Statistika in/oz. metodologija v psihopatologiji – 2. del

Objavil/a Roman Vodeb, dne 2014-09-08 ob 10:34:32

V nekem obdobju so bili psihologi obsedeni s statistiko – »začaral« jih je Charles Spearman  (1863-1945), ki je teoriziral/»seciral« človeško pamet, in to skozi statistiko. V svojem raziskovalnem delu so psihologi ravno s Spearmanovo inspiracijo in napotki (iz)merili vse, kar je bilo mogoče (iz)meriti in tudi tisto, kar se ne da (iz)meriti – npr. psihopatijo. Statistično metodologijo so psihologi z leti izpopolnili do potankosti in mestoma zapadli v nekakšen »fahidiotizem« iz katerega se še sedaj niso popolnoma potegnili. Še posebno so bili prevzeti z raznimi večdimenzionalnimi/multivaria(n)tnimi statističnimi analizami/metodami, še posebej s faktorsko analizo (derivat faktorske analize je tudi taksonomska/klaster analiza), ki  jo je mogoče aplicirati tudi v psihopatološki nomenklaturi. Tudi družboslovci/sociologi in številne druge (naravoslovne) znanosti so prav tako prevzele te multivaria(n)tne analize/metode – faktorizirali in grupirali/taksonimizirali/klastrirali so vse, kar je mogoče (iz)meriti. Temelj teh analiz je seveda matematika/računanje (in ne opazovanje z deskripcijo in napenjanje možganov/misli). Prava pamet nastopi šele pri poimenovanju faktorjev/taksonov/klastrov.

Svoj čas – na prvem magistrskem študiju – sem bil dober ravno v poznavanju in razumevanju teh multivaria(n)tnih analiz/metod. Profesor Miran Čuk (strah in trepet mnogih fakultet) me je nekaj naučil, nekaj Franci Ambrožič, (Vid Mesarič bolj malo), FDV-jevka Anuška Ferligoj pa še največ. Kljub temu, da sem v skoraj 20-ih letih statistične abstinence marsikaj pozabil, še vedno dobro štekam vso to mulitvaria(n)tno (faktorsko) logiko tvorjenja središčnih oz. aritmetično-sredinskih vektorjev. In če vso to metodološko-statistično znanje apliciram na razumevanje psihopatologije, lahko par stvari drugače zastavim kot psihiatri, ki se načelom bolj malo razumejo na vse te mulitivaria(n)tne analize tvorjenja faktorjev in taksonomskih/klastrskih skupin. Psihiatri so medicinci in hkrati tisti, ki diagnosticirajo psihični patos pri ljudeh oz. bolnikih – in bolnik je zanje vsak, ki ima določene psihične probleme, specifike, anomalije, nenavadnosti. Strogo teoretsko gledano v psihopatijo gravitirajo tudi (radikalne) feministke.

In ko so vse te »psiho-bolnike« hoteli grupirati oz. faktorizirati njihove simptome, so se pri diagnosticiranju pojavila raznorazna poimenovanja. Freud je mimo statističnih oz. mulitvaria(n)tnih analiz/metod ločil dve glavni psihopat(olo)ški gupi: nevroze in psihoze; začel pa je z diagnosticiranjem histerije, ki gravitira med nevroze. (Danes histerično osebnost z manjšo modifikacijo uvrščajo med histronično osebnostno motnjo - modifikacija se je vpeljala na račun narcizma.) S psihozami se je Freud ubadal pozneje, preko uglednega pacienta (Žida) Schreberja, ki ni bil niti njegov pacient.

Dandanes pa se diagnosticira domala vse – še to, kako ljudje spijo, kako jedo oz. se prehranjujejo, kako nakupujejo, kako se rekreirajo, preživljajo prosti čas in seveda v kakšne seksualne prakse so ujeti. Gejevsko-lezbični krogi so le s težavo homoseksualnost izbrisali iz registra psihopatije, ker je gre pri psihopatološkem diagnosticiranju vselej tudi za ideologijo – in gejevsko-feministična ideologija je zelo močna. Vse je postalo bolezen in vse bi zdravili, po možnosti (in na pobudo farmacevtskega lobija) s tableti (samo homoseksualnost je trenutno/zaenkrat (ob)varovana pred zdravljenjem, pa še to le začasno in ne čisto povsod). Psihoterapevti, ki bi prav tako radi zaslužili, pa seveda vselej zraven pristavijo svoj piskrček – pri tem mnogi (pogosto) brcajo v temo, režejo meglo in jo zlagajo v kocke, prodajo bučke (in mastno služijo).

Pri psihopatiji/psihopatologiji gre načeloma vselej za to, kako je bil otrok »gor-spravljan« v primerni družini; torej, kako so ga starši »vzgajali«, kako je bil deležen njihove topline/bližine/ljubezni ter kakšnih frustracij (zlorab) je bil deležen, kako je oz. ni razrešil Ojdipov kompleks, kakšen je njegov odnos do kastracije, izgradnje ega, kakšen do t. i. separacije (oddvajanje/razdvajanje od mame). Freudovsko oz. tradicionalno/klasično psihoanalitično gledanje ni obremenjeno s temi modernimi diagnozami, pač pa gre pri psihoanalitični obravnavi vselej za to, kako se je otroku oblikoval t. i. miselni odtis v otroštvu, kaj je v svoj glavi/možganih/mislih doživljal, kaj je mislil. Ker ta infantilni »miselni odtis« ima vselej svoje (transferno/»vrnjeno«) simbolno nasledstvo. Od tipa napake/specifike, ki jo naredijo pri »gor-spravljanu«/»vzgoji« starši, se otroku/osebi (šele) v odraslosti pojavljajo določeni simptomi oz. patologija (tudi seksualna), ki jo potem sodobna psiho-stroka (predvsem psihiatri) zadnja desetletja vselej (tako patetično) diagnosticirajo.

Z vektorsko faktorizacijo potem dobimo razne »mejne« osebnostne motnje – shizoidno, narcistično, paranoidno, shizotipsko, histronično/histerično, ki se včasih med seboj tudi prekrivajo … Tu so še razne psihične motnje – od fobij, obsesivno kompulzivnih motenj, bipolarne motnje, do paničnih napadov in tudi afiniteta do raznih odklonilnih/neobičajnih seksualnih praks bi bilo mogoče faktorizirati oz. grupirati/taksonomizirati, le da tovrstnih raziskav ni mogoče statistično/metodološko neoporečno izvesti (problem je vzorec in/oz. iskrenost anketirancev). V prvi vrsti imamo v mislih pedofilijo, tu je še sadizem/mazohizem, zoofilija/beastializem, homoseksualnost, nimfomanija, sodomija, nekrofilija, aseksualnost …

Tudi panični napadi, ki jih je oseba deležna šele v odraslosti, so proizvod določenih stresnih/travmatičnih/frustracijskih (»prvih«) dogodkov v otroštvu. Panične napade sprožajo neki (»drugi«) dogodki (sprožilci), ki simbolno asociirajo na »prve« dogodke. Pri paničnih napadih gre predvsem za enkratne dogodke iz otroštva, ki v odraslosti sprožajo paniko z vsemi (fiziološkimi in psihološkimi) simptomi.

Obsesivno kompulzivna motnja je (etiološko gledano) dokaj neraziskana – lahko je na nek način dedno dispozicionirana, lahko pridobljene. Tudi manično-depresivna motnja, torej bipolarna motnja (etiološko) ni raziskana do te mere, da bi se natančno vedelo, kaj jo povzroča/sproža. Toda v statističnih (faktorskih/taksonomskih/klastrskih) analizah bosta/bodo ti/take motnji/motnje imele svoj vektor/faktor/klaster/takson.

Pri osebnostnih motnjah pa je problem otrokovo neko daljše obdobje iz otroštva, ko je otrok »napačno« živel, bil napačno »vzgajan«, torej »gor-spravljan« oz. permanentno doživljal določene zlorabe – bodisi fizične ali psihične ali spolne, ki so najbolj zagatne, in ki se lahko v odraslosti odražajo tudi v obliki afinitete do deviantnih spolnih praks. Osebnostnih motenj ne moremo zdraviti, ker niso bolezen – in tudi kakšno učinkovito psihoterapevtsko »vplivanje« ni prav posebej učinkovito. Tudi afinitete do določenih spolnih praks – npr. do pedofilije, homoseksualnosti, sadomazohizma … – ni mogoče (»kar tako«) predrugačiti.

Pri ostalih psihičnih motnjah pa pomaga (dobra) psihoterapija, torej ne vsaka – no, pa tudi tableti. Včasih je potrebna/nujna kombinacija tablet in (dobre) psihoterapije – npr. pri obsesivno-kompulzivni motnji ali pa pri bipolarni/manično-depresivni motnji. Pri psihozah pa – na žalost – pomagajo predvsem tableti.

Raznorazne depresije – ne smemo jih mešati z izgorelostjo – so posebno poglavje, prav tako fobije in panične motnje (ki niso osebnostne motnje). Pri depresijah gre verjetno/morda včasih za gensko/dedno dispozicije, večja verjetnost pa je, da so epizode depresije posledica ponesrečenega/travmatičnega otroštva v različnih fazah. Najbolj zagatna depresija je tista, ki se napaja iz oralne faze. Oralna faza je najzgodnejša, in če se kaj poruši v oralni fazi, človek/oseba to »kasira«/»faše« (šele) v odraslosti na zelo nadležne načine.

In vse te osebnostne motnje pa tudi druge psihične motnje/anomalije/specifike in bolezni je mogoče detektirati oz. grupirati ravno z raznimi zapletenimi statističnimi metodami. V multivaria(n)tni statistični analizi faktorizacija oz. vektorizacija v bistvu pomeni, da so raziskovalci testirali številne paciente in/oz. osebe/ljudi z različnimi psihičnimi in/oz. psihopatskimi motnjami/simptomi/značilnostmi. Testi (npr. 100 testov) in/oz. pacienti (npr. 1000 pacientov) pa so se potem skozi vektorske projekcije grupirali v vektorske snope oz. v taksone/klastre oz. v skupine/grupe. Pojavilo se je nekaj snopov/grup/taksonov/kalstrov oz. sredinskih/aritmetično-sredinskih vektorjev/faktorjev, ki so jih potem psihostrokovnjaki poimenovali. Če faktorizacijo (pojasnjevanje/analizo variance) ustavimo pri dveh faktorjih oz. (aritmetično-sredinskih) vektorjih dobimo že omenjene nevroze in psihoze. Če t. i. analizo variance oz. faktorizacijo ustavimo pri treh vektorjih danes dobimo najverjetneje naslednji faktor, ki bi bil faktor »depresije« oz. »razpoloženjskih motenj« (depresivna/razpoloženjska motnja). Pri mlajši populaciji (žensk) bi se zelo hitro faktorizirale prehranske motnje (bulimija, anoreksija, kompulzivno prenajedanje, ortoreksija …), ki gravitirajo v nevrozo. Četrti snop/grupo vektorjev pa bi verjetno tvoril faktor, ki ga danes sliši na (dokaj ohlapno) ime MOM (»mejna osebnostna motnja« oz. »border-line«). V nadaljnji faktorizaciji oz./ali taksonomizaciji z ustreznimi rotacijami tega večdimenzionalnega vektorskega prostora – najbolj znani rotaciji sta t. i. oblimin in oblimax – dobimo nadaljnje faktorje oz./ali pa grupe/taksone pacientov. Če bi iz vzorca za faktorsko analizo izločili vse psihotične paciente, bi bila analiza variance oz. faktorizacija precej/bistveno drugačna. Faktorsko analizo bi lahko opravili na vzorcu (bolnih) psihotikov, kjer bi dobili različne tipe psihoz (glavna bi bila zagotovo paranoidna shizofrenija).

Bistvo do sedaj povedanega je, da so se psiho-strokovnjaki (raziskovalci, teoretiki, psihiatri) poenotili in da se faktor na katerega se projicirajo različni/mnogi testi psihopatije poimenuje »boder-line« (MOM), kar pomeni, da simptomi niso ne (čisto, enoznačno) psihotski/psihotični – iz registra norosti/blaznosti – ne (čisto, enoznačno) nevrotski/nevrotični, torej »mejni«.

Najbolj znani MOM so shizoidnost, narcističnost, paranoidnost, shizotipskost, nekatere nomenklature omenjajo še nekatere derivate MOM, kot je histronična (osebnostna) motnja, ki pa je mestoma zelo podobna narcistični (osebnostni) motnji, nekoč pa je bila to histerična osebnostna motnja. Čistih in enoznačnih tipov osebnostnih motenj – na veliko žalost psihiatrov – ni. Natančno zato jih ni, ker imamo ljudje različna oz. slična otroštva, ne pa enaka/identična, pa tudi genske dispozicije za vplive okolja/vzgoje/»gor-spravljanja« so različne. Identičnih otroštev nimajo niti (enojajčni) dvojčki. Ko se ljudi poskuša diagnosticirati, se vedno pojavijo težave in/oz. odstopanja od nekih dogovornih kalupov oz. diagnoz. Mnogi ljudje se najdejo/prepoznajo v neki diagnozi, dodajo pa, da več naštetih simptomov, ki so značilni za dotično diagnozo, pa(č) nimajo – in jih (seveda) tudi ne morejo imeti, ker so imeli različna otroštva, različen vpliv staršev in/frustracij/travm/zlorab, različne vplive okolja. Na tip osebnosti in tudi patologije, ki jo v odraslosti razvije otrok, vpliva/učinkuje na tisoče dogodkov/vplivov. Otrokove oz. človekove misli uberejo milijarde različnih poti/smeri (ki ustvarjajo različne "miselne odtise"). In jasno je, da s(m)o si ljudje zato tako medsebojno različni, tudi v psihopatiji.

Diagnosticiranje v psihopatologiji temelji na omenjenih aritmetično-sredinskih vektorjih/faktorjih, na katere imajo največje projekcije točno določeni testi psihopatije oz. simptomi/značilnosti/motnje/specifike. Podobni simptomi (npr. pri ženskah rezanja/samopoškodovanja, motnje hranjenja, zgledovanje po moških …) so, kot je znano (iz psihoanalize), posledica določenih tipov ponesrečenih otroštev. Torej, če starši naredijo točno določen tip napake pri vzgoji/»gor-spravljanju«, so simptomi pri odraslem človeku »natančno specifični« – takšni, da jih psihiater diagnosticira bodisi z ohlapno diagnozo MOM ali pa bolj natančno opredeljeno osebnostno motno (shizoidno, narcistično, paranoidno, shizotipsko, histronično …).

Pri diagnosticiranju je bil doslej problem oz. metodološka napaka mnogih raziskovalcev/teoretikov spol. Pri sestavljanju vzorca – in poznejših faktorskih analizah – so mnogi raziskovalci (verjetno) oba spola kar združili (pri taksonomizaciji je bil spol verjetno pogosteje in bolj upoštevan). Ravno iz psihoanalize pa vemo, da je razlika v genitalijah (kastracijski kompleks) tako markantna, da pri diagnosticiranju psihopatije obeh spolov pri vzorcu/vzorčenju ne bi smeli združevati. To je metodološka napaka, ki so jo (verjetno) zagrešili mnogi raziskovalci, ki so vpelja(va)li diagnostiko oz. poimenovanja raznih psihičnih bolezni/motenj/specifik. Npr. motnje hranjenja moramo povsem ločeno raziskovati glede na spol (proučevati je treba predvem ženske). Moške motnje hranjenja so t. r. nepomembne. Tudi samopoškodovanja/»rezanje« ima bistveno drugačno konotacijo pri dekletih, kot pri fantih – in to ravno zaradi narave kastracijskega kompleksa. Narcistična (osebnostna) motnja je pri moških popolnoma drugačna, kot pri ženskah – ravno zaradi narave kastracijskega kompleksa.

Diagnosticiranje psihičnih bolezni je – za razliko od motenj – dokaj enostavno. Psihoze so tako evidentno patološke, da jih je z lahkoto in brez posebnih zadržkov mogoče ugotoviti, torej diagnosticirati. Tudi obsesivno kompulzivna motnja je dokaj jasna, tudi bipolarna/manično-depresivna motnja je jasna. Jasni so tudi panični napadi in fobije pa še kaj. Nejasnosti pa se dogodijo pri ohlapni MOM. Rekli smo že, da sta si narcistična in histronična (osebnostna) motnja po zadnjih/najnovejših diagnosticiranjih zelo podobni. Tudi shizoidna motnja se lahko pri posameznikih prekriva oz. dopolnjuje s shizotipsko motnjo. Vse je odvisno od tipa otroštva oz. »gor-spravljanja« (»vzgoje«). V vsakem otroštvu se lahko pojavljajo še raznorazne zlorabe – najhujše so SPOLNE ZLORABE. In vse te posebnosti in odstopanja popači enoznačno diagnosticiranje. Zato se v (Freudov(sk)i in/ali Lacanov(sk)i) psihoanalizi izogibamo diagnosticiranju. Psihiatri in iz psihiatrije izhajajoči raziskovalci so zrasli iz svojega (»začarano-zgrešenega«) konceptualnega polja, zato so stvari iz njihovega zornega kota videti (bistveno/povsem) drugačne. Psihiatri se lotevajo zdravljenja vsega psihičnega »patosa«, tudi tistega, pri katerem v resnici ne gre za patos, pač pa za osebnostno motnjo/specifiko/anomalijo (ki ni bolezen), s tableti in ne z »besedo«/pogovorom/psihoterapijo. Psihiatrično rigidnost/ukalupljenost nekateri psihiatri – vsaj zadnja leta je mogoče to opaziti – doizobražujejo, in to prav s študijem (Freudove in Lacanove) psihoanalize. Vidijo namreč, da njihov domet razumevanja psihičnega patosa ni prav velik. Teoretski psihoanalitiki določene kontekste psihičnega/družbenega patosa precej bolj štekamo kot psihiatri ali (klasični) psihologi. Tudi mnogi psihoterapevti – vsaj v Sloveniji – niso kaj boljši.

Zaradi vseh teh mojih »ugotovitev« sem se lotil pojasnjevanja in »inštruiranja« (uradne) psiho stroke s temi blogarskimi zapisi. Pustim pa se tudi nagovoriti vsem tistim »psiho-revežem«, ki se v svoji psihični stiski potikajo od raznih psihologov/terapevtov do psihiatrov (in nazaj) in radi slišijo še kakšno drugo mnenje o svojih psihičnih težavah.

»Ordiniram« oz. svetujem, da ne rečem terapiram (in podajam »drugo mnenje«) v Trbovljah, v zadnjem času pa tudi v Ljubljani (na Masarykovi 23, ob sredah).

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
9
Alexio Dickson
0
Sep 10, 2014
Sem našel spletno stran z definicijami vseh teh osebnostnih motenj.

Shizoidna osebnostna motnja (struktura)

SKUPINSKA ANALITIČNA PSIHOTERAPIJA - Vključujemo nove člane. Prijave...
#9
Lara Arh
0
Sep 09, 2014
ha, ha, ha, ha... svašta.... saj pravim, statistiki bi bilo potrebno utreti pot do najbližjega smetnjaka in se začeti ukvarjati s človekom.
#8
štulič ;)
0
Sep 09, 2014
Hoho Vodeb!? :)
... torej je sarkazem dovoljen, za izhod iz "zagatne" situacije?

Evo, ene preverjene, slovenske metode.

https://www.youtube.com/watch?v=h5sUIa1wXKk
#7
Zlobni
0
Sep 09, 2014
Roman, si pa res zabaven !
Upam, da si pr dnarju, glede na tarifo, ki je enakovredna frizerski !
#6
Roman Vodeb
1
Sep 09, 2014
Za tiste, ki nimate dnarja za psihoterapijo imam pripravljan dober balkanski recept: "Trčečim korakom - šprintom - pa u zid, armiran beton; svaka promena na mozgu može samo da koristi!"
#5
Zlobni
0
Sep 08, 2014
Zaskrbljen sem za sebe, po hitrem pregledu sestavka.
Samo zaradi tega,ker mi je tokrat všeč. :-o
Glede na tarife si terapevta ne morem privoščiti !
#4
Roman Vodeb
0
Sep 08, 2014
THC povzroča kvečjemu psihozo. Psihoze zdravijo psihiatri, nevroze (osebnostne motnje) pa psihoterpavti. Itd.
#3
Alexio Dickson
0
Sep 08, 2014
Pa še nekaj me zanima, v zvezi s THCjem kot povzrocitelj psihoz ali nevroz? Vsekakor lahko trdimo, da uzivanje THC vpliva na živcevje in mozganske nevrone in posledicno nastanek nevroz.
#2
Alexio Dickson
0
Sep 08, 2014
Torej shizofrenija je psihična bolezen ali psihoza ("možganska bolezen"), medtem ko shizoidnost je border line oz nevroza oz. nekaj vmes med psihotično in nevrotično blaznostjo/norostjo. Sedaj mi je bolj jasno.

Pol sem zasledil tale izraz: http://en.wikipedia.org/wiki/Schizoaffective_disorder, ki je v bistvu mesanica shizofrenije in bipolar disorder. Jah sej ta "klasifikacija je vse skupaj eno sranje". Ne more bit disorder (motnja), ce je shizofrenija bolezen.
V bistvu lahko recem, da psihostroki ali raziskovalcem, manjka nekaj kmecke pameti/ common sense. S to klasifikacijo in statistiko je nastala ena velika zmeda.
Pa v Sloveniji je vedno vec dusevnih motenj/ljudi v stiski in stigma, ki jih bremeni je enormna. Cim je govora o psihiatru/duševni motnji se takoj distancirajo/izolirajo tako osebo, najbrz jih je strah, Je pa res, da na delovnem mestu so zelo problematicni, oz imajo velike probleme, predvsem socioloske.

Schizoaffective disorder - Wikipedia, the free encyclopedia

Schizoaffective disorder (abbreviated as SZA or SAD) is a mental disorder characterized by abnormal thought processes an
#1
Roman Vodeb
Roman Vodeb
Objavil/a 2014-09-08 10:34:32 (Sep 08, 2014)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Sovraštvo do žensk?!
O odnosih, ločitvah in še čem
Iščem novo moderatorko!
Simič Vs. Vodeb - 2. del
Prvi spol - knjižnica Jožeta Mazovca
Greta, njeni »gretofili« in »greteni«
Šport in seksualnost - 4. del
Seks pred tekmo – da ali ne? - 3. del
Psihoanalitični transfer v razumevanju odnosa trener/ka-športni/k/ca – 2. del
Tabu tema: seksualnost in šport (mladih) - 1. del
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ŠPORT
(17)
LGBT
(17)
ZZZDR
(13)
CSD
(5)
RAAM
(5)
geji
(4)
eu
(4)
1968
(4)
Film
(3)
MOM
(3)
WC
(2)
FDV
(2)
seks
(1)
self
(1)
DUTB
(1)
sd
(1)
sex
(1)
oče
(1)
mati
(1)
NOB
(1)
SURS
(1)
RKC
(1)
tek
(1)
FSD
(1)
gurs
(1)
OKS
(1)
SKZP
(1)
ONA
(1)
FF
(1)
RTH
(1)
LMŠ
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj