato nisem teritorialen - sem ex-teritorialen. 

Ne-državljan - Sklic na besedo državljan - SSKJ (Državljan: pripadnik določene države - pripadnik določene družbenopolitične skupnosti). Kot živ-človek nisem državljan, sem ne-državljan. Državljan je lahko le oseba. Oseba ima lahko državljanske pravice. Če moram za svoje pravice plačevati (zavarovanja, davki, položnice-voda, elektrika...), to niso pravice - so privilegiji. Jaz, kot živ-človek imam neodtujljive pravice.

Avtor - SSKJ (kdor ustvari umetniško ali znanstveno delo - kdor kaj izdela, izumi, zlasti na tehničnem področju). Sklic na besedo ustvarjalec - SSKJ (kdor ustvarja - kdor s svojo dejavnostjo dela, da kaj nastane). Na tej podlagi sem avtor/ustvarjalec. Sem avtor svojih zapisov, misli, idej ter ustvarjam. Beseda ima veliko povezavo s stvarstvom/naravo/bog-om. Iz citiranega lahko sklepamo, da je stvarstvo naš ustvaritelj. Iz že spoznanih dejstev smo vsi ustvarjalci, sej soustvarjamo naš svet, našo realnost na zavedni in nezavedni ravni. Tako, da je na nam kakšno stvaritev bomo ustvarili. Torej, takšno v kateri bomo lahko živeli vsi v miru, izobilju, lubezni in harmoniji ali takšno, ki bo na koncu človeka čisto razvrednotila, ga zasužnjila in na koncu uničila?

Pooblaščen-avtoriziran-reprezentant - Sklici na besede: Pooblaščenec - SSKJ (kdor je pooblaščen - pooblaščenec za sklenitev pogodbe). Avtoriziran - sklic na besedo avtorizirati - SSKJ (dati avtorizacijo; potrditi, pooblastiti). Reprezentant - SSKJ (kdor ima pravico, smo opravljati kaj namesto koga ali v imenu koga; predstavnik, zastopnik - kdor v najvišji meri posreduje lastnosti, značilnosti koga, česa). Ta besedna zveza pride najbolj do izraza v Varovalnem sporazumu in v razmerju med živim-človekom in osebo. Torej pogodba, ki je sklenjena med živim-človekom in osebo. Na tej osnovi sem jaz avtoriziran reprezentant osebe. Tako tudi komuniciram s korporacijo/državo in drugimi, preko A.R., torej kot avtoriziran reprezentant osebe in ne, kot oseba. Tako, da se na vseh dokumentih podpišem/izrazim, kot živ človek in ne kot oseba! primer: :matej :rukav-nedelko A.R.

Se zavedam, da je še veliko nedorečenega in neraziskanega. Te pojme sem izpostavil, ker se mi zdijo pomembni. To je zgolj osnova za nadaljnjo raziskovanje, komu je v interesu. Zapisano še seveda pušča veliko odprtih vprašanj, mogoče tudi neskladij. Vsak lahko to uporabi za-se in razišče še naprej, kaj doreče, pojasni, izpostavi,...

In najpomembneje:

JAZ SEM

Jaz - SSKJ (posameznik kot zavesten subjekt vsega doživljanja - določena stran tega posameznika - lasten - svoj - zavest človeka o samem sebi, kot telesno-duhovnem bitju).

Sem - SSKJ (izraža premikanje ali usmerjenost - izraža - poudarja usmerjenost iz preteklosti v sedanjost). Na podlagi nadaljnje raziskave izpostavljam ključne besede: bit, biti, obstajati. Bit - SSKJ (bistvo, vsebina, narava - eksistenca, obstoj, obstajanje). Biti - SSKJ (izraža materialno ali duhovno navzočnost v stvarnosti - izraža navzočnost v prostoru ali času - izraža lastnosti ali stanje osebka). Obstajati - (biti materialno ali duhovno navzoč v stvarnosti - živeti, shajati).

Iz ˝jaz sem˝ sklepam, da sem opazovalec. Jaz opazujem okolico (druge, svet, dogajanja,..), svoja čustva, misli-tako tudi torej samega sebe - od tega izhaja ˝višji jaz˝ - nekaj kaj je nad mano (bog, stvarstvo), kar je popolno, vsevede, nezmotljivo. Vse je del mene in jaz sem del vsega. Tukaj seveda zahajam v filozofijo, v filozofske vode. Jaz sem - je vse kar je bilo, kar je in kar bo. Torej sem izven časa in prostora. Sem zavest/zavedanje.

Zato vprašanje:

Kjer se začnem jaz in kjer se končam jaz?

Se začnem/obstajam le zgolj kot ideja, zavedanje, misel?

Se končam pri telesu, konicah mojih prstov, osebnem prostoru, bivalnem prostoru, življenjskem prostoru?

Dejansko je največja nevarnost za človeka izguba samega sebe, izguba motivacije, vzroka za obstoj, izguba težnje po samoohranitvi. Zato je tako pomembno, da vem/se zavedam kdo/kaj sem. Nobeden mi ne more povedat/določit kaj sem. To pa sistem (politični, šolski in drugi) dela. Preko osebe nam dajo identiteto in nas preprečujejo, da smo to mi. Tako, da kdo/kaj smo izven vsega tega, izven ega, iluzij, ideologij, verovanj, ˝matrice˝? Če človek spozna/ve/se zaveda/ponotranji, da se JAZ ne konča pri telesu, ampak vsemu kar je, takrat spozna, da je vse del njega in, da je on del vsega. Takrat sklepam, da bo premagana/premejena ta ˝matrica˝. Vse slabo se začne z nevednim, nepoznanim in strahom pred tem. Iz tega izhaja ˝samo-sovraštvo˝, ker smo kolektivno izgubili samega sebe.

Posledica izgube samega sebe je torej pomanjkanje, sovraštvo, neenakopravnost, vojne, nemiri, jeza, strah,...?

Sklepna misel:

Torej le na podlagi spoznanja/vedenja/zavedanja ˝JAZ SEM˝ bomo lahko živeli v izobilju, miru, svobodi, spoštovanju,... Saj takrat spoznaš, da kar delaš drugim/naravi, posledično delaš sebi. Zato etično načelo: delaj dobro, delaj drugim, kar želiš, da bi drugi delali tebi. Deluj torej po svoji najboljši kapaciteti.

 

Avtor-živ-človek:

:matej :rukav-nedelko

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
2
Miz Nelez
0
Jan 30, 2021
#1 Ogard K.
Lahko si živ mrlič.
Človek brez volje in energije.
Ko pa gledaš le fizično truplo imaš celo prav, če odšteješ vse bakterije, ki jih preživlja in oživlja to truplo.
#2
Ogard Kavon
0
Jan 30, 2021
človek je vedno živ, samo truplo ni živ človek.
ne razumem zakaj se uporablja termin "živ človek"? ali se sledi hrvaškemu društvu "živi čovjek"?
https://zivicovjek.org/wp-content/uploads/2020/09/logo-obrnuto250px.jpg
#1
matej rukav
matej rukav
Objavil/a 2020-12-31 05:45:19 (Dec 31, 2020)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Naravni zakon
Država - KORPORACIJA
Kliring "clearing"
Korporacija MSMIK
Cestui Que Vie Act 1666
Pomenbne internetne povezave
Pojmi, jaz-sem
Opozorilo
Deklaracija o neodvisnosti živega človeka
Živ-človek-del-stvarstva
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2022
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj