Poslanec SLS Janez Ribič: V kateri fazi je postopek odstranjevanja cestninskih postaj Pesnica in Vransko ter kolikšen obseg del je predviden pri tem?
SLS Slovenska ljudska stranka

Torek, 4. Marec 2014 ob 09:31

Ljubljana, 3. marec 2014 – Prvi dan zasedanja Državnega zbora RS na 22. redni seji je pri 1. točki dnevnega reda, to je pri vprašanjih poslank in poslancev, ustno poslansko vprašanje ministru za infrastrukturo in prostor Samu Omerzelu postavil poslanec SLS Janez Ribič:

»Že v času prejšnje vlade je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor oziroma DARS pričel s preurejanjem cestninskih postaj na slovenskih avtocestah. Tako so bili do lanskega poletja odstranjeni betonski bloki na čelnih postajah Log, Videž, Torovo, Dob, Kompolje in Tepanje, kar je stalo približno 1,4 milijona evra. Dela na preostalih dveh cestninskih postajah štajerske avtoceste, se pravi v Pesnici in na Vranskem, naj bi se prav tako začela že preteklo poletje. Zaključek del je bil predviden septembra lani. Dela se do današnjega dne še niso začela, razlog pa naj bi bil v nesoglasjih med vašim ministrstvom in DARS glede načina odstranjevanja cestninske postaje Vransko, ki je bila predvidena za rušenje. A na vašem ministrstvu naj s tem ne bi soglašali, zaradi česar se dela do današnjega dne še niti niso začela, zato sprašujem, v kateri fazi se nahaja postopek odstranjevanja cestninskih postaj Pesnica in Vransko in kolikšen obseg del je pri tem predviden. Kolikšni so bili skupni stroški odstranjevanja cestninskih postaj Log, Videž, Torovo, Dob, Kompolje in Tepanje in kolikšni so predvideni stroški za odstranjevanje preostalih dveh cestninskih postaj, se pravi Pesnica in Vransko, in ali je ministrstvo že pričelo pripravljati predlog zakona o cestninjenju? Če je predlog navedenega zakona že v pripravi, me zanima, katere so bistvene rešitve, predvidene v predlogu. Ali razmišljate tudi o uvedbi tako imenovanega bencinskega centa, iz naslova katerega bi se lažje financiralo tekoče vzdrževanje cest, cestne infrastrukture, to se pravi državnih cest, avtoceste in nazadnje bi še vprašal, kako poteka gradnja avtoceste Ptuj do državne meje s Hrvaško, bolj točno Draženci Gruškovje?«

Na vprašanja je odgovoril minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel_

»Najprej, preden gremo na vsebinski del vprašanja, bi predvsem želel poudariti, da DARS, in to želim, da res jasno ločimo, DARS je samostojna pravna entiteta s svojim nadzornim svetom in popolnoma samostojno vodi upravljanje in investicije na avtocestah, in kar se tiče samega operativnega vodenja družbe, tu ministrstvo nima nikakršnega vpliva in se tudi ne namerava vpletati v operativno vodenje same družbe DARS. Odstranjevanje cestninskih postaj je v pristojnosti DARS. Zakaj Vransko ni bilo preurejeno, sta dejansko dva tehnična sklopa argumentov, zakaj tega dela rekonstrukcije ni lotilo. Prvi del je predvsem povezan z gradbeno tehničnimi vzroki. Zaradi prostorskih omejitev obstajajo tehnični razlogi, zakaj se ni začelo z odstranjevanjem te postaje. Drugi vzrok je bolj povezan s samim cestninjenjem, torej sama tehnična rešitev bi v resnici s tem odstranjevanjem na nek način omogočila prost pretok prometa in med cestninjenjem določenega dela prometa, kar pa seveda ni v interesu družbe DARS. Zaradi tega ta del odstranjevanja same cestninske postaje na Vranskem še ni izveden, vendar, kot rečeno, to je popolnoma v pristojnosti DARS in ne v pristojnosti ministrstva in oni so tisti, ki upravljajo s tem delom avtocest. Pri vprašanju, povezanim s stroški odstranjevanja cestninskih postaj - vse odstranjene cestninske postaje so do danes stale 2 milijona 197.000 evrov. Pri predlogu novega zakona o cestninjenju lahko povem to, da je sam predlog v finalni pripravi. Večina zakona je zaključenega in dejansko bomo šli v medresorsko usklajevanje. V sklopu tega me sprašujete tudi v načinih financiranja državnih cest in avtocest. Tukaj ravno tako moramo biti zelo natančni in ločiti. Eno so avtoceste, s katerimi upravlja DARS, drugo pa so državne ceste, s katerimi upravlja Direkcija za ceste, ki je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo in prostor. In tudi s stališča financiranja enih in drugih gre za popolnoma ločene zadeve. DARS in financiranje vseh operacij ter investicij  financira iz cestninjenja, državne ceste v pristojnosti direkcije pa na eni strani same investicije vodijo iz integralnega dela proračuna in evropskih sredstev, samo vzdrževanje pa se jamči direktno iz proračuna Ministrstva za infrastrukturo in prostor oziroma državnega proračuna. Ko govorimo o vidikih in variantah financiranja državnih ceste, ne govorimo o DARS, ampak govorimo o državnih cestah. Verjetno zelo dobro poznate strukturo proračuna in sredstva, ki jih imamo namenjena za letos  za državne ceste. V tem trenutku je to malce več kot 120 milijonov evrov. Dodatno smo se zdaj zaradi žleda soočili še z dodatnimi stroški v višini 9 milijonov evrov in zaradi tega na ministrstvu intenzivno razmišljamo o variantah, na kakšen način zagotoviti več sredstev za državne ceste. Rešitve oziroma predloge bomo predstavili najprej vladi in potem še državnemu zboru. Bencinski cent, za katerega me sprašujete - seveda je tudi ena od opcij, ki jo želimo predstaviti kot eno od možnosti, na kakšen način bi Slovenci in Slovenke zagotovili vir financiranja za državne ceste. Pri sami tehnični rešitvi zakona lahko rečem to, da bo cestninjenje zapisano v tej smeri, da se nekakšna tehnična smernica ne bo naprej definirala. Torej tehnične rešitve ostajajo vse odprte, sledimo pa temu, kar so trendi znotraj Evropske unije in v tej smeri cestninjenje v Evropski uniji tudi gre.«

Vendar je poslanec SLS Janez Ribič zahteval dopolnitev odgovora ministra_

»Hvala za odgovore v tem delu. No, moram reči, da seveda ločim delo DARS in ministrstva, ampak v naši državi ministrstvo nekako bdi tudi nad izvajanjem dela DARS, zato me je pač zanimalo in dobil sem nekatere odgovore. Kar se tiče obnove republiških cest, predvsem tistih, ki so bile zelo poškodovane pri gradnji avtocest in tudi nekaterih drugih, ki so bile tudi zaradi gradnje avtocest v tem času zanemarjene,  bi rad opozoril na en drug problem, ki ga zaznavajo odgovorni na občini Duplek. Nanaša se na problematiko rekonstrukcije državne ceste R3-710 1292, se pravi, Spodnji Duplek–Dvorjane, kjer vrednost investicije znaša 1.169.000 evrov. Občina Duplek je lani že podpisala pogodbo z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in izvajalcem Vod Celje za rekonstrukcijo navedenega cestnega odseka, na podlagi katere je bil določen pričetek del za lanski september, zaključek pa za letos 30. junija. Zaradi drastičnega znižanja sredstev državnega proračuna za investicije v cestno infrastrukturo in posledične nezmožnosti izvajanja že pričetih projektov, je občina Duplek s strani DARS oziroma Družbe za državne ceste prejela v podpis aneks k navedeni pogodbi, s katerim je bil rok za zaključek del prestavljen za 6 mesecev -  na 31. 12. 2014. Seveda se dela do današnjega dne še niso začela.

Zanima me, kdaj se bodo začela dela na tej državni cesti Duplek-Dvorjane, in ali so jasno zagotovljeni finančni viri investicije.»

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je svoj odgovor dopolnil z naslednjim_

»Proračun in sredstva, ki smo jih sprejeli za letos, predvsem kar se tiče državnih cest, torej DRSC kot upravljavca, so seveda omejena na 120 milijonov evrov. Zavedamo se, da če bi želeli peljati investicije naprej, bi potrebovali približno 40  milijonov evrov več sredstev iz integralnega proračuna. Investicijam, ki so sofinancirane iz evropskih sredstev, smo dali prednost in jih peljemo naprej. Ena takšnih investicij je obvoznica Škofja Loka. Tisto, kar imamo financirano direktno iz integralnega proračuna, je seveda zaradi omejenih sredstev v tem trenutku zaustavljeno in drži, da se odsek na cesti R3-710, torej Spodnji Duplek-Dvorjane, v tem trenutku dejansko še ni začel, vendar želim  poudariti, da to ne pomeni, da se ta investicija zaustavlja, ampak se samo prestavlja v čas, ko bomo imeli sredstva in bomo lahko nadaljevali z njo. Pogojena je torej z zagotavljanjem sredstev za ta del. To je v pristojnosti Direkcije za ceste. In še odsek Draženci-Gruškovje: to je del, ki je v pristojnosti in teče v okviru DARS kot upravljavca slovenskih avtocest. Ta del dejansko poteka znotraj zadanih prostorskih načrtov, torej je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Večina zemljišč je odkupljenih in glede na to, kakšni so bili terminski plani, gre po zagotovilih DARS tudi v teh okvirih sama investicija povezave do hrvaške meje v zadanih terminskih planih naprej.«

Zadnje objave

Sat, 27. Oct 2018 at 18:12

1400 ogledov

V Škofji Loki z dobro voljo in delovno energijo vstopajo na lokalne volitve
Obiskal jih je tudi Robert Strah, županski kandidat SDS, in se zahvalil za podporo SLS pri kandidaturi za župana Škofje Loke. Zbrani člani in svetniški kandidati liste SLS v Škofji Loki pa so obljubili, da se bodo pri svojem delu maksimalno potrudili.

Sat, 27. Oct 2018 at 18:10

2352 ogledov

Pogovorni večer: Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe?
Slovenska ljudska stranka vljudno vabi na pogovorni večer ZAKAJ JE KRŠČANSTVO TAKO POMEMBNO ZA DOBROBIT DRUŽBE? Dogodek bo potekal v dvorani Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana, in sicer v soboto, 3. novembra 2018, ob 19. uri. Skozi zgodovinski oris in kritično refleksijo sedanjosti se bomo vprašali, kako je krščanska misel, tako katoliška, kot protestantska, vplivala na pridobitve naprednih in uspešnih družb, ki jih cenimo še danes, in sicer tako verujoči, kot neverujoči. Osredotočili se bomo tudi na dobo razsvetljenstva in vzroke, ki vodijo Zahod k oddaljevanju od svoje lastne tradicije. Vprašali se bomo, kako se soočati z modernim tokom mišljenja in vsemi ostalimi izzivi, ki bodo neizogibni. Z nami bodo naslednji odlični gostje: dr. Stane Grandadr. Janez Šumradaddr. Jonatan Vinkler Pogovor bo povezoval: Matjaž Lulik Veselimo se srečanja z vami!

Thu, 25. Oct 2018 at 22:19

1787 ogledov

Predstavili kandidate skupne liste SLS in stranke Glas za otroke in družine za ljubljanski mestni svet
Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani so se predstavili kandidati skupne liste  SLS in stranke Glas za otroke in družine za mestni svet MO Ljubljana. Nosilec skupne liste Janez Žagar, dr. Jože Osterc, Janez Podobnik, dr. Andrej Umek in Aleks Leo Vest so predstavili ključne poudarke, s katerimi SLS vstopa v kandidaturo za ljubljanske mestne svetnike. Izpostavili so prizadevanje za to, da za vožnjo po ljubljanski obvoznici ne bi več potrebovali vinjete in da se v Ljubljani za potrebe Ljubljančanov  in drugih prebivalcev vzpostavi tržnico in veletržnico z izključno slovensko lokalno pridelano hrano po sprejemljivih cenah. Prizadevali si bodo tudi za to, da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije. Aleš Primc in Polona Naglič pa sta v imenu stranke Glas za otroke in družine izpostavila prizadevanje, da bi Ljubljana postala družinam čim bolj prijazno mesto, da bi v prihodnje posebno pozornost namenili številnim upokojencem in drugim osamljenim ljudem in se zavzela za več rekreacijskih površin v Ljubljani tudi za domače ljubljenčke. Predsednik SLS Marjan Podobnik  pa je ob podpori kandidatom in kakovostni celotni listi izpostavil, da si bo skupaj s sodelavci prizadeval, da se SLS odpre mestu in da enako kot s podeželskim SLS zadiha tudi z mestnim pljučnim krilom. Čeprav je bilo v Ljubljani pod dosedanjim vodstvom župana Zorana Jankovića in njegove ekipe narejenega tudi veliko pozitivnega, SLS – tako kot SDS in NSi – podpira župansko kandidaturo Anžeta Logarja v prepričanju, da lahko dosedanje dobre projekte nadgradi, neoptimalne pa spremeni.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:15

1680 ogledov

SLS v Zagorju ob Savi z doslej najmočnejšo listo
SLS Zagorje ob Savi je danes na novinarski konferenci v Gostišču Ribnik predstavila županskega kandidata SLS, kandidatno listo za občinske svetnike ter Razvojni program SLS za občino Zagorje ob Savi. Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. Antona Korošca je povedal, da gre za doslej najmočnejšo listo, na kateri je sedem direktorjev oz. lastnikov uspešnih zagorskih podjetij, trije sedanji in več nekdanjih predsednikov KS, guverner Rotary Slovenija, predsednica Zveze kmetic Slovenije, predsedniki športnih društev in ugledni gospodarji kmetijskih gospodarstev ter drugi uspešni Zagorjani. Ker nas poznate, pa je njihov slogan. Županski kandidat Alojz Slavko Jelševar je oče štirih otrok, glasbenik in dolgoletni direktor visokotehnološkega podjetja JE&GR. Kot je dejal, je čas, da Občina Zagorje dobi drzen razvojni program in ambiciozno ekipo, ki ga bo uresničila. Zagorje mora imeti po njegovih besedah posluh za ustvarjanje delovnih mest prihodnosti – to pa so okoljsko ozaveščena podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Iztok Živko, direktor družbe Tevel iz Kisovca je predstavil projekt energetsko samozadostne Občine Zagorje ob Savi, ki bi bila lahko največja takšna občina in tako zgled v Evropi. Ker je v občini ponovno povišana raven PM10 delcev, je nujno potrebna sprememba miselnosti. Tako kot je bil eden od znanilcev drugačnega načina razmišljanja projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga začeli člani zagorske SLS in so ga povzeli tudi drugi kraji po Sloveniji, bi bili lahko v Zagorju zgled drugim občinam, kjer bi s serijo manjših vetrnih in plinskih elektrarn ter hidroelektrarn na zasebnih površinah ustvarili dovolj električne energije za potrebe vseh zagorskih gospodinjstev. Janez Lipec, guverner Rotary district 1912, ki pokriva Slovenijo in Makedonijo, si želi, da se Zagorje odpre navzven in izkoristi tržno nišo razvoja turizma. Aktivno je treba podpreti lokalne šole, da bodo zagotavljale potrebe trga dela prihodnosti. Izkoristiti  je treba naravne potenciale in ljudi, ki imajo znanje, voljo in delovne navade, takšnih pa je v Zagorju dovolj. Delo mora znova postati vrednota. Neda Starman Ržišnik, predsednica Konjeniškega kluba Vajkard Valvasor je predstavila projekt razvoja termalnega in eko turizma v Zagorski dolini s postavitvijo informacijskih tabel in zemljevidov ter odprtjem turistično informativne pisarne in info točke v Zagorje. Predstavila je idejni projekt obnove Medijskih toplic kot ekskluzivnih term v stilu časa Vajkarda Valvasorja, ki bi bile povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke. Boštjan Ocepek, predsednik krajevne skupnosti Šentlambert, je povedal, da mu je program SLS zelo blizu, saj temelji na enakomernem razvoju vseh krajev v občini. Tudi za Občino Zagorje bi bilo dobro, da bi namenila več sredstev za obnovo cest in družbenega življenja na okoliških vaseh. Te so sicer lepo urejene tudi zaradi veliko prostovoljnega dela, ki ga naredijo krajani.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:14

2641 ogledov

SLS samozavestno na lokalnih volitvah: »Ker nas poznate«
Na predstavitvi v Kobilju je županske kandidate podprl predsednik SLS Marjan Podobnik in predstavil glavne vsebinske poudarke delovanja SLS. Povedal je, da je SLS stranka, ki spoštuje sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino in je odprta za vse, razen za podpornike skrajnih stališč. Izpostavil je uspešnost dela županov in občinskih svetnikov SLS, kar je tudi razlog za optimizem pred prihajajočimi volitvami. SLS je imela doslej 32 županov izvoljenih na svoji listi, skupaj z neodvisnimi in skupnimi kandidati s podporo SLS pa je v Klubu županov SLS sodelovalo 42 županj in županov. Podobnik je izrazil pričakovanje, da bo Klub županov SLS tudi v prihodnje ostal številčno najmočnejši. Sledila je predstavitev Roberta Ščapa, župana Občine Kobilje, Cvetke Ficko, županje Občine Grad, Ludvika Novaka, župana Občine Puconci, Franca Horvata, župana Občine Tišina in Antona Törnarja,  župana Občine Črenšovci. Župani so bili enotni, da je treba povečati sredstva za takoimenovano povprečnino, s čimer bi zagotovili intenzivnejši razvoj tudi manjših podeželskih in obmejnih občin. Zavzeli so se tudi za čimprejšnjo ustanovitev pokrajin ter prenos dela državnih pristojnosti in sredstev z državne ravni na prihodnje pokrajine. Marjan Podobnik je predstavljena prizadevanja županje in županov v celoti podprl. Kasneje se je predsednik SLS v občini Kidričevo srečal s kandidatom SLS za župana Damjanom Medvedom in kandidati SLS za občinski svet ter podprl njihovo kandidaturo.

Thu, 25. Oct 2018 at 22:12

2141 ogledov

Dr. Darinka Fakin že petič za županjo Občine Majšperk
Dr. Darinka Fakin živi z možem Brankom in sinom Tomažem v Majšperku. Funkcijo županje opravlja nepoklicno, saj je kot redna profesorica zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na Oddelku za Oblikovanje in tekstilne materiale. Osnovno šolo je obiskovala v Majšperku in nadaljevala šolanje na Gimnaziji Dušana Kvedra Ptuj. Dodiplomski študij je končala na takratni Tehniški fakulteti Maribor in se leta 1985 zaposlila v Tovarni volnenih izdelkov v Majšperku. Med delom je kot mlada raziskovalka končala tudi magistrski študij. Po več kot 15-letnem delu v industriji se je leta 2000 zaposlila na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 2004 tudi doktorirala. Med delom je vseskozi aktivna tudi na raziskovalnem področju, je avtorica ali soavtorica številnih izvirnih znanstvenih člankov, patentov, raziskovalnih nalog, elaboratov, študij, strokovnih člankov, avtorica in soavtorica učbenikov in navodil za vaje. V lokalno politiko se je vključila že leta 1994, ko je nastala naša Občina Majšperk. V prvem mandatu je bila predsednica Občinskega sveta, v drugem podžupanja in sedaj opravlja že četrti mandat funkcijo županje. Ta funkcija ji predstavlja velik izziv, saj vemo, da je uvedba lokalne samouprave prinesla tudi lokalnemu okolju velike priložnosti. To se opazi skoraj na vsakem koraku. V teh letih so izvedli številne pomembne investicije na področju infrastrukture, izobraževanja, športa, kulture, turizma, gospodarstva, varovanja in urejanja okolja ter na področju delovanja društev. Vse to jim je uspelo, ker so bili sposobni delati skupaj.
Teme
cestninske postaje dars financiranje minister za infrastrukturo in prostor Obvestila poslanec SLS poslansko vprašanje proračun Ribič Samo Omerzel UPV

Prijatelji

SLS Sv. Trojica v Slovenskih GoricahSLS Sv. Jurij v Slovenskih goricahSLS Sveta AnaSLS ŠentiljSLS PesnicaSLS LenartSLS KungotaSLS CerkvenjakSLS BenediktSLS PivkaSLS PostojnaSLS SežanaAnton  ŠkofSLS KoperSLS KomenSLS IzolaSLS DivačaSLS Hrpelje-KozinaSLS Ilirska BistricaSLS Gornji GradSLS LjubnoSLS LučeSLS MozirjeSLS NazarjeSLS Rečica ob SavinjiSLS Šmartno ob PakiSLS ŠoštanjSLS VelenjeSLS Središče ob DraviSLS CirkulaneSLS DestrnikSLS Dornava

NAJBOLJ OBISKANO

Poslanec SLS Janez Ribič: V kateri fazi je postopek odstranjevanja cestninskih postaj Pesnica in Vransko ter kolikšen obseg del je predviden pri tem?