Članek
Evropsko sodišče: Tožba proti Evropski Komisiji zaradi Astra Zeneca, Pfizer in Moderna mRNA cepiva
Objavljeno Mar 30, 2021

EVROPSKO SODIŠČE

NIČNOSTNA TOŽBA vezano na člen 263 AEUV

Obtoženec: EVROPSKA KOMISIJA

*

Zadeva:

IZVEDBENI SKLEP EVROPSKE KOMISIJE z dne 21. decembra 2020 o izdaji pogojnega dovoljenja za zdravilo „Comirnaty“ - cepivo mRNA proti COVID-19 (nukleozidno spremenjeno) “v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 z dne Evropskega parlamenta in Sveta, vključno z naknadnimi spremembami in vključitvami.

*

Podpisana RA DDr. Renate Holzeisen, odvetnica, sprejeta na najvišja sodišča v Italiji, registrirana pri odvetniški zbornici Bozen in pri odvetniški pisarni na I-39100 Bozen, Bahnhofallee št. 7,

OPOZARJA, da

1. je Evropska agencija za zdravila (EMA) 21. decembra 2020 na podlagi vloge družbe BioNTech Manufacturing GmbH z dne 1. decembra 2020 v skladu s členom 4 (1) Uredbe (ES) št. 726/2004 dala priporočilo za pogojno odobritev humana zdravila "" Comirnaty "- cepivo mRNA COVID-19 (nukleozidno spremenjeno)" – EMA Assessment report »Comirnaty« Procedure No.EMEA/H/C005735/0000 (Doc A.1)

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

2. Evropska komisija

Na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije na podlagi Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi skupnostnih postopkov za odobritev in nadzor zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ter ustanovitev Evropske agencijo za zdravila, zlasti na podlagi člena 10 (2) in člena 14-a na podlagi Uredbe (ES) št. 507/2006 Komisije o pogojnem dovoljenju za humana zdravila, ki spadajo v področje Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, na podlagi vloge družbe BioNTech Manufacturing GmbH z dne 1. decembra 2020 v skladu s členom 4 (1) Uredbe (ES) ) Št. 726/2004 na podlagi mnenja Evropske agencije za zdravila, ki ga je 21. decembra 2020 izdal Odbor za zdravila za humano uporabo, upoštevajoč naslednje razloge: (1) zdravilo „Comirnaty“ - COVID-19-mRNA- cepivo (modificiran z nukleozidom) “izpolnjuje zahteve Direktive 2001/83 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o oblikovanju kodeksa Skupnosti za zdravila za uporabo v humani medicini.

(2) „Comirnaty“ - cepivo COVID-19-MRNA (nukleozidno spremenjeno) “spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 507/2006, zlasti odstavka 2 člena 2. Poleg tega je zdravilo v skladu s Prilogo IV zahteve iz 4. člena Odloka za izdajo pogojnega dovoljenja. (3) Za dovoljenje za promet z zdravilom „Comirnaty“ - cepivo mRNA COVID-19 (nukleozidno spremenjeno) “bi morali zato veljati določeni pogoji v skladu s členom 14-a Uredbe (ES) št. 726/2004 in v skladu z Uredba (ES) št. 507/2006. (4) Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini je menil, da je „enoverižna, informacijska RNA (mRNA), ki je proizvedena z uporabo izvencelične »in vitro« transkripcije iz ustrezne DNA in kodira beljakovinsko bodico virusa SARS-CoV-2 “, nova snov. (5) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v humani medicini "

se je odločila za naslednje:

»Člen 1 - Za zdravilo" "Comirnaty" - cepivo mRNA COVID-19 (nukleozidno modificirano), katerega značilnosti so povzete v Prilogi I te odločbe, se dodeli pogojno dovoljenje v skladu s členom 3 in členom 14-a Uredbe (ES) št. 726/2004. „Comirnaty“ - cepivo mRNA COVID-19 (nukleozidno modificirano) “je vpisano v register zdravil Unije z naslednjo številko: EU / 1/20/1528.
Člen 2 - Dovoljenje za zdravilo iz člena 1 je podvrženo zahtevam in pogojem iz Priloge II, vključno s tistimi, ki se nanašajo na proizvodnjo. Te zahteve se pregledajo letno.
Člen 3 - Označevanje in navodilo za uporabo zdravila iz člena 1 morata biti v skladu s pogoji iz Priloge III.
4. člen - Obdobje veljavnosti dovoljenja je eno leto od datuma uradnega obvestila o tej odločbi.
5. člen - Ta odločba je naslovljena na BioNTech Manufacturing GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Nemčija.
"- Izvedbeni sklep Evropske komisije z dne 21. decembra 2020 o izdaji pogojnega dovoljenja za zdravilo za človeka" Comirnaty "-COVID- 19-mRNA - cepivo (modificirano z nukleozidom) “v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (dok. A.2.1.).

3. Zgoraj navedeni odločitvi o izvajanju, ki jo je sprejela Evropska unija o izvajanju priloge so štiri (IV) priloge- Priloga I (Povzetek glavnih značilnosti zdravila), Priloga II (A. Proizvajalec/i snovi biološkega izvora in proizvajalec/i, ki je/so odgovoren/i za sprostitev serije, Priloga III (Označevanje in navodilo za uporabo), Priloga IV (Sklepi Evropske agencije za zdravila o izdaji dovoljenja za promet pod „posebnimi pogoji“ (dok. A.2.2.).

4. Z odločbo o izvedbi z dne 8. januarja 2021 o spremembi pogojne odobritve zdravila za uporabo v humani medicini "Comirnaty" - cepivo mRNA COVID-19 (nukleozidno spremenjeno) ", podeljenega z Odločbo C (2020) 9598 (končno), se je Evropska komisija zaradi stališča Evropske agencije za zdravila, ki ga je 8. januarja 2021 objavil Odbor za zdravila za humano uporabo, odločila spremeniti prvotno odločbo (dok. A.2.3.).

5. Z odločbo o izvajanju z dne 2. februarja 2021 o spremembi pogojne odobritve zdravila za uporabo v humani medicini „Comirnaty“ „- cepivo mRNA COVID-19 (nukleozidno spremenjeno)“, podeljenega z odločbo C (2020) 9598 (končno) , se je Evropska komisija na podlagi mnenja EMA, ki ga je 2. februarja izdal Odbor za zdravila za humano uporabo, odločila spremeniti prvotno odločbo (dok. A.2.4.).

6. Glede na vse navedeno je vložena tožba za ugotovitev in razglasitev ničnosti v skladu s členom 263 PDEU zgoraj omenjene izvedbene odločbe Komisije EU z dne 21. decembra 2020, vključno z vsemi naknadnimi spremembami in integracijami iz naslednjih razlogov.

Legitimnost tožbe v skladu s členom 263 PDEU

7. Vsi tožniki/tožnice so dejavni na področju zdravstva ali geriatrije in zdravstvene nege kot zdravniki, medicinske sestre, negovalci starejših itd. in so tako že skoraj dva meseca izpostavljeni nenehno naraščajočemu pritisku na obvezno cepljenje proti Covidu. Tako kot druge države članice EU je tudi Italija v zadnjem tednu decembra 2020 začela s "cepljenjem" s »Comirnaty".

8. "Comirnaty" je prva snov na osnovi mRNA v EU, ki jo je Evropska komisija pogojno odobrila kot tako imenovano Covid "cepivo". Tudi drugi dve substanci, ki sta zdaj odobreni kot tako imenovani Covid "cepivi" (proizvajalec: Moderna in AstraZeneca), sta ekspirimenta.

Zlasti na ljudi, kot so tožniki/ce, ki delajo na področju zdravstvenega varstva in zdravstvene nege, se izvajajo neizmerni pritiski, od družbeno moralnega pritiska do grožnje posledic, ki sledijo po delovnopravni zakonodaji, če se ne bi podredili t.i. Covid-»cepljenju«.

10. Virologi, ki so zadnje leto postali ekskluzivni hišni in sodni svetovalci vlad držav članic EU, javno pozivajo, da se zlasti tiste državljane EU, ki delajo na področju zdravstva in zdravstvene nege ter se zaradi eksperimentalnih tveganj, povezanih s Covidovimi "cepivi", in nedokazanih koristi (glej spodaj) zavračajo, da bi se izpostavili tem snovem, ki temeljijo na genskem inženiringu, "zakonito preganja" (glej članek v južnotirolskem italijanskem jeziku Alto Adige od 13.01.2021 - dok. A.3.1.). Interna sporočila južnotirolskega zdravstvenega organa in tudi sporočila južnotirolske zdravniške zbornice zdravnikom kažejo, kako zdravstveni organ ali nadrejeni in zdravniška zbornica, zaposleni (zdravniki, zdravstveno osebje) in tudi zasebni zdravniki, registrirani v zdravniški zbornici , od njih zahtevajo, da opravijo »cepljenje« s Covid cepivom in izvajajo pritisk.

Iz elektronske korespondence južnotirolske sanitarne družbe je bilo na primer na zahtevo italijanskega ministrstva za zdravje treba poročati, kateri zaposleni sodelujejo pri cepljenju Covid in kateri ne (dok. A.3.2).

11. Tako kot druge države članice EU je tudi Italija začela cepiti s Covid „cepivom“ „Comirnaty“ (dok. A.3.3), kot je določeno v nacionalnem „ Covid načrtu cepljenja“ z dne 7. decembra 2020 (dok. A .3.4 .). Tožniki/ce v zdravstvenem in zdravstvenem varstvu so obtoženi pomanjkanja občutka odgovornosti ter pomanjkanja solidarnosti s sodelavci in z zaupanimi pacienti / oskrbovanci (dok. A.3.5, A.3.6. In A.3.7. ).

12. Tudi iz preostalih delov države obstajajo množična poročila o prisilnih cepljenjih (trenutno z zdravilom Corminaty) v škodo zdravnikom in zdravstvenim delavcem zaposlenim v zdravstvu in negi (A.3.8. In A.3.9.).

"Osebju, ki dela v zdravstvu in negi, je zagrožena odpoved, če zavrne cepljenje s Comirnaty.

13. S centralizirano odobritvijo "Comirnaty" 21. decembra 2020 je Evropska komisija samodejno odobrila to substanca v vsaki državi članici, tj. ni bilo potrebne nobene nadaljnje odločitve posamezne države članice, da se ta substanca odobri tudi na italijanskem ozemlju.

14. Zato nedvoumno obstaja upravičenost tožbe v skladu s členom 263 PDEU zgoraj omenjenih tožnikov/ic, potem ko je imela izpodbijana odločba o izvedbi Komisije EU in predhodno stališče EMA neposreden učinek na osebni položaj tožnikov/tožnic, ki ga varuje Pogodba EU in na njihovo temeljno pravico do fizične integritete.

15. Nezakonito dovoljenje za promet z zdravilom „Comirnaty“ neposredno in osebno vpliva na tožnike/tožnice, saj se grobo krši njihove temeljne pravice do fizične integritete (3. člen Listine EU), visoke ravni varovanja zdravja (člen 168 PDEU, člen 35 EU-listina ) in varstva potrošnikov (člen 169 PDEU, člen 38 Listine EU) z izvedbeno odločbo, kot bo razloženo spodaj.

16. Posamezni tožniki/ce so že sprejetjem izvedbene odločbe pozvali EU Komisijo in EMO z elektronsko dostavljeno pošto z dne 19.12.2020, da naj ne odobri eksperimentalnih snovi na osnovi mRNA, kot je "Comirnaty", zaradi ogromnih tveganj, ki takrat sploh niso bili v celoti razvidni (glej opozorilno pismo z dne 19. decembra 2020 v dokumentu A.4). Mimogrede, na to opozorilo ni bilo nobenega odziva ali odgovora.

17. V skladu s členom 168 PDEU je treba pri opredelitvi in ​​izvajanju vseh politik in ukrepov Unije zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi. Državljani EU imajo osnovno pravico do telesne integritete, ki je zapisana v členu 3 Listine EU, in osnovno pravico do visoke ravni varovanja zdravja, ki je zapisana v členu 35 Listine EU.

18. Prav EU komisija je 17. junija 2020 predstavila "evropsko strategijo cepiv" za hiter razvoj, proizvodnjo in distribucijo koronskega cepiva (dok. A.5), v okviru katere je 11. novembra 2020 s farmacevtsko družbo BioNTech / Pfizer v imenu vseh držav članic EU podpisala pogodbo o začetnem nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva in možnost naročanja nadaljnjih 100 milijonov odmerkov. V skladu z nerazkrito pogodbo, kot je razvidno iz "komunikacijskih publikacij" Evropske komisije, naj bi se dobava izvedla takoj, ko bo na voljo dokazano varno in učinkovito cepivo proti Covid-19.

Cilj "Evropske strategije cepljenja", ki jo je predpisala Komisija EU, bi moral biti "zagotavljanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiv". Dejstvo, da evropska strategija cepljenja ni izpolnjevala te zakonske zahteve al condicio sine qua non, zlasti pri odobritvi substance „Comirnaty“, je razloženo in dokumentirano spodaj.

Evropska komisija je 19. januarja 2021 predstavila sporočilo, v katerem je države članice pozvala, naj pospešijo cepljenje po vsej EU z že odobrenimi poskusnimi "cepivi" (najprej s "Comirnaty"). Do marca 2021 naj bi bilo cepljenih vsaj 80% ljudi, starejših od 80 let, in 80% zdravstvenihdelavcev in delavcev v socialnih poklicih v vseh državah članicah. Do poletja 2021 bi moralo biti cepljenih vsaj 70% odraslih v EU. Komisija EU zato izvaja nedvoumen in jasen pritisk na cepljenje prebivalstva z eksperimentalnimi snovmi, ki temeljijo na genskem inženiringu (glej spodaj). Ker so države članice (zlasti Italija) v veliki meri finančno odvisne od Evropske skupnosti zaradi katastrofalnih gospodarskih učinkov kot posledica ponavljajočih se zapiranj, je pritisk, ki ga Evropska komisija izvaja na posamezne države članice za cepljenje proti Covidu, še posebej "kvaliteten ".

Evropska strategija cepljenja“ postavlja zdravstvene delavce na vrh seznama prednostnih skupin, ki jih je treba „cepiti“.

19. Po eni strani so tožniki/ce dokazano izpostavljeni s strani evropske komisije velikemu pritisku, ki je usmerjen v prisilno cepljenje, po drugi strani pa kot državljani EU, ki jih to še posebej prizadene (ker pripadajo prednostni skupini ljudi v programu cepljenja, ki ga je določila evropska komisija) iz spodaj navedenih vzrokov, izpostavljeni konkretnemu, nerazumnemu in nezakonitemu velikemu tveganju za zdravje, ki ga je povzročila evropska komisija s sprejetjem izvedbenega sklepa (vključno z vsemi spremembami in dodatki), ki se ga v tej tožbi izpodbija.

Povzetek tožbe je prevedla Tjaša Vuzem

*

https://www.logicno.com/politika/cijepi-li-se-ljude-eksperimentalnim-cjepivima.html

https://dokumentarac.hr/cijepljenje/cjepiva-ono-sto-ne-znamo/

*

https://dokumentarac.hr/covid-19/francuski-centar-za-procjenu-lijekova-zakljucuje-treba-obustaviti-sva-4-cjepiva-protiv-c0vid-a/

*

Zahteva za zadržanje uporabe COVID-19 cepiv v ZDA: https://mainestandsup.org/wp-content/uploads/2021/05/Petition-for-TRO.pdf

*

PRITOŽBA American Frontline Doctors zaradi uporabe COVID-19 cepiv
10. junija 2021 je ameriška zveza zdravnikov vložila zahtevo za sodni postopek, da preprečijo dodatno odobritev dovoljenja za uporabo v sili za COVID-19 cepiva.
Med obtoženci v postopku so XAVIER BECERRA, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje ( U.S. Department of Health and Human Services), dr. ANTHONY FAUCI, direktor National Institute of Allergies and Infectious Diseases, dr. JANET WOODCOCK, komisarka v Upravi za hrano in zdravila (Food and Drug Administration) ter U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration (FDA), Center of Disease Control (CDC), National Institute of Health (NIH) in National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID).
Tožniki na 113 straneh navajajo, da je dovoljenje za uporabo v sili farmacevtskim korporacijam na široko odprlo vrata na veliko ameriško tržišče cepiv, kjer je v prvem četrtletju letošnjega leta Pfizer zaslužil 3,5 milijarde USD, Moderna pa 1,7 milijarde USD s prodajo eksperimentalnih cepiv za COVID-19.
TOŽBA:https://americasfrontlinedoctors.org/wp-content/uploads/2021/06/Doc-10-Original-AFLDs-Complaint-1.pdf
Vsi obtoženi imajo nasprotje interesov, kar daje pod vprašaj pravilnost pogojne odobritve teh cepiv. Nacionalni inštitut za zdravje (NIH) je na primer solastnik intelektualnih pravic za cepivo Moderne.
COVID-19 cepiva niso dovolj testirana in so nevarne eksperimentalne biološke snovi, ki potencialno lahko povzročijo več škode kot koronavirus SARS CoV-2. V prvih treh mesecih leta 2021 je ameriški sistem za spremljanje poškodb s cepivi - VAERS- zabeležil 12.000-25.000% povečanje smrtnih primerov, ki so v 99% posledica cepiv za COVID-19.
COVID-19 cepiva poleg smrti lahko povzročijo resne medicinske zaplete, kot so vnetje srca, splavi, vaginalne krvavitve, krvni strdki, kapi, poškodbe ožilja in avtoimunske bolezni.

Proizvajalca Pfizer in Moderna pa imata medtem imuniteto pred odgovornostjo za škodo, ki jo povzročajo njuna eksperimentalna cepiva. Pogojno dovoljenje za uporabo COVID-19 cepiv v sili je nezakonito na več pravnih osnovah in mora biti nemudoma preklicano.

*

https://dokumentarac.hr/novosti/dr-peter-mccullough-poziva-na-hitno-obustavljanje-cijepljenja-sirom-svijeta/

https://dokumentarac.hr/cijepljenje/objavljujemo-dokumentaciju-vezanu-za-video-intervju-sa-dr-peter-mccullough-u-kojem-poziva-na-hitno-povlacenje-covid-19-cjepiva-sirom-svijeta/?fbclid=IwAR1IHHk-UqG_0Rgipiv6Y_ZTRL2Sdrky3L7MrsAEnrI6qeLWFWZKLEmWZ9Q

Ko agencija FDA odobri izdelek, kot je cepivo, običajno zahteva informacije o mehanizmu delovanja cepiva. Z drugimi besedami, kako cepivo mRNA ščiti pred okužbo s SARS-CoV-2? V primeru Pfizerjevega cepiva COVID-19 mRNA se mehanizem delovanja (MOA) nanaša na biokemične procese v človeškem telesu, ki po cepljenju povzročijo odpornost proti virusu SARS-CoV-2, zlasti na tvorbo protiteles proti virusu SARS-CoV-2. MOA je običajno naveden v oddelku o klinični farmakologiji v vlogi za biološko licenco (BLA) za odobritev s strani FDA. Kot lahko jasno vidite v razdelku o klinični farmakologiji, družba Pfizer navaja: "Natančen imunološki mehanizem, ki zagotavlja zaščito pred virusom SARS-CoV-2, ni znan." To pomeni, da je FDA odobrila COMIRNATY in BNT162b2, ko je družba Pfizer predložila vlogo za odobritev FDA, ne da bi vedela, kako ti cepivi mRNA zagotavljata imunost proti SARS-CoV-2 in ali jo sploh zagotavljata. Pfizerjeva vloga za odobritev FDA jasno pojasnjuje, zakaj cepiva mRNA niso nikoli preprečila prenosa, saj za to niso bila nikoli zasnovana. Pfizerjeva vloga za odobritev FDA navaja, da cepiva mRNA proizvajajo beljakovinske bodice. Vendar družba Pfizer tudi jasno navaja, da nima pojma, ali bodo protitelesa, ki jih proizvaja njihovo cepivo mRNA, kakor koli zaščitila pred okužbo s SARS-CoV-2. Če bi bile spodnje izjave s spletne strani družbe Pfizer o sposobnosti njihovega cepiva mRNA za proizvodnjo protiteles proti SARS-CoV-2 klinično pravilne in dejanske, bi bile te izjave navedene v razdelku Klinična farmakologija vloge, predložene agenciji FDA. https://karenkingston.substack.com/p/fda-approval-of-pfizers-comirnaty?utm_source=substack&publication_id=1103773&post_id=86712464&utm_medium=email&utm_content=share&triggerShare=true&isFreemail=true

Tjaša Vuzem FB VELIK USPEH DR. RENATE HOLZEISEN NA VOLITVAH V ITALIJI Zelo sem ponosna nanjo, pravzaprav smo ponosni vsi, ki že skoraj dve leti sodelujemo in se redno videvamo na zoomih. Je zelo umirjena, strahotno delavna, angažirana, natančna in skrbna. Ko so v Italiji aprila 2021 uvedli obvezno cepljenje za zdravstveno osebje, je delala dan in noč, vikende in praznike. In delala je napol zastonj, saj je želela pomagati čim več sestram in zdravnikom, ki jim je grozila odpoved iz delavnega razmerja. Renate je bila tudi tista, ki je vložila ničnostne tožbe za vsa cepiva na mednarodnem sodišču V Strassbourgu, pri katerih smo sodelovali tudi mi- Slovenci! V Italiji so na volitvah sodelovale tri "proticepilske stranke" (nekako tako kot v Sloveniji). Ena izmed njih je Vita, katere članica je tudi dr. Holzeisen. Stranka je zelo mlada, saj je bila ustanovljena tik pred volitvami, zato pa je bil toliko večji njihov uspeh. V nekaterih regijah na južnem Tirolskem je zanjo glasoval vsak peti volivec, v povprečju pa je dosegla 7%. V Italiji bodo deželne volitve naslednje leto in dr. Holzeisen je obljubila, da bo kandidirala. https://www.facebook.com/photo/?fbid=5610318392348217&set=a.2201199413260149

https://www.lifesitenews.com/news/french-drug-assessment-center-demands-removal-of-all-four-widely-used-covid-vaccines

Nezakonito dovoljenje za promet z zdravilom „Comirnaty“ (mRNA cepivo Pfizer) neposredno in osebno vpliva na tožnike/tožnice, saj se grobo krši njihove temeljne pravice do fizične integritete (3. člen Listine EU), visoke ravni varovanja zdravja (člen 168 PDEU, člen 35 EU-listina ) in varstva potrošnikov (člen 169 PDEU, člen 38 Listine EU) z izvedbeno odločbo, kot bo razloženo spodaj. Vložene so še dodatne tožbe za cepivo Moderne in Astra Zeneca.