Članek
Javno pismo RTV Slovenija zaradi medijske cenzure
Objavljeno Apr 24, 2021
*
Spoštovana odgovorna urednica RTV Slovenija ga. Manica Ambrožič, Spoštovani direktor RTV Slovenija,
 
Prosimo vaju, da čimprej informirate gledalce s sledečimi dejstvi:
 
1. Da so vsa Covid cepiva, dana v uporabo, strokovno vprašljiva in temeljijo le na nekajmesečnih raziskavah glede učinkovitosti in varnosti. Pred njihovo množično uporabo na ljudeh, niso bili opravljeni preizkusi, ki so nujno potrebni za vsa, tudi najbolj preprosta in nenevarna zdravila. Zato cepiva zoper Covid-19 tudi niso uradno licencirana. Vsa Covid cepiva imajo dovoljenje le za nujno, ekperimentalno rabo na ljudeh. Ker niso znane njihove možne škodljive dolgoročne posledice, se bodo ti učinki in nevarnosti ugotovile na cepljenih ljudeh. Preizkušanje (Klinična faza poizkusov na ljudeh) bo trajalo uradno do leta 2023.
 
2. Ker gre za medicinski poizkus na ljudeh so organizatorji cepljenja in cepilci po zakonu dolžni pred cepljenjem ljudi (raziskovance): - seznaniti, da prostovoljno sodelujejo v testiranju nedovolj preizkušenih sestavin oz. genske manipulacije, prvič uporabljene za cepljenje ljudi, - opozoriti na vse do sedaj znane škodljive sopojave in jih seznaniti z možnostjo dolgoročnih neželjenih učinkov Covid cepiv, - seznaniti, da so po prejemu Covid cepiv po svetu in pri nas registrirani številni sopojavi, tudi umrli, ... - seznaniti, da eksperimentalna Covid cepiva niso 100% učinkovita in da je zaščita po cepljenju le začasna (zaradi hitre mutacije virusa). Dokler Covid cepiva niso prestala celotne sheme postopkov za redno registracijo in nimajo dovoljenj za redno uporabo, njihova uporaba podlega vsem zakonom, konvencijam in deklaracijam, ki zadevajo raziskave na ljudeh v medicini, tudi Helsinški deklaraciji iz leta 1964, večkrat revidirani in dopolnjeni, nazadnje v Fortalezi v Braziliji leta 2013. Ta deklaracija ima 37 točk ter predstavlja pogoj (imperativ) za zdravnike in drugo zdravstveno osebje pri izvajanju medicinskih raziskav na človeku. Za sodelovanje pri uporabi novih cepiv proti SARS-CoV-2 so pomembne zlasti 4 točke iz poglavja »Splošna načela«:
8. točka: Splošni namen medicinskega raziskovanja je pridobivanje novih spoznanj in znanja, vendar ta cilj (namen) ne sme imeti prednosti pred pravicami in interesi raziskovanca kot posameznika (individuuma).
9. točka: Zdravnik, ki je vpet v medicinsko raziskovanje, je dolžan zaščititi in varovati življenje, zdravje, čast, integriteto, pravico do samoodločbe, zasebnost in zaupnost osebnih podatkov preiskovanca. Odgovornost za zaščito zgoraj naštetih deležnikov pri raziskovancih je vedno osebna in je neločljiva od raziskovalca, zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in ni prenosljiva na raziskovanca, tudi ne, če je dotični za sodelovanje dal soglasje.
10. točka: Zdravnik mora upoštevati etične, pravno-legalne in institucionalne norme in standarde za raziskovanje na človeku, tako v državi, v kateri se raziskava izvaja kot mednarodno. Nobena nacionalna niti internacionalna etična, pravno-legalna ali institucionalna pravila ali določila ne morejo omejevati ali izničiti katerekoli od zgoraj naštetih zaščit raziskovanca iz te deklaracije.
15. točka: Odprava vsakršne škode ali neželene posledice sodelovanja v raziskavi mora biti zagotovljena z ustreznim zdravljenjem in eventualno poplačana z ustrezno odškodnino.
 
Če strnemo: Cepiva proti SARS-Cov-2 so vsa še vedno v fazi raziskav. Po Helsinški deklaraciji je lahko sodelovanje v raziskavi na človeku le prostovoljno. Obvezno, neprostovoljno cepljenje proti SARS-CoV-2 pod nobenim pogojem ne more biti etično, niti legalno, sodelovanje zdravnikov pri neprostovoljnem poseganju, zdravljenju in/ali cepljenju se preganja po mednarodnih zakonih. Vnaprej morajo biti znana pota, načini in vrste ugotavljanja odgovornosti ter načini reševanja sporov v primeru zapletov po sodelovanju v raziskavi, znan pa mora biti tudi vir za poplačila morebitnih odškodnin, če bi do njih prišlo. Kršenje Helsinške deklaracije je po mednarodnem pravu hudo kaznivo dejanje in pomeni zločin proti človeštvu, preganja se po uradni dolžnosti ter kaznuje z najvišjimi kaznimi.
 
mag.Vladimir Pirnat, dr. med. spec. int. med. in dipl. psiholog
* * *

POZIV VODSTVU JAVNEGA ZAVODA RTV K OBJEKTIVNEMU INFORMIRANJU DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJELjubljana, 25. april 2021Spoštovana odgovorna urednica informativnih programov, gospa Janežič Ambrožič,

spoštovani odgovorni urednik Radia Prvi, Danijel Poslek,

spoštovana varuhinja gledalčevih pravic, gospa Todorovski,

spoštovana direktorica TV SLO, gospa Gorščak,

spoštovani direktor Radia Slovenije, gospod Štular,spodaj podpisane civilne iniciative predstavljamo preko 150.000 državljank in državljanov Republike Slovenije, ozaveščamo javnost, tudi RTV-zavezance, vas pozivamo, da v imenu pravice javnosti do obveščenosti in v imenu javnega interese, nenazadnje pa tudi v imenu ohranitve vaše lastne kredibilnosti kot medijskega servisa, zavezanega javnosti, nemudoma odprete javni medijski prostor za strokovno debato o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo zdravstveno krizo covid-19 in ukrepih, povezanih z njo (ti krojijo naša življenja že več kot leto dni, brez resnih strokovnih študij o učinkovitosti takšnih ukrepov).

Že odkar so se javno oglasili domači in svetovno priznani znanstveniki smo vam zaskrbljeni državljani v posameznih pismih pošiljali prošnje, da vendarle odprete javni prostor za debato o pomembnih vprašanjih (npr. nezanesljivih PCR testih, upravičenosti t.im. lockdownov in policijske ure, o neustavnosti ukrepov, o načinih zdravljenja bolezni z različnimi terapevtiki, o zgrešeni in nevarni cepilni strategiji…), vi pa ste ostajali gluhi za naše pozive, ignorirali neodvisne strokovnjake ter vztrajno ponavljali, da so ta njihova strokovna mnenja zgolj osamljen primer ter da morate kot javni medij slediti objektivnim stališčem in javnozdravstvenim smernicam.

S tem ste se odpovedali kritičnemu pretresanju ukrepov in vlogi novinarstva kot psa čuvaja ali četrte veje oblasti.

Pri tem niste upoštevali mnenja kritičnih in neodvisnih strokovnjakov, ki so opozarjali na nepravilnosti v zvezi s krizo covid-19, čeprav so se med njimi znašla imena vrhunskih raziskovalcev kot so:

Še več, v vaših programih, ste kritične zdravnike postavljali v neenakopraven položaj z ostalimi studijskimi gosti (npr. izjavo dr. Figlja ste predvajali kot odlomek, nato pa so lahko gostje v studiu posredno grozili zdravniku z odvzemom licence, brez da bi lahko dr. Figelj odgovoril na njihove obtožbe); nedopustno ste cenzurirali že objavljene oddaje in jih umikali s spleta (radijski Intervju z mag. Karin Rižner), pod pretvezo, da intervjuvanka, mikrobiologinja, ni imela dovolj strokovnih kompetenc o tej temi, medtem ko vas v drugem primeru sploh ni motilo, da npr. o cepivih govori fizik (Sobotni Dnevnikov izbor); v oddaji Intervju z dr. Bojanom Zalarjem, pa je voditeljica povedala, da se mediji ukvarjajo s tem, kako prepričat ljudi, da bi se v večjem številu cepili s temi eksperimentalnimi cepivi, ki nimajo dovoljenja za promet, pozabila pa je povedati, da je naloga medija obveščati javnost o objektivnih in relevantnih podatkih v zvezi s cepivi, ne pa da mediji postajajo propagandistično orodje vladne politike (https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174767590?s=tv )

Na 29.31- Ampak poglejte mediji se zdaj, v tujini še bolj, ukvarjajo s tem, kako te ljudi prepričat, te ki dvomijo, ko pravite »težko jih je prepričat« in rabijo konkretne dokaze in dejstvo je, da to niso ljudje, ki so pripadniki teorije zarot in enostavno dvomijo v učinkovitost in tako naprej.Mislite, da se bo treba tudi v Sloveniji tako spopasti in narediti tako strategijo, kajti tuji strokovnjaki že danes razlagajo, da bo cepljenje ali necepljenje glavni dejavnik tveganja pri smrti zaradi covida v prihodnjem letu?

Zavedamo se, kaj vam narekuje zakonodaja in skladno z njo bomo postopali tudi v postopkih povezanih s tujimi pravnimi strokovnjaki.

Spoštovani,

od vseh vas, vodstva javnega servisa RTV zadnjič, jasno in glasno zahtevamo, da odprete medijski prostor za objektivno javno razpravo, kar pomeni, da v najbolj gledane informativne oddaje povabite koga od zgoraj navedenih strokovnjakov oz. znanstvenikov.

Že zgolj in samo zato, ker vam to narekuje zakonodaja.

Javni zavod RTV naj bi skladno z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija zagotavljal objektivno, nepristransko poročanje itd. Skladno s 4. in 5. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija.                               http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4461

 

Navajamo:

4. člen

(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti:

-        zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji;

-        zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih posreduje celoten spekter aktualnih vsebin od verskih in socialnih do naravoslovnih in tehnološko-informacijskih vsebin;

-        zagotavlja produkcijo igranega programa;

-        zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo;

-        zagotavlja visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom;

-        zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine;

-        zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih;

-        zagotavlja uresničevanje ustavnih pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega obveščanja in spodbuja povezovanje narodnih skupnosti z matičnim narodom in vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne programe;

-        skladno z meddržavnimi pogodbami in v sodelovanju z javnimi radiotelevizijami sosednjih in drugih držav podpira nastanek in razvoj čezmejnih radijskih in televizijskih projektov;

-        izvaja programske vsebine, namenjene slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah;

-        posebno pozornost posveča invalidom in z njimi povezanim vsebinam;

-        predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del;

-        predstavlja in promovira znanost;

-        posebno pozornost posveča problematiki in zahtevam otrok ter družin, in skupin ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi posebnih okoliščin bolj občutljive za dogajanje v družbi;

-        posebno pozornost posveča položaju in delovanju registriranih verskih skupnosti;

-        posebno pozornost posveča razvijanju splošne, jezikovne in politične kulture;

-        širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja demokratične družbe;

-        širi razumevanje slovenske zgodovine, kulture in identitete, tudi z vidika evropske zgodovine in mednarodnih povezav;

-        spodbuja šport;

-        informira o vprašanjih zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov;

-        informira o pomembnejših vprašanjih varnosti ljudi, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambe države, vključno z vprašanji delovanja institucij mednarodne skupnosti, v katere je včlanjena Republika Slovenija, ter posreduje nujna obvestila v zvezi z ogroženostjo ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja, upošteva interese posameznih skupin gledalk in gledalcev (v nadaljnjem besedilu: gledalci) ter poslušalk in poslušalcev (v nadaljnjem besedilu: poslušalci) v Republiki Sloveniji in v okviru možnosti omogoča njihov dostop v programe;

-        spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogoča širok prostor za javne razprave o problemih v družbi;

-        obvešča slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, Slovence po svetu in tujo javnost o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter skrbi za uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini;

-        podpira razširjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim ter slepim, v njim prilagojenih tehnikah;

-        podpira širjenje vednosti o drugih kulturah, ki so zastopane v Sloveniji, in njihovih predstavnikih;

-        zagotavlja produkcijo in predvajanje slovenskih avdiovizualnih del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov;

-        zagotavlja prometne informacije.

(2) V strukturi programov iz prvega odstavka prejšnjega člena mora RTV Slovenija zagotoviti večinski delež kulturnih, umetniških, informativnih, dokumentarnih in izobraževalnih vsebin.

5. člen

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

-        spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

-        spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

-        spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

-        spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

-        zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

-        spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

-        uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

-        varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote.V kolikor potrebujete pomoč pri pridobitvi kontaktnih oseb zgoraj navedenih strokovnjakov vam bomo z veseljem priskočili na pomoč.

Vaš odgovor glede strategije in objektivnosti poročanja o izjemno pomembnih vsebinah pričakujemo v 8 dneh. V teh časih je vsak dan pomemben. Upamo, da se boste odločili v prid vsega, kar vam nalaga zakonodaja in od vas pričakujemo ljudje, ki RTV tudi plačujemo. Objektivnost je najmanj, kar nam dolgujete.S spoštovanjem,

za Civilno iniciativo Otrok ne damo Bojana Pustinek

za Civilno iniciativo VIZ proti prisili Polona Krobat

za Civilno iniciativo Starši proti maskam v OŠ in SŠ Mateja Kržin

za Civilno iniciativo Maske dol Anica Bidar

za Združenje za naravni razvoj otrok Esmeralda Vidmar

za Odbor za človekove svoboščine Krištofer Bogdan Meško

Odvetniki za človekove pravice

*

An army of Big Biotech companies is using psych tactics to ‘create vaccine demand’

A new ‘Vaccination Demand Observatory’ is using surveillance, bots, and ‘behavior change’ mass marketing schemes to press reluctant people into getting the shots
*
*
*
*
*
*
*
Nemški časopis BILD se opravičuje za medijsko prevaro v zvezi s COVID-19 in pritiski na otroke: https://www.brighteon.com/a1e21534-3c8f-4a2a-b345-0646ec351ee4
*
Razrešitev direktorice RTV zaradi upada gledanosti. Aug 2021
*
PRAVNO OPOZORILO MEDIJEM S STRANI CISP - Civilne iniciative slovenskih pravnikov (Tjaša Vuzem FB 5.8. 2021)
V preteklih mesecih ste mediji, še posebej RTVS, prejeli več pisem posameznikov kot tudi različnih civilnih skupin, s pozivom, naj se medijski prostor odpre tudi za drugačno mnenje, kot je absolutno prevladujoče, glede situacije povezane z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni Covid-19 oziroma virusa SARS-CoV-2. Kljub izkazanemu interesu dovolj velikega dela javnosti tega niste zagotovili in ne zagotavljate, temveč zgolj enostransko poročate o eni sami agendi, ki pa ni agenda VSEH vaših gledalcev, poslušalcev in bralcev. Še več, skrbnica gledalčevih pravic je v poročilu marca 2021 napisala na pritožbo gledalcev glede tega, da nočejo v program uvrstiti mnenja CI zdravnikov takole: "Nekateri pošiljatelji so omenili spletno stran www.slovenskizdravniki.si, ki pa je žal anonimna, saj ni mogoče ugotoviti, kdo jo je ustvaril in kdo stoji za njo. Novinarji javnega medija nepreverjenih in anonimnih virov ne smejo uporabljati.«
To je tako zelo očitna laž, saj so zdravniki na spletni strani navedeni poimensko, prav tako je naveden njihov kontakt.
Zaradi grobih kršitev gledalčevih pravic, pozivamo ljudi, da jih s tem seznanite in predočite pravne posledice, ki sledijo, če bodo še nadalje lagali oz. prikazovali mnenje samo ene strani.

Svoje nestrinjanje s trenutno politiko medijev lahko naslovite na:

V preteklih mesecih ste mediji, še posebej RTVS, prejeli več pisem posameznikov kot tudi različnih civilnih skupin, s pozivom, naj se medijski prostor odpre tudi za drugačno mnenje, kot je absolutno prevladujoče, glede situacije povezane z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni Covid-19 oziroma virusa SARS-CoV-2. Kljub izkazanemu interesu dovolj velikega dela javnosti tega niste zagotovili in ne zagotavljate, temveč zgolj enostransko poročate o eni sami agendi, ki pa ni agenda VSEH vaših gledalcev, poslušalcev in bralcev. Če bi namreč obstajalo popolno soglasje, da je to, kar se dogaja in o čemer mediji poročate, pravilno in pravično ter da ne posega v človekove pravice in svoboščine, potem nobena politično-ekonomska propaganda s strašenjem, pogojevanjem, razlikovanjem, izpostavljanjem in diskreditacijo posameznikov ali skupin ne bi bila potrebna, niti ne bi bila vložena nobena tožba, kazenska ovadba ali ustavna pobuda oz. pritožba povezana z omenjeno temo.

Ugotavljamo, da vi, mediji, in vaši „družbeni akterji“ (s tem mislimo osebe, ki imajo besedo v vaših medijih in ki naj bi predstavljali stroko - eksperte), opredeljujete del javnosti, ki vašemu poročanju ne sledi in se s prikazanim ne strinja, kot posameznike, ki so neracionalni, neumni, zaslepljeni, neosveščeni, neodgovorni, neinformirani, nezmožni presoje glede sebe in svojih otrok oz. bližnjih, kot nasprotnike znanosti, razvoja, kot nesolidarne, ki ne spoštujejo drugih in ogrožajo varnost oz. zdravje ter življenje drugih, kot anticepilce in cepce. S skupno besedo jih običajno opredeljujete kot „teoretiki zarote“ ali facebook znanstveniki in zdravniki - da ne naštevamo dalje.

Ob tem je zanimivo in hkrati zaskrbljujoče vaše novo družbeno stališče, da se, kot nekoč imenovana četrta veja oblasti in kot nekoč spoštovano imenovani „psi čuvaji“ (angl. „watch dogs“) sploh ne spomnite na načelo audiatur et altera pars, da se ne sprašujete in ne raziskujete, kdo so družbeni akterji, ki jih enostransko predstavljate kot avtoritete ekspertov, kdo so ljudje, ki sprejemajo pravne predpise in agende doma, v Evropi ter na svetovni ravni, ne sprašujete o njihovih osebnih in kapitalskih povezavah ter interesih, ne raziskujete in ne sprašujete niti o obstoječih pravnih predpisih, priporočilih, načrtih, časovnih okvirjih nekakšnih zdravstvenih načrtov in potnih listin, kdaj so bile sestavljene in objavljene, doma, v Evropi in v svetu, in ki nam krojijo sedanjo in bližnjo prihodnost, ne sprašujete se o tem, ali ti družbeni akterji morebiti izvajajo manipulativne strategije in tehnike na populaciji, ali celo kaj hujšega, ne raziskujete in ne sprašujete se, ali v svetu obstajajo še kakšni drugi znanstveni, zdravniški, epidemiološki, mikrobiološki, biološki, statistični, etični in pravni pogledi na to vseobsegajočo temo o virusu SARS-CoV-2. Sploh se ne sprašujete in ne raziskujete nič, kar bi agendo, ki ji sledite, postavilo v drugačno luč. No, če pa se kdo med vami o tem sprašuje in morda celo kaj ve o tem, pa je evidentno, da o tem NE OBVEŠČA javnosti.

Zato menimo, da NE nudite objektivnih in korektnih informacij svojim gledalcem, poslušalcem in bralcem v zvezi z boleznijo COVID-19 oz. virusom SARS-CoV-2 in povezanimi temami, ki zajedajo v človekove pravice in svoboščine. Tako ugotavljamo, da kršite vrsto predpisov iz področja medijske zakonodaje, ki vas zavezuje, in tu izpostavljamo le nekatere:

RTV Slovenija,

katere delovanje je določeno z Zakonom o RTVS-1,

NE ZASLEDUJETE DEMOKRATIČNIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH POTREB državljank in državljanov, Slovencev in Slovenk v tujini ter narodnostnih manjšin (kršitev 1. člena ZRTVS-1),

NE ZAGOTAVLJATE VERODOSTOJNIH IN NEPRISTRANSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ, s katerimi se celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah na način, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji (kršitev 1. alinee 1. odst. 4. člena),

NE ZAGOTAVLJATE ODDAJ, KI ODRAŽAJO ŽIVLJENJE IN PROBLEME RAZLIČNIH STRUKTUR PREBIVALSTVA, pri čemer bi morali izhajati iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanju (kršitev 4. alinee 1. odst. 4. člena),

NE ZAGOTAVLJATE KAKOVOSTNIH INFORMACIJ O VSEH POMEMBNIH političnih in socialnih - zdravstvenih dogodkih (kršitev 7. alinee 1. odst. 4. člena, zdravstvo lahko na nek način uvrstimo pod socialne teme, se strinjamo),

NE POSVEČATE POSEBNE POZORNOSTI INVALIDOM in z njimi povezanimi vsebinami, (kršitev 11. alinee 1. odst. 4. člena),

NE POSVEČATE POSEBNE POZORNOSTI PROBLEMATIKI IN ZAHTEVAM OTROK TER DRUŽIN, IN SKUPIN LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI, ki so zaradi posebnih okoliščin bolj občutljive za dogajanje v družbi (kršitev 14. alinee 1. odst. 4. člena)

NE PREDSTAVLJATE IN NE PROMOVIRATE ZNANOSTI (kršitev 13. alinee 1. odst. 4. člena),

NE ŠIRITE RAZUMEVANJE VSEH KLJUČNIH VPRAŠANJ DELOVANJA DEMOKRATIČNE DRUŽBE (kršitev 17. alinee 1. odst. 4. člena),

NE INFORMIRATE O VPRAŠANJIH ZDRAVJA (kršitev 20. alinee 1. odst. 4. člena),

NE INFORMIRATE O POMEMBNEJŠIH VPRAŠANJIH VARNOSTI LJUDI, vključno z vprašanji delovanja institucij mednarodne skupnosti, v katere je včlanjena Republika Slovenija, NE UPOŠTEVATE INTERESOV POSAMEZNIH SKUPIN GLEDALK IN GLEDALCEV TER POSLUŠALK IN POSLUŠALCEV in v okviru možnosti JIM NE OMOGOČATE NJIHOVEGA DOSTOPA V PROGRAME (kršitev 21. alinee 1. odst. 4. člena),

NE SPODBUJATE KULTURE JAVNEGA DIALOGA in NE OMOGOČATE ŠIROKEGA PROSTORA

ZA JAVNE RAZPRAVE O PROBLEMIH V DRUŽBI (kršitev 22. alinee 1. odst. 4. člena),

Vaši novinarji in novinarke, v povezavi z omenjeno temo NE SPOŠTUJEJO:

- načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij,

- človekove osebnosti in dostojanstva,

- načela „politične“ uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma,

- načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti,

ker

- ne zagotavljajo nepristranske in celovite obveščenosti, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj,

- ne izkazujejo, da spoštujejo načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev,

- ne izkazujejo, da uveljavljajo profesionalno etiko poročevalcev in da dosledno razločujejo informacije in komentarje v novinarskih prispevkih,

- ne izkazujejo, da varujejo otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, in ne izkazujejo, da spoštujejo obče človeške vrednote (kršitev 5. člena).

OSTALI MEDIJI:

- NE IZKAZUJETE, da spoštujete kulturo javnega dialoga, da utrjujete pravno in socialno državo, da skrbite za razvoj izobraževanja in znanosti (kršitev 4. člena ZAKONA o MEDIJIH – ZMed),

- NE ZAGOTAVLJATE OBJEKTIVNEGA IN URAVNOTEŽENEGA predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov,

- NE SKRBITE ZA URESNIČEVANJE PRAVICE DO JAVNEGA OBVEŠČANJA IN OBJEKTIVNE OBVEŠČENOSTI, kar sicer, med drugim, ocenjuje strokovna komisija za tiskane, radijske in televizijske programe ter elektronske publikacije (smiselno izhajamo iz 4a. člena ZMed)

- NE SPOŠTUJETE 6. člena ZMed o svobodi izražanja

Dejavnost medijev temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi, ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela.

- NE SPOŠTUJETE 8. člena ZMed o prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti: „Prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost.“

Naštete kršitve so lahko predmet inšpekcijskega postopka pri inšpektoratu, pristojnem za medije, in tržnem inšpektoratu (44. člen ZMed) ali kakšnih drugih pravnih postopkov.

In, na koncu, ni ostalo spregledano, kako ponižno jemljete bombončke, ki vam jih oblast z viška meče pod noge: ta oblast, ki sprejema neustavne in nezakonite ukrepe in ki ji vi uslužno sledite, ne v smislu psov čuvajev. Ne, niso ostali spregledani dodatki h kolektivnim pogodbam, ki se podpisujejo od lanskega poletja naprej, s katerimi ste končno seveda „uredili“ svoja delovna razmerja, ne, niso spregledani na novo določeni plačni razredi z morebitnimi novimi imeni delovnih mest, ki najverjetneje ostajajo stara delovna mesta in ki segajo tudi do plačnega razreda vrhovnega sodnika – svetnika, ali do poslanskih razredov: recimo urednik osrednjih oddaj ali urednik uredništva I se po novem uvrščata v plačni razred od 48 do 57, odgovorni urednik programa I pa od 53 do 57 itd. (Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, objavljen v Uradnem listu RS 101-1872/2020 dne 17.7.2020, Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, objavljen v Uradnem listu RS 94-2010/2021 dne 11.6.2021, Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, objavljen v Uradnem listu št. RS 160-2802/2020, z veljavnostjo in uporabo samo v času, ko je bilo potrebno nekomu zagotoviti odpravnine, torej od 7.11.2020 do 31.3.2021). In ni ostalo spregledano, da je oblast vrgla bombončke tudi regionalnim in drugim televizijam ter radijskim postajam, ko jih je oprostila plačila storitev distribucije TV signala s strani javne RTV in frekvenčnine, ki ga regionalne in druge televizije in radijske postaje plačujejo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, za čas trajanje epidemije (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)).

Mi, ljudstvo, ki imamo oblast v Republiki Sloveniji (3. člen Ustave Republike Slovenije), kamor spadamo tudi tisti posamezniki in posameznice, ki jih vi ne upoštevate kot relevanten del medijskega prostora, ne bomo pozabili vaše vloge v širjenju le ene ideologije, najsi bo ta politična ali medicinska.

