PCR test NI verodostojno diagnostično orodje, je pošastno orodje s katerim izkrivljajo resnico - Dr. Tom Cowan

Objavil/a achilles arrow, dne 2020-11-18 ob 12:42:36

Dr. Tom Cowan PCR testi so neverodostojni in se ne bi smeli uporabljati za diagnosticiranje virusov

avtor Dr. Tom Cowan , November 17, 2020

Izvirni video je na voljo na YouTube kanalu Dr. Tom Cowan.

[V bran zaščite resnice pred cenzuro in za široko skupno rabo so zrcalne kopije tega videoposnetka na voljo na kanalih Truth Comes to Light BitChute, Brighteon, Lbry / Odysee.

Vsa zasluga, skupaj z iskreno zahvalo, gre originalnemu viru tega videoposnetka.

Prosimo, sledite povezavam, ki podpirajo njihovo delo.

.

.

.

Thomas Cowan, M.D., has studied and written about many subjects in medicine including nutrition, anthroposophical medicine and herbal medicine. He is the principal author of The Fourfold Path to Healing and co-author (with Sally Fallon) of The Nourishing Traditions Book of Baby and Child Care. Dr. Cowan has served as vice president of the Physicians Association for Anthroposophic Medicine and is a founding board member of the Weston A. Price Foundation®. He also writes the “Ask the Doctor” column in Wise Traditions in Food, Farming, and the Healing Arts (the Weston A. Price Foundation’s quarterly magazine) and has lectured throughout the United States and Canada. He has three grown children and practices medicine in San Francisco where he resides with his wife, Lynda Smith.

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Vid Dobnikar
1
Nov 18, 2020

UJETI SMO V GIGANTSKO ZGRADBO I_Z_ _L_A_ŽI_ _I_N_ _S_T_R_A_H_U_ _
Del 1
Corona »pandemije« v resnici ni. V zavesti ljudi pa jo vedno znova ustvarjajo s PCR testi, ki naj bi ugotavljali ši_r_j_e_n_j_e_ _n_e_k_e_g_a_ _z_e_l_o_ _n_e_v_a_r_n_e_g_a_, u_b_i_j_a_l_s_k_e_g_a_ _v_i_r_u_s_a_,_ _k_i_ _p_o_v_z_r_o_ča_ _b_o_l_e_z_e_n_._ _K_e_r_ _t_e_žk_o_ _bolnih in mrtvih v epidemi_čn_i_h_ _r_a_z_s_e_žn_o_s_t_i_h_ _n_i_,_ _se s p_o_v_e_če_v_a_n_j_e_m_ _p_o_z_i_t_i_v_n_i_h_ _r_e_z_u_l_t_a_t_o_v_ _t_e_s_t_a_ _sugerira potencialna nevarnost pandemije, da bi se ustvarila v_ _p_r_e_s_t_r_a_še_n_i_ _z_a_v_e_s_t_i_ _l_j_u_d_i_ _predstava res_n_i_čn_e pandemije. Omejitve temeljnih pravic, ki jih izreka d_r_ža_v_a_,_ _t_e_meljijo na g_i_g_a_n_t_s_k_i_ _z_g_r_a_d_b_i_ _l_a_ži_ _i_n_ _s_t_r_a_h_u_._ _
Glede na ponoven totalitarni Lockdown od 2. novembra, s_e_ _m_i_ _z_d_i_ _p_o_t_r_e_b_n_o_,_ _d_a_ _t_u_ _še_ _e_n_k_r_a_t_ _eksplicitno predstavim grozljivo prevaro PCR testa, s tem v zvezi pa tudi v_p_r_a_ša_n_j_ _v_i_r_u_s_n_e_g_a_ _fantoma in simptomatike bole_z_n_i_,_ _k_i_ _s_o_ _j_o_ _v_ _r_a_z_l_i_čn_i_h_ _čl_a_n_k_i_h_ _že_ _p_rikazali.
Nad tem, kar se pravzaprav dogaja, se mora prebuditi ve_d_n_o_ _v_e_č _l_j_u_d_i_. V_e_l_i_k_a_ _v_e_či_n_a_ _l_j_u_d_i_ _v_e_r_n_o_ _verjame medijem, ki so zavezani vladi. Toda le, če v_e_d_n_o_ _v_e_č _i_n_ _v_e_č _ljudi opazi manipulacijo zavesti, ki so ji izpostavljeni, če_ _v_e_d_n_o_ _v_e_č _i_n_ _v_e_č _ljudi uvidi kaj se v resnici dogaja, lahko z_a_d_r_ži_m_o_ _s_t_r_m_o_ _p_a_d_a_n_j_e_ _v_ _t_o_t_a_l_i_t_a_r_i_z_e_m_._ _

PCR test
O r_e_s_n_i_čn_i_ _f_u_n_k_c_i_j_i_ _a_k_t_u_a_l_n_e_g_a_ _»testa na corono«, o tem, kaj ta zmore in kaj ne, ve_čj_i_ _d_e_l_ _l_j_u_d_i_ _n_e_ _v_e_ _n_i_č. Ljudem se test pre_d_o_ča_ _k_o_t_ _d_o_k_a_z_ _e_p_i_d_e_m_i_čn_i_h_ _i_n_f_e_k_c_i_j_ _z_ _z_e_l_o_ _n_e_v_a_r_n_i_m_ _v_i_r_u_s_o_m_. Test pa tega v bistvu ne dela._ _Če_ _b_i_ _ljudje ta test razumeli, bi se ogromna urad_n_a_ _s_t_a_v_b_a_ _l_a_ži_ _s_e_s_u_l_a_ _i_n_ _»pandemija« z_ _n_j_e_n_i_m_i_ _t_o_t_a_l_i_t_a_r_n_i_m_i_ _m_e_r_a_m_i_ _b_i_ _b_i_l_a_ _h_i_t_r_o_ _k_o_n_ča_n_a_._ _
PCR test je gensko-tehn_i_čn_i_ _p_o_s_t_o_p_e_k_,_ _k_i_ _g_a_ _j_e_ _l_e_t_a_ _1_9_8_3_ _r_a_z_v_i_l_ _b_i_o_k_e_m_i_k_ _K_a_r_y_ _M_u_l_l_i_s_, ki je za to dobil leta 1993 Nobelovo nagrado. PCR -p_o_l_i_m_e_r_a_z_n_a_ _v_e_r_i_žn_a_ _r_e_a_k_c_i_j_a_ _j_e_ _m_o_l_e_k_u_l_a_r_n_o_-b_i_o_l_o_šk_a_ _tehnika za izdelavo kopij DNK, kar Dr. Wodarg v enem od video, dobro r_a_z_l_o_ži_:_ _
»Utemeljena_ _j_e_ _n_a_ _m_o_žn_o_s_t_i_,_ _d_a_ _D_N_A_ _z_a_p_i_s_e_ _…. umetno podvoji. S to tehniko dobimo te_o_r_e_t_i_čn_o_ _iz enega samega DNA pramena po 32 korakih podvajanja /ciklih/ 4 milijarde pramenov… _Po p_o_t_e_k_u_ _d_o_l_o_če_n_e_g_a_ _št_e_v_i_l_a_ _c_i_k_l_o_v_ _tako lahko d_o_l_o_či_m_o_ _n_a_s_t_a_l_o_ _k_o_l_i_či_n_o_ _D_N_A_ _i_n_ _l_a_h_k_o_ _r_a_ču_namo nazaj n_a_ _m_a_j_c_e_n_o_ _i_z_h_o_d_i_ščn_o_ _k_o_l_i_či_n_o_,_ _k_i_ _j_e_ _s_i_c_e_r_ _d_i_a_g_n_o_s_t_i_čn_o_ _n_e_ _b_i_ _m_o_g_l_i_ _o_p_r_e_d_e_l_i_t_i_._ _(_…) Praviloma se pri PCR registrira e_n_a_ _a_l_i_ _v_e_č _r_e_l_a_t_i_v_n_o_ _k_r_atkih sekvenc DNK, nobenih popolnih genomov. (…) Iskane sekvence genov izvirajo brez nadaljnjega lahko od genetskih delcev ali pa so mikro-sekvence, ki jih telo samo producira v milijardah.
P_C_R_ _t_e_s_t_ _a_b_s_o_l_u_t_n_o_ _n_i_če_s_a_r_ _n_e_ _p_o_v_e_ _o_ _t_e_m_,_ _k_a_k_še_n_ _j_e_ _p_o_m_e_n_ _R_N_A_ _(_n_u_k_l_e_i_n_s_k_e_ _k_i_s_l_i_n_e_ _DNK), ki jo i_ščemo. Zato je je na z_a_če_t_k_u jasno: S PCR testo_m_ _n_i_k_a_k_o_r_ _n_i_ _m_o_g_o_če_ _d_o_k_a_z_a_t_i tako imenovanega virusa ali k_a_k_r_šn_e_k_o_l_i_ _i_n_f_e_k_c_i_j_e_._ _V_ _n_a_j_b_o_l_j_še_m_ _p_r_i_m_e_r_u_ _s_e_ _l_a_h_k_o_ _r_e_če_ _s_a_m_o_,_ _d_a_ _j_e_ _iskana kratka genska sekvenca v nekem vzorcu prisotna ali ni._ _Če_ _ima to ka_k_r_še_n_k_o_l_i_ _p_o_m_e_n_ _z_a_ _z_d_r_a_v_j_e_ _t_e_s_t_i_r_a_n_e_ _o_s_e_b_e_,_ _j_e_ _či_s_t_o_ _d_r_u_g_a_ _z_g_o_d_b_a_._«
Glej video na začetku.
Kar se t_i_če_ _z_a_d_n_j_e_ _t_o_čk_e_, pi_še_t_a_ _T_o_r_s_t_e_n_ _E_n_g_e_l_b_r_e_c_h_t_ _i_n_ _C_l_a_u_s_ _K_öhnlein v knjigi »Virusne blodnje« (stran 43), da ni dokazano, da bi genske sekv_e_n_c_e_ _p_o_v_z_r_o_ča_l_e_ _b_o_l_e_z_e_n_,_ _t_e_m_v_e_č _je utemeljeno mnenje, da je t_o_,_ _k_a_r_ _o_z_n_a_ču_j_e_m_o_ _z_ _v_i_r_u_s_o_m_,_ _simptom, torej posledica neke o_b_s_t_o_j_e_če_ _b_o_l_e_z_n_i_._ _Šo_l_s_k_a_ _m_e_d_i_c_i_n_a_ _j_e_ _samo zastala pri miselnem vzorcu Pasteurjeve in Kochove p_r_e_d_s_t_a_v_e_ _o_ _s_o_v_r_a_žn_i_k_u_ _in ni zasledovala misli, da v telesu celice lahko same z_a_čn_e_j_o_ _producirati sekvence, na primer kot reakcijo na stresne faktorje.
Dr. Reiner Fuellmich, eden od odvetnikov, ki so se zd_r_u_ži_li v »fundaciji Corona-odbor« ker ne obstaja parlamentarni odbor za preverjanje, ki bi preverjal d_o_g_a_j_a_n_j_a_ _i_n_ _o_d_l_o_či_t_v_e_ _C_o_r_o_n_a_-Hype, p_o_r_o_ča_ _v_ _e_n_e_m_ _o_d_ _v_i_d_e_o_ _s_p_o_r_o_či_l_ _8_._9_._2_0_2_0_ _z_ _j_a_s_n_i_m_i_ _b_e_s_e_d_a_m_i_,_ _k_i_ _s_o_ _z_a_ _o_d_v_e_t_n_i_k_a_ _i_z_r_e_d_n_e_,_ _i_n_ _p_r_i_ _katerih moramo smatrati da so dobro odtehtane in utemeljene ter pravno upr_a_v_i_če_n_e_ _(_o_d_ _0_,_1_7_ _min):
»O_d_l_o_či_l_n_e… _so namerno napačn_e_ _t_r_d_i_t_v_e_ _o_ _d_e_j_s_t_v_i_h_ _p_r_o_f_. Drostena iz klinike Charité in prof. W_i_e_l_e_r_j_a_ _o_d_ _R_o_b_e_r_t_ _K_o_c_h_ _I_n_s_t_i_t_u_t_a_,_ _k_i_ _s_t_a_ _p_o_l_i_t_i_k_o_ _u_s_p_e_šn_o_ _s_p_r_a_v_i_l_a_ _d_o_ _p_r_e_p_r_i_ča_n_j_a_,_ _d_a_ _s_o_ _t_a_k_o_ _imenovani PCR testi v stanju, ugotoviti infekcije s corona virusom.
Po informacijah treh profesorjev za imunologijo in enega molekularnega biologa, ti PCR testi niso n_i_t_i_ _p_r_i_b_l_i_žn_o_ _z_a_ _t_o_ _p_r_i_m_e_r_n_i_._ _N_i_t_i_ _p_r_i_b_l_i_žno niso primerni za to, da ugotovijo infekcijo. In za to tudi niso registrirani.«
Ena od profesorjev je gospa dr. Ulrike Kämmerer, virologinja in imunologinja na Univerzi v Wür_z_b_u_r_g_u_,_ _k_i_ _j_e_ _(_s_k_r_a_j_ša_n_o_)_ _i_z_j_a_v_i_l_a_:_ _»PCR test pokaže_ _s_a_m_o_ _n_u_k_l_e_i_n_s_k_o_ _k_i_s_l_i_n_o_,_ _n_e_ _p_a_ _v_i_r_u_s_a_._ _
Infekcije ne more dokazati. PCR test ne more dokazati, ali je virus replikacije sposoben, da se v gostitelju dejansko razm_n_o_žu_j_e_ _i_n_ _a_l_i_ _j_e_ _čl_o_v_e_k_ _zato bolan.« (_p_o_s_l_u_ša_j_ _tu).
Nedavno se je med drugim s PCR testom temeljito ukvarjal tudi Matthias Müller: » Če naj bi se uporabil za dokazovanje virusne infekcije, je ta postopek testiranja skrajno problema_t_i_če_n_ _saj za to že_ _glede na principe ni primeren. Kary Mullis pove sam za postopek, ki ga je on razvil, da bi bil kvantitativni dokaz virusa s tem postopkom sam v sebi protislovje. Proizvajalci PCR testov navajajo to tudi za vsakogar vidno v opisu proizvoda, kjer eksplicitno opozarjajo na to, da postopek ni primeren za d_i_a_g_n_o_s_t_i_čn_e_ _n_a_m_e_n_e_._ _
P_C_R_ _t_e_s_t_ _i_šče_ _kar n_a_j_m_a_n_j_šo_ _g_e_n_s_k_o_ _s_e_k_v_e_n_c_o_ _d_o_m_n_e_v_n_e_g_a_ _v_i_r_u_s_a_._ _D_a_ _t_o_ _f_u_n_k_c_i_o_n_i_r_a_,_ _b_i_ _m_o_r_a_l_a_ _biti ta mala genska sekvenca absolutno enkratna in t_i_p_i_čn_a_ _z_a_ _i_s_k_a_n_i_ _v_i_r_u_s_,_ _n_o_b_e_n_ _d_r_u_g_ _v_i_r_u_s_ _n_e_ _b_i_ _smel imeti enake genske sekvence na katerem koli mestu svojega genoma. Tega pa se ne more i_z_k_l_j_u_či_t_i_,_ _k_e_r_ _n_e_ _p_o_z_n_a_m_o_ _posamezno vseh zastopnikov z_e_l_o_ _o_b_s_e_žn_e_ _i_n_ _v_ _p_r_e_t_e_žni meri n_e_n_e_v_a_r_n_e_ _d_r_u_ži_n_e_._«
P_o_z_i_t_i_v_n_i_ _P_C_R_ _t_e_s_t_ _p_o_k_a_že_ _s_a_m_o_ _p_r_i_s_o_t_n_o_s_t_ _t_e_g_a_ _e_n_e_g_a_ _d_e_l_čk_a_ _g_e_n_a_ _i_n_ _ne ves genom virusa.
»P_C_R_ _p_o_s_t_o_p_e_k_ _j_e_ _p_r_v_o_t_n_o_ _g_e_n_s_k_o_ _t_e_h_n_i_čn_i_ _p_o_s_t_o_p_e_k_._ _V_ _d_o_k_a_z_ _i_n_t_a_k_t_n_e_g_a_,_ _r_eplikacije sposobnega virusa ni primeren, ker iz rezultata testa nikakor n_i_ _m_o_g_o_če_ _sklepati na obstoj patogenega potenciala….
PCR test je demonsko orodje, saj si lasti v nasprotju z dejstvi pravico, da velja kot diagnostični instrument. Test ne more veljavno potrditi prisotnosti domnevnega corona virusa, sploh pa ne more diagnosticirati infekcije s »Covid-19«.
»Covid 19« e_k_s_i_s_t_i_r_a_ _s_p_l_o_h_ _še_l_e_ _z_a_r_a_d_i_ _R_T_-PCR testa. S tem testom se popolnoma nejasno definirana,_ _k_l_i_n_i_čn_o_ _s_k_oraj poljubna simptomatika pripisuje nekemu domnevnemu virusu. V svetu p_a_ _n_e_ _n_a_j_d_e_m_o_ _št_u_d_i_j_,_ _k_i_ _b_i_ _d_o_k_a_z_a_l_e_ _k_a_u_z_a_l_n_o_s_t_ _m_e_d_ _p_o_z_i_t_i_v_n_i_m_ _t_e_s_t_o_m_ _i_n_ _k_a_t_e_r_o_k_o_l_i_ _k_o_n_k_retno boleznijo.«
Prototip vseh PCR testov, ki so na trgu, je razvil Christian Drosten v Berlinu, k_i_ _j_e_ _s_ _t_e_m_ _z_a_če_l_ _že_ _v_ _z_a_če_t_k_u_ _j_a_n_u_a_r_j_a_ _2_0_2_0_,_ _k_o_ _s_o_ _p_r_i_šl_e na d_r_u_žb_e_n_a o_m_r_e_žj_a prve nepotrjene govorice o domnevnem pojavu SARS infekcij v Wuhanu. Kot razvidno iz njegove lastne dokumentacije, je bil test nar_a_v_n_a_n_ _n_a_ _g_e_n_s_k_e_ _s_e_k_v_e_n_c_e_ _r_a_z_l_i_čn_i_h_ _s_t_a_r_i_h_ _v_i_r_u_s_o_v_ _i_z_ _d_r_u_ži_n_e_ _C_o_r_o_n_a_._ _P_o_ _t_e_m_ _t_a_k_e_m_ _je povsem i_z_k_l_j_u_če_n_o_,_ _da bi test ekskluzivno pokazal na domnevno novi Sars-Cov-2, saj reagira pozitivno na vse seve,_ _k_i_ _k_a_že_j_o_ _t_o_,_ _s_a_m_o_v_o_l_j_n_o_ _i_z_b_r_a_n_o_ _g_e_n_s_k_o_ _s_e_k_v_e_n_c_o, torej tudi na tiste, ki pripadajo gripi. Verjetno je prav zato gripa statisti_čn_o_ _p_o_p_o_l_n_o_m_a_ _i_z_g_i_n_i_l_a_._ _(_I_z_čr_p_n_o_ _v_ _čl_a_n_k_u_ _Artikel).
Iz tega si je pomembno zapomniti: Podatki Drostenovega testa niso zasidrani na originalnem Corona virusu, ki bi ga izolirali iz obolelega, g_a_ _s_l_i_k_a_l_i_ _i_n_ _o_p_i_s_a_l_i_,_ _t_e_m_v_e_č _n_a_ _r_a_čun_a_l_n_i_šk_e_m_ _modelu.
U_J_E_T_I_ _S_M_O_ _V_ _G_I_G_A_N_T_S_K_O_ _Z_G_R_A_D_B_O_ _I_Z_ _L_A_ŽI_ _I_N_ _S_T_R_A_H_U_ _
Del 2
Corona virus SARS-Cov-2
P_o_ _p_r_i_p_o_v_e_d_o_v_a_n_j_u_ _n_a_j_ _b_i_ _C_o_r_o_n_a_ _v_i_r_u_s_ _o_d_s_k_o_či_l_ _i_z_ _n_e_t_o_p_i_r_j_a_, n_e_k_a_k_o_ _p_r_i_s_t_a_l_ _n_a_ _t_r_žn_i_c_i_ _v_ _W_u_h_a_n_u_ _i_n_ _od tam napadel prve ljudi. Matthias Müller se je v svojem zgoraj omenjene_m_ _čl_a_n_k_u_ _u_k_v_a_r_j_a_l_ _z_ _dejstvi. »Viri kot Wikipedia ponujajo s tem v zvezi le ne_z_a_d_o_s_t_n_o_ _t_o_čn_e_ _i_n_f_o_r_m_a_c_i_j_e_,_ _z_a_t_o_ _smo preiskali originalni protokol identifikacije virusa. Iz tega je razvidno_,_ _d_a_ _s_o_ _v_ _z_a_če_t_k_u_ _j_a_n_u_a_r_j_a_ _2020 v Wuhanu vzeli pri skupaj devetih pacientih vzorce sekreta dihalnih poti. Vse vzorce so p_r_e_či_s_t_i_l_i_ _p_o_ _e_n_a_k_i_ _p_r_o_c_e_d_u_r_i_._ _V_ _n_o_b_e_n_e_m_ _o_d_ _v_z_o_r_c_e_v_ _n_i_s_o_ _n_a_šl_i_ _i_n_t_a_k_t_n_e_g_a_,_ _r_e_p_r_o_d_u_k_c_i_j_e_ _sposobnega vir_u_s_a_._ _K_a_r_ _s_o_ _n_a_šl_i_,_ _s_o_ _b_i_l_i_ _i_z_ključn_o_ _a_r_t_e_f_a_k_t_i_ _(_p_r_o_d_u_k_t_ _čl_o_v_e_k_a_)_ _r_a_z_l_i_čn_e_g_a_ _g_e_n_s_k_e_g_a_ _materiala, ki je bil negativno testiran samo na 5 do 18 znanih virusov in 3 do 5 tipov bakterij, da b_i_ _t_e_ _i_z_k_l_j_u_či_l_i_ _k_o_t_ _m_o_žn_e_ _p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_e_ _p_l_j_u_čn_i_c_e_,_ _k_i_ _s_o_ _j_o_ _p_a_c_i_e_n_t_i_ _i_m_e_l_i_._ _
Zanimivo je, da so se zadovoljili s temi naklju_čn_i_m_i_ _i_z_k_l_j_u_če_v_a_l_n_imi testi – _saj imamo najmanj 10 r_a_z_l_i_čn_i_h_ _s_e_v_o_v_ _b_a_k_t_e_r_i_j_ _z_ _v_s_a_k_i_č _r_a_z_l_i_čn_i_m_i_ _p_o_d_z_v_r_s_t_m_i_,_ _m_e_d_ _n_j_i_m_i_ _i_z_j_e_m_n_o_ _n_e_v_a_r_n_e_ _p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_e_ _bolezni, ki, kot je znano_,_ _l_a_h_k_o_ _i_z_z_o_v_e_j_o_ _p_l_j_u_čn_i_c_o_,_ _p_r_a_v_ _t_a_k_o_ _p_a_ _g_l_i_v_i_čn_e_ _b_o_l_e_z_n_i_ _i_n_ _strupe k_e_m_i_čn_e_g_a_ _a_l_i_ _b_i_o_l_o_škega porekla, smog ali obremenitve s_e_v_a_n_j_._ _W_u_h_a_n_ _j_e_ _e_n_o_ _o_d_ _m_e_s_t_ _z_ _n_a_j_v_e_čj_o_ _o_n_e_s_n_a_že_n_o_s_t_j_o_ _z_r_a_k_a_ _n_a_ _Z_e_m_l_j_i_._ _V_s_e_h_ _t_e_h_ _m_o_žn_o_sti iskanja m_o_žn_ih p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_e_v b_o_l_e_z_n_i_ _p_l_j_u_č _teh devetih pacientov niso zasledovali, p_a_č _p_a_ _s_o_ _s_e_ _vpadljivo ciljano naravnani podali na iskanje n_e_k_e_g_a_ _»n_o_v_e_g_a_« _v_i_r_u_s_a_._ _P_o_s_l_e_d_i_čn_o_ _s_o_ _s_l_u_z_ _i_z_ _b_r_i_s_a_ _v_ _c_e_l_u_l_a_r_n_i_ _k_u_l_t_u_r_i_ _r_a_z_m_n_o_ži_l_i_ _i_n_ _s_ _kompliciranim gensko teh_n_i_čn_i_m_ _p_o_s_t_o_p_k_o_m_ _n_a_ _o_s_n_o_v_i_ _m_o_d_e_l_o_v_ _i_n_ _p_r_i_m_e_r_j_a_v_ _i_z_ _b_a_n_k_ _g_e_n_s_k_i_h_ _p_o_d_a_t_k_o_v_ _r_e_k_o_n_s_t_r_u_i_r_a_l_i_,_ _m_a_n_j_k_a_j_o_če_ _d_e_l_e_ _s_o_ _g_e_n_s_k_o_ _t_e_h_n_i_čn_o dopolnili – _kot puzzle, v katerem ni bilo vseh delov.
Iz sedmih od skupaj devetih brisov so lahko rekonstruirali »popoln« genom. Sars-Cov-2 t_o_čn_o_ _povedano ni bil »odkrit«, t_e_m_v_e_č _r_e_k_o_n_s_t_r_u_i_r_a_n_ _– _sestavljen iz delcev najdene RNA (ribonukleinska kislina) i_n_ _l_u_k_n_j_e_ _s_o_ _b_i_l_e_ _s_ _p_o_m_o_čj_o_ _k_o_m_p_j_u_t_e_r_s_k_i_h_ _m_o_d_e_l_o_v_ _zapolnjene. Do danes ni bil po celem svetu najden, izoliran in analiziran intaktni, reprodukcije sposobni (torej »ži_v_« _v_i_r_u_s_ _– _t_a_ _p_o_j_e_m_ _j_e_ _z_a_v_a_j_a_j_o_č,_ _k_e_r_ _v_i_r_u_s_i_ _t_e_h_n_i_čn_o_ _g_l_e_d_a_n_o_ _n_i_s_o_ _"_ži_v_i_«) virus Sars-Cov-2. Pri vsem »odkrivanju« corone korektno ne smemo govoriti o_ _»d_o_k_a_z_u_« _t_e_m_v_e_č _o_ _rekonstrukciji. Ta rekonstrukcija ne odgovarja nobeni sliki ostalih čl_a_n_o_v_ _z_n_a_n_e_ _C_o_r_o_n_a_ _d_r_u_ži_n_e_. Izhajali so torej od novega odkritja. Ali ta virus dejansko eksistira, sploh pa, ali je nov, po tej poti ni m_o_g_o_če_ _preveriti, ker proces rekonstrukcije ni dokaz v pravem s_m_i_s_l_u_._ _(_…)_ _
V_i_r_o_l_o_g_i_ _s_o_ _s_e_ _z_e_d_i_n_i_l_i_,_ _d_a_ _s_e_ _s_ _t_a_k_o_ _n_e_u_d_o_b_n_i_m_i_ _v_p_r_a_ša_n_j_i ne bodo spravljali v stisko. Obstaja »znanstveni konsenz« v tem smislu, da gens_k_o_ _t_e_h_n_i_čn_o_ _r_e_k_o_n_s_t_r_u_k_c_i_j_o_ _p_r_i_z_n_a_j_o_ _k_o_t_ _»d_o_k_a_z_«. V resnici pa ne nastane iz rekonstrukcije dokaz, le če_ _s_i_ _v_i_r_o_l_o_g_i_ _m_e_d_s_e_b_o_j_n_o_ _pritrdijo, da je tak bil. Odkritje j_e_ _i_n_ _t_o_ _s_e_ _j_e_ _z_g_o_d_i_l_o_ _p_r_v_i_č,_ _o_p_a_z_o_v_a_n_j_e_ _n_e_če_s_a_,_ _k_i_ _i_z_ _s_e_b_e_ _s_a_m_e_g_a_ _e_k_s_i_s_t_i_r_a_ _k_o_t_ _celota. Rekonstrukcija je v nasprotju s tem ustvarjanje celote iz posameznih delov – _po t_e_o_r_e_t_i_čn_i_ _p_r_e_d_s_t_a_v_i_ _f_i_k_t_i_v_n_e_ _c_e_l_o_t_e_._« _
G. M. Müller opozarja na to, da imamo v_ _z_n_a_n_o_s_t_i_ _št_i_r_i postulate,_ _k_i_ _j_i_h_ _j_e_ _s_v_o_j_ča_s_ _p_o_s_t_a_v_i_l_ _R_o_b_e_r_t_ _Koch. Vsi morajo vsi biti izpolnjeni, da b_i_ _b_i_l_ _n_e_k_ _p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_ _d_o_k_a_z_a_n_._ _T_i_ _g_l_a_s_i_j_o_ _n_a_ _k_r_a_t_k_o_:_ _
1_._ _V_ _b_o_l_n_i_k_u_ _m_o_r_a_ _b_i_t_i_ _p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_ _p_r_i_s_o_t_e_n_,_ _v_ _z_d_r_a_v_i_h_ _i_n_d_i_v_i_d_u_u_m_i_h_ _v_ _n_a_s_p_r_o_t_j_u_ _s_ _t_e_m_,_ _pa ga ne sme biti
2_._ _D_o_m_n_e_v_n_i_ _p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_ _m_o_r_a_ _b_i_t_i_ _g_o_j_e_n_ _v_ _či_st_i_ _k_u_l_t_u_r_i_._ _Če_ _n_e_ _morejo p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_a_ _gojiti v laboratorijskih razmerah, ki ustrezajo tistim v njegovem prednostno izbranem gostiteljskem organu, in ga v popolnosti izolirati od ostalih organizmov, s_e_ _s_m_a_t_r_a_,_ _d_a_ _p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_ _n_i_ _d_o_k_a_z_a_n_._ _
3_._ _V_ _či_sti kulturi gojen i_n_ _v_ _p_o_p_o_l_n_o_s_t_i_ _i_z_o_l_i_r_a_n_ _p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_ _m_o_r_a v zdravem organizmu gostitelja s_p_r_o_ži_t_i_ _eksaktno tako bolezen, kot mu jo pripisujemo. Če_ _t_o_ _n_e_ _u_s_p_e_,_ _n_i_ _d_o_k_a_z_a_n_._ _
4. Nasprotni preizkus: Potem, ko je gojeni p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_ _v_ _z_d_r_a_v_e_m_ _g_o_s_t_i_t_e_l_j_s_k_e_m_ _o_r_g_a_n_i_z_m_u_ _s_p_e_t_ _s_p_r_o_ži_l_ _o_d_g_o_v_a_r_j_a_j_o_čo_ _b_o_l_e_z_e_n_,_ _m_o_r_a_ _b_i_t_i_ _m_o_g_o_če, da ga ponovno izoliramo in s prvotnim p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_e_m_ _m_o_r_a_ _b_i_t_i_ _i_d_e_n_t_i_če_n_.
S_a_m_o_ _če_ _s_o_ _i_z_p_o_l_n_j_e_n_i_ _v_s_i_ _t_i_ _p_o_g_o_j_i_,_ _v_e_l_j_a_,_ _d_a_ _j_e_ _p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_ _d_o_k_a_z_a_n_._ _V_ _prvem »dokazu« v Wuhanu ni bil izpolnjen niti eden od Kochovih postulatov, šl_o_ _j_e_ _z_a_ _či_s_t_o rekonstrukcijo. Poleg prvega januarskega pseudo- dokaza v Wuhanu so poskuša_l_i_ _SARS-Cov-2 dokazati tudi drugi. Skupaj ima_m_o_ _št_i_r_i_ _d_o_d_a_t_n_e_ _št_u_d_i_j_e_,_ _k_i_ _naj bi p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_a_ _d_o_k_a_z_a_l_e_,_ _v_s_e_ _pa so bili ponovno g_e_n_s_k_o_ _t_e_h_n_i_čn_i_ _p_o_s_t_o_p_k_i_ _r_e_k_o_n_s_t_r_u_k_c_i_j_e_._ _
Žu_r_n_a_l_i_s_t_ _T_o_r_s_t_e_n_ _E_n_g_e_l_b_recht, neodvisni raziskovalec Konstantin Demeter in Matthias Müller so se pri avtorjih n_a_v_e_d_e_n_i_h_ _št_u_d_i_j_ _pozanimali in dobili pismena potrdila, da pri njihovih prizadevanjih K_o_c_h_o_v_i_ _p_o_s_t_u_l_a_t_i_ _n_i_s_o_ _b_i_l_i_ _i_z_p_o_l_n_j_e_n_i_._ _Še_ _v_e_č,_ _priznali so, da nimajo niti dokaza o tem, da ima za rekonstrukcijo Sars-Cov-2 genoma vzet RNA material virusom podobne či_s_t_e_ _a_l_i_ _n_e_či_s_t_e_ _delce ali drobce, ali viralne delce kak_r_šn_e_koli vrste.
»I_z_k_u_še_n_i_ _v_i_r_o_l_o_g_ _C_h_a_r_l_e_s_ _C_a_l_i_s_h_e_r_ _j_e_ _p_r_a_v_ _t_a_k_o_ _v_s_e_ _v_ _s_v_e_t_u_ _o_b_j_a_v_l_j_e_n_e_ _št_u_d_i_j_e_ _raziskal da bi n_a_še_l, ali je bil Sars-Cov-2_ _k_a_d_a_r_k_o_l_i_ _i_z_o_l_i_r_a_n_ _v_ _či_s_t_i_ _o_b_l_i_k_i_ _i_n_ _dokazan kot replikacije sposoben divji virus. Odgovor je: Ne. Nikjer v svetu Sars-Cov-2 od prvega dne »pandemije« ni niti enkrat dokazan. Doslej je Sars-Cov-2 samo teorija, fantomska slika nekega domnevnega p_o_v_z_r_o_či_t_e_l_j_a_,_ _n_i_č _v_e_č._ _Vsi dosedanji »dok_a_z_i_« _n_i_s_o_ _b_i_l_i_ _d_o_k_a_z_i_,_ _t_e_m_v_e_č _g_e_n_s_k_o_ _t_e_h_n_i_čn_e_ _rekonstrukcije. V nobenem primeru ni bil izpolnjen niti prvi Kochov postulat, kaj še_l_e_ _v_s_i_ _št_i_r_j_e_« _(M. Müller)
Ši_r_o_m_ _s_v_e_t_a_ _n_i_ _nobenega poskusa in nobene študije, ki bi dokumentirala kavzalno zvezo med domnevnim Corona virusom in domnevno o_d_ _n_j_e_g_a_ _p_o_v_z_r_o_če_n_o_ _b_o_l_e_z_n_i_j_o_ _C_o_v_i_d_-19.
Tudi odvetnik Reiner Fuellmich potrjuje v enem od videov: «Še_ _v_e_d_n_o_ _zloglasnega virusa iz W_u_h_a_n_a_ _n_i_ _n_i_h_če_ _n_a_ _k_o_r_e_k_t_en n_a_či_n_ _i_z_o_l_i_r_a_l; nikjer ni bil virus ustrezno Kochovim postulatom izoliran.« Celo CDC, urad a_m_e_r_i_šk_e_g_a_ _m_i_n_i_s_t_r_s_t_v_a_ _z_a_ _z_d_r_a_v_s_t_v_o_,_ _k_i_ _ga lahko primerjamo z n_e_m_šk_i_m_ _Robert Koch inšt_i_t_u_t_o_m_,_ _je p_o_r_o_ča_l_a_ _v dokumentu od 13. julija 2020 na strani 39, da ni nobenega izolata virusa (glej video od min. 1.20).
Tako imenovani eksperti in politiki kar naprej trdijo, tako Matthias Müller, da lahko dajejo utemeljene izjave o domnevnih lastnostih in delovanju tega fantoma. Izjave, ki se pogosto z_a_če_n_j_a_j_o_ _z_ _b_e_s_e_d_a_m_i_ _»M_i_ _v_e_m_o_ _o_ _v_i_r_u_s_u_ _d_a_…«,_ _n_i_s_o_ _n_i_č _d_r_u_g_e_g_a_ _k_o_t_ _p_s_e_vdo znanstveno čv_e_k_a_n_j_e_,_ _o_h_o_l_o_ _v_a_že_n_j_e_, ši_r_o_k_o_u_s_t_n_o_ _n_a_t_o_l_c_e_v_a_n_j_e_. Ti n_a_s_t_o_p_a_či_ _o tem virusu ne vedo n_i_č,_ _saj g_a_ _n_i_h_če_ _n_a_ _tem planetu, noben zdravnik in noben virolog, ni nikoli niti v_i_d_e_l_._(_…)_ _
Na vp_r_a_ša_n_j_e_,_ _k_a_k_o_ _n_a_j_ _b_i_ _p_r_o_t_i_ _virus_u_,_ _o_ _k_a_t_e_r_e_m_ _d_o_s_l_e_j_ _e_k_s_i_s_t_i_r_a_ _s_a_m_o_ _t_e_o_r_e_t_i_čn_i_ _m_o_d_e_l_, lahko razvili u_či_n_k_o_v_i_t_o_ _cepivo, lahko odgovorimo: »Z veliko fantazije in ogromno porcijo smisla za posel.«
Če_t_u_d_i_ _j_e_ _n_o_v_i_ _corona virus do danes nedokazana teorija, hipoteza, je po mnenju Matthiasa Müllerja morda le r_e_s_n_i_čn_o_s_t_._ _P_a_v_ša_l_n_o_ _se tega ne more zanikati. Doslej dokazano pa to ni.
K_a_r_ _s_e_ _t_e_g_a_ _t_i_če_,_ _p_a_ _z njim ne strinjam. Za vse doslej zna_n_e_ _v_i_r_u_s_e_ _(_o_šp_i_c_e_,_ _k_o_z_e_,_ _p_r_a_ši_čj_a_ _g_r_i_p_a_,_ _SARS, AIDS virusi) velja, da do danes niso dokazani. Torsten Engellbrecht in dr. Claus Köhnlein navajata v svoji knjigi Virusne utvare:«…še_ _n_i_k_o_l_i_ _n_i_ _b_i_l_a_ _v_z_e_t_a_ _k_r_i_ _p_a_c_i_e_n_t_a_ _kot najbolj k_o_n_s_e_k_v_e_n_t_e_n_ _i_n_ _n_a_j_ _b_o_l_j_ _či_s_t_ _d_o_k_a_z_ _in iz nje v_ _či_sti obliki izoliran eden od teh virusov s vso dedno substanco (=genom) ter virusno ovojnico, za tem pa elektro mikroskopsko posnet: niti H_5_H_1_ _p_t_i_čj_a_ _g_r_i_p_a_, niti tako imenovan Hepatitis-C-virus, niti HIV pa tudi mnogi drugi delci ne, ki jih uradno imenujejo virusi in jih prikazujejo kot bi bili napadalne zverine. (S.39)
Hipoteze znanstveno nis_o_ _d_o_v_o_l_j_e_n_e_,_ _če_ _n_i_s_o_ _v_e_r_i_f_i_c_i_r_a_n_e_._ _V_i_r_u_s_ _j_e_ _v_e_č _k_o_t_ _s_t_o_ _l_e_t_ _h_i_p_o_t_e_t_i_čn_i_ _miselni konstrukt, ki je medtem v zavesti ljudi primerljiv z zaznavanjem. Opravka imamo z »znanostjo«, ki ni ve_č _utemeljena n_a_ _d_e_j_s_t_v_i_h_,_ _k_i_ _j_i_h_ _j_e_ _m_o_g_o_če_ _p_r_everiti, te_m_v_e_č _n_a_ _m_i_s_e_l_n_i_h_ _šp_e_k_u_l_a_c_i_j_a_h_ _i_n_ _d_o_g_m_a_h_ _v_ _k_a_t_e_r_e_ _s_e_ _s psevdo znanstveni_m_ _p_o_v_e_l_i_ča_n_j_e_m_ _l_a_h_k_o_ _s_p_r_a_v_i_ _v_s_e_ _m_o_g_o_če_ _g_r_o_z_l_j_i_v_e_ _i_n_ _s_t_r_a_h_ _v_z_b_u_j_a_j_o_če_ _t_r_d_i_t_v_e.
#1
achilles arrow
achilles arrow
Objavil/a 2020-11-18 12:42:36 (Nov 18, 2020)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
ZAKAJ NAŠA POŠTENA RTV SLO TEGA NIKOLI NE POKAŽE - PUMPA PA 24 UR MEGLE O LAŽNEM CORONAVIRUSU
Gibanje Povežimo Slovenijo - 30 let so nas kradli in zavajali, zdaj bi radi to ponovili za naslednjih 30 let
Peer review publikacija GOLJUFIVEGA PCR testa Christiana Drostena je bila potrjena v 24. urah
CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT: Posledice lažno pozitivnih testov
Peter Koenig: Reši nas lahko le množična državljanska neposlušnost
Dvajset razlogov, da so 'obvezne' obrazne maske nevarne, neučinkovite in nemoralne
Vrhunski kanadski patolog dr. Roger Hodkinson: ' COVID je največja prevara vseh časov',
Benjamin Fulford — January 26th 2021: The EU's soft approach to China puts it at odds with the US
Benjamin Fulford — January 26th 2021: Historical change is coming
‘COVID-19 Lock Down’ = PREVARA BANKIRSKIH ELIT - PV IVAN JANEZ JANŠA JE NJIHOV ZLOČINSKI PAJAC
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2021
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj