Pismo predsednici Evropske komisije

Objavil/a Odbor 2015, dne 2021-04-07 ob 12:45:35

Maribor, 6. 4. 2021

Evropska komisija

Predsednica Evropske komisije – Ursula von der Leyen

Spoštovana predsednica Evropske komisije gospa Ursula von der Leyen,

pred kratkim smo bili v Evropskem parlamentu priča razpravi na temo svobode govora in svobode medijev v Sloveniji, na Poljskem in na Madžarskem. Uvodoma želimo poudariti, da je za nas vsaka razprava, v kateri se iščeta resnica in pravica, dobrodošla.

V Odboru 2015 nismo presenečeni nad razpravo, ki jo je v Evropskem parlamentu sprožila skrajna levica iz Slovenije in Evrope, smo pa bili presenečeni nad razpravo slovenskih evroposlank Irene Joveve in Tanje Fajon, slednja je v Sloveniji predsednica politične stranke Socialni demokrati (bivši komunisti v Sloveniji). Presenečeni smo bili, da je ravno gospa Fajon s svojim nastopom želela prikazati Slovenijo kot članico Evropske unije, kjer svoboda govora ni zajamčena in kjer so nekateri novinarji ter medijske hiše pod pritiski trenutne Vlade.  

Razprava na temo svobode govora in pritiskov na medije je v Evropskem parlamentu potekala v letu 2021, to je v istem letu, ko je evropska poslanka Tanja Fajon v vlogi predsednice politične stranke Socialni demokrati preprečila vstop snemalcu medijske hiše Nova24TV v prostore, kjer je potekala novinarska konferenca njihove politične stranke. Dogodek so obsodili v obeh novinarskih združenjih. V Združenju novinarjev in publicistov so zapisali, da tako omejevanje grobo posega v svobodo dela medijev. Dodali so, da je to posebej nerazumljivo s strani stranke, ki dnevno opozarja na domnevne pritiske na delo medijev v Sloveniji. Napovedali so, da bodo o tem obvestili tudi Evropski parlament. V Društvu novinarjev Slovenije kakršnokoli omejevanje dostopa do javnih izjav in novinarskih konferenc, sklicanih za medije, ocenjujejo za nesprejemljivo. V društvu pričakujejo, da stranka spremljanje izjav omogoči vsem predstavnikom javnosti. Tanja Fajon je tudi ena izmed tistih evropskih poslank in predsednica politične stranke, ki ima v slovenskem tožilstvu in pravosodju neposredno velik vpliv, na kar kažejo nekateri primeri političnega preganjanja nasprotnikov Tanje Fajon preko sodne veje oblasti.

Zgolj za v seznanitev in vaš boljši vpogled v dejansko dogajanje v Sloveniji, navajamo primer Franca Kanglerja, ki je bil dolgoletni član Slovenske ljudske stranke, od leta 1996 do leta 2007 je bil član slovenskega parlamenta. Leta 2006 je bil izvoljen za župana, kjer je v Mariboru, ki je drugo največje slovensko mesto, premagal kandidata Fajonove stranke Borisa Soviča. Maščevanje zaradi političnega poraza je hitro steklo, saj so zoper Franca Kanglerja sprocesirali kar 24 kazenskih ovadb in 1 pravdno zadevo, pri čemer jim je pomagal mariborski sodnik Janez Žirovnik, ki je med drugimi bivši agent Službe državne varnosti Jugoslavije (SDV SFRJ). Z navedenim sodnikom je bil Franc Kangler kot slovenski poslanec in nadzornik obveščevalno-varnostnih služb v slovenskem parlamentu, v neposrednem konfliktu, ki se je odražal na različnih delovnih telesih v slovenskem parlamentu. Žirovnik je leta 2007 postal sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru, kjer je zoper Franca Kanglerja izdal več kot 10 sodnih odredb. Franc Kangler je vse sodne postopke, razen enega, ki je še v teku, zanj ugodno zaključil. Leta 2019 je Franc Kangler kandidiral za evropskega poslanca na kandidatni listi SDS-SLS. Evropska poslanka Tanja Fajon se je kot predsednica politične stranke Socialni demokrati (bivši komunisti) v mesecu maju 2019 udeležila predvolilnega strankarskega shoda, kjer sta ji družbo delala dva sodnika g. Štok in g. Gazvoda, oba iz Okrožnega sodišča v Mariboru. Kot zanimivost dodamo še to, da sta omenjena sodnika v zadevah Franc Kangler odrejala različne kazenske odredbe.

Da je Slovenija daleč od pravne države in države, ki bi zagotavljala temeljne človekove pravice dokazujejo besede sodnika, ki je v sodbi napisal, da nekoga obsoja le zato, da mu onemogoči politično delovanje. To si je v primeru Franca Kanglerja privoščil sodnik dr. Boštjan Polegek, ki je v sodni dvorani dne 7. 7. 2014 izrekel naslednje besede: »Že, že, da Kangler dela na kmetiji, ampak predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje – mora v zapor! Šele pravnomočna obsodba ga je odvrnila od političnega življenja!«

Spoštovana predsednica komisije javno vas sprašujemo ali je to za vas vladavina prava?

Kako komentirate dejstvo, da v Sloveniji politična stranka Socialni demokrati z evropsko poslanko Tanjo Fajon na čelu globoko krši človekove pravice in temeljne svoboščine in ne obsoja političnega opredeljevanja sodnikov, omenjeno celo dopušča in podpira? Politična stranka Socialni demokrati dopušča in podpira, da je lahko bivši agent Službe državne varnosti Jugoslavije (SDV SFRJ) izvoljen za sodnika na Okrožnem sodišču v Mariboru. Iz priložene slike je jasno razvidno, da ima politična stranka Tanje Fajon velik politični vpliv na sodno vejo oblasti. Da naše navedbe držijo prilagamo prevedeno pismo mariborskega tožilca Nika Pušnika, ki ga je naslovil na slovenski parlament. V pismu je leta 2019 zapisal, da je pod velikimi pritiski takratne aktualne politike, katere del so bili tudi Socialni demokrati Tanje Fajon. V nadaljevanju navajamo citat iz njegovega pisma: »Ali če hočete konkretno, na mene kot tožilca v zadevah Kangler, se je izvajal in se še izvaja pritisk z zavržnimi »udbovskimi metodami«. To je sramota za Slovenijo, to je sramota za slovensko pravosodje in je sramota za tožilsko organizacijo. Enkrat je pač vsega dovolj in enkrat pač »maske morajo pasti z obrazov« in zadevam je potrebno reči bobu-bob. Pri tej izjavi vztrajam, pa čeprav bo obveščevalno-tožilska naveza poslala nekoga na Pohorje, da me fizično utiša…«.

V Sloveniji se je na volitvah leta 2014 zrežirala afera »Patria«, kjer so brez vsakršnega dokaza obsodili takratnega predsednika opozicijske stranke SDS Janeza Janšo ter mu s tem posledično onemogočili zmago na volitvah. Razpolagamo z informacijo, da je takratni predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Branko Masleša mimo vrstnega reda dodelil zadevo »Patria« drugi sodnici, kar je bilo nezakonito. Na nedopustnost tega ravnanja je predsednika Vrhovnega sodišča opozorila uslužbenka, ki je kasneje zaradi strahu pred maščevanjem zapustila Slovenijo in odšla v tujino. Je to za vas vladavina prava, katero podpira politična stranka Socialni demokrati (bivši komunisti Slovenije) s Tanjo Fajon na čelu? Ali je v današnjem času znotraj Evropske unije dopustno, da bivši agentje Službe državne varnosti Jugoslavije postanejo sodniki in sodijo ter odločajo o ljudeh s katerimi so bili 11 let v konfliktu, kot se je to zgodilo v zadevi bivšega mariborskega župana Franca Kanglerja?

Spoštovana predsednica komisije. Pridružujemo se povabilu, da obiščete Slovenijo in se neposredno prepričate o vladavini prava ter svobodi govora v Sloveniji. Pričakujemo, da bo v Evropskem parlamentu sprožena razprava o vladavini prava v Sloveniji, na kateri si želimo sodelovati in razpravljati, saj bi želeli evropske poslance neposredno z dokazi in listinami seznaniti z dejanskim stanjem na področju vladavine prava, ki se že več let dogaja v Sloveniji.

ZA človekove pravice!

                                                        ODBOR 2015

Željko VOGRIN, predsednik

Prilogi:

- fotografija predvolilnega shoda politične stranke Socialni demokrati z evropskima poslancema Tanjo Fajon in Milanom Brglezom ter z dvema mariborskima sodnikoma.

- prevedeno pismo tožilca Nika Pušnika.    

 Maribor, 06/04/2021

President of the European Commission

Dear Madam Ursula von der Leyen

European Commission

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Brussels Belgium

 

Dear Madam President Ursula von der Leyen!

We recently witnessed a debate in the European Parliament on the topic of freedom of speech and freedom of the media in Slovenia, Poland and Hungary. At the outset, we would like to emphasize that, for us, any debate that seeks the truth and justice is welcome.

We, the members of The 2015 Committee for Human Rights, were not surprised by the debate initiated by the Slovenian and European far left in the European Parliament, but we were surprised by the debates by the two Slovenian MEPs, Irena Joveva and Tanja Fajon, the latter having been president of the Slovenian Social Democrats (SDP, former Communist Party of Slovenia). We were surprised that Ms. Fajon, in particular, wanted to present Slovenia as a member of the European Union where freedom of speech is not guaranteed and where some journalists and media houses are under pressure from the current government.

The debate on the freedom of speech and pressure on the media took place in the European Parliament in 2021, in the same year when MEP Tanja Fajon in her role as president of the Social Democrats prevented a Nova24TV cameraman from entering the premises where conference of their political party took place. The incident was condemned by both Slovenian journalist associations. The Association of Journalists and Publicists wrote in its statement that such a restriction gravely interferes with the freedom of the media, adding that this is especially incomprehensible coming from a political party that points out on a daily basis, the alleged pressures on the work of the media in Slovenia and had announced that they would also bring it up at the European Parliament. The Slovenian Journalists' Association considers any restriction of access to public statements and press conferences convened for the media, to be unacceptable and expects the party to allow all members of the public access public announcements.

Dear Madam President of the European Commission, it is Ms. Tanja Fajon, a Slovenian MEP, the president of the political party SDP who has a direct influence on the Slovenian prosecutor's office and judiciary that can be observed in cases of political persecution of her opponents through the judiciary. For a better insight into the actual events in Slovenia, we would like to bring to your attention the example of the prosecution of Mr. Franc Kangler, a long-time member of the Slovenian People's Party and a member of the Slovenian Parliament from 1996 to 2007.

In 2006, Mr. Franc Kangler was elected mayor of Maribor, Slovenia's second largest city, where he defeated Fajon's party candidate Boris Sovič.  Revenge for the political defeat quickly followed; 24 criminal charges and 1 lawsuit were filed against Franc Kangler, all with the assistance of the Maribor judge Janez Žirovnik, a former agent of the Yugoslav State Security Service (SDV SFRJ). As a member of the Slovenian parliament and a member of the parliamentarian Committee for the Supervision of Intelligence and Security Services, Franc Kangler was in direct dispute with the above-mentioned judge, as was evident in various working bodies in the Slovene parliament.  In 2007, Žirovnik became a judge in the District Court in Maribor, where he issued more than 10 court orders against Franc Kangler.  All court proceedings against Franc Kangler concluded favourably for him, except for one that is still pending.

In 2019, Franc Kangler ran for MEP on the combined candidates’ list of the Slovenian democratic Party (SDS) and the Slovenian People’s Party (SLS). In May 2019, Tanja Fajon MEP, as president of the Social Democrats (former communists), attended a pre-election party rally, where she was accompanied by two judges, Mr. Štok and Mr. Gazvoda, both from the District Court in Maribor. It is interesting to note that these aforementioned judges had issued various criminal orders in the cases against Franc Kangler.

That Slovenia is still very far from a state governed by the rule of law and a state that guarantees the protection of fundamental human rights has been more than proved by a statement of a judge who wrote it in a verdict saying that he convicts someone only to prevent him from re-entering politics.  Namely, Judge Dr. Boštjan Polegek afforded himself to say the following in courtroom on July 7, 2014 “We all know that Franc Kangler is a farmer, but there is a serious danger that he will re-enter politics – he must go to jail!  Only a final conviction will distract him from politics.”

Dear Madam President of the Commission, we ask you publicly, is this the rule of law? How do you comment on the fact that the Slovenian Social Democratic Party (SDP) led by Tanja Fajon, a member of the European Parliament, gravely violates human rights and fundamental freedoms and that she does not condemn the political affiliation of judges but rather allows and supports it?  The fact is, SDP allows and supports situations where a former agent of the State Security Service of Yugoslavia (SDV SFRJ) can be elected as judge at the District Court of Maribor. It is quite clear from the attached photo that Tanja Fajon's political party has a great political influence on the judiciary. To further support our statements, we enclose a translated letter from the Maribor prosecutor Mr. Niko Pušnik, which he addressed to the Slovenian Parliament in 2019, in which he stated that he was under great pressure from the then politicians, including Tanja Fajon’s SDP. The following is a quote from his letter: “Or, to be specific, as a prosecutor in the Kangler cases I have been continuously under pressure by the despicable “Udba [former Yugoslav Communist State Security Service] methods”. This is shameful for Slovenia; it is a shame for the Slovenian judiciary and it is a shame for the prosecutor's office. Enough is enough, the "masks must fall off the faces" and things need to be named with their proper names. I stand by this statement, even though I risk that the intelligence-prosecuting connection will send someone to Pohorje to physically silence me…”

In the 2014 elections, the "Patria" affair was staged in Slovenia, where the then president of the opposition SDS party, Mr. Janez Janša, was convicted without any evidence, and consequently this prevented him and his party from winning the elections. We possess information that the then President of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, Mr. Branko Masleša, allocated the "Patria" case to another judge disregarding the regular assignment system. This was illegal. The inadmissibility of this conduct was pointed out to the President of the Supreme Court by an employee who later left Slovenia for fear of retaliation. Is this the rule of law? The rule of law that is supported by the Social Democrats (former communists of Slovenia) led by Tanja Fajon? Is it permissible nowadays in the European Union that former agents of the Yugoslav State Security Service can become judges who pass judgement on people with whom they have been in conflict for eleven years, as has happened in the case of former Maribor mayor Franc Kangler?

Dear Madame President of the Commission, we support the invitation of our Government for you to visit Slovenia and see for yourself the state of the rule of law and freedom of speech in Slovenia. We expect that the European Parliament will launch a debate on the rule of law in Slovenia, in which we wish to participate and discuss, as we would like to inform MEPs directly with evidence and documents about the true situation regarding the rule of law in our country. 

FOR human rights!                                                            

Željko VOGRIN

President of the Committee 2015

Attachments:

- a photo of the pre-election rally of the Social Democrats (SDP) with MEPs Tanja Fajon, Milan Brglez and two judges from Maribor.

- translated letter from prosecutor Niko Pušnik.

          

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Odbor 2015
Odbor 2015
Objavil/a 2021-04-07 12:45:35 (Apr 07, 2021)
Starejša objava
ZADNJE OBJAVE
Pismo predsednici Evropske komisije
Obvestilo za javnost - Poziv Društvu državnih tožilcev Slovenije
Borut PAHOR - ste kot predsednik države vpleteni tudi vi?
Le kdo trepeta pred razkritji preiskovalne komisije »Franc KANGLER«?
IZREDNI NADZOR - NA KOGA VSE SO SE VRŠILI PRITISKI V ZADEVAH »KANGLER«?
ALARMANTNO STANJE na politično opredeljenem mariborskem sodišču
SOVA po 17. letih označila dokument s stopnjo zaupno
OBVESTILO ZA JAVNOST - ZAHTEVA za ustanovitev preiskovalne komisije v zadevi Franc Kangler in ostali
ZAHTEVA za poostren nadzor nad delom policije
Novi DACHAUSKI procesi ali izredni nadzor?
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
April 2021
PTSČPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj