Članek
Svetovna zdravstvena organizacija in prof. Ionnidis: smrtnost zaradi COVID-19 je pri osebah mlajših od 70 let samo 0,05%
Objavljeno Nov 18, 2020

Podatki o smrtnosti za Slovenijo

Vir: predavanje dr. Mateje Logar 23-25.9 2020

Smrtnost zaradi COVID-19 je v Sloveniji po podatkih do septembra 2020 bila pri 15-20% hospitaliziranih bolnikih, do 40% pri bolnikih na intenzivni negi. Do 2.9. 2020 je bilo hospitaliziranih 249 bolnikov, umrlo jih je 30 (12%), 35 bolnikov je bilo na intenzivni negi, od tega jih je 9 umrlo (26%), v starostnem razredu med 61-88 let

Med tem je stopnja smrtnosti zaradi COVID-19 na svetovnem nivoju do septembra 2020 bila 0,23% za vse starostne razrede, za mlajše od 70 let pa samo 0,05%, kar je povsem primerljivo s sezonsko gripo.

Slovenija vodi po številu umrlih (10,03) na 1 milijon prebivalcev pred veliko Britanijo, ZDA, Nemčijo, Kanado in Švedsko (0,76), kjer ni ukrepov, ki jim imamo v Sloveniji, kjer smo praktično zaprti in imamo policijsko uro

Vir: European CDC, Marko Potrč: https://www.facebook.com/PotrcMarko/videos/1296740544016055

*

Stopnja smrtnosti zaradi okužbe pri COVID-19 izhaja iz podatkov o seroprevalenci

John P A Ioannidisa

a Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS), Stanford University, 1265 Welch Road, Stanford, California 94305, United States of America.

Naslov za elektronska sporočila: John P A Ioannidis (email: jioannid@stanford.edu).

(Oddano: 13 May 2020 – Prejeta revidirana inačica: 13 September 2020 – Sprejeto: 15 September 2020

Objavljeno na spletu: 14 October 2020)

Povzetek

Cilj: Ocena stopnje smrtnosti zaradi koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19) iz podatkov o seroprevalenci.

Metoda: Preiskal sem PubMed in predprint strežnike za študije o seroprevalenci COVID-19 z vzorcem  500 do 9. septembra 2020. Dobil sem tudi dodatne rezultate

nacionalnih študij iz predhodnih sporočil za javnost in poročil. Študije sem ocenil glede na značilnosti zasnove in ocene seroprevalence. Ocenil sem stopnjo smrtnosti zaradi okužbe za vsako študijo z deljenjem števila umrlih zaradi COVID-19 z ocenjenim številom ljudi, okuženih v vsaki regiji. Popravil sem število testiranih tipov protiteles (imunoglobin, IgG, IgM, IgA).

Rezultati Vključil sem 61 študij (74 ocen) in osem predhodnih nacionalnih ocen. Ocene seroprevalence so se gibale od 0,02% do 53,40%. Stopnje smrtnosti zaradi okužb so znašale od 0,00% do 1,63%, popravljene vrednosti od 0,00% do 1,54%. Na 51 lokacijah, je srednja vrednost stopnje smrtnosti zaradi okužbe COVID-19 bila 0,27% (popravljena 0,23%): stopnja je bila 0,09% na lokacijah s stopnjo umrljivosti prebivalstva COVID-19, nižjo od svetovnega povprečja ( 500 smrtnimi primeri zaradi COVID-19 / milijon ljudi. Pri ljudeh, mlajših od 70 let, so se stopnje smrtnosti zaradi okužb gibale od 0,00% do 0,31% pri osnovni in popravljeni srednji vrednosti do 0,05%.

Zaključek Stopnja smrtnosti zaradi okužbe pri COVID-19 se lahko močno razlikuje na različnih lokacijah, kar lahko odraža razlike v starostni strukturi populacije in mešanici primerov okuženih in umrlih bolnikov ter drugih dejavnikih. Izpeljane stopnje smrtnosti zaradi okužb so precej nižje od ocen, ki so bile narejene prej v času pandemije.

Uvod

Stopnja smrtnosti zaradi okužbe, verjetnost umiranja za okuženo osebo, je ena najpomembnejših značilnosti pandemije koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19). Pričakovana skupna smrtnost zaradi COVID-19 je neposredno povezana s stopnjo smrtnosti zaradi okužb. Poleg tega je utemeljenost različnih nefarmakoloških posegov v javno zdravje odvisna od stopnje smrtnosti zaradi okužb. Nekateri strogi posegi, ki bi lahko povzročili tudi bolj opazne stranske škode (1), se lahko štejejo za ustrezne, če je stopnja smrtnosti zaradi okužbe visoka. Nasprotno pa lahko enaki ukrepi ne dosegajo sprejemljivih pragov tveganja in koristi, če je stopnja smrtnosti zaradi okužbe nizka. Zgodnji podatki s Kitajske kažejo, da je bila stopnja smrtnosti 3,4 % (2) in da so bile asimptomatske okužbe redke, (3) zato bi bili stopnja smrtnosti primerov in stopnja smrtnosti zaradi okužb približno enaki. Matematični modeli nakazujejo, da je lahko okuženih 40–81% svetovnega prebivalstva (4,5) in so znižali stopnjo smrtnosti zaradi okužb na 1,0% ali 0,9% .(5,6) Od marca 2020 številne študije ocenjujejo širjenje virusa, ki povzroča COVID-19 - hud akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2) - na različnih lokacijah z oceno seroprevalence. Podatke o razširjenosti iz teh študij sem uporabil za sklepanje o ocenah stopnje smrtnosti zaradi okužbe pri COVID-19.

Metode

Študije seroprevalence

Vhodni podatki za izračun stopnje smrtnosti zaradi okužb so bile študije o seroprevalenci COVID-19, opravljene v splošni populaciji, ali v vzorcih, ki bi lahko približno predstavljali splošno populacijo (npr. z ustreznim ponovnim ponderiranjem), ki so bili objavljeni v strokovnih revijah. ali kot predtiski (ne glede na jezik) od 9. septembra 2020. Upošteval sem samo študije z vsaj 500 ocenjenimi vzorci, ker bi manjši nabor podatkov povzročil veliko negotovost za kakršne koli izračune na podlagi teh podatkov. Vključil sem študije, ki so ocenjevale seroprevalenco v različnih časovnih intervalih, če je vsaj ena ocena časovnega intervala imela vzorec vsaj 500 udeležencev. Če so obstajali različni primerni časovni intervali, sem izbral tistega z največjo seroprevalenco, saj se lahko seroprevalenca sčasoma zmanjša, ker se titri protiteles zmanjšajo. Izključil sem študije s podatki, zbranimi za več kot en mesec, ki jih ni bilo mogoče razdeliti na vsaj en primeren časovni interval, krajši od enega meseca, ker ne bi bilo mogoče oceniti zanesljivost točkovne seroprevalence. Študije so bile upravičene, ne glede na natančno starostno skupino vključenih udeležencev, vendar sem izključil študije samo z otroki.

Preučeval sem tudi rezultate nacionalnih študij iz predhodnih sporočil za javnost in poročil, kadar koli država ni imela drugih podatkov v objavljenih prispevkih v predtisku. Ta vključitev je omogočila, da so bile te države zastopane, vendar so bile informacije manj popolne, kot informacije v objavljenih prispevkih ali predtiskih, zato je potrebna previdnost.

Vključil sem študije o krvodajalcih, čeprav lahko podcenjujejo seroprevalenco in precenjujejo stopnjo smrtnosti zaradi okužbe zaradi učinka zdravega prostovoljca. Izključil sem študije o zdravstvenih delavcih, saj ima ta skupina potencialno visoko tveganje izpostavljenosti, kar lahko privede do ocen seroprevalence, ki so veliko večje kot pri splošni populaciji in s tem do neverjetno nizke stopnje smrtnosti zaradi okužb. Podobno sem izključil tudi študije o skupnostih (npr. zavetiščih ali verskih ali drugih skupnih življenjskih skupnostih). Študije so bile upravičene ne glede na to, ali so želele oceniti seroprevalenco v velikih ali majhnih regijah, pod pogojem, da je referenčna populacija v regiji bila vsaj 5000 ljudi.

Preiskal sem PubMed® (LitCOVID) in medRxiv, bioRxiv in Research Square z uporabo izraza "seroprevalenca" ALI "protitelesa" z nenehnimi posodobitvami. Prvo iskanje sem opravil v začetku maja in ga mesečno posodabljal, zadnje pa je bilo 9. septembra 2020. Stopil sem v stik s terenskimi strokovnjaki, da bi ugotovil morebitne zamujene pomembne študije.

Iz vsake študije sem potegnil informacije o lokaciji, strategiji zaposlitve in vzorčenja, datumih odvzema vzorca, velikosti vzorca, vrstah izmerjenih protiteles (imunoglobulin G (IgG), IgM in IgA), ocenjeni surovi seroprevalenci (pozitivni vzorci, deljeni z vsemi testiranimi vzorci), prilagojeni seroprevalenca in dejavniki, ki so jih avtorji upoštevali za prilagoditev.

Predpostavljena stopnja smrtnosti okužb

Če študija ni zajemala celotne države, sem zbral podatke o prebivalstvu na ustrezni lokaciji iz dokumenta ali nedavnih podatkov popisa, da sem čim bolj približal zadevno območju (npr. regija/ e ali okrožje/a). Nekatere študije so bile usmerjene na določene starostne skupine (npr. brez starejših in / ali brez otrok), nekatere pa so ocenile število okuženih v populaciji glede na določene starostne skupine. Za doslednost sem za oceno števila okuženih uporabil celotno populacijo (vseh starosti) in ločeno, populacijo od 0 do 70 let. Predvideval sem, da bi bila seroprevalenca podobna v različnih starostnih skupinah, vendar sem zabeležil tudi pomembne razlike v seroprevalenci med starostnimi sloji, da bi preučil veljavnost te predpostavke.

Število okuženih sem izračunal tako, da sem pomnožil ustrezno velikost populacije in prilagojeno oceno seroprevalence. Če študija ni dala prilagojene ocene seroprevalence, sem namesto nje uporabil neprilagojeno seroprevalenco. Ko so bile na voljo ocene seroprevalence z različnimi prilagoditvami, sem izbral analizo z največjimi prilagoditvami. Faktorji, prilagojeni za vključeno uspešnost testa COVID-19, načrt vzorčenja in drugi dejavniki, kot so starost, spol, učinki skupkov ali socialno-ekonomski dejavniki. Nisem prilagodil specifičnosti izvedbe testa, ko so bili pozitivni rezultati protiteles že potrjeni z drugo metodo. Za število smrtnih primerov zaradi COVID-19, sem izbral število smrtnih primerov, ki so se nabrali do datuma 1 teden po sredini obdobja študije (ali datumu, ki je najbližji temu in je imel na voljo podatke) - razen če so imeli avtorji študije trdne argumente za izbor druge časovne točke ali pristopa. Enotedenski zamik predstavlja različne zamude pri razvoju protiteles v primerjavi z umiranjem zaradi okužbe. Število smrtnih primerov je približno, ker ni znano, kdaj natančno je bil okužen vsak umrli bolnik. Enotedenska meja po srednji točki študije lahko podceni smrtnost v krajih, kjer so bolniki dolgo v bolnišnici preden umrejo in lahko preceni smrtnost v krajih, kjer bolniki kmalu umrejo zaradi slabe ali celo neprimerne oskrbe. Tudi če je zdravstveni sistem bil ali ni bil preobremenjen, lahko vpliva tudi na število smrtnih primerov. Poleg tega so bili zaradi nepopolne diagnostične dokumentacije smrtni primeri zaradi COVID-19 zabeleženi kot preveliko ali premajhno število na različnih lokacijah in v različnih časovnih točkah. Izpeljano stopnjo smrtnosti okužb sem izračunal tako, da sem število umrlih delil s številom okuženih za celotno populacijo in ločeno za ljudi, mlajše od 70 let. Delež smrtnih primerov zaradi COVID-19, ki so se zgodili pri ljudeh, mlajših od 70 let, sem vzel iz poročil o razmerah za posamezne lokacije, ki sem jih dobil v času, ko sem identificiral študije seroprevalence. Izračunal sem tudi popravljeno stopnjo smrtnosti zaradi okužbe, da bi poskušal upoštevati dejstvo, da sta bili morda uporabljeni le ena ali dvoje vrst protiteles (med IgG, IgM, IgA). Seroprevalenco sem popravil navzgor (in sklepal o stopnji smrtnosti zaradi okužb navzdol) za desetino vrednosti, če študija ni izmerila IgM in podobno, če IgA niso bila izmerjena. Ta popravek je razumen na podlagi nekaterih zgodnjih dokazov (7), čeprav obstaja negotovost glede natančnega korekcijskega faktorja.

.

Združitev podatkov

Ocene stopnje smrtnosti zaradi okužb na vseh lokacijah so pokazale veliko heterogenost z I2 nad 99,9%; zato bi bila meta-analiza neprimerna za poročanje o vseh lokacijah. Kvantitativna sinteza z meta-analizo na vseh lokacijah bi bila tudi zavajajoča, saj bi lokacije z visoko seroprevalenco COVID-19 ponavadi imele večjo težo kot lokacije z nizko seroprevalenco. Poleg tega bi bile lokacije z več študijami (običajno tiste, ki so pritegnile več pozornosti zaradi visokih smrtnih žrtev in s tem visoke stopnje smrtnosti zaradi okužb) večkrat zastopane v izračunih. Poleg tega bi slabo izvedene študije z manj prilagoditvami dobile večjo težo zaradi lažno ožjih intervalov zaupanja kot strožje študije z bolj natančnimi prilagoditvami, ki omogočajo več negotovosti. Končno bi z zelo neenakomerno porazdelitvijo stopnje smrtnosti zaradi okužb in z veliko heterogenostjo med študijami, tipični modeli naključnih učinkov ustvarili napačno visoko skupno stopnjo smrtnosti zaradi okužb, ki približno ustreza povprečju ocen, specifičnih za študijo (na katere močno vplivajo tudi lokacije umrljivosti, kjer je bilo opravljenih več študij); za tako neenakomerno porazdelitev je primernejša mediana. Zato sem v prvem koraku združil ocene stopnje smrtnosti zaradi okužb iz študij v isti državi (ali za Združene države Amerike, v isti državi) in izračunal eno stopnjo smrtnosti za to lokacijo, pri čemer sem tehtal specifične stopnje smrtnosti zaradi okužbe glede na velikost vzorca vsake študije. Ta pristop se je izognil neprimerni večji teži študij z višjimi ocenami seroprevalence in tistim z na videz ožjimi intervali zaupanja zaradi slabih prilagoditev ali brez njih, hkrati pa je večjim študijam še vedno dal večjo težo. Nato sem uporabil enotno zbirno oceno za vsako lokacijo, da sem izračunal srednjo vrednost porazdelitve ocen stopnje smrtnosti okužb za posamezno lokacijo. Na koncu sem preučil, ali so stopnje smrtnosti zaradi okužb, povezane s posamezno lokacijo, povezane s stopnjo umrljivosti zaradi COVID-19 v populaciji (smrtni primeri COVID-19 na milijon ljudi) na vsaki lokaciji do 12. septembra 2020; ta analiza mi je omogočila, da ocenim, ali so bile ocene stopnje smrtnosti zaradi okužb višje na lokacijah z večjim bremenom smrti zaradi COVID-19.

Rezultati

Študije seroprevalence

Pridobil sem 61 študij s 74 upravičenimi ocenami, objavljenimi v strokovno pregledani literaturi ali kot predtiski do 9. septembra 2020. (8–68) Poleg tega sem upošteval še osem predhodnih nacionalnih ocen. (69–76) To iskanje je dalo skupno 82 primernih ocen ( Slika 1). Študije so se bistveno razlikovale pri vzorčenju in načinu zajemanja (tabela 1; dostopno na: http://www.who.int/bulletin/volumes/##/##/##-#######). Od 61 študij je bilo 24 študij (8,10,16,17,20,22,25,33,34,36,37,42,46-49,52-54,61,63,65,68) izrecno namenjenih naključnemu vzorčenju prebivalstva. Naključno vzorčenje je načeloma močnejša oblika. Toda tudi takrat ljudje, ki jih ni mogoče doseči (npr. po e-pošti ali telefonu ali jih celo obiskati v hiši), ne bodo vključeni in te ranljive populacije bodo verjetno pogrešane. Poleg tega se je več takih študij (8,10,16,37,42) osredotočalo na geografske lokacije z velikim številom smrtnih primerov, ki so višja kot na drugih lokacijah v istem mestu ali državi, in ta poudarek bi na koncu izbral v povprečju višje stopnje smrtnosti zaradi okužb . V enajstih študijah so ocenili krvodajalce (12,15,18,24,28,31,41,44,45,55,60), kar bi lahko podcenilo seroprevalenco COVID-19 v splošni populaciji. Na primer, 200 krvodajalcev v Oise v Franciji je pokazalo 3,00% seroprevalenco, medtem ko je bila seroprevalenca 25,87% (171/661) pri učencih, bratih in sestrah, starših, učiteljih in osebju v srednji šoli s skupino primerov na istem območju; resnična seroprevalenca populacije je lahko med tema dvema vrednostima. (13) V drugih študijah lahko pristranskost zdravih prostovoljcev (19) podcenjuje seroprevalenco, privabljanje ljudi s simptomi (26) lahko preceni seroprevalenco in študije zaposlenih (14,21,25,32,66), strank v trgovinah (23) ali pacientov (11,14,27–30, 36, 38, 40, 50,51,56,59,62,64,67) tvegajo pristranskost vzorčenja v nepredvidljivi smeri. V vseh študijah so testirali protitelesa IgG, le približno polovica pa je ocenila tudi IgM in le malo IgA. Samo sedem študij je ocenilo vse tri vrste protiteles in / ali uporabilo protitelesa pan-Ig. Razmerje med vzorčenimi ljudmi in celotnim prebivalstvom v regiji je bilo v 20 študijah več kot 1: 1000 (tabela 2; dostopno na: h ttp://www.who.int/bulletin/volumes/##/##/##-

# #####).

Ocena seroprevalence

Seroprevalenca okužbe se je gibala od 0,02% do 53,40% (58,40% v podskupini revnih naselij v Mumbaiju; tabela 3). Študije so se precej razlikovale, odvisno od tega, ali so poskušali prilagoditi svoje ocene za uspešnost testov, glede na vzorčenje (da bi se približali bolj reprezentativnemu vzorcu), združevanje v skupine (npr. Pri vključitvi članov gospodinjstva) in druge dejavnike. Prilagojena seroprevalenca se je občasno bistveno razlikovala od neprilagojene vrednosti. V študijah, pri katerih so bili uporabljeni vzorci z več lokacij, so opazili heterogenost med lokacijami (npr. 0,00–25,00% v 133 brazilskih mestih) . (25)

Ocenjena stopnja smrtnosti zaradi okužb

Ocenjene stopnje smrtnosti okuženih okužb so se gibale od 0,00% do 1,63% (tabela 4). Tudi popravljene vrednosti so se precej razlikovale (0,00–1,54%). Za 15 lokacij je bila na voljo več kot ena ocena stopnje smrtnosti zaradi okužb, zato sem lahko primerjal stopnjo smrtnosti iz različnih študij, ki so ocenjevale isto lokacijo. Ocene stopnje smrtnosti zaradi okužb so bile na posameznih lokacijah bolj homogene, medtem ko so se opazno razlikovale po lokacijah (slika 2). Na isti lokaciji imajo ocene stopnje smrtnosti zaradi okužb ponavadi le majhne razlike, čeprav je možno, da imajo različna območja na isti lokaciji tudi resnične razlike v stopnji smrtnosti zaradi okužb. Francija je ena izjema, kjer so razlike velike, vendar obe oceni izhajata iz populacijskih študij o izbruhih v šolah in zato morda ne zagotavljata dobrih ocen seroprevalence populacije in lahko povzročita podcenjeno stopnjo smrtnosti zaradi okužb. Uporabil sem zbirne ocene, ponderirane glede na velikost vzorca, da sem ustvaril eno oceno za vsako lokacijo. Na voljo so bili podatki za 51 različnih lokacij (vključno z ocenjenimi stopnjami smrtnih primerov iz osmih dodatnih nacionalnih ocen v tabeli 5). Mediana stopnje smrtnosti zaradi okužb na vseh 51 lokacijah je bila 0,27% (popravljena 0,23%). Večina podatkov je prišla z lokacij z visokimi smrtnimi žrtvami zaradi COVID-19, 32 od teh pa je imelo umrljivost prebivalstva (COVID-19 smrtnih primerov na milijon prebivalcev) višjo od svetovnega povprečja (118 smrtnih primerov zaradi COVID-19 na milijon do 12. septembra 2020; (79) Slika 3).

Nekorigirane ocene stopnje smrtnosti zaradi okužbe s COVID-19 so se gibale od 0,01% do 0,67% (mediana 0,10%) na 19 lokacijah, kjer je bila stopnja smrtnosti prebivalstva za COVID-19 nižja od svetovnega povprečja, od 0,07% do 0,73% (mediana 0,20%) na 17 lokacijah s stopnjo umrljivosti prebivalstva, višjo od svetovnega povprečja, vendar nižjo od 500 smrtnih primerov zaradi COVID-19 na milijon, in od 0,20% do 1,63% (mediana 0,71%) na 15 lokacijah z več kot 500 smrtnimi primeri zaradi COVID-19 na milijonov. Popravljene ocene mediane stopnje smrtnosti za tri skupine lokacij so bile 0,09%, 0,20% oziroma 0,57%. Pri osebah, mlajših od 70 let, je bila stopnja smrtnosti zaradi okužbe s COVID-19 na 40 lokacijah z razpoložljivimi podatki od 0,00% do 0,31% (mediana 0,05%); popravljene vrednosti so bile podobne.

Razprava

Stopnja smrtnosti zaradi okužb ni fiksna fizična konstanta in se glede na strukturo populacije, lokacijo, kombinacijo primerov okuženih in umrlih posameznikov ter druge lokalne dejavnike lahko zelo razlikuje. Tu analizirane študije predstavljajo 82 različnih ocen stopnje smrtnosti zaradi okužbe s COVID-19, vendar niso v celoti reprezentativne za vse države in lokacije po vsem svetu. Večina študij je z lokacij s skupno stopnjo umrljivosti zaradi COVID-19, ki je višja od svetovnega povprečja. Izpeljana mediana stopnje smrtnosti zaradi okužb na lokacijah s stopnjo umrljivosti zaradi COVID-19, nižjo od svetovnega povprečja, je nizka (0,09%). Če bi lahko vzorčili enako z vseh lokacij po vsem svetu, bi bila lahko povprečna stopnja smrtnosti zaradi okužb celo bistveno nižja od 0,23%, opažene v moji analizi. COVID-19 ima zelo strm starostni prehod za tveganje za smrt. (80) Poleg tega se je veliko in v nekaterih primerih tudi večina smrtnih primerov v evropskih državah, ki so imele veliko primerov in smrtnih primerov (81) in v ZDA (82), zgodilo v domovih za ostarele. Lokacije s številnimi smrtnimi primeri v domovih za ostarele imajo lahko visoke ocene stopnje smrtnosti zaradi okužb, vendar bi bila stopnja smrtnosti zaradi okužb še vedno nizka med ne-starejšimi in ne-oslabljenimi ljudmi. Na Kitajskem lahko veliko višje ocene smrtnosti v Wuhanu v primerjavi z drugimi območji države odražajo razširjene bolnišnične okužbe (83), pa tudi nepoznavanje načina obvladovanja okužbe kot prve lokacije, ki se je morala spoprijeti s COVID-19. Veliko smrtnih primerov v domovih za ostarele, bolnišnične okužbe in preobremenjenost bolnišnic lahko razloži tudi veliko število smrtnih žrtev na določenih lokacijah v Italiji (84) in New Yorku ter sosednjih državah. (23,27,35,56)

Slabe odločitve (npr. pošiljanje bolnikov s COVID-19 v domove za ostarele), slabo vodenje (npr. nepotrebno mehansko ventiliranje) in hidroksiklorokin so lahko prispevali k slabšim izidom. Visok nivo zgoščevanja (npr. v prometnih sistemih javnega prevoza) je lahko mnoge ljudi izpostavil velikim nalezljivim obremenitvam in s tem morda tudi hujši bolezni. Ugibajo tudi o bolj agresivni virusni skupini. (85) Stopnja smrtnosti zaradi okužb je med prikrajšanimi populacijami in v okoljih s kombinacijo dejavnikov, ki povzročajo več smrtnih primerov. (37)

V azijskih državah se zdijo pogoste nizke stopnje smrtnosti zaradi okužb. ( 8,11,29,48,49,51,59,61,67 ) Mlajša populacija v teh državah (brez Japonske), predhodna imunost zaradi izpostavljenosti drugim koronavirusom, higienski bonton, manjša nalezljiva obremenitev in drugi neznani dejavniki lahko pojasnijo te nizke stopnje. Stopnja smrtnosti zaradi okužb je nizka tudi v državah z nizkimi dohodki v Aziji in Afriki, (44,49,66,67), kar morda odraža mlado starostno strukturo. Vendar lahko sočasne bolezni, revščina, šibkost (npr. podhranjenost) in preobremenjene mestne življenjske razmere škodljivo vplivajo na tveganje in s tem povečajo stopnjo smrtnosti zaradi okužb.

Titri protiteles lahko sčasoma upadajo (10,28,32,86,87), kar bi dalo lažno nizke ocene razširjenosti. Upošteval sem največjo oceno seroprevalence, ko je bilo na voljo več ponavljajočih se meritev v različnih časovnih točkah, vendar tudi s tem nekaj tega upada ni mogoče v celoti upoštevati. Z štirimi izjemami (10,28,32,51), je bila največja vrednost seroprevalence v zadnji časovni točki. Pozitivne kontrole za uporabljene teste na protitelesa so bili običajno simptomatski bolniki s pozitivnimi testi verižne reakcije s polimerazo.

Pri simptomatskih bolnikih je verjetneje, da bodo razvili protitelesa.(87–91) Ker študije seroprevalence zlasti poskušajo odkriti nediagnosticirane, asimptomatske in blago simptomatske okužbe, bi lahko manjša občutljivost za te blage okužbe privedla do znatnega podcenjevanja števila okuženih in precenjevanja ocenjene stopnje smrtnosti zaradi okužb.

Glavno vprašanje študij seroprevalence je, ali ponujajo reprezentativno sliko prebivalstva v ocenjeni regiji. Splošna težava je, da je ranljive ljudi z velikim tveganjem za okužbo in / ali smrt težje pridobiti za raziskave. Okužba s COVID-19 je še posebej razširjena in / ali smrtonosna v domovih za ostarele, pri brezdomcih, v zaporih in prikrajšanih manjšinah. (92) Dostop do večine teh populacij je zelo težek ali celo nemogoč in so zato verjetno v raziskavah v različnih stropnjah premalo zastopani (ali celo popolnoma zgrešeni). Ta ovira pri vzorčenju bi lahko povzročila podcenjevanje seroprevalence in precenjevanje stopnje smrtnosti zaradi okužb. Načeloma so prilagojene vrednosti seroprevalence lahko bližje resnični oceni, vendar prilagoditve kažejo, da ima lahko vsaka študija neizogibno negotovost in nihanje, odvisno od izbrane vrste analize. Poleg tega moje popravljene ocene stopnje smrtnosti zaradi okužb poskušajo upoštevati podcenjeno število okuženih, kadar niso bila ocenjena vsa tri protitelesa (IgG, IgM in IgA). Velikost popravka pa je negotova in se lahko razlikuje v različnih okoliščinah. Neznan delež ljudi se je morda odzval na virus z uporabo imunskih mehanizmov (sluzničnega, prirojenega, celičnega), ne da bi ustvaril serumska protitelesa. (93–97) Omejitev te analize je, da več vključenih študij še ni bilo v celoti strokovno pregledanih, nekatere pa še vedno potekajo. Poleg tega je kljub prizadevanjem študij seroprevalence za oblikovanje ocen, ki bi veljale za splošno populacijo, reprezentativnost težko zagotoviti, tudi za najstrožje študije in kljub opravljenim prilagoditvam. Ocenjevanje ene same stopnje smrtnosti zaradi okužbe za celo državo ali zvezno državo je lahko zavajajoče, kadar pogosto obstajajo velike razlike v vzorcih mešanja populacije in žepih visoke ali nizke smrtnosti. Poleg tega so številne študije ocenjevale ljudi v omejenih starostnih skupinah, starostne skupine, ki niso vključene, pa se lahko razlikujejo po seroprevalenci. V številnih študijah so opazili statistično pomembne, zmerne razlike v seroprevalenci v nekaterih starostnih skupinah. (10,13,15, 23, 27, 36, 38) Nižje vrednosti so bile opažene pri majhnih otrocih, višje pa pri mladostnikih in mlajših odraslih, vendar so ti vzorci nedosledni in premalo močni, da bi nakazovali večje razlike, ki bi se ekstrapolirale med starostnimi skupinami. Ob priznavanju teh omejitev lahko na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov predvidevamo, da je bilo do 12. septembra 2020 okuženih več kot pol milijarde ljudi, kar je veliko več kot približno 29 milijonov dokumentiranih laboratorijsko potrjenih primerov. Na večini lokacij je smrtnost zaradi okužb verjetno manjša od 0,20%, z ustreznimi in natančnimi nefarmakološkimi ukrepi, ki bi selektivno skušali zaščititi visoko tvegane ranljive populacije in okolja, pa bi se lahko stopnja smrtnosti zaradi okužb še znižala.

Vir: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340124/PMC7947934.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3AwPn_SY3603QblbEF2nReXNjBc8e5VoXi4h9ugE1SAH-iH42DtUZllWQ

https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892/en/?fbclid=IwAR2q8XIll8ANVr1pnheFCV4PQRSbOy_AZT_KtnWfNrx7Uv5aIYiEGxD5cYE

*

*

https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/seeing-the-invisible/given-new-data-we-must-downgrade-the-severity-of-this-pandemic/

*

What this tells us is that around 1000 deaths/wk are not to do with claimed resurgence of virus, as also occurring in summer when no excess mortality. For same reason they’re not to do with virus infection now. Please take into account when looking at excess deaths. Dr Michael Yeadon 25.11. 2020

https://adapnation.io/covid-insights/

https://twitter.com/michaelyeadon3?lang=en

Imagehttps://lockdownsceptics.org/how-covid-deaths-are-over-counted/

*

Za ljudi pod 70 let je SARS CoV-2 manj smrtnonosen kot sezonska gripa. Umrljivost je 5 na 10.000 oz. 0,05%, kot je pokazala raziskava prof. Ionnidisa.

https://www.facebook.com/Dr.NaumanShad/videos/10159228201092718

*

STATS, NUMBERS & STUDIES FOR INSIGHT 21.1. 2021 

Deaths in the 80+ population, since the vaccine roll out.

Data from: NHS England.    Increase in winter deaths would of course happen at this time.

However, we see the December peak roll over just before the vaccination commenced & then has a second rise.

How many coincidences before it becomes a mathematical impossibility? (via TheRustler83 on Twitter)

image

*
Prof. Ioannidis komentira študijo o COVID-19 ukrepih: lockdown ima škodljive posledice, zato ker varuje tiste, ki niso ogroženi in ne ne varuje tistih, ki so ogroženi in to so prebivalci domov za starejše občane: Poleg tega zaradi lockdowna ljudem niso bile dostopne zdravstvene storitve, kar je ogrozilo javno zdravje in življenja ljudi, ocenjuje se da bo zato umrlo 1.5 milijona ljudi zaradi zanemarjanja programov za tuberkulozo: 24.00 minut:

https://www.youtube.com/watch?v=9szCNNZrPK8

John P. A. Ioannidis, MD, DSc Professor of Medicine, Epidemiology and Population Health, Biomedical Data Science and Statistics Stanford University.
* * *
NOVA ŠTUDIJA DR. JOHNA IONNIDISA- 0,15% SMRTNOST- VSI UKREPI IN CEPLJENJE SO BREZ UTEMELJITVE
____________________________________________________________________
Dr. John Ionnidis, največkrat citirani znanstvenik iz Stanford University
____________________________________________________________________
Nova študija Ioannidisa: svetovna smrtnost zaradi okužb je približno 0,15 odstotka
29. marec 2021
Prvi podatki s Kitajske v začetku leta 2020 so dali povsem napačno sliko umrljivosti zaradi okužb z virusom korona. Popolnoma nerealne podatke so vnesli v računske modele, kar je od takrat povzročalo strah in paniko. Resne, znanstveno pravilno izvedene študije in izračune se ni upoštevalo, na primer prva objava Johna Ioannidisa 17. marca 2020, ko je izračunal smrtnost (IFR) na podlagi izbruha okužb na križarki Diamond Princes na 0,125% , kar v povprečju ustreza močnejši gripi. Vendar se je to večkrat zanikalo; in zlasti v neprestano predvajanih pogovornih oddajah o koroni javnih televizijskih programov so vedno znova omenjali nerealne številke.
7. oktobra 2020 se je Ioannidis vrnil z obsežno študijo, v kateri je ocenil, da je bila smrtnost pri ca.1 milijardi 0,15 do 0,20%. Za mlajše od 70 let je bila vrednost izračunana na samo 0,05%. V nasprotju z gripo, ki prizadene tudi zelo mlade in jih lahko ogrozi, je pri SARS-Cov-2 razlika med mladimi in starejšimi za faktor 1000 ali več. Povprečna starost pokojnika je tudi 1 do 2 leti višja od pričakovane življenjske dobe v neki državi.
Z novo študijo, ki že temelji na bistveno več podatkih, se je Ioannidis zdaj navezal na spodnji del rezultata oktobrske študije s povprečno umrljivostjo 0,15%. Njegov prvi izračun iz marca 2020 je bil očitno zelo natančen. Ocenjuje, da je bilo do konca februarja 2021 okuženih od 1,5 do 2 milijardi ljudi v svetovnem merilu. To ustreza približno 20 do 25 odstotkom svetovnega prebivalstva.
_______________________________________________________________________
Rezultati dosedanjih raziskav
Ioannidis v novi študiji, ki je bila ponovno objavljena v spletni knjižnici Wiley, piše, da so razprave glede obsega globalnega širjenja okužb s SARS-COV2 in stopnja smrtnosti (IFR) od COVID-19 še vedno kontroverzne. Številne študije seroprevalence so podale ustrezne ocene. Te ocene so vključene v napovedi, ki vplivajo na odločanje. Posamezne študije povzročajo zmedo, ker puščajo veliko negotovosti, saj gre za nejasno posploševanje držav, krajev, stališč in časovnih okvirjev. Vendar so nekatere celovite ocene sistematično vključevale podatke iz več študij in držav.
Ioannidis z novo študijo raziskuje, kakšne so tipične ocene širjenja okužb s korona virusom in smrtnosti, kako raznolike so in kateri dejavniki pojasnjujejo heterogenost. Pregled teh sistematičnih ocen s primerjavo njihovih metod, distorzij in zaključkov lahko pomaga uskladiti njihove ugotovitve o pomembnih parametrih pandemije COVID-19.
Ugotovljene so bile sistematične ocene študij seroprevalence, ki niso pokazale nobenih omejitev za posamezno državo in so ocenile bodisi skupno število okuženih in / ali celotno smrtnost. Zbirane so bile informacije o merilih za dovoljenje, raziskave, obseg vključenih dokazov, popravke / prilagoditve seroprevalence in umrljivost, kvantitativno sintezo in ravnanje s heterogenostjo, glavne ocene in globalno reprezentativnosti.
______________________________________________________________________
Rezultati
Ioannidis je vključil šest sistematičnih ocen. Vsaka je združila podatke iz 10-338 študij (iz 9-50 držav), ker so bili izbirni kriteriji različni. Dve oceni sta pokazali očitne pomanjkljivosti podatkov, kršitve določenih kriterijev in pristranska merila (npr. izključitev študij z malo smrtnimi primeri), ki so posledično napihovale ocene smrtnosti. Pregled kvantitativnih sintetičnih metod je tudi kazal nekatere izzive in distorzije.
Globalna reprezentativnost je bila z 78–100% dokazi iz Evrope ali Amerike nizka; dve najbolj problematični oceni sta upoštevali samo 1 študijo z drugih celin. Ob upoštevanju teh pridržkov so se 4 ocene v glavnem ujemale v svojih končnih ocenah globalnega širjenja pandemije, drugi dve oceni pa bi se tudi ujemali po popravkih očitnih napak in distorzij.
_______________________________________________________________________
Zaključek
Vse sistematične ocene podatkov o seroprevalenci se ujemajo v tem, da je okužba s SARS-CoV-2 razširjena po vsem svetu. Ob upoštevanju preostalih negotovosti razpoložljivi podatki kažejo na povprečno globalno umrljivost okoli 0,15% in ~ 1,5-2,0 milijarde okužb do februarja 2021 s tem, da obstajajo velike razlike v smrtnosti in v širjenju okužbe med celinami, državami in kraji.
Pomembne vidiki študije
• Šest sistematičnih ocen je ovrednotilo študije seroprevalence brez omejitev glede na državo in ocenilo skupno število okuženih in / ali stopnjo skupne umrljivosti zaradi SARS-CoV-2.
• Vsaka od teh sistematičnih ocen je združevala podatke iz 10-338 študij (9-50 držav) z delno prekrivajočimi se sintezami dokazov.
• Nekatere odločitve glede ustreznosti, obliki in sintezi podatkov so pristranske, druge pa so upravičene.
• Večina dokazov (78–100%) prihaja iz Evrope ali Amerike.
• Vse sistematične ocene podatkov o seroprevalenci so enotne, da je okužba s SARS-CoV-2 zelo razširjena po vsem svetu.
• Globalna stopnja umrljivosti zaradi okužb je približno 0,15%, od 1,5 do 2,0 milijarde okužb (februarja 2021).
Glede na te ugotovitve noben od ukrepov, ki so jih sprejele vlade v Evropi, nima dejanske utemeljitve. To velja tudi za cepljenje in kampanje za cepljenje

Usklajevanje ocen globalnega širjenja in stopnje smrtnosti zaradi okužbe COVID-19: pregled sistematičnih ocen

John P.A. Ioannidis

Prvič objavljeno: 26.3. 2021

https://doi.org/10.1111/eci.13554

Ta članek je bil sprejet v objavo in je bil v celoti strokovno pregledan, vendar še ni bil deležen postopka kopiranja, nalaganja, delitve na strani in lektoriranja, kar lahko privede do razlik med to različico in različico Zapisa. Navedite ta članek kot doi: 10.1111 / eci.13554 Povzetek Ozadje Ocene širjenja v skupnosti in stopnje smrtnosti zaradi okužbe (IFR) za COVID-19 so se med študijami razlikovale. Prizadevanja za sintezo dokazov prinašajo na videz neskladne zaključke. Metode Ugotovljene so bile sistematične ocene študij seroprevalence, ki niso imele omejitev glede na državo in so ocenile bodisi skupno število okuženih ljudi in / ali skupne stopnje smrtnosti (Infection fatality rate-IFR). Informacije so bile zbrane in primerjane glede na merila za upravičenost, iskanja, količino vključenih dokazov, popravke / prilagoditve seroprevalence in števila smrtnih primerov, kvantitativne sinteze in obravnavanje heterogenosti, glavne ocene in globalno reprezentativnost. Rezultati Upravičenih je bilo šest sistematičnih ocen. Vsaka je združila podatke iz 10-338 študij (9-50 držav) zaradi različnih meril za upravičenost. Dve oceni sta imeli nekaj očitnih pomanjkljivosti v podatkih, kršitve navedenih meril za upravičenost in pristranska merila za upravičenost (npr. izključitev študij z malo smrtnimi primeri), kar je dosledno napihovalo ocene stopnje smrtnosti (IFR). Pregledovanje metod kvantitativne sinteze je pokazalo tudi več izzivov in pristranskosti. Globalna reprezentativnost je bila nizka, saj je bilo 78–100% dokazov iz Evrope ali Amerike; dve najbolj problematični oceni sta obravnavali le 1 študijo z drugih celin. Če upoštevamo ta opozorila, so se štiri ocene v glavnem strinjale v svojih glavnih končnih ocenah globalnega širjenja pandemije, drugi dve oceni pa bi se prav tako strinjali, po odpravi očitnih napak in pristranskosti. Zaključek Vse sistematične ocene podatkov o seroprevalenci se strinjajo, da je okužba s SARS-CoV-2 široko razširjena po vsem svetu. Razpoložljivi dokazi, ob priznavanju preostale negotovosti, kažejo na povprečno globalno stopnjo smrtnosti zaradi okužbe (IFR) ~ 0,15% in ~ 1,5-2,0 milijarde okužb do februarja 2021 z bistvenimi razlikami med stopnjami smrtnosti (IFR) in razširjenosti okužb po celinah, državah in lokacijah.

Vir: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

*

Podatki o smrtnosti zaradi COVID-19 za Veliko Britanijo:

 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978508/Green_book_chapter_16April2021.pdf

*

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/?fbclid=IwAR0RlRAqvuEG7gIGCT6WdveOBYV5dANLHGMciPB_90sqtUUgDlNUPMk5CHM

Swiss policy: Studies on Covid-19 Lethality

*

Tjaša Vuzem FB 8.5. 2021

c5g itmtStiponsorgend KDO JE PRAVA ŽRTEV
OTROKE BODO IZPOSTAVLJALI NEPREVERJENI GENSKI TERAPIJI NA PODLAGI SPODNJIH PODATKOV
Pri otrocih v starostni skupini med 0-14 leti je možnost smrti zaradi KOVIDA-19 - 0,0001%
V starostni skupini med 15 in 24 leti pa 0,0006 Podatki veljajo za Avstrijo.
V Nemčiji napovedujejo cepljenje otrok že v juniju 2021, kmalu tudi v Avstriji. Tudi naši otroci bodo prišli kmalu na vrsto. Starši, razmislite preden jih pustite cepiti.

 

*

Študija: smrti so bile zaradi pridruženih bolezni: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext?fbclid=IwAR2nrsGZV8gMek6j-4Hg4_msYHRYF6oo63r1Ag_JmNNjH-dANBgePx8upIY

*

Lisbon court rules only 0.9% of ‘verified cases’ died of COVID, numbering 152, not 17,000 claimed

https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lisbon-court-rules-only-0-9-of-verified-cases-died-of-covid-numbering-152-not-17000-claimed/?fbclid=IwAR2HKsWuG9zmIT0vZ49rrMYjLk4tFaNvOAzAwKSDqe0j-DQWa6u90485W5k

Sodba: https://andre-dias.net/wp-content/uploads/Fwd-Sentenca.pdf

*

Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview

Cathrine AxforsJohn P.A. Ioannidis
Analize občutljivosti, ki so preučevale različne stopnje seroreverzije, so prikazane v dodatni preglednici 4. Pri scenariju s 5-odstotno relativno mesečno seroreverzijo je bila mediana IFR pri starejših, ki živijo v skupnosti, še vedno 2,4 % (razpon 0,3-6,1 %) v vseh državah (0,3 % v dveh državah s srednjim dohodkom in 2,7 % v 12 državah z visokim dohodkom. Za analizo občutljivosti, ki je preučevala odstotek povečanja IFR, če bi se za kumulativne smrti uporabila kasnejša mejna vrednost (dva tedna po sredini študije), so bili na voljo podatki za 20/23 raziskav seroprevalence. Srednje relativno povečanje je bilo 4-odstotno, srednja vrednost IFR pri starejših, ki živijo v skupnosti, pa je postala 2,5 % (preglednica 5 v Dodatku).
Izračunane IFR
Za 5 držav, v katerih je bila na voljo več kot ena ocena IFR, je bilo izračunano z velikostjo vzorca tehtano povprečje IFR. V 14 državah je bila mediana IFR pri starejših, ki živijo v skupnosti (slika 1, preglednica 1), 2,4 % (razpon 0,3 %-7,2 %). V dveh državah s srednjimi dohodki je bila IFR 0,3 % v primerjavi z 2,8 % (razpon 1,3 %-7,2 %) v 12 državah z visokimi dohodki. Slika 1 prikazuje tudi 95-odstotne indekse zaupanja za IFR, ki temeljijo na 95-odstotnih indeksih zaupanja za ocene seroprevalence. Mediana IFR pri vseh starejših v vseh 14 posameznih državah je bila 5,5 % (razpon 0,3 %-12,1 %). V dveh državah s srednjimi dohodki je bila IFR pri vseh starejših 0,3-0,4 %, v 12 državah z visokimi dohodki pa 6,8 % (razpon 2,3-12,1 %).
IFR pri starejših in deležu > 85 let
Z večjim deležem oseb, starih ≥ 85 let, je IFR strmo naraščal (slika 2). Regresija logIFR glede na delež oseb, starih ≥ 85 let, je imela naklon 0,056 (p=0,002) in je nakazovala IFR=0,62 %, 1,18 % in 4,29 %, ko je bil delež oseb > 85 let v skupini starejših 5 %, 10 % in 20 %.
IFR v mlajših starostnih skupinah
Iz 19/23 raziskav seroprevalence smo lahko pridobili podatke in izračunali IFR še za 84 opazovanj starostnih stratumov (tri raziskave niso imele podatkov o umrljivosti za noben primerni nestarejši starostni stratum (25, 30, 35), ena pa ni vzorčila oseb, starih V vseh državah (slika 3) je bila mediana IFR 0,0027 %, 0,014 %, 0,031 %, 0,082 %, 0,27 % in 0,59 % pri starosti 0-19 let, 20-29 let, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let in 60-69 let z uporabo podatkov iz 9, 9, 10, 9, 11 in 6 držav. Na sliki 1 v prilogi so te ocene prikazane v primerjavi z drugimi predhodno objavljenimi ocenami starostno specifičnih IFR.
DISKUSIJA
Ugotovljeno je bilo, da se IFR COVID-19 pri starejših zelo razlikuje na lokacijah, kjer je bilo v študije seroprevalence vključenih veliko starejših posameznikov. IFR pri starejših, ki živijo v skupnosti, je bila dosledno nižja kot pri starejših na splošno, v državah, kjer so domovi za ostarele zelo razširjeni, pa je bila razlika zelo velika. V sekundarnih analizah so združene ocene pokazale zelo nizke ocene IFR za mlajše starostne skupine.
 
Zgodnje ocene stopnje smrtnosti primerov (CFR, razmerje med številom smrtnih primerov in številom dokumentiranih okužb) pri starejših so bile zelo visoke in so imele ključno vlogo pri širjenju strahu in tudi pri zavzetosti pri spopadanju s to resno pandemijo. Prve ocene CFR iz Kitajske (48) so opisovale 8 % CFR v starostni skupini 70-79 let in 14,8 % v starostni skupini ≥ 80 let. O izredno visokih ocenah CFR so sprva poročali tudi iz Italije (49) in New Yorka (50). Vendar je bilo število okuženih oseb veliko večje od dokumentiranih primerov (51). Zato je IFR veliko nižja od CFR. Znane so nam tri predhodne ocene starostno razvrščenih ocen IFR, ki združujejo podatke o seroprevalenci s starostno specifično statistiko umrljivosti COVID-19 (4, 5, 52). Levin in drugi (4) je tudi osnova za scenarije pandemskega načrtovanja ameriškega centra CDC (53). Levin in drugi poročajo o IFR 4,6 % pri starosti 75 let in 15 % pri starosti 85 let (4), ne da bi ločili smrti v domovih za ostarele. Ocena je temeljila na razmeroma redkih podatkih za te starostne skupine. Avtorji so šteli smrti štiri tedne po sredini obdobja vzorčenja seroprevalence, ki je najdaljše med ocenami, z utemeljitvijo, da obstaja velik potencialni zamik pri poročanju (čeprav se razpoložljivi statistični podatki o umrljivosti običajno posodobijo za nazaj za datum smrti). Poleg tega so skoraj vse vključene študije izvirale iz močno prizadetih krajev, kjer je lahko IFR bistveno višja (3). Izbirna pristranskost za študije z večjo seroprevalenco in/ali večjim številom smrti (6) lahko pojasni, zakaj so njihove ocene za srednjo in starejšo populacijo bistveno višje od naših.
 
O'Driscoll in drugi (5) so modelirali 22 študij seroprevalence in skrbno komentirali, kako lahko izbruhi v domovih za ostarele povzročijo splošno IFR populacije. Njihove ocene za skupine mladih in srednjih let se v veliki meri ujemajo s tukaj predstavljenimi. Njihove ocene za starejše so še vedno višje od naših. Za starostno skupino ≥ 65 let njun model uporablja podatke, pridobljene na enem mestu (Anglija), o smrti, ki se ni zgodila v domovih za ostarele, in je potrjen glede na druga mesta s takšnimi statističnimi podatki. To lahko precenjuje delež prebivalcev, ki živijo v skupnosti, saj so smrti stanovalcev domov za ostarele, ki se zgodijo v bolnišnicah, upoštevane v ocenah skupnosti v Angliji. Nasprotno pa naša ocena dodaja podrobnost z uporabo smrti stanovalcev domov za ostarele iz številnih držav in z uporabo ocen seroprevalence iz 23 seroloških raziskav z veliko starejšimi posamezniki.
 
Odzivna skupina Imperial College COVID-19 (52) predstavlja veliko višje ocene IFR za starejše na splošno. Uporabili so zelo ozko izbrano podskupino desetih študij v devetih državah, od katerih je bilo v petih vzorčenih več kot 1000 starejših oseb. Njihova merila za izbor so zahtevala > 100 smrtnih primerov na lokaciji na sredini študije seroprevalence, kar vzorec izkrivlja v smeri močno prizadetih območij in višjih IFR (6).
 
V nekaterih objavljenih študijah so na podlagi podatkov o seroprevalenci predstavljene tudi IFR pri starejših osebah za posamezne kraje, vendar so te študije neizogibno omejene na kraje (glej besedilo v dodatku).
 
Pri osebah, starih od 0 do 19 let, je bila mediana IFR ena smrt na 37 000 oseb z okužbo s COVID-19, sledile so ocene 1:7100 pri starosti 20-29 let, 1:3200 pri starosti 30-39 let in 1:1200 pri starosti 40-49 let. V študiji Imperial College (52) so ocene za osebe, stare 0-19 let in 20-29 let, od 5- do 10-krat višje, sicer pa so ocene v starostnih skupinah
 
Tako starostna porazdelitev kot tudi druge značilnosti ljudi v stratumu starejših se med posameznimi državami razlikujejo. Debelost je npr. glavni dejavnik tveganja za slab izid pri okužbi s COVID-19, razširjenost debelosti pa je v Indiji le 4 % v primerjavi z 20-36 % v tukaj analiziranih državah z visokimi dohodki. Poleg razlik v značilnostih dejavnikov tveganja so se lahko merila dokumentacije za kodiranje smrti zaradi okužbe s COVID-19 v različnih državah netrivialno razlikovala. Do prenizkega ali previsokega štetja smrti zaradi COVID-19 je lahko prišlo tudi v državah z naprednimi zdravstvenimi sistemi.
 
Glede na to, da so stanovalci domov za ostarele odgovorni za številne smrti zaradi COVID-19 (55), je splošna IFR lokacije v vseh starostnih skupinah v veliki meri odvisna od tega, kako so bili prizadeti domovi za ostarele (5). Razširjenost v domovih za ostarele je bila v prvem valu nesorazmerno visoka (8). V naslednjih valovih (55) se je delež smrti v domovih za ostarele v večini držav z visokimi dohodki z nekaterimi izjemami (npr. v Avstraliji) občutno zmanjšal. Ta sprememba se lahko odraža v veliko manjšem številu IFR med starejšimi in celotnim prebivalstvom po prvem valu. Izboljšano zdravljenje (npr. deksametazon) in manjša uporaba škodljivega zdravljenja (npr. hidroksiklorokin, neustrezna mehanska ventilacija) sta morda tudi znatno zmanjšala IFR konec leta 2020 in leta 2021. Zaradi prednostnega spodbujanja cepljenja starejših in ranljivih oseb v letu 2021 se je IFR morda še močneje zmanjšala (6). Nove različice, ki so postale prevladujoče leta 2021, so lahko prav tako povezane z nadaljnjim zmanjšanjem IFR. Npr. v zadnjem tednu junija 2021 je bila v Združenem kraljestvu, kjer se je mutacija delta močno razširila, celo CFR ∼0,1 %.
Naša analiza ima več omejitev. Prvič, ocene seroprevalence med starejšimi, o katerih so poročale vključene študije, bi lahko previsoko ali prenizko ocenile delež okuženih. Raziskali smo prilagojene ocene, ki upoštevajo 1-10-odstotno relativno seroreverzijo na mesec; vendar je verjetna tudi večja seroreverzija (19, 20, 56). Večja seroreverzija bo bolj vplivala na študije, ki so bile izvedene pozneje v času pandemije. Poleg tega trenutne ocene ne upoštevajo v celoti neznanega deleža ljudi, ki so se morda spopadli z okužbo, ne da bi ustvarili zaznavna protitelesa v serumu/plazmi (npr. z mehanizmi sluznice, prirojenega ali celičnega imunskega sistema) (57-61). Ocene občutljivosti za teste protiteles običajno uporabljajo pozitivne kontrole simptomatskih oseb s klinično izraženo okužbo; občutljivost je lahko manjša pri asimptomatskih okužbah. V vseh študijah seroprevalence so lahko kljub kakršnim koli prilagoditvam precejšnje preostale pristranskosti (6). Tudi dobro načrtovane študije splošne populacije lahko posebej ne dosežejo in ne zaposlijo zelo ranljivih skupin prebivalstva, npr. prikrajšanih skupin, priseljencev, brezdomcev in drugih ljudi z visokim tveganjem izpostavljenosti in slabim zdravjem.
Drugič, število smrti je lahko zaradi različnih razlogov pristransko (3), kar lahko privede do prenizkega ali previsokega štetja. Uporaba podatkov o presežni umrljivosti je alternativa, ki pa ima zadržke, saj so ti podatki močno odvisni od referenčnega časovnega obdobja; razpoložljivost v določenih starostnih skupinah je lahko omejena; delež smrti, ki ga je mogoče neposredno pripisati COVID-19, pa je morda težko ločiti od posrednih učinkov pandemije in škodljivih učinkov sprejetih ukrepov. Ujemanje datuma vzorčenja seroprevalence (tj. serokonverzije) s kumulativnimi smrtnimi primeri je naloga s predpostavkami. Naša analiza občutljivosti, ki je z enim tednom podaljšala mejno vrednost za štetje smrti, je pokazala zanemarljivo spremembo pri izračunu mediane IFR. Večina študij, vključenih v našo analizo, je bila izvedena v obdobjih ob koncu prvega vala ali po njem.
Tretjič, zavedamo se tveganja pristranskosti pri študijah seroprevalence, statističnih podatkih o umrljivosti in celo statističnih podatkih o prebivalstvu. Vendar ocene tveganja pristranskosti še zdaleč niso enostavne, kar ponazarjajo različne ocene teh študij seroprevalence s strani drugih skupin (6).
Nazadnje, večina razpoložljivih študij izhaja iz močno prizadetih krajev, ki imajo običajno visoko stopnjo IFR (6). Upoštevanje starostnih slojev zmanjša to pristranskost reprezentativnosti, vendar je ne more odpraviti. Npr. v večini držav, ki niso zastopane v razpoložljivih podatkih, lahko pride do premika k nižjim starostim znotraj stratuma starejših. To pomeni, da je IFR nižja.
Poleg tega je v vseh tukaj analiziranih državah, z izjemo Indije, razširjenost debelosti med prebivalstvom 1,5- do 3-krat večja od svetovne razširjenosti (13 %); tudi drugi glavni dejavniki tveganja za slab COVID-19 izid, kot so kajenje, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja ter imunosupresija (9), so v državah z visokimi dohodki, vključenih v našo analizo, precej pogostejši od svetovnega povprečja. Globalna IFR je tako lahko tako pri starejših kot pri nižjih starostnih slojih bistveno nižja od tukaj predstavljenih ocen.
Ta pregledna sinteza ugotavlja, da je IFR COVID-19 pri starejših, ki živijo v skupnosti, dosledno veliko nižja kot pri starejših na splošno, kar je bistvena razlika v državah, kjer so domovi za starejše uveljavljena oblika bivanja. Zelo nizke ocene IFR so bile potrjene pri mlajših skupinah (<50). Pri skupinah srednjih let in starejših so bile ocene nižje kot v nekaterih prejšnjih vplivnih delih s pristranskimi metodološkimi odločitvami (4, 52), vendar v skladu z drugimi deli (5). Tukaj predstavljene ocene lahko služijo kot ena od več ključnih informacij, na katerih temeljijo odločitve o politiki javnega zdravja. Z boljšim upravljanjem in boljšimi preventivnimi ukrepi, zlasti cepivi, se bodo ocene IFR, upajmo, že dodatno zmanjšale.
*

Zdaj pa še primerjava: azijska gripa H2N2 iz leta 1957 je imela stopnjo smrtnosti zaradi okužb 0,7%, kar je veliko večkrat. Stopnja umrljivosti zaradi okužbe v Hongkongu leta 1968 je bila 0,5%, več kot dvakrat večja. Obe pandemiji gripe sta imeli najmanj dvakrat višjo umrljivost zaradi okužbe kot novi koronavirus. V obeh pandemijah je v Zahodni in Vzhodni Nemčiji umrlo nekaj manj kot 100.000 ljudi. Trenutno je v tej pandemiji 13.000 umrlih, ki so bili pozitivni na korono. Toda še nikoli doslej ni bilo porušeno celotno javno življenje v Nemčiji, zaprta podjetja in uničeni celotni deli podjetja. https://publishwall.si/vladislav.stres/post/572585/dokazi-argumeti-lazi-covid19-nemski-parlament-saske-anhalt

Tanja Matko, pravnica FB 7.12 2020 · Imam dve ideji za delovni naslov: 1. Ko praksa potrdi teorijo … (zarot?) 2. Cepiva: najpogostejši povzročitelj naključij na svetu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cepljenje za gripo in ogroženost https://bit.ly/39OhA5F Cepljenje za gripo in povečana smrtnost https://bit.ly/33MkbJl Cepiva za gripo že zmanjkalo https://bit.ly/36QAVkN Odkar imamo covid, nimamo več gripe https://bit.ly/3mRsQSy Oh, in ne pozabimo še na 'zdravljenje' s pomočjo respiratorjev https://bit.ly/3qyOmNX Potem pa so tu še smrtnost zaradi samomorov; smrtnost ker ljudem odpovedujejo nujne preglede in posege; smrtnost zaradi depresije in osamljenosti … kar se seveda vse pomete pod 'covid'. In, jasno, ne pozabimo še na to, da odkar imamo covid, nimamo več gripe in prehlada (hej, pa tudi tistih groznih ošpic ne; pa tudi rakava obolenja, bolezni srca in ožilja ipd. so vse čudežni izginile). Hvala, covid! Pravi zdravilec si. (Oh, in ne pozabimo še na to, da se statistiko vedno lahko priredi aktualnim agendam in ciljem. Vprašajte Billa, on ni samo strokovnjak za cepiva kljub nedokončani srednji šoli, ampak tudi za statistko; njegovo priljubljeno čtivo je https://amzn.to/2IjBaLF).

Nova Stanfordska študija: Tveganje za smrt zaradi COVID-a je pri veliki večini ljudi skoraj ničelno Profesor John P. A. Ioannidis z Univerze Stanford je ugotovil, da je povprečna stopnja smrtnosti zaradi okužbe s COVID le 0,05 % do 69. leta starosti. https://www.lifesitenews.com/news/stanford-study-covid-death-risk-near-zero-for-vast-majority-of-people/?utm_source=digest-freedom-2022-10-26&utm_medium=email

V 31 sistematično opredeljenih nacionalnih študijah serološke razširjenosti v obdobju pred cepljenjem je bila mediana smrtnosti zaradi okužbe s COVID-19 ocenjena na 0,035 % pri osebah, starih 0-59 let, in 0,095 % pri osebah, starih 0-69 let. *Mediana IFR je bila 0,0003 % pri starosti 0-19 let, 0,003 % pri starosti 20-29 let, 0,011 % pri starosti 30-39 let, 0,035 % pri starosti 40-49 let, 0,129 % pri starosti 50-59 let in 0,501 % pri starosti 60-69 let. *Na svetovni ravni je bila IFR pred cepljenjem morda le 0,03 % in 0,07 % za osebe, stare 0-59 oziroma 0-69 let. * Te ocene IFR pri populacijah, ki niso starejše, so nižje, kot so predvidevali prejšnji izračuni. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.11.22280963v1?fbclid=IwAR1_mJ92WrY-r242u5z5Q4hH49_dLfoN0gWf16iqHXgyrVconNpeKJ8JVTk

Po premisleku glede definicije WHO o pandemiji ugotavljamo, da nedorečenost povzroča zmedo v strokovnih krogih in da se ne smemo opirati samo na dejstvo širjenja SARS-CoV-2, ampak tudi na resnost bolezni, ki jo povzroča. Smrtnost pri COVID-19 je nizka in izhaja predvsem zaradi pridruženih bolezni in slabega imunskega sistema. Zato je treba prekiniti s škodljivimi in nesorazmernimi ukrepi, ki izhajajo le na podlagi globalnega širjenja virusa SARS-CoV-2, ne pa tudi iz resnosti bolezni. https://www.slovenskizdravniki.si/pandemija-definicija-pojma/

Pandemična histerija zaradi bolezni, ki ima globalno stopnjo smrtnosti 0,15 zaradi okužbe s SARS CoV-2. To je ugotovila zbirna raziskava ocen razširjenosti okužbe COVID-19 (1,5-2,0 milijarde ljudi je bilo okuženih v svetu do februarja 2021) in globalna stopnja smrtnosti je 0,15%. Raziskavo je izvedel vodilni epidemiolog prof. Ioannidis iz Univerze Stanford, objavljena je bila 26.3. 2021 in je strokovno preverjena. To je dokaz, da nevarna cepiva za COVID-19 niso potrebna in da so namenjena zgolj zaslužkarstvu farmacevtskih korporacij. Usklajevanje ocen globalnega širjenja in stopnje smrtnosti zaradi okužbe COVID-19: pregled sistematičnih ocen John P.A. Ioannidis Prvič objavljeno: 26.3. 2021 Zaključek Vse sistematične ocene podatkov o seroprevalenci se strinjajo, da je okužba s SARS-CoV-2 široko razširjena po vsem svetu. Razpoložljivi dokazi, ob priznavanju preostale negotovosti, kažejo na povprečno globalno stopnjo smrtnosti zaradi okužbe (IFR) ~ 0,15% in ~ 1,5-2,0 milijarde okužb do februarja 2021 z bistvenimi razlikami med stopnjami smrtnosti (IFR) in razširjenosti okužb po celinah, državah in lokacijah. Vir: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

Dr. Logarjeva: V Sloveniji je napihnjeno število umrlih zaradi COVID-19, ker štejejo med njih vsako osebo, ki je bila pozitivna na (neveljavnem ) RT PCR testu https://www.facebook.com/sergio.berce/videos/10216714964776916