PS SLS vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbora za finance in monetarno politiko v zvezi z novo metodologijo določanja katastrskega dohodka
SLS Slovenska ljudska stranka

Torek, 14. Maj 2013 ob 22:00

Ljubljana, 15. maj 2013 - Poslanska skupina SLS je danes vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbora za finance in monetarno politiko, in sicer v zvezi z novo metodologijo določanja katastrskega dohodka (KD). Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je namreč na podlagi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki je bil sprejet februarja 2011 in je določil drugačen način določanja KD, pripravila nove lestvice KD. Iz predloženega gradiva, ki je trenutno v javni obravnavi, je mogoče razbrati, da so povečanja KD glede na posamezno vrsto rabe izjemna. Nekatere vrednoti, ocenjene po novi metodologiji, se namreč povečujejo tudi za več kot 10-kratnih vrednosti, določenih leta 2010.

V SLS smo prepričani, da bodo predlagane spremembe na področju določanja KD v prvi vrsti povzročile izjemno povečanje obremenitve lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov.

 

Predlagane lestvice KD namreč predstavljajo podlago za določitev dohodninske osnove na podlagi KD že za leto 2013, kar pomeni bistveno povečanje davčne obremenitve lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov. KD bi se zaradi nove metodologije lahko povečal tudi za več kot petkrat, z 61 na 311 milijonov evrov, iz tega naslova pa bi država pobrala približno 30 milijonov evrov davka. Od višine KD je, poleg določitve osnove za dohodnino, odvisen tudi vstop v sistem davka na dodano vrednost in obvezno vodenje računovodstva.

 

Posledica povečanja KD pa je seveda tudi znižanje posameznih socialnih pravic. Marsikdo bo s tem presegel zakonsko določeni cenzus za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, predvsem na področju družinske politike (doplačila za vrtec, štipendije, otroški dodatek, idr.). Če v ta ozir prištejemo še predvidene interventne ukrepe na področju zdravstva, ki naj bi prav tako obremenili določen segment kmetov, je jasno, da bodo kategorije prebivalstva, ki se že tako komajda prebijajo iz dneva v dan in so že plačali svoj "davek" zaradi gospodarske krize z nižjimi prejemki, še enkrat več postali tisti, na plečih katerih se kriza rešuje.

Celotno zahtevo za sklic obeh odborov si lahko preberete v nadaljevanju_Datum: 15. 5. 2013Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje

Predsednik

g. Jakob PresečnikOdbor za finance in monetarno politiko

Predsednik

g. Bojan StarmanZADEVA: ZAHTEVA ZA SKLIC NUJNE SEJE ODBORA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANO IN OKOLJE TER ODBORA ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKOPoslanska skupina Slovenske ljudske stranke zahteva, da se na podlagi drugega odstavka 48. člena, v povezavi z 32. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, skliče nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbora za finance in monetarno politiko, z obravnavo naslednje točke dnevnega reda_1. Problematika nove metodologije določanja katastrskega dohodka

Obrazložitev:Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1; Uradni list RS, št. 9/2011, 47/2012), ki se je začel uporabljati 1. junija 2011, njegova uveljavitev je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A, Uradni list RS, št. 47/2012) prestavljena na 30. junij 2013, je uveljavil pravno podlago za uvedbo novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka (v nadaljevanju_ KD), ki naj bi omogočal sprotno sledenje bistvenim spremembam v ravneh dohodka kmetijske dejavnosti, ob ustreznem upoštevanju bistvenih tehnoloških in ekonomskih sprememb, ki vplivajo na raven dohodka. Bistveni cilj ZUKD-1 je bila čim realnejša ocena potencialnega dohodka kmetijske in gozdarske dejavnosti, vezanega na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč ob upoštevanju realnih ekonomskih in tehnoloških omejitev. Stara metodologija ugotavljanja KD je namreč slonela na podatkih zemljiškega katastra o kmetijskih in gozdnih zemljiščih, torej na podatkih o katastrski kulturi, ki odraža dejansko rabo na zemljišču, in podatkih o katastrskem razredu, ki je relativen kazalec proizvodne sposobnosti zemljišča znotraj posameznega katastrskega okraja. Nova metodologija, ki jo je določil ZUKD-1, pa je namesto podatka o katastrskem razredu uvedla podatek o boniteti zemljišča, ki "opredeljuje relativno kakovost oziroma proizvodno sposobnost kmetijskih in gozdnih zemljišč primerljivo na ravni cele države, obenem pa odraža tudi absolutno proizvodno sposobnost, merjeno v bonitetnih točkah glede na pedološke, morfološke in druge naravne značilnosti vsakega zemljišča" (glej poglavje 2. Razlogi za sprejem zakona, Predloga zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, EPA 1401-V, 8. 11. 2010).ZUKD-1 oz. ZUKD-1A je v 14. členu določil, da vlada na podlagi predloga lestvic KD in predloga pavšalne ocene dohodka na panj, ki ga pripravi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju_ GURS) v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, in ministrstvom, pristojnim za finance, prvič ugotovi KD in pavšalno oceno dohodka na panj najpozneje do 30. junija 2013. GURS je zato 20. aprila 2013 na podlagi 9. člena ZUKD-1 na svoji spletni strani razgrnil predlog izračunov KD, na katerega sprejema pripombe do 20. maja 2013.Iz razgrnjenega predloga izračunov KD je mogoče razbrati, da so povečanja KD glede na posamezno vrsto rabe izjemna. Nekatere vrednosti, ocenjene po novi metodologiji, se povečujejo tudi za več kot 10-kratnik vrednosti, določene v letu 2010.

Tako se npr. v Pomurski regiji KD pri gozdovih slabših bonitet povečuje iz 3,00 EUR/ha na 131 EUR/ha, pri vinogradu na najbolj kakovostnem zemljišču pa se KD povečuje kar za več kot 12-krat, iz 386,10 EUR/ha na 4.676 EUR/ha. Nekoliko manjše razlike so pri KD pri njivah in trajnih travnikih, kjer pa so povečanja na najbolj kakovostnih zemljiščih še vedno 2 do 3-kratna (glej tabele Lestvica predloga katastrskega dohodka za leto 2013 in Lestvica katastrskega dohodka za leto 2010 v Prilogi 2).Poleg tega se zelo spreminjajo tudi razmerja med bonitetnimi razredi. Po stari metodologiji je razmerje med najslabšimi in najboljšimi zemljišči pri posamezni vrsti rabe doseglo tudi do 30-kratnik vrednosti, ponekod je KD za pašnike slabše kakovosti celo enak 0, medtem ko po novi metodologiji vrednost na najbolj kakovostnih zemljiščih dosega največ 3-kratnik vrednosti, določene za najslabša zemljišča. Bonitetni razredi po predlagani ureditvi tudi ne odražajo stroškov zaradi nekaterih oteženih dejavnikov (nagib terena, razdrobljenost parcel, dostopnost, idr.).Predlagatelji nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbora za finance in monetarno politiko menimo, da bodo predlagane spremembe na področju določanja KD v prvi vrsti povzročile izjemno povečanje obremenitve lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov. Predlagane lestvice KD namreč predstavljajo podlago za določitev dohodninske osnove na podlagi KD že za leto 2013, kar pomeni bistveno povečanje davčne obremenitve lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov. Po nekaterih informacijah naj bi se KD zaradi nove metodologije povečal za več kot petkrat, z 61 na 311 milijonov evrov, iz tega naslova pa bi država pobrala približno 30 milijonov evrov davka. Od višine KD je namreč odvisna višina osnove za dohodnino, vstop v sistem davka na dodano vrednost in obvezno vodenje računovodstva.Posledica povečanja KD pa je seveda tudi znižanje posameznih socialnih pravic. Marsikdo bo s tem presegel zakonsko določeni cenzus za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, predvsem na področju družinske politike (doplačila za vrtec, štipendije, otroški dodatek, idr.). Če v ta ozir prištejemo še predvidene interventne ukrepe na področju zdravstva, ki naj bi prav tako obremenili določen segment kmetov, je jasno, da bodo kategorije prebivalstva, ki se že tako komajda prebijajo iz dneva v dan in so že plačali svoj "davek" zaradi gospodarske krize z nižjimi prejemki, še enkrat več postali tisti, na plečih katerih se kriza rešuje.Poleg finančnih in socialnih posledic, ki jih lahko predlagane spremembe pri določanju KD prinesejo, obstajajo še druge posledice, ki pa lahko imajo dolgoročne in tudi nepopravljive učinke. Zaradi prihodkovno nerentabilnih kmetijskih zemljišč in gozdov lahko pride do opuščanja ter zaraščanja površin, ki so težje za obdelavo (hriboviti svet). Na teh območjih bo nedvomno prišlo do množične prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov, pri tem pa se postavlja tudi vprašanje, kdo bo sploh želel prevzeti površine, s katerimi bo imel več stroškov in obveznosti kot prihodkov. Zaradi visokih finančnih obveznosti za lastnike gozdov lahko pričakujemo povečanje sečnje v gozdovih, s čemer ni nič narobe. Obstaja pa bojazen, da se bodo lastniki gozdov zaradi zniževanja stroškov sami odločali za sečnjo in z njo povezane dejavnosti, zaradi česar lahko zaradi slabših varnostnih standardov in slabše usposobljenosti pride do povečanja števila delovnih nesreč v gozdovih.Opozoriti velja tudi na izjemno slabo obveščanje javnosti v zvezi z novim načinom določanja KD, saj poleg obvestila na spletni strani GURS v medijih praktično ni bilo zaslediti kakršnekoli polemike v zvezi s to problematiko. In to kljub temu, da gre za izjemno povečanje finančne obremenitve velikega števila državljank in državljanov Republike Slovenije ter problematiko, ki ima lahko konec koncev tudi vpliv na našo samooskrbo s hrano oz. izkoriščanje gozdnih virov ter gospodarstvo kot celoto.Predlagatelji nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbora za finance in monetarno politiko predlagamo, da na sejo odbora, poleg ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana in ministra za finance dr. Uroša Čuferja povabite še naslednje goste_– Aleš Seliškar, predstojnik po pooblastilu, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana;

– Cvetko Zupančič, predsednik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana;

– Roman Žveglič, predsednik, Sindikat kmetov Slovenije, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana;

– Bruno Gaberšek, sekretar, Združenje družinskih vinogradnikov - vinarjev Slovenije, Mestni trg 2, 1000 Ljubljana

– Janez Jesenovec, zainteresirana javnost, Cesta 7. maja 19, 1356 Dobrova;

– Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert 

– Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 LjubljanaV poslanski skupini Slovenske ljudske stranke predlagamo, da Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbor za finance in monetarno politiko sprejmeta naslednje sklepe_1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbor za finance in monetarno politiko pozivata Vlado Republike Slovenije, da podrobno preuči novo metodologijo določanja katastrskega dohodka;

 

2. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbor za finance in monetarno politiko pozivata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Ministrstvo za finance, da podrobno preučita finančne in ostale posledice uveljavitve nove metodologije določanja katastrskega dohodka;3. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbor za finance in monetarno politiko predlagata Vladi Republike Slovenije, da na podlagi ugotovitev pripravi spremembe Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki bi omogočile pravičnejše določanje višine katastrskega dohodka.Mihael Prevc

Vodja poslanske skupine SLS

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1259 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2201 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1643 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1534 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2505 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

1985 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
arhiv

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

PS SLS vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbora za finance in monetarno politiko v zvezi z novo metodologijo določanja katastrskega dohodka