Vir: https://docs.google.com/document/d/1DieybyJW_o4SW9OfVohY9I9LxA46mJW3lUGXZlUiJmM/edit?fbclid=IwAR1MXrRSZn4szwHm-igjsgW57ln16bbXbC5NGnJXw_mXiG4dGBf4xOlY5D4

*

https://dokumentarac.hr/video/ovako-izgleda-medijska-kontrola-uma-ili-pranje-mozga-u-praksi/

*

Totalitarna cenzura dejstev o COVID-19: https://rumble.com/vlc10u-australia-itstime.html?fbclid=IwAR2wncTQ7KOSLKruCmd2JJ3FDHXr873p_OtDAO1-mQrM7_ysDPv3pSG_wAk

*

https://kocijancic.substack.com/p/nevarne-oddaje-nevarno-gorijo?fbclid=IwAR2COrhLTbVjdkCTWTkiuApcYTJ9M_-EGdn9i2SgFhGwZE5Q2JmT5UKsGQg

Komentar na izbris oddaj mag Karin Rižner in prof. Makovca. 

*

Lažne novice medijev: https://www.youtube.com/watch?v=XEgPPA4hnrU

*

Dr. Andraž Teršek: https://andraz-tersek.si/sprasujem-slovenske-medije/

*

Pravna mreža za varstvo demokracije 7.10. 2021

STA JE OGLEDALO, KI GA VLADA OČITNO ŽELI RAZBITI
Poslanke in poslanci ter ostali vabljeni, na 42. nujni seji Odbora za kulturo državnega zbora, danes razpravljajo o Predlogu priporočil v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije.
V imenu PMVD je stališče predstavila Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja.
Javni mediji imajo zakonsko dolžnost pokrivati teme, ki odražajo življenje in probleme različnih oziroma vseh struktur prebivalstva, in pri tem izhajati iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih države in zamejstva, tudi o vsem pomembnem dogajanju v tujini.
Zavezani so podajanju celovitih, nepristranskih in kakovostnih informacij o kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, izobraževalnih, socialnih in ekonomskih dogodkih – tudi ali zlasti takih, ki komercialne medije, odvisne od promocijskega in interesnega denarja, ne zanimajo, so pa ti dogodki pomembni za ljudi, skupnosti in družbo kot celoto.
JAVNI MEDIJI DRŽIJO OGLEDALO DRUŽBI IN OBLAST, KO JI VIDENO NI VŠEČ, BI MORALA SPREMENITI SVOJE DELOVANJE, NE PA RAZBITI OGLEDALA.
Javni mediji nesporno morajo ostati platforma za vrsto vsebin, ki sicer ne bi bile vidne, ki se šele odpirajo – to njihovo funkcijo je nujno potrebno krepiti, nikakor ne šibiti ali odpraviti.
Javne medije morajo narekovati potrebe družbe, nikakor ne zahteve in želje aktualnih oblasti. Niso in ne smejo biti propagandno orodje političnih strank in kapitala, pač pa platforma najširše javnosti.
Dejstvo je, da vlada, oziroma v njenem imenu direktor Urada za komuniciranje Uroš Urbanija že skoraj leto dni, natančneje 280 dni zavrača plačila Slovenski tiskovni agenciji za opravljanje njene z zakonom določene javne službe.
Pri tem se ne ozira ne odločitve naših sodišč, vključno z Vrhovnim, ne na jasna opozorila iz Evropske unije. Slednja so prišla na dan tudi ob nedavnem vrhu EU na Brdu, kjer je predsednica EU komisije Ursula von der Leyen znova izrazila skrb zaradi ignoriranja zakonskih obveznosti vlade do STA.
Ob tem je treba povedati, da bi vlada morala financirati javno službo STA ne glede na direktorja in ne glede na pogodbo. K temu jo obvezuje določilo, ki so ga poslanci vnesli v sedmi protikoronski paket prav zaradi zapletov pri financiranju STA. Namreč, da vlada takoj zagotovi financiranje vseh zapadlih obveznosti za upravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba.
Znova smo priča izmikanju in zavlačevanju pri izpolnjevanju zakonskih obvez vlade, kar vodi k temu, da sto zaposlenih na STA kmalu ne bo dobilo plač sami STA pa grozi stečaj.
V Pravni mreži za varstvo demokracije smo zaradi takega ravnanja skupaj z odvetniško družbo Pirc Musar&Lemut Strle maja letos na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje Uroša Urbanijo zaradi zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.
V ovadbi očitamo, da je kot uradna oseba in javni uslužbenec zlorabil svoj uradni položaj in prestopil meje svojih uradnih pravic s tem, ko je od Slovenske tiskovne agencije (STA) večkrat zahteval poslovno dokumentacijo, čeprav bi dostop do te dokumentacije imela lahko le Vlada RS, ki po Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji v imenu Republike Slovenije izvaja pravice ustanovitelja.

Urbanija je prav tako posegel v avtonomijo in uredniško neodvisnost STA, kar je tako v nasprotju z Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji kot tudi z Zakonom o medijih. Opustil je tudi uradno zakonsko dolžnost financiranja STA, ker ni odredil in odobril nakazil nadomestila za opravljanje javne službe, čeprav se sredstva za izvajanje javne službe STA v letu 2021 (tako kot vsa leta doslej) nahajajo na proračunski postavki UKOM. Odgovora še nismo prejeli.
*

Mislav Kolakušić u EP najavio podnošenje kaznene prijave protiv Faktografa, Gonga i Facebooka, te odgovornih osoba radi kaznenog djela ograničavanja govora i javnih nastupa iz članka 127. Kaznenog zakona Republike Hrvatske

Svima mora biti jasno da je ono što u Hrvatskoj rade Faktograf, GONG i Facebook na suzbijanju slobode govora protuzakonito i kažnjivo zatvorom. Kolakušić je kazneno procesuiranje svih odgovornih za cenzuru naveo kao jedan od ključnih ciljeva njegovog trenutnog i budućeg političkog djelovanja.

Dana 6. listopada 2021. godine Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik u Europskom parlamentu objavio je video snimku u kojoj s govornice Europskog parlamenta šalje snažnu poruku “sumnjivim organizacijama” i njihovim odgovornim osobama koji su ga proglasili “lažovom”, između ostalih i Petru Vidovu, glavnom uredniku Faktografa.hr te Oriani Ivković Novokmet, izvršnoj direktorici “Gonga”:

“Ograničavanje slobode govora je kazneno djelo, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u ostalim državama Europske unije. Pravo na utvrđivanje istine u modernim i demokratskim državama isključivo je dano u ruke sudova. Danas je utvrđivanje istine na društvenim mrežama predano u ruke sumnjivim organizacijama. Podnošenjem kaznene prijave protiv Gonga, Faktografa i Facebooka te odgovornih osoba radi kaznenog djela ograničavanja slobode govora i javnih nastupa iz članka 127. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, ostvarujem svoju građansku dužnost. Obećajem da će svi oni koji su provodili cenzuru biti kazneno procesuirani. Održao sam svako svoje obećanje pa ću tako održati i ovo obećanje, makar trebalo 20 godina ili više”.

Članak 127. Kaznenog zakona, zabranjuje povredu slobode mišljenja i izražavanja misli, a evo što piše u tom članku zakona:

(1) Tko uskrati ili ograniči slobodu govora ili javnog nastupa, slobodu tiska ili drugih sredstava priopćavanja ili slobodno osnivanje ustanova javnog priopćavanja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko naredi ili provodi cenzuru, ili novinaru protupravno uskrati ili ograniči slobodu izvještavanja.

(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko protupravno spriječi tiskanje, prodaju ili raspačavanje knjiga, časopisa, novina ili drugih tiskanih stvari, ili proizvodnju i emitiranje radijskog i televizijskog programa, programa novinskih agencija ili objavljivanje drugih medijskih sadržaja.

Sloboda govora je pravo izražavanja vlastitih stajališta i razmišljanja pojedinca bez straha da će ga netko u tom pokušati spriječiti ili zbog toga kazniti. Naziva se i slobodom izražavanja, što je vrlo sličan pojam, ali širi, jer se ne odnosi samo na govor.

Smatra se da je sloboda govora neophodna za postojanje demokratske vlasti. U zemljama u kojima ne postoji sloboda govora, u autokratskim sustavima, ljudi se boje reći ono što misle. U tom slučaju vlast i nadređeni ne znaju što oni misle. Ako nadređeni ne znaju što podređeni žele, ne mogu ostvariti njihove potrebe. Kad nema slobode govora, vlast i nadređeni ne brinu se o onomu što podređeni žele i trebaju. Neki smatraju da je to razlog zašto neke vlasti ne dozvoljavaju slobodu govora – ne žele snositi posljedice preuzimanja odgovornosti ili se boje pokretanja revolucije do koje bi došlo kad bi svi mogli znati što se sve događa u društvu.

https://dokumentarac.hr/covid-19/mislav-kolakusic-u-europskom-parlamentu-najavio-podnosenje-kaznene-prijave-protiv-faktografa-gonga-i-facebooka-te-odgovornih-osoba-radi-kaznenog-djela-ogranicavanja-govora-i-javnih-nastupa-iz-clanka/

*

https://www.youtube.com/watch?v=ehXqgeRXcGE

Hrvaški EU poslanec Kulakašič o lažeh medijev

*

Novinarka o cenzuri poročil o smrtih zaradi cepljenja: https://www.youtube.com/watch?v=b5ogQ7gGxcQ

*

https://www.mintpressnews.com/documents-show-bill-gates-has-given-319-million-to-media-outlets/278943/?fbclid=IwAR3h4ROk46cI_GjjrnH1qCKWZgB9Woqf864VcRVlMxepd1UreIg8_7CS1wI

*

Subliminalna sporočila v medijih, programi nadzora možganov MK Ultra in Naomi/biološka vojna s strupi v zdravilih in cepivih : https://www.bitchute.com/video/0R0PPkTxlquB/?fbclid=IwAR16i8puFi7sTQa_dogcwqU8Z04Y_v4gLfhj00Ei4CdXsBXV3dnkChZ7RtY

*

Ko so novinarji še vedeli (leta 2010), kaj je njihovo delo in naloga: https://old.delo.si/prosti-cas/zdravje/zlocin-nad-davkoplacevalci.html?fbclid=IwAR2UquIf4exVAdfjguP4cGNZq20rkKXR3BSR5kc_BHwPDbggwVY6sDpItuU

*

V svetu je 6 glavnih medijskih hiš. Vsi mediji prejemajo informacije od Reutersa in Associated Press.

Reuters je lastnik Associated Press-a in Rothschild je lastnik Reutersa.
*
*
*
*
*
*
manipulacija medijev- isti tekst ponavljajo kot papagaji: https://www.facebook.com/igor.donkov/videos/463373738128867
*
Znanstvenik Dr. Robert Malone, ki nasprotuje covid-19 cepivom, je v ekskluzivnem intervjuju za časopis The Defender spregovoril o svoji 50 mio USD vredni tožbi zaradi obrekovanja proti časopisu The Washington Post.
 
Povedal je, da so korporativni mediji zdaj "zaskrbljeni", ker so objavljali podobne lažnive članke proti znanstvenikom, ki zanikajo upravičenost covid-19 cepiv.
*

 Rockefellerjeva fundacija spodbuja vedenjske znanstvenike za boljše zgodbice o COVID cepivu, da bi povečali razširjenost cepljenja
*

https://www.technocracy.news/brookings-institution-ai-is-tool-of-choice-to-censor-podcasts/ https://www.technocracy.news/newsguard-technocratic-censorship-of-all-opposing-views/

https://beckernews.com/the-cdc-used-a-secret-backchannel-with-twitter-to-control-the-covid-19-narrative-48225/

Center za nadzor bolezni (CDC) se je neposredno dogovarjal s Twitterjem in Facebookom za cenzuro svobode govora https://www.dcclothesline.com/2022/12/10/damning-documents-uncovered-cdc-directly-colluded-with-twitter-facebook-to-censor-free-speech/

Trenutni "mediji" - ki jih ohlapno opredeljujemo kot velike časopise, kot sta New York Times in Washington Post, mrežne informativne kanale, MSNBC in CNN, PBS in NPR, spletne agregatorje novic, kot so Google, Apple in Yahoo, ter velikane družbenih medijev, kot sta stara Twitter in Facebook - so pokvarjeni. Pri poročanju so sprejeli utilitaristično stališče, da plemeniti napredni cilji opravičujejo skoraj vsa neetična sredstva za njihovo dosego. Mediji so brez zadržkov združeni z demokratsko stranko, dvostransko liberalno elito in progresivno agendo. Posledica tega je, da javnost ne more zaupati, da so novice, ki jih sliši ali bere, točne ali resnične. Novice, ki jih predstavijo ti mediji, so skrbno filtrirane, da bi se zatrle pripovedi, ki veljajo za neprijetne ali nasprotne političnim ciljem teh subjektov, hkrati pa se napihujejo teme, ki veljajo za koristne. https://www.zerohedge.com/political/victor-davis-hanson-how-corrupt-corrupt-media

Združeni Narodi in Svetovni gospodarski forum (WEF) izjavljata "Znanost je v naši lasti" in priznavata cenzuro informacij na Googlu in družbenih medijih, ki uničujejo uradno pripoved. https://expose-news.com/2022/11/30/un-wef-great-reset-we-own-the-science-censorship/?cmid=9b369958-e981-41a7-8acf-67bb4cd3b55c

Odvetnik Domen Gorenšek Skladno s sprejetim Aktom o digitalnih storitvah (Digital Services Act), bodo morale spletne platforme okrepiti svoje mehanizme za preprečevanje širjenja sovražnega govora in dezinformacij. Kdo bo točno določil kaj so dezinformacije? Koordinator digitalnih storitev, vendar. Nov organ! Ni to nekaj najbolj simpatičnega kar ste v zadnjem času prebrali? Poleg že obstoječega koordinatorja, ki je trenutno minister, bomo imeli še enega! Koordinatorja digitalnih storitev, ki bo pazil, da ne boste deležni kakšnih neželenih novic oziroma prispevkov. To bo seveda neodvisen organ (khhmmm), ki bo sodeloval v Evropskem odboru za digitalne storitve. V Republiki Sloveniji bo implementacija sprejete uredbe v pristojnosti Službe vlade za digitalno preobrazbo. Celoten članek je na: https://p39.si/2022/11/18/dobrodosli-v-orwellovem-letu-1984/

Ko je kibernetski napad vojaške stopnje uperjen proti nasprotnikom globalističnih zgodb, je primerljiv z napadom brezpilotnega letala Predator, ki se zgodi od nikoder. Posledice so lahko ne le uničujoče, temveč tudi eksistenčne. Tehnokrati potihoma uporabljajo veliko kibernetsko orožje proti državljanom, ki si drznejo dvomiti v globalistične politike, cilje in akterje. https://www.technocracy.news/beyond-censorship-destroying-dissenters-through-cyberwarfare/

Študija o cenzuri: elita uporablja 12 metod cenzure: Po naši analizi jih lahko razdelimo v tri širše kategorije: Utišati in cenzurirati, očrniti in diskreditirati posameznika ter pritožiti se in ustrahovati. https://trusttheevidence.substack.com/p/censorship-and-their-antidotes-in?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=email

Prof. dr. Dolores Cahill: Nov znanstveni članek razkriva zatiranje in cenzuro zdravnikov in medicinskih strokovnjakov, ki so nasprotovali uradni pripovedi o COVID-19 in jo izpodbijali. V sociološki reviji Minerva je bil objavljen članek "Cenzura in zatiranje heterodoksije Covid-19: V njej so podrobno opisane izkušnje zdravnikov, ki so se izrekli proti direktivam javnega zdravstva, in kako so se odzvali na prizadevanja za njihovo zatrtje: https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-022-09479-4

Velika tehnologija si prizadeva utišati zdravnike: Zelo nevarna pot za ameriško medicino https://aapsonline.org/big-tech-silencing-physicians-a-very-dangerous-road-for-american-medicine/

Sodnik odredil zaslišanje Faucija o cenzuri družbenih medijev Michael P Senger IZVLEČKI: V 28-stranskem sklepu je okrožni sodnik ZDA Terry Doughty odredil, da morajo biti direktor NIAID Anthony Fauci, nekdanja tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, generalni kirurg Vivek Murthy in drugi vodilni zvezni uradniki, odgovorni za odziv na Covid, zaslišani v zadevi Missouri proti Bidenu - v kateri NCLA Legal zastopa tožnike, med katerimi sta Jay Bhattacharya in Martin Kulldorff, proti Bidenovi administraciji zaradi prisile družbeno-medijskih podjetij k kršenju svobode govora med Covidom. Dokumenti o odkritju v tej zadevi so pred tem razkrili obsežno zvezno cenzurno vojsko, saj se je več kot 80 zveznih uradnikov v vsaj 11 zveznih agencijah na skrivaj usklajevalo s podjetji družbenih medijev, da bi cenzurirali zasebni govor, kar je tožnik Aaron Kheriaty opisal kot potencialno "najresnejšo, usklajeno in obsežno kršitev pravic do svobode govora iz prvega amandmaja s strani izvršilne veje zvezne vlade v zgodovini ZDA". "Ko smo našli dokumentacijo o skrivnem dogovarjanju med Bidnovo administracijo in družbenimi medijskimi podjetji za cenzuro svobode govora, smo nemudoma vložili zahtevo, da se ti uradniki zaprisežejo," je v izjavi povedal generalni državni tožilec iz Missourija Eric Schmitt, odvetnik tožnikov. "Skrajni čas je, da osvetlimo to cenzurno podjetje in prisilimo te uradnike, da se izjasnijo pred ameriškim ljudstvom, in ta sodba nam bo to omogočila. Še naprej se bomo zavzemali za resnico." "Dr. Fauci in sedem drugih zveznih uradnikov, odgovornih za vodenje nezakonitega podjetja za cenzuro, bodo morali prvič pod prisego odgovarjati na vprašanja o naravi in obsegu svoje komunikacije s tehnološkimi podjetji," je dejal odvetnik NCLA Jenin Younes.... Sodnik Doughty: ...obstajajo prepričljivi razlogi, ki kažejo na to, da je dr. Fauci deloval prek posrednikov in deloval v imenu drugih pri zagotavljanju cenzure verodostojnih znanstvenih mnenj na družbenih omrežjih.... ...tožniki trdijo, da je verodostojnost doktorja Faucija glede zadev, povezanih z domnevnimi "napačnimi informacijami" o COVID-19, pod vprašajem že od leta 2020.... ...tožniki trdijo, da se od njih ne bi smelo zahtevati, da preprosto sprejmejo "samosvoja splošna zanikanja" doktorja Faucija, ki jih je izdal nekdo drug kot on sam, kot nominalno vrednost. Sodišče se strinja.... ...sodišče ne dvomi, da je doktor Fauci sodeloval v komunikaciji z visokimi uradniki na družbenih omrežjih, kar je v obravnavani zadevi izredno pomembno.... https://michaelpsenger.substack.com/p/judge-orders-fauci-to-be-deposed

Sodišče je odobrilo zahtevo držav Missouri in Louisiana za zaslišanje Dr. Faucija in drugih Bidnovih uradnikov v zvezi s tajnim dogovarjanjem z velikimi tehnološkimi podjetji za zatiranje svobode govora Generalni državni tožilec Missourija Eric Schmitt je v petek (21. oktobra) sporočil (https://twitter.com/agericschmitt/status/1583560628316549121), da je okrožno sodišče Združenih držav Amerike za zahodno okrožje Louisiane ugodilo (https://ago.mo.gov/home/news/2022/10/21/court-orders-depositions-of-top-biden-officials-in-missouri-ag-s-case) zahtevi Missourija in Louisiane za pričanje najvišjih uradnikov zvezne vlade. To je gibanje v njegovi tožbi proti najvišjim uradnikom Bidnove administracije zaradi domnevnega dogovarjanja za zatiranje svobode govora. Na seznamu odobrenih izjav so doktor Anthony Fauci, nekdanja tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, direktor digitalne strategije Bele hiše Rob Flaherty, generalni kirurg Vivek Murthy, direktorica CISA Jen Easterly in nadzorni posebni agent FBI Elvis Chan. Prvotno tožbo sta 5. maja 2022 vložila generalni državni tožilec države Missouri Eric Schmitt in generalni državni tožilec Louisiane Jeff Landry. Missouri in Louisiana sta 17. junija 2022 vložila predlog za pospešeno odkrivanje, povezano s predhodno odredbo, in temu predlogu je bilo 12. julija 2022 ugodeno, kar je Missouriju in Louisiani odprlo pot za zbiranje odkritij in dokumentov od uradnikov Bidnove administracije in podjetij družbenih medijev. https://ago.mo.gov/docs/default-source/press-releases/doc-90---order-regarding-witness-depositions.pdf?sfvrsn=24c99caa_2

NWO globalisti krepijo medijsko cenzuro preko Organizacije Združenih Narodov https://www.technocracy.news/global-censorship-un-education-agency-launches-war-on-conspiracy-theories/

Tjaša Vuzem tSpo6nsaodgrce hd · URADNA AVSTRIJSKA TELEVIZIJA ORF ZAHTEVA POLITIČNO NEODVISNOST⁉ 55 delavcev avstrijske ORF se je uprlo. Zahtevajo politično neodvisnost. ORF pripada državljanom in državljankam Avstrije in ne političnim strankam. Kaj pravite na to ga #manicaambrožič, #rtvslovenija? Ali ni čas, da se zbudite tudi vi? Morda bi takrat lahko uvrstili v vaš spored tudi okroglo mizo civilne iniciative slovenskih zdravnikov, da povedo svoje mnenje glede cepljenja in možnosti zdravljenja korone z ivermectinom, hidroksiklorokinom ipd? Morda bi lahko objavili tudi informacijo o tem, koliko tožb in kazenskih ovadb je bilo vloženih proti azličnim akterjem zaradi popolnoma napačnih postopkov pri obvladovanju korone. https://www.facebook.com/tjasa.vuzem/videos/4183387391707998

https://www.stopworldcontrol.com/media

https://rwmalonemd.substack.com/p/astroturfing?utm_source=post-email-title&publication_id=583200&post_id=102851041&isFreemail=true&utm_medium=email

https://www.breitbart.com/tech/2023/02/12/bill-gates-ai-can-help-solve-digital-misinformation-problem/

Krožijo govorice, da ANUŠKA DELIČ iz medija Oštro poleg napada na Nova24tv ima tudi pogodbo za izvajanje FB CENZURE. FB mi je takoj blokiral in izbrisal objavo VABILO na srečanje aktivistov dne 18.2. ob 15.00 uri v hotelu Mons https://nova24tv.si/slovenija/ostro-zopet-nad-novo24tv-s-skrajno-nenavadnimi-vprasanji/

Univerza Washington o teoretikih zarote, za katere se pozneje izkaže, da so imeli prav in so razkrinkali to, kar globalistčni mediji skrivajo https://news.wsu.edu/press-release/2023/01/25/covid-19-conspiracy-theories-that-spread-fastest-focused-on-evil-secrecy/

Nemška vlada izvaja cenzuro resnice v dogovoru z ameriškimi korporacijami Fb in You Tube https://epoha.com.hr/2023/01/25/vise-nije-tajna-njemacka-vlada-u-dogovoru-s-facebookom-i-youtubeom-cenzurirala-dezinformacije/

Osrednji mediji so te novice predstavili kot teorije zarote – vendar se je izkazalo, da so resnične Politična komentatorka Kim Iversen je pregledala najpomembnejše novice leta 2022, za katere je dejala, da so osrednji mediji predstavljali teorije zarote »preprosto zato, ker so rekli nekaj, kar je v nasprotju z ortodoksnim establišmentom«. https://childrenshealthdefense.org/defender/kim-iversen-mainstream-media-conspiracy-theories/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=93e70c60-5c27-49fe-85b1-69965f630a0c

Vlada ZDA je od Twitterja zahtevala ukinitev 250.000 računov, vključno z novinarji Dva nova odlagališča dokumentov "datoteke na Twitterju", objavljena v torek, razkrivata podrobnosti o tem, kako je bil "formaliziran" odnos med Twitterjem, ameriškim obveščevalnim aparatom ter zveznimi in državnimi agencijami. https://childrenshealthdefense.org/defender/twitter-files-elon-musk-suspend-accounts-journalists/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=93e70c60-5c27-49fe-85b1-69965f630a0c

https://childrenshealthdefense.org/defender/white-house-censorship-twitter-rfk-jr/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=10d12693-233d-4c3f-988c-b8f75096a994

Pfizer pritiskal na Twitter, da cenzurira zapise o naravni imunosti in nizkem tveganju Covid-19 pri otrocih https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-scott-gottlieb-censor-twitter-natural-immunity-covid-risk-et/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=598f1d2b-fed6-40d8-9b0a-fbc33a92a86f

Landmark Lawsuit Slaps Legacy Media With Antitrust, First Amendment Claims for Censoring COVID-Related Content https://childrenshealthdefense.org/defender/lawsuit-trusted-news-initiative-antitrust-first-amendment-censoring-covid-content/?eType=EmailBlastContent&eId=6138ebec-e0c7-46db-9736-15b12c3953c8

Missouri Attorney General Releases More Documents Exposing White House's Social Media Censorship Scheme https://ago.mo.gov/home/news/2023/01/09/missouri-attorney-general-releases-more-documents-exposing-white-house's-social-media-censorship-scheme

Twitter je blokiral zgodnje informacije o zdravljenju COVID-19 in skrbi glede varnosti cepiva: Kardiolog https://www.zerohedge.com/political/twitter-suppressed-early-covid-19-treatment-information-and-vaccine-safety-concerns

Video: Donald Trump: zavzemal se bom za svobodo govora in odpravo medijske cenzure https://stopworldcontrol.com/trumpfreespeech/?inf_contact_key=24ac809510af0613a3347c83cfeed03af651f238aa2edbb9c8b7cff03e0b16a0

Odvetniki organizacije Children's Health Defense (CHD) so v torek vložili predlog za začasno odredbo, da bi Kaliforniji preprečili kaznovanje zdravnikov zaradi "napačnih informacij" o COVID-19, medtem ko se bo na sodiščih obravnavala njihova tožba proti novemu državnemu zakonu. https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-california-doctors-covid-misinformation-lawsuit/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=4e210306-8b59-4ac7-a9ee-7662a6c93232

Rumble, profesor prava toži generalnega državnega tožilca New Yorka zaradi novega zakona o cenzuri na spletu Platforma za izmenjavo videoposnetkov Rumble in strokovnjak za ustavno pravo sta med tistimi, ki tožijo New York zaradi novega "zakona o sovražnem govoru na spletu" in trdijo, da je besedilo zakona tako široko, da lahko blogerje spravi v nevarnost finančnega zloma samo zato, ker delijo mnenja, ki jim država ni naklonjena. https://childrenshealthdefense.org/defender/rumble-new-york-online-censorship-law/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=4e210306-8b59-4ac7-a9ee-7662a6c93232

America.s Frontline Doctors- zdravniki prosijo Elona Muska, naj jih vključi v ekipo medicinskih strokovnjakov, ki bodo preverjali vladne laži in propagando https://www.thegatewaypundit.com/2022/12/americas-frontline-doctors-ask-elon-musk-include-team-medical-experts-will-fact-check-government-lies-propaganda/

Google ima novo obliko cenzure- psihološki algoritem AI Jigsaw Vrijeme je da još više pazimo na ono što nalazimo na internetu. Big Tech, u dosluhu s globalističkom elitom, čini sve da vas natjera na pokornost. Google nije jedina tražilica koja postoji. Probajte neke alternativne, kao što je DuckDuckGo… već u prvoj pretrazi ćete se iznenaditi koliko toga skriva Google. https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/svijet/smrtnost-u-njemackoj-je-veca-nego-u-udarnim-covid-godinama-samo-u-listopadu-umrlo-je-vise-od-90-tisuca-gradana-populisti-krive-cjepivo-evo-sto-kazu-strucnjaci-1245939

Twitter opušča politiko brisanja "dezinformacij" o COVID in namerava razkriti interne datoteke o zatiranju svobode govora Družba Twitter s 23. novembrom "ne bo več izvajala politike brisanja domnevno zavajajočih informacij oCOVID-19," je sporočila družba in dodala, da bo "kmalu" razkrila notranje datoteke o "zatiranju svobode govora" v družbi, ki bi lahko osvetlile pretekle ukrepe družbe Twitter pri blokiranju vsebin in ukinitvi računov. https://childrenshealthdefense.org/defender/elon-musk-twitter-covid-misinformation-policy-free-speech-et/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=0f255b5d-4e8b-43dd-9212-28a59cb900cf

CHD zahteva dostop do zapriseženih pričanj v tožbi, v kateri trdi, da so se zvezne oblasti dogovarjale z velikimi tehnološkimi podjetji za cenzuro vsebine COVID Organizacija Children's Health Defense in še tri druge organizacije zahtevajo odprt javni dostop do ključnih zapriseženih pričanj in dokumentov, ki so že bili pripravljeni v imenu tožnikov v tožbi, v kateri zvezna vlada trdi, da se je z več podjetji Big Tech dogovarjala o cenzuri vsebin, povezanih s COVID-19, na družbenih medijih. https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-lawsuit-fed-collusion-big-tech-covid-censorship/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=253e081a-b2be-4414-8445-3940d1eaef3c

Google in YouTube vlagata 12 milijonov dolarjev v globalno medijsko mrežo za preverjanje dejstev Strokovnjak za medije, doktor Mark Crispin Miller, se je odzval na napoved, da bosta Google in YouTube prek medijskega inštituta Poynter financirala globalno mrežo za preverjanje dejstev: "To je groteskno - skoraj do komičnosti, le da ni smešno." https://childrenshealthdefense.org/defender/google-youtube-fact-checking/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=253e081a-b2be-4414-8445-3940d1eaef3c

McCullough pravi RFK-ju mlajšemu: Preiskava odbora lahko konča njegovo kariero, vendar ga ne bo utišala. Dr. Peter McCullough, internist, kardiolog, epidemiolog in vodilni strokovnjak za zdravljenje s COVID-19, je v nedavni epizodi podkasta "RFK Jr. The Defender Podcast" povedal, da ameriški odbor za interno medicino grozi z odvzemom njegovih certifikatov "iz političnih razlogov". https://childrenshealthdefense.org/defender/peter-mccullough-medical-certifications-censoring-rfk-jr-podcast/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=15cb755a-d6dc-4f3c-88ed-2d8cd7d63791

[Bruselj, 11.11.2022] Christine Anderson (AfD): YouTube ni želel, da bi vedeli, kaj smo razkrili v posebnem odboru EU o pandemiji korone YouTube je izbrisal več videoposnetkov z govori Christine Anderson (AfD), ki je članica posebnega odbora EU za pandemijo Corona za skupino ID. V nekaterih primerih so bili sankcionirani celo videoposnetki z vprašanji, ki jih je evropska poslanka zastavila v odboru. Po pravnem posredovanju je YouTube popustil in že cenzurirane videoposnetke ponovno objavil na spletu. Andersonova zdaj YouTube poziva, naj ji izroči "smernice za dezinformacije na področju medicine", na katerih upravljavec platforme utemeljuje svoje sankcije. "Vtis je, da je treba informacije, ki ne ustrezajo želeni zgodbi, zatreti. Tega ne bom dopuščala. Če bo YouTube dopustil, da moj rok poteče, bom vložila tožbo na sodišču," je dejala Andersonova. Andersonova redno objavlja, kako so visoki predstavniki farmacevtske industrije, kot je podpredsednik družbe AstraZeneca, med zaslišanji vedno bolj pod pritiskom, in je kritizirala generalnega direktorja družbe Pfizer Alfreda Bourla, ker je v kratkem času odpovedal svojo udeležbo na enem od takšnih srečanj. "Pozivam preiskovalni odbor, da podrobneje preuči odnose med generalnim direktorjem družbe Pfizer in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen." Andersonova in njen nizozemski kolega Rob Ross sta prav tako razkrila škandal: "Bourlova predstavnica v odboru, Janine Smalls, je morala na zaslišanju Rossu priznati, da farmacevtski velikan pred dajanjem zdravila Pfizer/BionTech na trg ni vedel, ali se lahko z njim sploh prepreči tako okužba kot tudi prenos Covid-19. "Izjave, kot so: "Če se cepite, zaščitite sebe in druge!" - so bile v kontekstu kampanje za cepljenje z zdravilom Covid preprosto laži!" Andersonova zdaj v pisnem vprašanju sprašuje Komisijo EU, od kod izvirajo izjave v podporo kampanji cepljenja, kakršne še vedno uporablja nemška vlada, in ali je za takšne "lažne novice" mogoče pričakovati sankcije v okviru akcijskega načrta EU proti dezinformacijam. Več osnovnih informacij in povezav do videoposnetkov ter možnosti za stike s predstavniki za stike z javnostmi najdete na domači strani Christine Anderson (trenutno na voljo le v nemščini): www.christineanderson.eu/links/bab-11-2022

to se bo kmalu spremenilo... twitter se čiste, IG se čiste, pripravlja se mega tožba proti Facebooku... jaz mislim, da bodo morali vsakomur izplačati odškodnino zaradi nezaslišane cenzure

Tajni dokumenti razkrivajo "obsežen" vpliv domovinske varnosti na cenzuro družbenih medijev. Interni zapiski, elektronska sporočila in javni dokumenti ameriškega ministrstva za domovinsko varnost (DHS) opisujejo "ekspanzivna prizadevanja" DHS za vplivanje na tehnološke platforme, čeprav Bidnovi administraciji v začetku leta ni uspelo ustanoviti odbora za upravljanje dezinformacij. https://childrenshealthdefense.org/defender/homeland-security-social-media-censorship/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=0c550131-8348-4e4d-9490-3429aa191707

Facebook najel nekdanje agente CIA in FBI, da bi cenzurirali vsebine, ki se razlikujejo od uradne covid zgodbe. Pri Facebooku je zdaj zaposlenih toliko nekdanjih vladnih uslužbencev, da je na Meto težko gledati kot na zasebno podjetje in ne kot na vladnega partnerja, ki namerava utišati vsakogar, ki govori proti uradni zgodbi. https://childrenshealthdefense.org/defender/censorship-facebook-cia-fbi-cola/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=0c550131-8348-4e4d-9490-3429aa191707

Študija podrobno opisuje, kako so mediji in velike tehnologije cenzurirali zdravnike in znanstvenike, ki so izpodbijali uradno pripoved o COVID. Nov znanstveni članek razkriva zatiranje in cenzuro zdravnikov in medicinskih strokovnjakov, ki so nasprotovali uradni zgodbi COVID-19 in jo izpodbijali. https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-narrative-big-tech-media-censorship-doctors/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=61483b7f-b9d9-4322-bad6-4e9175d7eef2

Teksaški zakon, ki omejuje cenzuro družbenih medijev, bo verjetno naslovljen na vrhovno sodišče, potem ko je zvezno prizivno sodišče ustavilo postopek Zvezno prizivno sodišče je v sredo ustavilo izvajanje teksaškega zakona, ki je omejil možnost cenzuriranja uporabniških vsebin s strani družbenih medijev, dokler ga ne bo preučilo vrhovno sodišče ZDA. https://childrenshealthdefense.org/defender/texas-law-social-media-censorship-supreme-court/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=d00ea2b9-61c1-464c-a072-cc7b9e0cdd1a

Alex Berenson sporoča RFK mlajšemu: "Zdaj lahko vložim tožbo neposredno proti Beli hiši V nedavni epizodi oddaje "RFK Jr. The Defender Podcast" je nekdanji novinar New York Timesa Alex Berenson razpravljal o svoji veliki pravni zmagi v tožbi proti Twitterju in o tem, zakaj je zdaj v dobrem položaju, da toži Belo hišo, ker ga je cenzurirala zaradi vprašanj o cepivih COVID-19. https://childrenshealthdefense.org/defender/alex-berenson-white-house-rfk-jr-podcast/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=fad5ab74-e6e4-4dc0-8989-6e8579edb5f0

Nova zveza za državljanske svoboščine, generalni državni tožilec iz Missourija in generalni državni tožilec iz Louisiane so vložili tožbo, ki razkriva obsežno zvezno cenzuro, ki bo pretresla vest Američanov. Skupna izjava o sporih v zvezi z odkrivanjem v tožbi, State of Missouri ex rel. Schmitt, et al. proti Joseph R. Biden, Jr., et al., razkriva, da so se številni zvezni uradniki v vsaj enajstih zveznih agencijah na skrivaj sporazumevali s platformami družbenih medijev, da bi cenzurirali in zatrli zasebni govor, ki mu zvezni uradniki niso naklonjeni. To nezakonito podjetje je bilo zelo uspešno. https://www.technocracy.news/lawsuit-uncovers-sprawling-network-of-federal-social-media-collusion-to-censor-americans-during-pandemic/

Rockefellerjeva fundacija spodbuja vedenjske znanstvenike k bolj prepričljivim zgodbicam o COVID cepivu, da bi povečali razširjenost cepljenja. Očitno precepljenost ni tako velika, kot so načrtovali https://www.zerohedge.com/covid-19/rockefeller-foundation-wants-behavioral-scientists-come-more-convincing-covid-vax

Alex Thomson, nekdanji častnik britanskih obveščevalnih služb, pojasnjuje, kako se nadzor misli uporablja na različne načine, da bi prebivalstvo prepričali, da sprejme cepiva kot odgovor na ustvarjene pandemije. To razkriva tudi belgijski vladni virolog Mark van Ranst, ki je bil posnet na videoposnetku, ko je politične voditelje učil, kako z lažnimi podatki, čustvenimi sporočili in medijsko histerijo manipulirati z javnostjo, da bi bila ta pripravljena na cepljenje. To potrjuje tudi video posnetek panelne razprave z Anthonyjem Faucijem in drugimi, ki javno razpravljajo o tem, kako manipulirati z javnostjo, da bi sprejela netestirano, eksperimentalno in nevarno injekcijo mRNA. Govorijo o potrebi po svetovnem "kriznem dogodku", ki bi vplival na javno mnenje. Eden od članov skupine pravi, da bi tak dogodek lahko vključeval "virus, ki izvira iz Kitajske in se širi po vsem svetu", da bi bilo človeštvo pripravljeno na vbrizgavanje netestiranega cepiva, ki spreminja človeško DNK.

Znanstvenik Dr. Robert Malone, ki nasprotuje covid-19 cepivom, je v ekskluzivnem intervjuju za časopis The Defender spregovoril o svoji 50 mio USD vredni tožbi zaradi obrekovanja proti časopisu The Washington Post. Povedal je, da so korporativni mediji zdaj "zaskrbljeni", ker so objavljali podobne lažnive članke proti znanstvenikom, ki zanikajo upravičenost covid-19 cepiv. https://childrenshealthdefense.org/defender/robert-malone-washington-post-lawsuit-corporate-media-fauci/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=b11817f6-0f42-4571-a4d1-685bcf5b4005

Ivan Soče FB 3.5. 2021 VutčSefrpacsohsojnmcns hodfSb 1eo9:r5eled1m · Osvoboditev od svobode medijev Svetovni dan svobode medijev je v Sloveniji posvečen tudi razmeram na STA in donatorski kampanji, da bi premostili finančne težave, v katerih se je znašla Slovenska tiskovna agencija po zaslugi aktualne vlade. Novinarji prosjačijo za denar od svojih konzumentov, namesto da se postavijo proti nezakonitemu, necivilizacijskemu, primitivnemu in maščevalnemu obnašanju vlade. A pravi problem obSTAnka in svobode medijev je drugje. Novinar, ki ni osvobojen lastnih političnih, ideoloških, verskih in vseh drugih prepričanj in vseh avtoritet, ne more biti prinašalec resnic. Lastna zasužnjenost s katerim koli prepričanjem je za resnico pogubnejša kot pa strah, kajti tudi v strahu se najde način za promocijo resnice. Poročanje o ubitih novinarjih ustvarja vtis, da gre za borce za pravice in resnice, v resnici je šlo za novinarje, ki so raziskovali nečednosti vplivnih posameznikov. Tudi, če bi ostali živi, se nič ne bi spremenilo. Nekaj pomembnežev bi končalo v zaporu, ropanje in laganje bi ostalo. Lanski svetovni dan svobode medijev je potekal pod imenom »Novinarstvo brez strahu in uslug«. Pomen tega opozorila je bil v spoznanju, da je »strahu in uslug« pri novinarjih očitno preveč. Bolj pomembno kot to, da novinarji delujejo brez strahu in interesov, je, da novinarji (in vsi drugi, ki javno nastopajo in jim uredniki to dovolijo) objavljajo resnico. V preteklih letih sem pri treh »velikih« medijih poskusil objaviti nekaj člankov, iz odgovorov urednikov je lahko razbrati, da jih ne zanimajo argumenti ali dokazi. 1. odgovor na članek, kako je medicina utemeljena na trenutnih dokazih: »Spoštovani, vašega prispevka ne bomo objavili in vas prosim, da v prihodnje ne pošiljate vaših pisanj in nas ne nadlegujete z relativizacijo medicinske znanosti.« 2. odgovor na članek o obveznem cepljenju: » … smo se odločili, da jih NE objavimo. Če bi jim (bralcem) ponudili samo enega od vaših naslovov, bi nas najbrž kar zadavili po telefonu.« 3. odgovor na članek o vprašljivosti dokazov o učinkovitosti cepiv: »Cepljenje je uradno in edino sprejemljivo stališče vobče. To je stališče, ki ga zagovarja uradna medicina in bi ga morali tudi vsi ostali.« Iz teh primerov je jasno, kako so uredniki zasužnjeni z lastnimi prepričanji in vero v uradno, državno, industrijsko znanost in kakšne članke bodo objavljali v svojih medijih: tiste, ki ne relativizirajo medicinskih dosežkov, ki ne bodo razburjali bralcev in jim vlivali dvom v uradno medicino in njen največji dosežek – cepiva. Uredniki so žrtve samocenzure. Osvoboditi se moramo občutka, da so mediji svobodni, da so novinarji svobodni, da so vsi uredniki in novinarji resnicoljubni, pošteni in častni ljudje. Romantiziranje novinarskega poklica je nevarno za resnico. Mediji (časopis, radijska ali televizijska oddaja, knjiga ipd.) so blago, tako kot kruh, bencin, avto ali hiša. Ponudniki tega blaga so podjetja, ki imajo zaposlene ljudi, ki morajo dobiti plačo, morajo plačati vse druge stroške, ob tem želijo seveda lastniki imeti dobiček. Eksistenčno so odvisni od tega, kako uresničujejo interese plačnikov, najpogosteje industrije, v primeru STA pa od interesov vlade. Mi z uporabo posameznega medija odločamo o njegovem preživetju in o njegovi vsebini in te moči se ne zavedamo. Če bi ne kupovali rumenih medijev, nihče ne bi objavljal tračev in neumnih informacij o »slavnih«. Če ne bi gledali ali brali kakšnih oddaj, časopisov, revij … bi njihovi lastniki nujno spremenili njihovo vsebino. Če sami ne bi uporabljali in podpihovali sovražnega govora, ga tudi v medijih ne bi bilo. Kdaj bodo mediji poročali o zavajanju in laganju o uporabnosti PCR in HAGT testov, o resnično umrlih z ali zaradi covida-19, o nameri cepiti nekaj milijard zemljanov z netestiranimi cepivi, o stranskih učinkih cepiv, o laganju uradnih strokovnjakov, o manipulatorskih zahtevah medicinsko-farmacevtske industrije in politikov, da je edina rešitev brezpogojno zaupanje... Parola »novinarstvo je kisik demokracije« je laž. Resnica je kisik demokracije.