Janez Podobnik na seji državnega zbora tudi o preprečevanju korupcije
SLS Slovenska ljudska stranka

Sreda, 16. Junij 2004 ob 22:00

»Predlagani dokument, resolucija o preprečevanju korupcije v Sloveniji je dokument politične narave, lahko pa rečemo tudi, da je tehnični dokument, ki sodi med tiste, za katere se po sami naravi stvari spodobi, da jih imamo najprej zaradi sebe, potem pa tudi zaradi drugih. Kdo so tisti drugi? To so mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko preprečevanja korupcije in ocenjujejo slovensko državo kako napreduje na svoji poti pravne države in demokratizacije. Zato je prav, da se tak dokument sprejme v državnem zboru« je uvodoma poudaril Janez Podobnik in nadaljeval_


»Povedati moram, da je naša načelna ocena naslednja_ to je dokument, ki ne more škoditi, kaj bistveno novega pa žal ne prinaša. Naštel bom nekaj konceptualnih, splošnih razlogov oziroma pripomb, potem pa sedem konkretnih pripomb na omenjeno resolucijo. Gre pa za pripombe take narave, ki so v izhodiščih in jih žal z amandmajskim načinom popravljanja ne moreš vgraditi v sam tekst. Po mnenju Slovenske ljudske stranke bi resolucija morala biti ne le izraz politične volje aktualne vlade, da se loti tega problema, pač pa gre za strokoven dokument, ki ima dolgoročne posledice. Po našem mnenju je tisto, kar Slovenija dolgoročno resnično potrebuje, resen nacionalen program boja proti korupciji, pri oblikovanju katerega bi morali sodelovati vsi, ki jih ta problematika zadeva in ne samo vlada. Šele program, ki bi ga oblikovali, ne le vlada, pač pa tudi zasebni sektor in civilna družba, bi lahko predstavljal realne in zavezujoče temelje za nujne aktivnosti na tem področju. Korupcija je celovit problem, ki ne zadeva le aktivnosti vlade, temveč zahteva tesno ter odgovorno zavezništvo vlade in nevladnih organizacij, medijev in vseh državljanov. Kolikor je bilo razvidno iz dokumenta, ta ni rezultat širšega sodelovanja. Pri pripravi niso ali pa niso dovolj sodelovali nekateri, za to področje zelo pomembni vladni resorji. Po našem mnenju je eden takih resorjev ministrstvo za znanost, šolstvo in šport. Korupcija je seveda problem, ki ga je mogoče omejevati z zakonodajo in institucionalnimi ukrepi, toda ključni problem je korupcijska miselnost, to je miselnost, da so zakoni napisano zato, da se jih izigrava, ker se je v življenju treba znajti. Prepričanje, da se z izogibanjem zakonov ali njihovim izigravanjem, v življenju preprosto lažje uspe kot pa z zakonitim delom. Če torej v družbi prevlada prepričanje, da je korupcija pravilen in uspešen način za gospodarski in družbeni uspeh, potem je bitka s korupcijo kljub kakršnimkoli zakonodajnim in institucionalnim ukrepom že v naprej izgubljena. Številni analitiki bivših socialističnih držav opozarjajo prav na problem korupcijske mentalitete državljanov teh držav, pri čemer je Slovenija še v težjem položaju, saj smo bili skoraj pol stoletja pod vplivom balkanskih kulturnih obrazcev za katere žal velja, da je nespoštovanje zakonov in izigravanje zakonov in oblasti pravzaprav folklora. Ljudje na tem območju so korupcije že dolga leta navajeni in jo sprejemajo kot nekaj naravnega in jo moralno pretirano sploh ne obsojajo. Izkušnje držav, ki so se uspešno spopadle s korupcijo kažejo, da so svojo strategijo usmerile k maksimalnem omejevanju priložnosti za korupcijo, razvoju tako imenovane situacijske preventive. Povečale so represijo zoper kršitelje, posebno pozornost pa so namenili zlasti prizadevanjem za spremembo kulturnih obrazcev. Vsak dokument na področju korupcije bi moral izhajati iz temeljnega spoznanja, da si je treba prizadevati. Prvič za razvoj kulture legitimnosti, torej prepričanja, da je zakon treba izvajati in drugič za zvišanje splošne ravni občutljivosti in kritičnosti državljanov za nepravilnosti, kar pa je mogoče le, če imamo razvito civilno družbo, ki jo tvorijo od vlade neodvisne skupine in seveda od vlade neodvisen medij. Izpolnitev teh dveh bistvenih zahtev šele lahko omogoči razvoj nekorumpiranega posameznika in družbe, o obeh pa je v dokumentu napisanega premalo. Kaj torej vlada namera storiti na teh dveh ključnih področjih?


V Sloveniji se v nasprotju s temi izkušnjami zdi, da je rešitev strukturnih problemov možna s preprostim sprejetjem zakona ali ustanovitvijo neke vladne službe, ki se bo nato s problemom ukvarjala, daleč od tega. Zakon je lahko napisati, komisijo je prav tako lahko enostavno ustanoviti, zelo težko pa je spreminjati miselnost ljudi. Resolucija zelo malo ali nič pozornosti namenja vzgoji državljanov, zlasti mladih. Vzgoja za odgovornost je za vsako družbo zelo pomembna. Državljanska vzgoja v zavest državljanov vgrajuje visoke moralne standarde in vrednote ter jih usposobi, da zavračajo kriminalna ravnanja in jih obsojajo kot družbeno zlo. Le vzgoja v skladu s pozitivnimi moralnimi vrednotami in etičnimi standardi lahko pripomore k samoobčutju moralne zavrženosti ob stiku s koruptnimi ravnanji. Protikorupcijske vsebine bi zato morale postati temeljna izobraževalna in vzgojna vsebina, temelj državljanske vzgoje. Najboljši pristop zoper kriminal in še posebej korupcijo je izvajanje dobrega programa moralne in državljanske vzgoje s katere se oblikuje individualna in množična kultura, ki je sovražna korupciji. Čeprav se vlada sklicuje, da bo na podlagi te resolucije dala prednost preventivnim oblikam dela, pa je med vsemi navedenimi 172-imi ukrepi samo eden neposredno tak, ki se nanaša na razvoj protikorupcijskih vsebin v okviru izobraževanja šolajoče se mladine, G34. Velika večina ali skoraj vsi navedeni ukrepi se nanašajo na zakonodajne in institucionalne spremembe.»


V nadaljevanju je Janez Podobnik predstavil še sedem konkretnih pripomb na resolucijo, ki pa so v bistvu tudi konceptualne narave_


»1. V uvodu ni nikjer omenjena izjemno pomembna vloga neodvisnih medijev, ki so tako imenovani watch dogs ali psi čuvaji v vsaki demokratični družbi. Gre za tako pomemben segment boja zoper korupcijo, da je vlogo neodvisnih medijev vsekakor potrebno izpostaviti že v samem uvodu. Prav tako je že v uvodu potrebno omeniti pomembno vlogo nevladnih organizacij.


2. Definicija korupcije bi morala biti, če bi resolucija res želela biti naravnana preventivno, ne le formalno-pravna - to je omejena na kazensko-pravno razumevanje. Korupcijo je nujno razumeti v širšem smislu. Samo širša definicija omogoča tudi širšo razpravo o fenomenu korupcije in se ne omejuje le na natančno opredeljene določbe v kazenskem zakoniku. V širšem smislu korupcijskega ravnanja niso nujno nezakonita in kazniva, so pa vseeno moralno zavržena, so neetična in so obsojanja vredna. Definicija korupcije v resoluciji je zelo nejasna in je prezapletena. Še bolj zapletena in nerazumljiva pa je njena razlaga in kot taka po našem mnenju sploh ne sodi v resolucijo. Vsekakor bi bilo veliko bolje prevzeti definicijo korupcije Sveta Evrope, ki je preprosta, ki je jasna in pravi, da je, citiram_ "Korupcija katerekoli dejavnost oseb, ki jim je bila zaupana odgovornost v javnem ali zasebnem sektorju, s katero kršijo svoje dolžnosti, ki izhajajo iz statusa javnih uslužbencev, uslužbencev v zasebnem sektorju neodvisnih agencij in drugih razmerij te vrste in je usmerjena v pridobivanje kakršnihkoli neopravičenih koristi zase in za druge", konec citata.


3. Definicija, kot je navedena v resoluciji, se osredotoča le na obljubljeno, ponujano ali dano korist udeležencev korupcijskega odnosa. Nikjer pa ne omenja zelo pomembnega problema sistemske korupcije. Gre za razmerja, ko dobi podkupovanje v majhnem ali velikem obsegu obliko rutinskega poslovanja med javnim sektorjem in zasebnimi podjetji ter posamezniki. Gre za sistematično korupcijo, kjer se noben posel ne more več odvijati brez posebnih nagrad, provizij, drugih pridobljenih ugodnosti ali posrednega financiranja, na primer političnih strank v zameno za pridobljene posle v času, ko ima neka stranka oblast.


4. Ne moremo se tudi strinjati s stališčem zapisanim v resoluciji, da represija ni prav tako pomemben preventivni element boja proti korupciji. Neuspehi pri odkrivanju in zatiranju korupcije v obliki neuspešnega dokazovanja ter sankcioniranja so lahko še kako pomembna vzpodbuda storilcem koruptivnih dejanj, ter zlasti spodbuda tistim, ki z njihovo izvedbo še omahujejo. Bistvo represije mora biti jasno sporočilo, da se korupcija ne izplača. Žal v Sloveniji praktično še ni bilo obsodilne sodbe za kakšen večji primer korupcijskega dejanja, zato je o rezultatih represije pravzaprav težko govoriti.


5.Resolucija omenja postopnost odpravljanja korupcije, ki bi vključevala postopno angažiranje institucij, v skladu s prioritetami. Menimo, da ne bi smeli govoriti o kakšni postopnosti, temveč bi morali izpostaviti predvsem nujnost usklajenega in dopolnjujočega delovanja institucij na tem področju. Represiva in preventiva se morata dopolnjevati, pristojne institucije pa morajo sodelovati.


6.Cilji resolucije so zapisani po našem mnenju preveč sramežljivo, kot da si nikakor ne upamo izreči, da je korupcija veliko zlo, da je škodljivec in da se je potrebno boriti zoper njo. Osnovni namen resolucije naj bi bilo, citiram, »oblikovanje primerno visoke stopnje protikorupcijske kulture«. Kaj pa je primerno? Ali obstaja tudi neprimerno visoka stopnja protikorupcijske kulture? Prevelika sramežljivost, strah, bojazen pred jasnim ukrepanjem, dvomi, že v fazi odražanj neke politične volje zagotovo niso odraz trdne pripravljenosti vlade, predvsem pa ne resnega namena, kar je lahko ponovno signal javnosti, da se problema dejansko ne misli lotiti resno. Resolucija mora izvažati jasen namen, zato mora biti tudi cilj povsem jasen.


7.In še sedma pripomba, ki je najbolj konceptualne narave. Da je z vsebino resolucije nekaj narobe, je razvidno tudi iz poglavja o vsem, kjer je govora o uresničevanju resolucije. Po našem mnenju stališča v tem delu teksta slonijo na povsem napačnih izhodiščih. Resolucija naj bi bila po mnenju predlagatelja nekaj, kar ni zavezujoče. Ukrepi pa naj bi se uresničevali predvsem zavestno in prostovoljno. Kakšen je potem sploh smisel takšne resolucije. Seveda je vsakomur jasno, da država ne more »ad hok« prisiliti zasebne sfere in civilne družbe k upoštevanju v resoluciji navedenih ukrepov. Vendar pa, ali je vladi sploh dovolj jasno, da je pravzaprav ona tisti igralec v zgodbi o korupciji, ki ima na nek način žogo in narekuje tempo igre vsem ostalim soigralcem, tako zasebnemu sektorju kot tudi civilni družbi. Država je tista, ki piše zakone, ki postavlja pravila igre, država je tista, ki poslovno sodeluje z zasebnim sektorjem in narekuje pogoje poslovanja ter sooblikuje poslovno moralo. Država je tista, ki s svojimi ukrepi vpliva na delo nevladnega sektorja in, kar je zelo pomembno, ki ustvarja strukturne okoliščine za delo od vlade neodvisnih svobodnih medijev, ki postavljajo zrcalo delovanju vlade in tudi oblikujejo javno mnenje. Ker se ukrepi, ki so v resoluciji predlagani kot ukrepi za dvig ravni netolerance do korupcije, pravzaprav po naši oceni v 90% nanašajo na zakonodajne in institucionalne spremembe, jih bo vlada, če bo imela resen namen, seveda morala prenesti v zavezujoče določbe zakonov, uredb, odlokov, ki bodo za njene institucije vsekakor zavezujoči, s tem pa bodo ti zavezujoči tudi za zasebni sektor, kolikor bo seveda ta sodeloval z javnim.


Na podlagi povedanega bi lahko v imenu poslanske skupine Slovenske ljudske stranke ocenil, da je pred nami dokument, ki ga je pač kot država in kot državni zbor dobro sprejeti. Sprašujemo pa se, ali so v tem dokumentu vsebine, ki bodo neposredno, stvarno, na konkretnih ravneh dosegle, da se bo v Sloveniji zgodil bistveni premik v preprečevanju korupcije?!« je svoj nastop zaključil Janez Podobnik.

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1259 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2201 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1643 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1534 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2505 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

1985 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
arhiv

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Janez Podobnik na seji državnega zbora tudi o preprečevanju korupcije