Biološki in patološki učinki sevanja Wi-Fi 2,45 GHz na zdravje

Objavil/a Za zdravo okolje, dne 2020-02-14 ob 09:12:37

Pregled: Biološki in patološki učinki sevanja Wi-Fi 2,45 GHz na celice, plodnost, možgane in vedenje

Prevedeno iz nemščine: Pregled študije "Biološki in patološki učinki 2,45 GHz na celice, plodnost, možganov in vedenje", ki jo je napisala Isabel Wilke,  objavljena pa je bila v reviji Umwelt-Medicine-Gesellschaft. (1/2018).

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1256

Rezultati študije o frekvenci WLAN:

WLAN se ne sme uporabljati v šolah
***
Ta pregled dokumentira več kot 100 študij, ki so ugotovile nevarnosti za zdravje nosilne frekvence 2,45 GHz in impulzne variante WLAN / Wi-Fi. Rezultati študije v zvezi s tveganji ne svetujejo samo sprejema politike z načelom previdnosti, ampak vključujejo opozorilo o nevarnosti: Brez WLAN / Wi-Fi v šolah!
 Fizik dr. Klaus Scheler je o tem pregledu napisal: "Pregled je temeljil na intenzivnem iskanju in analizi več kot 100 študij po vsem svetu, ki so dokumentirale naslednje škodljive učinke 2,45 GHz in WLAN / Wi-Fi: Reproduktivnost in plodnost (18 študij in 8 pregledov), razvoj možganov in možganov (12 študij), živčni sistem in vedenje (22 študij), poškodbe DNK in tveganje za tumor (29 študij), celična membrana, oksidativni celični stres (41 študij in 1 pregled), organi (srce , jetra, ščitnica, 7 študij), bakterije in rastline (2 študiji). Omeniti velja, da večina študij dokumentira poškodbe, tudi pri gostoti pretoka moči in vrednosti SAR precej pod mejami, včasih tudi pri zelo nizki intenzivnosti ( na celotno telo SAR = 0, 1414 mW / kg, mejna vrednost toka: 80 mW / kg).

Pregled ni omejen na seznam študij in njihove rezultate. Bralec se nauči tudi, kako biološko razvrstiti opažene učinke, kako so se znanstveniki, zdravniki in organizacije že odzvali in kakšne zaključke je treba izvesti. Pregled Isabel Wilke pomembno prispeva k izobraževanju o zdravstvenih tveganjih mobilne telefonije in zlasti o WLAN / WiFi. Tako so eksplozivni znanstveni dokazi o patoloških učinkih WLAN / Wi-Fi dostopni in razumljivi vsem.
Zaključek: Zaradi obsežne raziskave in negativnih učinkov na zdravje, ki jih najdemo v večini raziskav, je priporočljivo sprejeti ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti sevanju. Prednost bi morale imeti žične rešitve (op.prev.: na primer optični kabli)

 
V
eljavne mejne in SAR vrednosti ne ščitijo pred tveganji za zdravje zaradi sevanja WLAN / Wi-Fi. Negativni učinki na učenje, pozornost in vedenje pomenijo, da so v zvezi z aplikacijami Wi-Fi odpovedale izobraževalne institucije za vseh starosti učencev.  Zaradi citotoksičnih učinkov uporaba tehnologij WLAN / Wi-Fi  v bolnišnicah ni primerna. Wi-Fi se ne bi smel uporabljati v spalnicah, na delovnih mestih, v salonih, bolniških sobah, predavalnicah, učilnicah in javnem prevozu. Morebitne nevarnosti sevanja WLAN / Wi-Fi je mogoče zaobiti s testiranjem alternativnih tehnik prenosa z drugimi frekvenčnimi pasovi, kot je optična tehnologija VLC / LiFi (komunikacija z vidno svetlobo). Če se ne morete izogniti WLAN / Wi-Fi, potem kot začasno rešitev (po načelu ALARA) predlagamo: Uporabite nepovezljiv,  z nadzorovani funkcijami  brezžičen dostop do interneta.
 PREGLED Wilke I.
Wilke I. Pregled: Biološki in patološki učinki sevanja 2,45 GHz na celice, plodnost, možgane in vedenje. umwelt • medizin • gesellschaft. 2018; 31 (1) Supl: 1-32. 2018. (angleški prevod)
   
Namen: Ta članek je sistematičen pregled študij o učinkih neionizirnega sevanja na mikrovalovni (MW) frekvenci 2,45 GHz (2450 MHz), ki se večinoma uporablja v WLAN / Wi-Fi aplikacijah (brezžično lokalno omrežje) in mikrovalovnih pečicah. Novejši standardi WLAN uporabljajo tudi frekvenčna območja 5 GHz, 6 GHz in 60 GHz. WLAN, ki so ga v tem pregledu imenovali tudi Wi-Fi, je postal tehnologija izbire za številne brezžične aplikacije, ker ponudniki ne potrebujejo licence, zaradi česar je storitev brezplačna za uporabnike. Da bi izpolnili željo uporabnikov, da so ves čas na spletu, se v knjižnicah, bolnišnicah, hotelih, letališčih, železniških postajah, nakupovalnih središčih, javnih mestih, avtobusih, podzemnih in potniških vlakih postavlja vedno več anten WLAN (dostopne točke, femtocelice, usmerjevalniki), ki oddajajo impulzno 2,45 GHz sevanje. Konzole Wi-Fi se uporabljajo za igranje iger. Pisarniški in gospodinjski aparati so opremljeni tudi z Wi-Fi antenami. Usmerjevalniki v stanovanjih pogosto vsebujejo dva Wi-Fi oddajnika.  Nemška konferenca ministrov za izobraževanje je v okviru svoje pobude za digitalno učenje odločila, da vsem šolam zagotovi omrežja Wi-Fi. Oblikovalci politik ali javna razprava na splošno ne obravnavajo obsežnih raziskav o tveganjih za zdravje zaradi sevanja Wi-Fi.

.

Metoda: Za ta pregled smo v raziskavah iskali predvsem baze podatkov LIVIVO (ZBMED) in PubMed, brez omejtive časovnega obdobja objav. Vse izbrane študije so bile objavljene v strokovno recenziranih revijah.
Rezultat: Analizirali smo več kot 100 raziskav sevanja 2,45 GHz, pri večini so bile ugotovljene spremembe v primerjavi s kontrolnimi skupinami na ravneh pod varnostnimi smernicami Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) (izdane kot meje izpostavljenosti - 26. Zvezni odlok o nadzoru onesnaževanja (BImSchV) v ​​Nemčiji). Razpoložljive študije dokumentirajo poškodbe reproduktivnega sistema, vpliv na EEG in možganske funkcije, pa tudi učinke na srce, jetra, ščitnico, izražanje genov, celični cikel, celične membrane, bakterije in rastline. Številne študije kot mehanizem delovanja opredeljujejo oksidativni stres. Neželeni učinki na učenje, spomin, pozornost in vedenje so posledica citotoksičnih učinkov.
 
Zaključki: Na podlagi obsežnih raziskav in škodljivih učinkov na zdravje, ki so se pokazali v večini raziskav, je priporočljivo, da se sprejmejo ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem v skladu z uradnimi priporočili. Prednost bi morali dati žičnim rešitvam. Trenutne mejne vrednosti izpostavljenosti in vrednosti SAR ne ščitijo pred zdravstvenimi tveganji, povezanimi s sevanjem Wi-Fi. Neželeni učinki na učenje, pozornost in vedenje služijo kot osnova, da izobraževalne ustanove vseh starostnih skupin opustijo uporabo Wi-Fi aplikacij. Zaradi citotoksičnih učinkov Wi-Fi tehnologije niso primerne za bolnišnice in telemedicino. Tehnologije Wi-Fi ne bi smeli uporabljati v spalnicah, delovnih prostorih, skupnih salonih, bolniških sobah, predavalnicah, učilnicah in javnem prevozu. Možnim tveganjem, povezanim s sevanjem Wi-Fi, se je mogoče izogniti s testiranjem alternativnih tehnologij v drugih frekvenčnih pasovih, kot so optične tehnologije VLC / Li-Fi (komunikacija z vidno svetlobo). Če uporabe Wi-Fi ni mogoče preprečiti kot prehodne rešitve, je treba uporabiti načelo ALARA: brez neprekinjenega prenosa, uporaba Wi-Fi omrežij, ki jih je mogoče izklopiti in ki imajo dinamično upravljanje porabe energije.

Razprava in zaključki: Ta pregled kaže, da so učinke sevanja 2,45 GHz ugotovile različne raziskovalne ekipe večkrat, v različnih predmetih študije in ob različnih stopnjah izpostavljenosti. Raziskali smo širok spekter vprašanj, kot so učinki 2,45 GHz sevanja, ki ga oddaja usmerjevalnik Wi-Fi, na sproščanje živega srebra iz amalgamskih zobnih zalivk. Ravni živega srebra so se znatno povečale (Paknahad in sod. 2016).


Do danes obstaja le nekaj dolgoročnih študij, zelo malo na ljudeh in še manj epidemioloških študij, razen študij na prenosnih računalnikih z majhnim številom preiskovanih subjektov. Trenutno je še prezgodaj za oblikovanje zanesljivih številk. Vendar obstajajo znaki, da so zlasti novorojenčki, otroci ali mladostniki še posebej ranljivi, kar so podrobno predstavile raziskovalne skupine Nazırogˇ lu, Atasoy, Margaritis / Panagopoulos, Orendacova, Othmann, Ozorak, Sangun, Shahin in Yuksel. Poskusi so bili izvedeni na podganah ali miših, v nekaterih primerih kot dolgoročne študije (do 1 leta). V tem kontekstu je pomembno opozoriti, da imajo podgane in miši, ki se uporabljajo v laboratorijih, življenjsko dobo morda dve leti. To nam vsaj omogoča, da sklepamo, da je treba človeške otroke in mladostnike zaščititi pred možnimi povečanimi tveganji.
  
V študiji Margaritis et al. (2014) avtorji poudarjajo, da so ravni izpostavljenosti Bluetooth (0,3 V / m) in Wi-Fi usmerjevalnikov ( 2,1 V / m) pokazale večje učinke kot viri sevanja mobitela s precej večjo jakostjo polja. To se lahko ujema z ugotovitvami prispevkov von Klitzinga, ki je izjavil, da je od jakosti odvisni impulz 10 Hz (1 ms) iz Wi-Fi usmerjevalnikov sprožil reakcije. Kumari in sod. v raziskavi iz leta 2012 ugotovili, da višja raven ROS (op. prev.: reaktivnih kisikovih spojin) v jetrih zavira antioksidativne encime.  To bi lahko bilo ključno za nadaljnje mehanizme, kako nastajajo poškodbe in ali pride do poškodbe tkiv ali ne. Prav tako bi bilo treba dodatno pozornost nameniti polarizaciji radiofrekvenčnega sevanja (Meena in sod. 2014, Panagopoulos in sod. 2015).
 
Ta pregled predstavlja ugotovitve več kot 100 študij, ki so bile objavljene v uglednih znanstvenih revijah. Večina teh raziskav potrjuje možne vplive na zdravje, ki so bili zbrani v skupni publikaciji ciprske in avstrijske zdravstvene zveze v letu 2017 z naslovom  „Nikozijska deklaracija o elektromagnetnem in radiofrekvenčnem sevanju“ (Nisocia Declaration on Electromagnetic and Radiofrequency Radiation): „Potencialni vplivi neionizirajočega sevanja iz EMP / RF (radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj) od 30 KHz do 300 GHz vključujejo rakotvornost (razred 2B, IARC 2011), razvojno nevrotoksičnost, učinke na DNK, plodnost, preobčutljivost in druge resne učinke, ki so dobro dokumentirani v strokovno pregledanih študijah. Radiofrekvenčno sevanje lahko poveča oksidativni stres v celicah in vodi do povečanja vnetnih citokinov in manjše zmožnosti popravljanja enojnih in dvojnih prelomov DNA.
Prikazane so tudi kognitivne motnje v učenju in spominu. Ti učinki se lahko pojavijo na ravneh, ki so precej pod obstoječimi mejami ICNIRP. … Izpostavljenost radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem  v zgodnji razvojni fazi je še posebej zaskrbljujoča, med drugim zaradi večje absorpcije in potencialnih učinkov na možgane v razvoju, živčni sistem in njihov reproduktivni sistem, možnega povzročanja raka, kognitivnih učinkov itd.  

Potencialnih vplivov Wi-Fi na zdravje, tudi pri nizki izpostavljenosti, ni več mogoče postavljati pod vprašaj ali ga relativizirati, niti s tistimi študijami, ki niso našle učinkov. Odločevalci v vladnih, šolskih odborih in zdravstvenih agencijah so odgovorni, da se ukvarjajo z razpoložljivimi raziskovalnimi zbirkami in ne smejo biti prevarani z argumenti industrijskega lobija ali vladnih institucij. Tveganja za zdravje so resničnost. Še posebej pomembno bi bilo izvesti nadaljnje raziskave v zvezi z učinki na možgane in mlade. Uporaba previdnostnega načela, ki je priznano v vseh evropskih državah, omogoča le en sklep: Wi-Fi se ne sme uporabljati nenehno in blizu človeškega telesa. Ni naključje, da uporabniški priročnik usmerjevalnika Telekoma Wi-Fi navaja: „Vgrajene antene vašega Speedport oddajajo in sprejemajo brezžične signale, na primer za zagotavljanje povezave Wi-Fi. Izogibajte se postavljanju svojega Speedporta v neposredni bližini spalnic, otroških sob, pa tudi skupnih prostorov in salonov, da bo izpostavljenost elektromagnetnemu polju čim manjša. "

Ciprsko in avstrijsko zdravniško združenje v skupni pritožbi na področju Wi-Fi pozivata odločevalce, naj "spodbujajo racionalno uporabo digitalne tehnologije, povezane s starostjo, in ne dovolijo brezžičnih omrežij v šolah, zlasti v vrtcih, vrtcih in osnovnih šolah in ter naj se odločijo se za žične povezave. “ Zakonodajalci so pozvani, naj prilagodijo zaščitno zakonodajo trenutnemu stanju raziskav in podprejo raziskave alternativ Wi-Fi, kot so tehnologije VLC (komunikacija z vidno svetlobo, Li-Fi).

Znanstvena revija "UMG-umwelt · medizin · gesellschaft" na znanstveni osnovi obravnava teme okoljske medicine - in njihovo soodvisnost z današnjo družbo. Strokovna revija poroča o najnovejših zdravstvenih ugotovitvah in preučuje ekološko eksplozivne, družbeno pomembne teme. Revija UMG je uradni organ združenja okoljskih in medicinskih združenj DBU, DEGUZ, DGUHT, EUROPAEM, IGUMED, KMT in ÖÄB.

Zasluge za to objavo ima:

 https://www.saferemr.com/2015/09/recent-research-on-wifi-effects.html

Mikrovalovno sevanje mobilnih telefonov povečuje produkcijo alergen specifičnega Ig-E pri bolnikih z AEDS hipermobilnostjo
Uporaba mobilnih telefonov in glavobol, motne koncentracije in spanja, utrujenost: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28577556
Mobilni telefoni in stres povečujejo tveganja za različne simptome: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28731073

Advice of The Cyprus National Committee on Environment and Children's Health - YouTube

"Reduce children's exposure to wireless" states the The Cyprus Government's Cyprus National Committee on Environment and Children's Health. This video is EHT...

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
Za zdravo  okolje
Za zdravo okolje
Objavil/a 2020-02-14 09:12:37 (Feb 14, 2020)
Starejša objava Novejša objava
Advice of The Cyprus National Committee on Environment and Children's Health - YouTube

"Reduce children's exposure to wireless" states the The Cyprus Government's Cyprus National Committee on Environment and Children's Health. This video is EHT...

How classroom technology is holding students back - MIT Technology Review

Educators love digital devices, but there’s little evidence they help children—especially those who most need help.

WiFi in schools proven dangerous. - YouTube

WiFi causes heart problems, headaches and other neurological disorders in children. Canadian Documentary exposes the truth. More info at http://www.magdahava...

ZADNJE OBJAVE
Trojanski konj 5G
Špansko Visoko sodišče je priznalo delavcu Telekoma elektrosenzitivnost EHS
Francija: Sodišče je prepoznalo elektrosenzitivnost EHS kot poklicno bolezen
Brezžično sevanje in EHS, tumorji, plodnost, avtizem in ADHD
Raziskava: Ali bomo vsi postali elektromagnetno preobčutljivi?
Študija o elektromagnetni preobčutljivosti EHS
Izrael: Vrhovno sodišče naložilo vladi, da razišče, koliko otrok trpi za elektro hipersenzitivnostjo EHS
Italija: Upravno sodišče od države zahteva, da prebivalstvo obvesti o tveganjih zaradi mobilnih telefonov
Prizivno sodišče v Torinu je potrdilo povezavo med tumorjem glave in uporabo mobilnih telefonov
Vprašanja in odgovori o Wi-Fi v šolah
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Februar 2020
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj