Članek
Kazenska ovadba zaradi kršitve pravice do svobode izražanja na Facebooku

Kot v starih časih Partije, je tudi danes iz dejanskih centrov moči proti posameznikom v Sloveniji usmerjena cenzura, kar pomeni, da se njihovih misli ne prenaša (tako kot misli drugih), ampak se jih celo cenzurira. ...

Objavljeno Apr 19, 2019

Če do izteka ponedeljka, 22.4.2019 ne bo odpravljena (30-dnevna) blokada mojih dveh fb profilov, bom na najbližji policijski postaji oddal tudi kazensko ovadbo zoper Vasjo Vehovarja in sostorilce s FDV-ja.

----------------------------------------------------------

Kot v starih časih Partije, je tudi danes iz dejanskih centrov moči proti posameznikom v Sloveniji usmerjena cenzura, kar pomeni, da se njihovih misli ne prenaša (tako kot misli drugih), ampak se jih celo cenzurira.

Svobodo posameznika do izražanja misli jasno ščiti 39. člen Ustave Republike Slovenije (svoboda izražanja), ki pravi:

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

Na družabnem omrežju Facebook pa je šla cenzura že celo tako daleč (sam sem bil namreč že večkrat blokiran: Koliko dokazov srbske okupacije Slovenije še potrebujete? , Kdor na fb omenja srbsko okupacijo Slovenije, bo izbrisan ), da posameznik nima več nobene nobene možnosti, kot da proti dalj-časa-trajajočem mobbingu fb cenzorjev ukrepa s pravnim sredstvom kazenske ovadbe.

Kdo so pravzaprav ti cenzorji?

Gre za tako-imenovane "s strani ponudnika SDO pooblaščene verodostojne prijavitelje" (trusted flagger), torej dejansko ovaduhe, ki jih Facebook pooblasti za izvajanje cenzure na vsebinskem območju, ki ga zajema slovenščina.

Kateri so ti cenzorji?

- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (koordinator projekta)
- Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
- Mirovni inštitut

Mirovni inštitut lepo pojasni, da je glavni koordinator FDV in da je časovnica projekta 1.4.2018-31.3.2020.

Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji

Nato razložijo, kako je prav FDV partner Facebook-a, Twitter-ja in Youtube-a za cenzuro:

Njihova dejavnost je plačana iz davkoplačevalskega denarja, torej cenzuro, ki se izvaja nad nami plačujemo mi sami, tudi prek ARRS - Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.


Če pogledamo samo za leto 2017 (potrebno je preveriti tudi ostale programe!!!), je dobil projekt, katerega nosilec je Vasja Vehovar 25.000 evrov od skupaj 50.000 evrov vrednosti projekta.

Še njegov uradni FDV profil.


Rezultati-CRP-2017

66    Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji    10155    Vasja Vehovar    582    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede    8.1.2    46.3


V primeru Vasje Vehovarja gre torej za javnega uslužbenca, ki v sodelovanju z mednarodno korporacijo Facebook izvaja cenzuro nad državljani Republike Slovenije, pri čemer kršijo že omenjeni 39. člen Ustave RS in s tem kršijo tudi:

15. člen Ustave RS (uresničevanje in omejevanje pravic)

Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave.

Če posameznika doleti cenzura FDV (državne inštitucije!) na Facebook družabnem omrežju, le-ta nima nobene neposredne pravne poti, po kateri bi lahko varoval svoje pravice, torej mu je kršena pravica do sodnega varstva:

23. člen (pravica do sodnega varstva)

Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.

Dodatno v Sloveniji še vedno velja, da se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe (konvencije) uporabljajo neposredno:

8. člen

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.

Med njimi je v tem primeru pomembna Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki v svojem 10. členu varuje svobodo izražanja:

10. ČLEN - Svoboda izražanja

1.   Vsakdo   ima   pravico   do   svobode   izražanja.   Ta   pravica   obsega  
svobodo  mišljenja  ter  sprejemanja  in  sporočanja  obvestil  in  idej  brez 
vmešavanja  javne  oblasti  in  ne  glede  na  meje.  Ta  člen  ne  preprečuje 
državam,   da   zahtevajo   dovoljenje   za   delo   radijskih,   televizijskih   in  
kinematografskih podjetij.

2.  Izvrševanje  teh  svoboščin  vključuje  tudi  dolžnosti  in  odgovornosti 
in je zato lahko podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim,
ki  jih  določa  zakon,  in  ki  so  nujne  v  demokratični  družbi  zaradi  varnosti 
države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja
neredov ali kaznivih dejanj, za varovanje zdravja ali morale, za varovanje
ugleda ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih informacij
ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva.

Kot torej lahko povzamemo, je Vasja Vehovar član skupine znotraj državne strukture (javne oblasti), ki sodeluje v kršenju človekovih pravic sodržavljanom, kar pa je po slovenski zakonodaji kaznivo dejanje:

Nevestno delo v službi
258. člen

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

Dodatno sta Vasja Vehovar in njegova skupina z blokiranjem mojih dveh Facebook profilov povzročila, da bodo lahko v času volilne kampanje pred Evropskimi volitvami kandidati nastopali brez kritičnega pogleda javnosti (na Ustavnem sodišču imam že več kot eno leto vloženo Pobudo za oceno ustavnosti 6. člena ZVRK in 12. člena ZRTVS, pa se tam ne zgodi nič), kar je hkrati nepremoženjska korist vsem kandidatom (ne bodo dobivali neprijetnih vprašanj!), ter nepremoženjska škoda vsem ostalim, ker jim je onemogočena celovita javna razprava:

Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
257. člen

(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.

Sedaj pa naj še pojasnim, kaj je tokratni plehki izgovor za 30-dnevno blokado mojih dveh fb profilov (osnovnega in rezervnega). Šlo je za skrajno nepomemben spor med članom ZSi in menoj, ki sem ga objavil na svojem osnovnem profilu. Ko je bil prvi profil zaradi te objave blokiran, sem enako obvestilo podal tudi na rezervnem profilu - rezultat pa je bil enak, nekdo (je dobil izgovor za blokado tudi drugega profila).

Ker je očitno, da so Vasja Vehovar in ostali odgovorni za izvajanje cenzure v slovenskem delu Facebook družabnega omrežja, zato nameravam podati kazensko prijavo zoper njega in vse vpletene - saj dodatno kršijo:

Kršitev proste odločitve volivcev
151. člen

(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Če namreč v času volilne kampanje sistematično cenzurirajo glasove kritičnih, s tem s preslepitvijo (lažni izgovori za cenzuro) vplivajo na volilke in volilce, da se odločajo drugače, kot bi se sicer - če bi bil slišan tudi glas kritičnih.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Sedaj pa še povzetek obvestil, ki sem jih prejel na osnovnem profilu, potem pa te iste posnetke zaslona objavil kot obvestilo o fb cenzuri tudi na drugem fb profilu. Sami lahko presodite, ali gre za karkoli takega, ki bi resnično "kršilo standarde skupnosti", ali bog-ne-daj pomenilo "sovražni govor".

Gre za najnavadnejšo cenzuro, moj primer pa bo očitno moral trasirati obrambne položaje vseh prizadetih posameznikov na Facebook družabnem omrežju, da bi se lahko v prihodnje oblikovala bolj pravna in bolj pravilna pot za izvajanje politične cenzure v Sloveniji.

Strokovnosti FDV cenzorjev - od ustanovitve Dolančeve FSPN dalje - pač ne gre zaupati.


--------------------------------------------------------------------------------------

In še naknadno poslani dopis g. Vehovarju, ter v vednost tudi Predsedniku RS, g. Pahorju:

https://www.rtvslo.si/svet/s-in-j-amerika/facebook-odstranil-prepoznavne-nevarne-posameznike/487015

Nisem za svobodo govora, če ta vključuje tudi polucijo, ki jo je možno zaslediti na tem blogu. (Čisto razumem ukrepe fb)

Nisem jih prijavil, šel sem na Twitter, tam z MojcoV in drugimi čakamo na ugoden trenutek. Sicer je pa TW ene 10x boljši od FB in bom kar tam ostal, dosti več učinka.

monolog?

Kaj res nimate toliko hrbtenice, da bi se predstavili javnosti s svojimi argumenti - z imenom in priimkom? :D

*Blaž Babič Že nekaj časa se ukvarjaš z raznimi prekrški, kjer poizkušaš igrati vodilno vlogo. Spremeni taktiko in se izogni konfliktom in razlagam predpisov, ki naj bi bili po tvoji meri! Menim, da ta primer ne bo sprejet v obravnavo. Upravljalci FB imajo pač navodila in presojo in si zagotovo ne želijo težav z oblastmi, ko dialogi potekajo v tonu uličnih razgrajačev

*Rado K. Kot neznanec se poklonim odgovoru #9.

"Brišem komentarje anonimnežem, ki nimajo jajc svojih "velecenjenih stališč"" Brišeš zato, ker si fokusiran na ime. Fokusiran si na osebo. A oseba ni važna. Važno je stališče, ki ga oseba ima. Važno je ali njegogovi argumenti držijo. Tu je bistvo debate. Diskusija ad personam je v domeni vaških branjevk.

Da bi s tem zadostil tvoji neiskreni radovednosti? Ko boš pokazal kaj več, se ti bo tudi odprlo polje resničnih informacij.

lp BB če nekaj trdiš bi bilo v redu, da to tudi utemeljiš, recimo primer; "Šiško je izdal stare sodelavce, ki so mu takrat pomagali."

Brišem komentarje, ne brišem profilov. Čakam na dan, ko bodo ljudje razmišljali.

Jajca ali pirhe? To je zdaj vprašanje! Tvoja svoboda ne sme omejevati moje svobode pa bo vse OK. Princip imaš isti kot FB prijatelji. Brišeš po svoji presoji potem pa v jok :-(

Brišem komentarje anonimnežem, ki nimajo jajc svojih "velecenjenih stališč" podpisati z imenom in priimkom. Dodatno so nekateri še taka tesla, da ne razumejo, kaj svoboda izražanja je, če jo uporablja kdo drug, kot oni sami. Pa lepo velikonočno nedeljo želim :)

Kolikor vem je pravica omejena in ne moreš kar povprek "izražati" mnenja. Pravica je tudi na drugi strani pri bralcih. Uredniki imajo navodila, sicer te pa lahko blokira kdorkoli, ki mu prispevek ni simpatičen, oziroma ga, da v presojo FB. Samo omejitev je odgovor :-)