Icon bars
Članek
Večkratni konflikti interesov in grobe kršitve statuta Občine Oplotnica pri občinskih investicijah
Objavljeno Jan 08, 2017

Kljub konfliktu interesov se predsednik Nadzorne komisije Občine Oplotnica Maks Hohler ni izločili iz nadzora nad potekom investicije Vrtec Oplotnica, kjer je podjetje Lesnina, kjer je Hohler zaposlen, kot Granitov podizvajalec opremila vrtec v višini okrog 30 tisoč evrov. Nadzorna komisija ima nalogo, da investicijo nadzira, v tem primeru je torej oseba, ki bi morala opravljati nadzor, nadzirala sama sebe. To pa ni prvi takšen primer, saj je isto podjetje v preteklosti opremilo tudi prizidek osnovne šole, novo občinsko stavbo s kulturnim centrom in obnovljeno graščino. Gre torej za večkraten konflikt interesov in grobo kršenje statuta občine, natančneje 43. člena: 

43. člen

(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izven zakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izven zakonska skupnost prenehala,

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

Naj spomnimo, da je Občinski svet Občine Oplotnica dne 26. 5. 2010 sprejel sklep o potrditvi investicijskega dokumenta kot projekt izgradnje nizko energetskega vrtca v Oplotnici v višini 936.922,00 €, v končnem poročilu, ki ga je dne 22. 12. 2016 predsednik Nadzorne komisije Maks Hohler predstavil občinskemu svetu, pa cena vrtca znaša 1.598.011,39 €. Ta cena pa še ni zadnja, saj če ji prištejemo še dvakratno sanacijo plazu nad vrtcem, se bo številka investicije vrtca gibala okoli 2 milijonov €.

Zaključek si ustvarite sami, dejstva navajamo mi.