Nadzorni odbor SLS

Nadzorni odbor SLS spremlja in nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke, realizacijo sprejetih sklepov ter delovanje organov skladno s Statutom SLS. Pri svojem delu lahko zaprosi za stališče Statutarno-pravno komisijo.

Osnova za spremljanje in nadzor finančnega poslovanja je finančni načrt za poslovno leto. Nadzorni odbor SLS obvezno daje mnenje k sklepom organov stranke, ki imajo za posledico poslovne dogodke z večjimi finančnimi obremenitvami. Nadzorni odbor SLS ima pravico presojati racionalnost in namenskost porabe finančnih sredstev tudi pri drugih pravnih subjektih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je stranka, ter pri občinskih oziroma mestnih odborih SLS ter regionalnih odborih SLS, pri podmladku stranke in klubih ter zvezah.

Nadzorni odbor SLS stranke ima predsednika in štiri člane, ki jih izvoli Kongres.

 

Člani Nadzornega odbora SLS

VLASTA GLOBAČNIK

ŽARKO PREGELJ

JAKA DEBELJAK

DARKO SIMONČIČ

JURIJ MALOVRH