Članek
V zaporu sladkorne bolnike ubijajo (odgovor uprave URSIKZ)
Objavljeno Nov 18, 2015

V dogovoru z republiško upravo za izvrševanje kazni objavljamo njihov odgovor v celoti. Predsednik CZPN Rade Stanić katerega navedbe smo zapisali in se z njegovim problemom obrnili na vse mogoče institucije bo zagotovo na navedbe URSIKS odgovoril


							Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij v celoti zavrača navedbe o nehumani obravnavi obsojenca R. Stanića. Vaše obtožbe na račun zaposlenih v slovenskih zaporih so obremenilne ter po našem mnenju nepreverjene in neutemeljene. Skladno z dogovorom na sestanku, ki je bil dne 5. novembra 2015 na Generalnem uradu, vam pošiljamo pisno pojasnilo na sporne navedbe, objavljene na spletnem mestu publishwall, glede ustreznosti prehrane obsojenca, namestitve v določen režim in njegove komunikacije. Predlagamo, da pojasnilo javno objavite.

Glede zagotavljanja ustrezne prehrane naj pojasnimo, da je bila obsojencu v času prestajanja zaporne kazni skladno z navodili zdravnika omogočena diabetična prehrana. V zavodu mu je bila nudena tudi ustrezna zdravstvena oskrba. Zdravnik je ugotavljal in nadziral ali je hrana pripravljena v skladu z njegovimi navodili in zagotovil, da je prehrana za bolnika ustrezna.

V zvezi z javno izraženo zahtevo, da se obsojenca premesti v odprti oddelek, pojasnjujemo, da se obsojenca skladno z zakonom lahko premesti v svobodnejši režim, v kolikor obstaja utemeljeno pričakovanje, da takega režima ne bo zlorabil. Pri razporeditvi obsojenca v določen režim se upošteva več dejavnikov, in sicer ali je obsojenec zaporno kazen nastopil sam oziroma je bil priveden, ima morebitne druge odprte kazenske postopke, spoštuje hišni red zavoda, itd. Vsi obsojenci, ki nastopijo kazen iz pripora ali so privedeni s strani policije, so nameščeni v zaprti režim. Imenovani se je prestajanju zaporne kazni izogibal in bil v zapor priveden, zato ni bilo mogoče utemeljeno pričakovati, da bo prestajal kazen v svobodnejšem režimu, ne da bi se poskušali prestajanju ponovno izogniti.

Obsojenec je imel skladno z zakonom pravico do obiskov in telefonskih pogovorov z ožjimi družinskimi člani, z dovoljenjem pa tudi z drugimi osebami. V zaprtem režimu prestajanja zaporne kazni uporaba mobilnega telefona in svetovnega spleta ni dovoljena.  

K pojasnilu naj dodamo tudi dejstvo, da je nadzor v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica opravil Varuh človekovih pravic, ki kakršnih koli nepravilnosti ni ugotovil.