Kodeks etičnega ravnanja članov slovenske ljudske stranke

PREAMBULA

Ta Kodeks etičnega ravnanja članov stranke SLS (v nadaljnjem besedilu Kodeks) je krovni dokument za vse kongresne dokumente SLS ter druge akte, sprejete na Svetu SLS oz. Glavnem odboru SLS.


1.  SPLOŠNO

  1. člen

Kodeks določa etična načela, po katerih se ravnajo člani SLS (v nadaljnjem besedilu član) pri izvrševanju svoje funkcije (poslanstva). Kodeks velja za vse člane SLS, opredeljene v 6. členu Statuta SLS, nespoštovanje etičnih načel pa presoja Razsodišče SLS (v nadaljnjem besedilu Razsodišče).


2. ETIČNA NAČELA

2. člen

Varovanje ugleda

Član (se razume tudi tisti, ki je s pomočjo SLS na položaju, kjer lahko ogrozi ugled SLS) pri opravljanju funkcije ravna tako, da varuje oziroma prispeva k ugledu SLS, Republike Slovenije, Poslanske skupine SLS, Svetniške skupine SLS, županske funkcije in funkcije, na katero je bil imenovan ali izvoljen s pomočjo SLS. Izogiba se ravnanjem in govorjenju, s katerim bi se zmanjševal ugled SLS.


3.člen

Lojalnost

Član pri svojem delu spoštuje in varuje interese Republike Slovenije in njeno pravno ureditev. Kršenje programa in vrednot ter Statuta SLS ni dopustno.


4. člen

Nepristranskost in nepodkupljivost

Član je pri sprejemanju svojih ocen in odločitev nepristranski, do drugih članov in državljanov pa pravičen in pošten. Za svoje politične odločitve ne sprejema plačil, daril ali drugih osebnih koristi. Sprejemanje daril do določene vrednosti je urejeno s posebno zakonodajo in pravilnikom stranke SLS.


5. člen

Odgovornost

Član opravlja naloge, ki so mu zaupane, vestno in odgovorno, predvsem pa sodeluje in izmenjuje ter usklajuje stališča s svojimi strankarskimi kolegi v okviru Statuta SLS, programa in stališč stranke na vseh nivojih organiziranosti stranke (poslanci v Poslanski skupini SLS, svetniki v Svetniški skupini SLS v DS RS, ministri, drugi nosilci funkcij iz naslova vladnega oz. nevladnega resorja, župani, občinski svetniki in druge funkcije na lokalni ravni, ki izhajajo iz lokalne samouprave, člani organov in vseh drugih funkcij, na katere je bil imenovan ali izvoljen član s pomočjo SLS), preden jih pove ali zagovarja v javnosti. Kadrovske zadeve na vseh nivojih je treba predhodno uskladiti s predsednikom SLS ali pooblaščenim organom.


6. člen

Gospodarnost

Član pri opravljanju svoje funkcije skrbi za varčno materialno finančno poslovanje tako s sredstvi stranke kot z javnimi sredstvi. Ne izrablja svojega položaja za njihovo neupravičeno trošenje in z njimi ravna kot dober gospodar.


7. člen

Korektnost

Član je na sejah organov SLS, sejah delovnih teles, sestankih in drugih delovnih srečanjih korekten in ravna častno in vredno ugleda slovenske države, slovenskega naroda in Slovenske ljudske stranke. Deluje v dobrobit doseganja zastavljenih ciljev organa, ki ga predstavlja, s tem, da spoštuje dostojanstvo sogovornikov, se drži splošnih etičnih načel in skrbi za zgledno delovanje organov.

8. člen

Spoštljivost

Član o svojih kolegih in njihovih izjavah ali ravnanjih govori spoštljivo, resnicoljubno in tako, da varuje ugled SLS. Ne uporablja izrazov in izjav, ki bi lahko pomenile razžalitev, obrekovanje, žaljivo obdolžitev ali opravljanje.

 
3. 
 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen

Kodeks sprejme Svet SLS na predlog IO SLS z dvotretjinsko večino navzočih članov Sveta SLS.

10. člen

Kodeks stopi v veljavo dan po sprejetju na redni seji Sveta SLS.