Članek
MEDNARODNA PETICIJA: Spoštovanje, spodbujanje in zaščita svobode informiranega soglasja za cepljenje po vsej Evropi.
Objavljeno Nov 21, 2021
Poslansko vprašanje ambicioznega poslanca FPÖ Geralda Hauserja postavlja ministra za zdravje Johannesa Raucha iz stranke “Zeleni” (Die Grünen – Die Grüne Alternative) v težko situacijo. Učinek padca na realna tla pa bo prizadel predvsem tisti del medicinske stroke, ki je naivno in brez dokazov verjel zagotovilom ministrstva, da so Korona pripravki varni. V deset strani dolgem odgovoru na poslansko vprašanje o odgovornosti glede cepljenja zoper Covid-19 je jasno: Rauch se je očitno ustrašil in prenesel odgovornost na zdravnike, ki izvajajo cepljenje. Ti bi morali izpolniti svojo dolžnost informiranja. V nasprotnem primeru se jim lahko zaradi ponavljajočega se neupoštevanja izrečejo visoke kazni v vsakokratni višini do 14.000 evrov.
*
PETICIJA: Spoštovanje, spodbujanje in zaščita svobode informiranega soglasja za cepljenje po vsej Evropi.
*
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah jasno navaja: "Na področju medicine in biologije je treba spoštovati svobodno privolitev na podlagi informacij"[1]. Vendar pa približno 40 % državljanov EU[2] nima te temeljne pravice, ko se soočajo z medicinskim dejanjem cepljenja. To je kršitev naših splošnih človekovih pravic. Vrhovno sodišče ZDA je leta 2011 razsodilo, da so cepiva "neizogibno nevarna"[3], zato obvezno cepljenje, kot je naloženo tem državljanom, ni medicinsko ali etično sprejemljivo, zlasti kadar zdravstvene, verske ali filozofske izjeme niso dovoljene.
*
Skupina EFVV (http://www.efvv.eu), ki zastopa približno 20 evropskih držav (tako članic EU kot nečlanic), zato zahteva:
*
1. da se obvezno cepljenje odpravi po vsej Evropi, saj krši naše splošne človekove pravice,
2. da se obvezno cepljenje nikoli ne uvede v nobeni državi, kjer se cepiva trenutno le priporočajo.
3. da se pri cepljenju v Evropi uporablja načelo previdnosti,
4. da imajo evropski državljani pravico do svobodne izbire in privolitve v cepljenje na podlagi popolne informiranosti,
5. da se vzpostavi učinkovit in neodvisen evropski sistem poročanja o neželenih učinkih cepiv (VAER) za spremljanje varnosti cepiv.
*
Ne glede na politiko vaše vlade se združite in podpišite ter nato razširite to peticijo.
Po ocenah iz leta 2016 skoraj 400 milijonov Evropejcev v državah članicah EU uživa svobodo informirane izbire cepljenja, približno 258 milijonov pa je nima [4]. Cepljenje je obvezno v Belgiji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Franciji, Grčiji, na Madžarskem, v Italiji, na Malti, Poljskem, Portugalskem, Slovaškem, v Sloveniji [5] in morda tudi v drugih državah, če se Evropski uniji pridružijo nove članice, na primer Albanija, Makedonija, Črna gora, Srbija ali druge. Zato pozivamo vse Evropejce, naj se združijo v zahtevi po enotni politiki cepljenja, ki bo temeljila na svobodi informirane izbire in privolitve. Zahtevamo tudi ustanovitev neodvisne in učinkovite enote za nadzor nad cepljenjem, ki bo zagotavljala preglednost in javno dostopnost rezultatov. Prepričani smo, da je treba obvezno cepljenje ukiniti in vzpostaviti učinkovit sistem poročanja o neželenih učinkih cepiv (VAER), saj
Vsako neprostovoljno ali prisilno zdravljenje je kršitev:
*
Splošne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah,
o Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,
o Konvencije ZN o otrokovih pravicah,
o Konvencije Evropskega sveta o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencija o človekovih pravicah in biomedicini,
o Evropske listine o pravicah bolnikov,
o Mednarodnega pakta Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah,
o in celo Nürnberškega kodeksa (sklop načel raziskovalne etike za medicinsko eksperimentiranje na ljudeh, ki je bil določen kot posledica naknadnega nürnberškega procesa ob koncu druge svetovne vojne).
*
Podrobneje:
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah jasno navaja: "Vsakdo ima pravico do spoštovanja svoje telesne in duševne celovitosti"[6]. Prav tako navaja: "Na področju medicine in biologije je treba spoštovati svobodno in informirano privolitev"[7] in nazadnje: "Spoštovati je treba prepoved evgeničnih praks in prepoved, da bi človeško telo in njegovi deli postali vir finančnih koristi"[8].
*
Konvencija Evropskega sveta o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine jasno navaja: "Interesi in dobrobit človeškega bitja prevladajo nad izključnim interesom družbe ali znanosti"[9]. Prav tako navaja: "Poseg na zdravstvenem področju se lahko izvede le, če zadevna oseba v to svobodno in informirano privoli. Ta oseba prej dobi ustrezne informacije o namenu in naravi posega ter o njegovih posledicah in tveganjih. Zadevna oseba lahko privolitev kadar koli svobodno prekliče."[10]
*
Evropska listina o pravicah bolnikov jasno navaja: "Vsak posameznik ima pravico do dostopa do vseh informacij, ki bi mu lahko omogočile dejavno sodelovanje pri odločitvah v zvezi z njegovim zdravjem; te informacije so predpogoj za vsak postopek in zdravljenje, vključno s sodelovanjem v znanstvenih raziskavah (4 - Pravica do privolitve)[11]". Prav tako navaja: Vsak posameznik ima pravico do svobodne izbire med različnimi postopki zdravljenja in izvajalci na podlagi ustreznih informacij (5 - Pravica do svobodne izbire)"[12] in tudi: "Vsak posameznik ima pravico, da ne utrpi škode zaradi slabega delovanja zdravstvenih storitev, zdravniških napak in malomarnosti ter pravico do dostopa do zdravstvenih storitev in zdravljenja, ki izpolnjujejo visoke varnostne standarde (9 - Pravica do varnosti)"[13].
*
Konvencija ZN o otrokovih pravicah jasno navaja: "Starši so ... primarno odgovorni za vzgojo in razvoj otroka. Njihova osnovna skrb je otrokova korist"[14].
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah jasno navaja: "Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in vere; ta pravica vključuje ... svobodo ... izražati svojo vero ali prepričanje v poučevanju, praksi, bogoslužju in obredih"[15].
Nürnberški kodeks jasno navaja: "Prostovoljna privolitev človeškega subjekta je nujno potrebna"[16].
*
Neželeni učinki zdravil, med katere spadajo tudi neželeni učinki cepiv, naj bi bili peti najpogostejši vzrok smrti v bolnišnicah v EU[17], vendar bi bil lahko še večji, saj je poročanje o teh dogodkih močno podhranjeno, kar je priznal tudi David Kessler, vodja FDA v večini 90. let[18], v primeru cepiv pa je dodatna težava nepriznavanje vzročne povezave.
*
Vrhovno sodišče ZDA je odločilo, da so cepiva "neizogibno nevarna"[19].
V skladu z nemškim kazenskim zakonikom [20] je cepljenje invazivno medicinsko dejanje, ki povzroča telesno poškodbo, in kot tako zahteva informirano privolitev posameznika, ki se cepi, ali njegovih skrbnikov. Vendar je bilo uradno priznano, da so v trenutnem znanstvenem znanju o cepljenju še vedno ogromne vrzeli, zato zagotavljanje popolnih in izčrpnih predhodnih informacij preprosto ni mogoče. V navodilih za uporabo cepiva[21] so navedeni številni možni neželeni učinki, včasih tudi smrt. Dokler obstaja tveganje pri medicinskem postopku, če ni mogoče zagotoviti varnosti in če ni mogoče zagotoviti izčrpnih predhodnih informacij, je treba uporabiti načelo previdnosti.
*
V regijah s svobodno izbiro cepljenja na podlagi informacij je bilo dokazano, da se visoke ravni uporabe cepiva, ki jih priporoča SZO, dosežejo brez obveznega cepljenja [22].
Vsaka evropska država različno obravnava pravno odgovornost za škodo, povzročeno s cepivi, vendar večinoma medicinski in politični organi ter proizvajalci cepiv ne odgovarjajo v celoti, zaradi česar žrtve ostanejo brez odškodnine ali podpore.
*
Pomembne raziskave, ki bi primerjale zdravje cepljenih in necepljenih otrok, še niso bile opravljene, vendar je vse več študij, ki kažejo, da so necepljeni otroci veliko bolj zdravi kot njihovi cepljeni vrstniki [23]. Na tem področju so potrebne nadaljnje raziskave.
*
Glede na vse navedeno zahtevamo:
1. Odprava obveznega cepljenja v vseh evropskih državah,
2. da se obvezno cepljenje nikoli ne uvede v nobeni državi, kjer se cepiva trenutno le priporočajo,
3. da se pri cepljenju v Evropi uporablja načelo previdnosti,
4. da imajo evropski državljani pravico do svobodne izbire in privolitve v cepljenje na podlagi popolne obveščenosti, kar je splošna človekova pravica,
5. In da se ustanovi neodvisna enota za nadzor nad cepljenjem, kjer se bo poročalo o neželenih učinkih cepljenja (VAE), število in resnost VAE v Evropi pa bosta lahko dostopna vsem.
*
PETICIJA še ni zaključena, do 21.11. 2021 jo je podpisalo 384.392 ljudi. Tudi vi jo lahko podpišete na naslovu: 


Footnotes:

[1] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, Article 3, page 9

[2] Calculated using http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[3] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[4] Calculated using http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[5] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[6] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, Article 3, page 9
[7] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, Article 3, page 9
[8] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, Article 3, page 9.
[9] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm, Article 2 – Primacy of the Human Being
[10] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm, Article 5 – General Rule
[11]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, page 5
[12]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, page 5
[13]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, page 6
[14] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, Article 18
[15] https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf, Article 18, page 8.
[16] http://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf, Item 1, page 1
[17] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, slide 6 - (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf) and also https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4412588/

[18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555
[19] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[20]http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Koerperverletzung/Koerperverletzung-IfSG-Erdle.pdf: §§ 20-22 (§ 223 in the German Criminal Code)
[21] http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm
[22] For example, uptake is at 97% in Scotland: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp
[23] http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf,  http://www.rescuepost.com/files/mawson-et-al-2017-vax-unvax-jnl-translational-science.pdf and  http://vaccineinjury.info/survey/comparison-of-the-state-of-health-of-unvaccinated-and-vaccinated-children.html

*

https://n1info.si/koronavirus/vec-kot-2500-zdravnikov-zahteva-ukrepanje-zoper-kolege-ki-zavajajo-o-covidu-19/?ref=fbn1

Poslansko vprašanje ambicioznega poslanca FPÖ Geralda Hauserja postavlja ministra za zdravje Johannesa Raucha iz stranke “Zeleni” (Die Grünen – Die Grüne Alternative) v težko situacijo. Učinek padca na realna tla pa bo prizadel predvsem tisti del medicinske stroke, ki je naivno in brez dokazov verjel zagotovilom ministrstva, da so Korona pripravki varni. V deset strani dolgem odgovoru na poslansko vprašanje o odgovornosti glede cepljenja zoper Covid-19 je jasno: Rauch se je očitno ustrašil in prenesel odgovornost na zdravnike, ki izvajajo cepljenje. Ti bi morali izpolniti svojo dolžnost informiranja. V nasprotnem primeru se jim lahko zaradi ponavljajočega se neupoštevanja izrečejo visoke kazni v vsakokratni višini do 14.000 evrov. https://domengorenseklaw.com/2022/07/06/kladivo-odgovornosti-minister-za-zdravje-potrdil-zdravniki-so-odgovorni-za-skodo-ki-jo-povzrocijo-cepiva/