Organi stranke

Predsednik stranke

Predsednik SLS je na izrednem volilnem kongresu 29. septembar 2018 v Novem mestu postal Marjan Podobnik. Kot predsednik stranke predstavlja in zastopa stranko ter vodi Izvršilni odbor stranke.

Podpredsedniki stranke

Trije podpredsedniki pomagajo pri vodenju stranke. Vsak podpredsednik je posebej zadolžen za določeno področje, ki ga na predlog predsednika stranke določi Izvršilni odbor stranke.

Kongres SLS

Kongres stranke je najvišji organ stranke, ki ga skliče Svet stranke na vsaka štiri leta. Kongres je sklepčen, če je prisotna večina vseh delegatov in delegatk.

Glavni odbor SLS

Glavni odbor je najvišji odbor stranke med dvema kongresoma. Ima predsednika in dva podpredsednika, ki ju izvoli na svoji prvi seji po Kongresu na predlog članov in članic Glavnega odbora SLS.

Izvršilni odbor SLS

Predsednik stranke je obenem tudi predsednik Izvršilnega odbora SLS, prvi podpredsednik stranke, tisti, ki je na volitvah dobil največje število glasov med podpredsedniki, pa je podpredsednik Izvršilnega odbora SLS.

Nadzorni odbor SLS

Nadzorni odbor stranke spremlja in nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke, realizacijo sprejetih sklepov ter delovanje organov skladno s statutom stranke.

Klubi in zveze

V okviru Slovenske ljudske stranke deluje več zvez, klubov in gibanj: Slovenska kmečka zveza pri SLS, Slovenska narodna zveza pri SLS, Zveza upokojencev pri SLS, Klub županov pri SLS, Slovenska ženska zveza pri SLS in Klub SP pri SLS.

Nova generacija SLS – podmladek stranke

Nova generacija SLS je nevladna mladinska organizacija, ki tvori podmladek Slovenske ljudske stranke. Združuje mlade med 15. in 30. letom starosti iz vse Slovenije.